##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 1 - Advent of Narada and Kamsa's Response
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
, February 9, 2008## 

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

 mahAbhArate harivaMshaH
 viShNuparva
 
  atha prathamo.adhyAyaH 
  nAradAgamanam
  
  nArAyaNaM namaskR^itya naraM chaiva narottamam |
  devIM sarasvatIM chaiva tato jayamudIrayet ||
   
   vaishaMpAyana uvAcha 

   j~nAtvA viShNuM kShitigataM bhAgAMshcha tridivaukasAm |
   vinAshashaMsI kaMsasya nArado mathurAM yayau ||2-1-1
   triviShTapAdApatito mathuropavane sthitaH |
   preShayAmAsa kaMsasya ugrasenasutasya vai ||2-1-2
   sa dUtaH kathayAmAsa munerAgamanaM vane |
   sa nAradasyAgamanaM shrutvA tvaritavikramaH 2-1-3
   nirjagAmAsuraH kaMsaH svapuryAH padmalochanaH |
   sa dadarshAtithiM shlAghyaM devarShiM vItakalmaSham ||2-1-4
   tejasA jvalanAkAraM vapuShA sUryavarchasam |
   so.abhivAdyarShaye tasmai pUjAM chakre yathAvidhi ||2-1-5
   AsanaM chAgnivarNAbhaM visR^ijyopajahAra saH |
   niShasAdAsane tasminsa vai shakrasakho muniH ||2-1-6
   uvAcha chograsenasya sutaM paramakopanam |
   pUjito.ahaM tvayA vIra vidhidR^iShTena karmaNA ||2-1-7
   gate tvevaM mama vachaH shrUyatAM gR^ihyatAM tvayA |
   anusR^itya divolokAnahaM brahmapurogamAn ||2-1-8
   gataH sUryasakhaM tAta vipulaM meruparvatam |
   sa nandanavanaM chaiva dR^iShTvA chaitrarathaM vanam ||2-1-9
   AplutaM sarvatIrtheShu saritsu saha devataiH |
   divyA tridhArA dR^iShTA ye puNyA tripathagA nadI ||2-1-10 
   smaraNAdeva sarveShAmaMhasAM yA vibhedinI |
   upaspR^iShTaM cha tIrtheShu divyeShu cha yathAkramam ||2-1-11
   dR^iShTaM me brahmasadanaM brahmarShigaNasevitam |
   devagandharvanirghoShairapsarobhishcha nAditam ||2-1-12
   so.ahaM kadAchiddevAnAM samAje merumUrdhani |
   saMgR^ihya vINAM saMsaktAmagachChaM brahmaNaH sabhAm ||2-1-13
   so.ahaM tava sitoShNIShAnnAnAratnavibhUShitAn |
   divyAsanagatAndevAnapashyaM sapitAmahAn ||2-1-14
   tatra mantrayatAmevam devatAnAM mayA shrutaH |
   bhavataH sAnugasyaiva vadhopAyaH sudAruNaH ||2-1-15
   tatraiShA devakI yA te mathurAyAM laghusvasA |
   yo.asyAM garbho.aShTamaH kaMsa sa te mR^ityurbhaviShyati ||2-1-16
   devAnAM sa tu sarvasvaM tridivasya gatishcha saH |
   paraM rahasyaM devAnAM sa te mR^ityurbhaviShyati |2-1-17
   parashchaivAparasteShAM svayaMbhUshcha divaukasAm|
   tataste tanmahadbhUtaM divyaM cha kathayAmyaham ||2-1-18
   shlAghyashcha sa hi te mR^ityurbhUtapUrvashcha taM smara |
   yatnashcha kriyatAM kaMsa devakyA garbhakR^intane ||2-1-19
   eShA me tvadgatA prItiryadarthaM chAhamAgataH |
   bhujyantAM sarvakAmArthAH svasti te.astu vrajAmyaham ||2-1-20
   ityuktvA nArade yAte tasya vAkyaM vichintayan |
   jahAsochchaistataH kaMsaH prakAshadashanashchiram ||2-1-21
   provAcha sasmitaM chaiva bhR^ityAnAmagrataH sthitaH |
   hAsyaH khalu sa sarveShu nArado na vishAradaH ||21-1-22
   nAhaM bhIShayituM shakyo devairapi savAsavaiH |
   AsanasthaH shayAno vA pramatto matta eva cha ||2-1-23
   yo.ahaM dorbhyAmudArAbhyAM kShobhayeyaM dharAmimAm |
   ko.asti mAM mAnushe loke yaH kShobhayitumutsahet ||2-1-24
   adya prabhR^iti devAnAmeSha devAnuvartinAm |
   nR^ipakShipashusa~NghAnAM karomi kadanaM mahat ||2-1-25
   Aj~nApyatAM hayaH keshI pralambo dhenukastathA 
   ariShTo vR^iShabhashchaiva pUtanA kAliyastathA ||2-1-26
   aTadhvaM pR^ithivIM kR^itsnAM yatheshTaM kAmarUpiNaH 
   praharadhvaM cha sarveShu ye.asmAkaM pakShadUShakAH ||2-1-27
   garbhastAnAmapi gatirvij~neyA chaiva dehinAm |
   nAradena hi garbhebhyo bhayaM naH samudAhR^itam ||2-1-28
   bhavanto hi yathAkAmaM modantAM vigatajvarAH |
   mAM cha vo nAthamAshR^itya nAsti devakR^itaM bhayam ||2-1-29
   sa tu kelikilo vipro bhedashIlashcha nAradaH |
   sushliShTAnapi loke.asminbhedaya.Nllabhate ratim ||2-1-30
   kaNDUyamAnaH satataM lokAnaTati cha~nchalaH |
   ghaTamAno narendrANAM tantrairvairANi chaiva hi ||2-1-31
   evaM sa vilapanneva vA~NmAtreNaiva kevalam |
   vivesha kaMso bhavanaM dahyamAnena chetasA ||2-1-32
   
   iti shimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNI nAradAgamane
kaMsavAkye prathamo.adhyAyaH