## Harivamsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 22 - A Mission for Akrura
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca,
May 30 , 2008

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha dvAviMsho.adhyAyaH
	akrUraprasthAnam
	

	vaishaMpAyana uvAcha

kR^iShNaM vrajagataM shrutvA vardhamAnamivAnalam |
udvegamagamatkaMsaH sha~NkamAnastato bhayam |2-22-1
pUtanAyAM hatAyAM cha kAliye cha parAjite |
dhenuke pralayaM nIte pralambe cha nipAtite ||2-22-2
dhR^ite govardhane shaile viphale shakrashAsane |
goShu trAtAsu cha tathA spR^ihaNIyena karmaNA ||2-22-3
kakudmini hate.ariShTe gopeShu muditeShu cha |
dR^ishyamAne vinAshe cha saMnikR^iShTe mahAbhaye || 2-22-4
karShaNe vR^ikShayoshchaiva shakaTasya tathaiva cha |
achintyaM karma tachChrutvA vardhamAneShu shatruShu ||2-22-5
prAptArishTAmivAtmAnaM mene sa mathureshvaraH |
visaMj~nendriyabhUtAtmA gatAsupratimo babhau ||2-22-6
tato j~nAtInsamAnAyya pitaraM chograshAsanaH |
nishi stimitamUkAyAM mathurAyAM janAdhipaH ||2-22-7
vasudevaM cha devAbhaM ka~NkaM chAhUya yAdavam |
satyakaM dArukaM chaiva ka~nNkAvarajameva cha ||2-22-8
bhojaM vaitaraNaM chaiva vikadruM cha mahAbalam |
bhayasha~NkhaM cha dharmaj~naM vipR^ithuM cha pR^ithushriyam ||2-22-9
babhruM dAnapatiM chaiva kR^itavarmANameva cha |
bhUritejasamakShobhyaM bhUrishravasameva cha ||2-22-10
etAN sa yAdavAnsarvAnAbhAShya shR^iNuteti cha |
ugrasenasuto rAjA provAcha mathureshvaraH ||2-22-11
bhavantaH sarvakAryaj~nA vedeShu pariniShThitAH |
nyAyavR^ittAntakushalAstrivargasya pravartakAH ||2-22-12
kartavyAnAM
cha kartAro lokasya vibudhopamAH |
tasthivAMso mahAvR^itte niShkampA iva parvatAH ||2-22-13 
adambhavR^ittayaH sarve sarve gurukuloShitAH |
rAjamantradharAH sarve sarve dhanuShi pAragAH ||2-22-14
yashaHpradIpA lokAnAM vedArthAnAM vivakShavaH |
AshramANAM nisargaj~nA varNAnAM kramapAragAH ||2-22-15
pravaktAraH suniyatAM netAro nayadarshinAm |
bhettAraH pararAShTrANAM trAtAraH sharaNArthinAm ||2-22-16
evamakShatachAritraiH shrImadbhiruditoditaiH |
dyaurapyanugR^ihItA syAdbhavadbhiH kiM punarmahI ||2-22-17
R^iShINAmiva vo vR^ittaM prabhAvo marutAmiva |
rudrANAmiva vaH krodho dIptira~NgirasAmiva ||2-22-18
vyAvartamAnaM sumahadbhavadbhiH khyAtakIrtibhiH |
dhR^itaM yadukulaM vIrairbhUtalaM parvatairiva ||2-22-19
evaM bhavatsu yukteShu mama chittAnuvartiShu |
vardhamAno mamAnartho bhavadbhiH kimupekShitaH ||2-22-20
eSha kR^iShNa iti khyAto nandagopasuto vraje |
vardhamAna ivAmbhodhirmUlaM naH parikR^intati ||2-22-21 
anamAtyasya shUnyasya chArAndhasya mamaiva tu |
kAraNAnnandagopasya sa suto gopito gR^ihe ||2-22-22
upekShita iva vyAdhiH pUryamANa ivAmbudaH |
nadanmegha ivoShNAnte sa durAtmA vivardhate ||2-22-23
tasya nAhaM gatiM jAne na yogaM na parAkramam |
nandagopasya bhavane jAtasyAdbhutakarmaNaH ||2-22-24
kiM tadbhUtaM samudbhUtaM devApatyaM na vidmahe |
