## Harivamsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 20 - Krishna and Gopis Play Music
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca, May 25, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

 atha viMsho.adhyAyaH
   hallIsakakrIDanam
   
   vaishampAyana uvAcha

   gate shakre tataH kR^ihNaH pUjyamAno vrajAlayaiH |
   govardhanadharaH shrImAnvivesha vrajameva ha ||2-20-1
   tasya vR^iddhAbhinandanti j~nAtayashcha sahoShitAH |
   dhanyAH smo.anugR^ihItAH smastvadvR^ittena nayena cha ||2-20-2
   gAvo varShabhayAttIrNA vayaM tIrNA mahAbhayAt |
   tava prasAdAdgovinda devatulyaparAkrama ||2-20-3
   amAnuShANi karmANi tava pashyAma gopate |
   dhAraNenAsya shailasya vidmastvAM kR^iShNa daivatam ||2-20-4
   kastvaM bhavasi rudrANAM marutAM cha mahAbalaH |
   vasUnAM vA kimarthaM cha vasudevaH pitA tava ||2-20-5
   balaM cha bAlye krIDA cha janma chAsmAsu garhitam |
   kR^iShNa divyA cha te cheShTA sha~NkitAni manAMsi naH ||2-20-6
   kimarthaM gopaveSheNa ramase.asmAsu garhitam |
   lokapAlopamashchaiva gAstvaM kiM parirakShasi ||2-20-7
   devo vA dAnavo vA tvaM yakSho gandharva eva vA |
   asmAkaM bAndhavo jAto yo.asi so.asi namo.astu te ||2-20-8
   kenachidyadi kAryeNa vasasIha yadR^ichChayA |
   vayaM tavAnugAH sarve bhavantaM sharaNaM gatAH ||2-20-9
   
   vaishampAyana uvAcha 
   gopAnAM vachanaM shrutvA kR^iShNaH padmadalekshaNaH |
   pratyuvAcha smitaM kR^itvA j~nAtInsarvAnsamAgatAn ||2-20-10
   manyante mAM yathA sarve bhavanto bhImavikramam |
   tathAhaM nAvamantavyaH svajAtIyo.asmi bAndhavaH ||2-20-11
   yadi tvavashyaM shrotavayaM kAlaH sampratipAlyatAm |
   tato bhavantaH shroShyanti mAm cha drakShyanti tattvataH ||2-20-12
   yadyayaM bhavatAM shlAghyo bAndhavo devasaprabhaH |
   parij~nAnena kiM kAryaM yadyeSho.anugraho mama ||2-20-13
   evamuktAstu te gopA vasudevasutena vai |
   baddhamaunA dishaH sarve bhejire pihitAnanAH ||2-20-14
   kR^iShNastu yauvanaM dR^iShTvA nishi chandramaso vanam |
   shAradIM cha nishAM ramyAM manashchakre ratiM prati ||2-20-15 
   sa karIShA~NgarAgAsu vrajarathyAsu vIryavAN |
   vR^iShANAM jAtadarpANAM yuddhAni samayojayat |2-20-16
   gopAlAMshcha balodagrAnyodhayAmAsa vIryavAn |
   vane sa vIro gAshchaiva jagrAha grAhavadvibhuH ||2-20-17
   yuvatIrgopakanyAshcha rAtrau saMkAlya kAlavit | 
   keshorakaM mAnayanvai saha tAbhirmumoda ha | 2-20-18
   tAstasya vadanaM kAntaM kAntA gopastriyo nishi |
   pibanti nayanAkShepairgAM gataM shashinaM yathA ||2-20-19
   haritAlArdrapItena sakausheyena vAsasA |
   vasAno bhadravasanaM kR^iShNaH kAntataro.abhavat ||2-20-20
   sa baddhA~NgadanirvyUhashchitrayA vanamAlayA |
   shobhamano hi govindaH shobhayAmAsa tadvrajam ||2-20-21
   nAma dAmodaretyevaM gopakanyAstadAbruvan |
   vichitraM charitaM ghoShe dR^iShTvA tattasya bhAsvataH ||2-20-22
   tAstaM payodharottu~NgairurobhiH samapIDayan |
   bhrAmitAkShaishcha vadanairnirIkShante varA~NganAH ||2-20-23
   tA vAryamANAH patibhirmAtR^ibhirbhrAtR^ibhistathA |
   kR^iShNaM gopA~NganA rAtrau mR^igayante ratipriyAH ||2-20-24
   tAstu pa~NktIkR^itAH sarvA ramayanti manoramam |
   gAyantyaH kR^iShNacharitaM dvandvasho gopakanyakAH ||2-20-25
   kR^iSNalIlAnukAriNyaH kR^iShNapraNihitekShaNAH |
   kR^iShNasya gatigAminyastaruNyastA varA~NganAH ||2-20-26
   vaneShu tAlahastAgraiH kUjayantyastathAparAH |
   cherurvai charitaM tasya kR^iShNasya vrajayoShitaH ||2-20-27
   tAstasya nR^ityaM gItaM cha vilAsasmitavIkShitam | 
   muditAshchAnukurvantyaH krIDanti vrajayoShitaH ||2-20-28
   bhAvanispandamadhuraM gAyantyastA varA~NganAH |
   vrajaM gatAH sukhaM cherurdAmodaraparAyaNAH ||2-20-29 
   karIShapAMsudigdhA~NgyastAH kR^iShNAmanuvavrire |
   ramayantyo yatha nAgaM saMpramattaM kareNavaH ||2-20-30
   tamanyA bhAvavikachairnetraiH prahasitAnanAH |
   pibantyatR^iptavanitAH kR^iShNaM kR^iShNamR^igekShanAH ||2-2-31
   mukhamasyAbjasaMkAshaM tR^iShitA gopakanyakAH |
   ratyantaragatA rAtrau pibanti rasalAlasAH ||2-20-32
   hA heti kurvatastasya prahR^iShTAstA varA~NganAH |
   jagR^ihurnissR^itAM vANIM nAmnA dAmodareritAm ||2-20-33
   tAsAM grathitasImaMtA ratiM nItvA.a.akulIkR^itAH |
   chAru visraMsire keshAH kuchAgre gopayoShitAm ||2-20-34
   evaM sa kR^iShNo gopInAM chakravAlairalaMkR^itaH |
   shAradIShu sachandrAsu nishAsu mumude sukhI ||2-20-35 
   
    iti srimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
         hallIsakakrIDane viMsho.adhyAyaH