atidevairamAnuShyaiH karmabhiH so.anumIyate ||2-22-25
pUtanA shakunI bAlye shishunottAnashAyinA |
stanapAnepsunA pItA prANaiH saha durAsadA ||2-22-26
yamunAyA hrade nAgaH kAliyo damitastathA |
rasAtalacharo nItaH kShaNenAdarshanaM hradAt ||2-22-27
nandagopasuto yogaM kR^itvA sa punarutthitaH |
dhenukastAlashikharAtpAtito jIvitaM vinA ||2-22-28
pralambaM yaM mR^idhe devA na shekurativartitum |
bAlena muShTinaikena sa hataH prAkR^ito yathA ||2-22-29
vAsavasyotsavaM bha~NktvA varShaM vAsavaroShajam |
nirjitya gogR^ihArthAya dhR^ito govardhano giriH ||2-22-30
hatastvariShTo balavAnniHshR^i~Ngashcha kR^ito vraje |
abAlo bAlyamAsthAya ramate shishulIlayA ||2-22-31 
prabandhaH karmaNAmevaM tasya govrajavAsinaH |
sannikR^iShTaM bhayaM chaiva keshino mama cha dhruvam ||2-22-32
bhUtapUrvashcha me mR^ityuH satataM pUrvadaihikaH |
yuddhAkA~NkShI cha sa yathA tiShThatIha mamAgrataH ||2-22-33
kva cha gopatvamashubhaM mAnuShyaM mR^Ityudurbalam |
kva cha devaprabhAveNa krIDitavyaM vraje mayA ||2-22-34 
aho nIchena vapuShA.a.achChAdayitvAtmano vapuH |
ko.apyeSha ramate devaH shmashAnasya ivAnalaH ||2-22-35
shrUyate hi purA viShNuH surANAM kAraNAntare |
vAmanena tu rUpeNa jahAra pR^ithivImimAm ||2-22-36
kR^itvA kesariNo rUpaM viShNunA prabhaviShNunA |
hato hiraNyakashipurdAnavAnAM pitAmahaH ||2-22-37
achintyarUpamAsthAya shvetashailasya mUrdhani | 
bhavena chyAvitA daityAH purA tattripuraM ghnatA ||2-22-38
chAlito guruputreNa bhArgavo.a~Ngirasena vai |
pravishya dArdurIM mAyAmanAvR^iShTiM chakAra ha ||2-22-39   
anantaH shAshvato devaH sahasrashiraso.avyayaH |
vArAhaM rUpamAsthAya projjahArArNavAnmahIm ||2-22-40
amR^ite nirmite pUrvaM viShNuH strIrUpamAsthitaH |
surANAmasurANAM cha yuddhaM chakre sudAruNam ||2-22-41
amR^itArthe purA chApi devadaityasamAgame |
dadhAra mandaraM viShNurakUpAra iti shrutiH ||2-22-42
vapurvAmanamAsthAya nandanIyaM purA baleH |
tribiH kramaistu trI.NllokA~njahAra tridivAlayam ||2-22-43
chaturdhA tejaso bhAgaM kR^itvA dAsharathe gR^ihe |
sa eva rAmasaMj~no vai rAvaNaM vyanashattadA ||2-22-44 
evameSha nikR^ityA vai tattadrUpamupAgataH |
sAdhayitvA.a.atmanaH kAryaM surANAmarthasiddhaye||2-22-45
tadeSha nUnaM viShNurvA shakro vA marutAM patiH |
matsAdhanechChaya prApto nArado mAM prayuktavAn ||2-22-46
atra me sha~Nkate buddhirvasudevaM prati dhruvA |
asya buddhivisheSheNa vayaM kAtaratAM gatAH ||2-22-47
ahaM hi khaTvA~Ngavane nAradena samAgataH |
dvitIyaM sa hi mAM vipraH punarevAbravIdvachaH ||2-22-48
yastvayA hi kR^ito yatnaH kaMsa garbhakr^ite mahAn |
vasudevena te rAtrau tatkarma viphalIkR^itam ||2-22-49
dArikA yA tvayA rAtrau shilAyAM kamsa pAtitA |
tAM yashodAsutAM viddhi kR^iShNaM cha vasudevajam ||2-22-50
rAtrau vyAvartitAvetau garbhau tava vadhAya vai |
vasudevena saMdhAya mitrarUpeNa shatruNA ||2-22-51
sA tu kanyA yashodAyA vindhye parvatasattame |
hatvA shumbhanishumbhau dvau dAnavau nagachAriNau ||2-22-52
kR^itAbhiShekA varadA bhUtasa~NghaniShevitA |
archyate dasyubhirghorairmahAbalipashupriyA ||2-22-53
surApishitapUrNAbhyAM kumbhAbhyAmupashobhitA |
mayurA~Ngadachitraishcha barhabhArairvibhUShitA ||2-22-54 
hR^iShTakukkuTasaMnAdaM vanaM vAyasanAditam |
mR^igasa~Nghaishcha saMpURnAmaviruddhaishcha pakShibhiH ||2-22-55
simhavyAghravarAhANAM nAdena pratinAditam |
vR^ikShagambhIranibiDaM kAntAraiH sarvato vR^itam ||2-22-56
divyabhR^i~NgAruchamarairAdarshairupashobhitam ||
devatUryaninAdaishcha shatashaH pratinAditam ||2-22-57
sthAnaM tasyA nage vindhye nirmitaM svena tejasA |
ripUNAM trAsajananI nityaM tatra manorame ||2-22-58
vasate paramaprItA devatairapi pUjitA |
yastvayaM nandagopasya kR^iShNa ityuchyate sutaH ||2-22-59
atra me nAradaH prAha sumahatkarmakAraNam |
dvitIyo vasudevAdvai vAsudevo bhaviShyati ||2-22-60
sa hi te sahajo mR^ityurbAndhavashcha bhaviShyati |
sa eva vAsudevo vai vasudevasuto balI |
bAndhavo dharmato mahyaM hR^idayenAntako ripuH ||2-22-61
yathA hi vAyaso mUrdhni padbhyAM yasyAvatiShThati |
netre tudati tasyaiva vaktreNAbhiShagR^iddhinA ||2-22-62
vasudevastathaivAyaM saputraj~nAtibAndhavaH |
Chinatti mama mUlANi bhu~Nkte cha mama pArshvataH ||2-22-63
bhrUNahatyApi saMtAryA govadhaH strIvadho.api vA |
na kR^itaghnasya loko.asti bAndhavasya visheShataH ||2-22-64
patitAnugataM mArgaM niShevatyachireNa saH |
yaH kR^itaghno.anubandhena prItiM vahati dAruNAm ||2-22-65
narakAdhyuShitaH panthA gantavyastena dAruNaH |
apApe pApahR^idayo yaH pApamanutiShThati ||2-22-66
ahaM vA svajanaH shlAghyaH sa vA shlAghyataraH sutaH |
niyamairguNavR^ittena tvayA bAndhavakAmyayA ||2-22-67
hastinAM kalahe ghore vadhamR^ichChanti vIrudhaH |
yuddhavyuparame te tu sahAshnanti mahAvane |2-22-68
bAndhavAnAmapi tathA bhedakAle samutthite |
badhyate yo.antaraprepsuH svajano yadi vetaraH ||2-22-69
kAlastvaM hi vinAshAya mayA puShTo vijAnatA |
vasudevakulasyAsya yadvirodhayase bhR^isham ||2-22-70
amarShI vairashIlashcha sadA pApamatiH shaThaH |
sthAne yadukulaM mUDha shochanIyaM tvayA kR^itam ||2-22-71
vasudeva vR^ithA vR^iddha yanmayA tvaM puraskR^itaH |
shvetena shirasA vR^iddho naiva varShashatairbhavet ||2-22-72
yasyabuddhiH pariNatA sa vai vR^iddhataro nR^iNAm |
na tena vR^iddho bhavati yenAsya palitaM shiraH ||2-22-73
tvaM cha karkashashIlashcha buddhyA cha na bahushrutaH |
kevalaM vayasA vR^iddho yathA sharadi toyadaH ||2-22-74 
kiM cha tvaM sAdhu jAnIShe vasudeva vR^ithAmate |
mR^ite kaMse mama suto mathurAM pAlayiShyati ||2-22-75
ChinnAshastvaM vR^ithAvR^iddho mithyA tvevaM vichAritam |
jijIviShurna so.apyasti yo. avatiShThenmamAgrataH||2-22-76
prahartukAmo vishvaste yastvaM duShTena chetasA |
tatte pratikariShye.ahaM putrayostava pashyataH ||2-22-77 
na me vR^iddhavadhaH kashchiddvijastrIvadha eva cha |
KR^itapUrvaH kariShye vA visheSheNa tu bAndhave ||2-22-78
iha tvaM jAtasaMvR^iddho mama pitrA vivardhitaH |
pitR^iShvasushcha me bhartA yadUnAM prathamo guruH ||2-22-79
kule mahati vikhyAtaH prathite chakravartinAm |
gurvarthaM pUjitaH sadbhirmahadbhirdharmabuddhibhiH ||2-22-80
kiM kariShyAmahe sarve satsu vaktavyatAM gatAH |
yadUnAM yUthamukhyasya yasya te vR^ittamIdR^isham ||2-22-81
madvadho vA jayo vAtha vasudevasya durnayaiH |
satsu yAsyanti puruShA yadUnAmavaguNThitAH || 2-22-82 
tvayA hi madvadhopAyaM tarkamANena vai mR^idhe |
avishvAsyaM kR^itaM karma vAchyAshcha yadavaH kR^itAH ||2-22-83 
ashAmyaM vairamutpannaM mama kR^iShNasya chobhayoH |
shAntimekatare shAntiM gate yAsyanti yAdavAH ||2-22-84
gachCha dAnapate kShipram tAvihAnayituM vrajAt |
nandagopaM cha gopAMshcha karadAnmama shAsanAt ||2-22-85
vAchyashcha nandagopo vai karamAdAya vArShikam |
shIghramAgachCha nagaraM gopaiH saha samanvitaH ||2-22-86
kR^iShNasa~NkarShaNau chaiva vasudevasutAvubhau |
drashTumichChati vai kaMsaH sabhR^ityaH sapurohitaH ||2-22-87
etau yuddhavidau ra~Nge kAlanirmANayodhinau |
dR^iDhau cha kR^itinau chaiva shR^iNomi vyAyatodyamau ||2-22-88
asmAkamapi mallau dvau sajjau yuddhakR^itotsavau |
tAbhyAM saha niyotsyete tau yuddhakushalAvubhau ||2-22-89
draShTavyau cha mayAvashyaM bAlau tAvamaropamau |
pitR^iShvasuH sutau mukhyau vrajavAsau vanecharau ||2-22-90
vaktavyaM cha vraje tasminsamIpe vrajavAsinAm |
rAjA dhanurmakhaM nAma kArayiShyati vai sukhI ||2-22-91
sannikR^iShTaM vane te tu nivasantu yathAsukham |
janasyAmantritasyArthe yatha syAtsarvamavyayam ||2-22-92
payasaH sarpiShashchaiva dadhno dadhyuttarasya cha |
yathAkAmapradAnAya bhojyAdhishrayaNAya cha ||2-22-93
akrUra gachCha shIghraM tvaM tAvAnaya mamAj~nayA |
saMkarShaNaM cha kR^iShNaM cha draShTuM kautUhalaM hi me ||2-22-94   
tayorAgamane prItiH paramA matkR^itA bhavet |
dR^iShTvA tu tau mahAvIryau tadvidhAsyAmi yaddhitam ||2-22-95
shAsanaM yadi vA shrutvA mama tau paribhAShitam |
nAgachChetAm yathAkAlaM nigrAhyAvapi tau mama ||2-22-96
sAntvameva tu bAleShu pradhAnaM prathamo nayaH | 
madhureNaiva tau mandau svayamevAnayAshu vai ||2-22-97
akrUra kuru me prItimetAM paramadurlabhAm |
yadi vA nopajapto.asi vasudevena suvrata ||2-22-98
tathA kartavyametaddhi yatha tAvAgamiShyataH |
evamAkShipyamANo.api vasudevo vasUpamaH |
sAgarAkAramAtmAnaM niShprakampamadhArayat ||2-22-99
vAkChalyaistADyamAnastu kaMsenAdIrghadarshinA |
kShamAM manasi saMdhAya nottaraM pratyabhAShata ||2-22-100
ye tu taM dadR^ishustatra kShipyamANamanekadhA |
dhigdhigityasakR^itte vai shanairUchuravA~NmukhAH ||2-22-101
akrUrastu mahAtejA jAnandivyena chakShuShA |
jalaM dR^iShTveva tR^iShitaH preShitaH prItimAnabhUt |2-22-102|
tasminneva muhUrte tu mathurAyAH sa niryayau |
prItimAnpuNDarIkAkShaM drasShTuM dAnapatiH svayam ||2-22-103 

  iti srimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
      akrUraprasthAne dvAviMsho.adhyAyaH