## Harivamsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 23- Andhaka Admonishes Kamsa 
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca, May 31, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------
  atha trayoviMsho.adhyAyaH
     andhakavachanam
     
     vaishampAyana uvAcha
     kShipraM yaduvR^iShaM dR^iShTvA sarve te yadupu~NgavAH |
     nipIDya shravaNAnhastairmenire taM gatAyuSham ||2-23-1    
     andhako.anudvignamanA dhairyAdavikR^itaM vachaH |
     provAcha vadatAM shreShThaH samAje kaMsamojasA |2-23-2
     ashlAghyo me mataH putra tavAyaM vAkparishramaH |
     ayukto garhitaH sadbhirbAndhaveshu visheShataH ||2-23-3
     ayAdavo yadi bhavA~nChR^iNu tAvadyaduchyate |
     na hi tvAM yAdavaM vIra balAtkurvanti yAdavAH ||2-23-4
     ashlAghyA vR^iShNayaH putra yeShAm tvamanushAsitA |
     ikShvAkuvaMshajo rAjA vinivR^ittaH svayaM sakR^it ||2-23-5
     bhojo vA yAdavo vAsi kaMso vAsi yathA tathA |
     sahajaM te shirastAta jaTI muNDo.api vA bhava ||2-23-6
     ugrasenastvayaM shochyo yo.asmAkaM kulapAMsanaH |
     durjAtIyena yena tvamIdR^isho janitaH sutaH ||2-23-7f
     na chAtmano guNAMstAta pravadanti manIShiNAH |
     pareNoktA gunA gauNyaM yAnti vedArthasaMmitAH ||2-23-8
     pR^ithivyAM yaduvaMsho.ayaM nindanIyo mahIkShitAm |
     bAlaH kulAntakR^inmUDho yeShAM tvamanushAsitA ||2-23-9
     asAdhumadbhirvAkyaishcha tvayA sAdhviti bhAShitaiH |
     na chApyAsAditaM kAryamAtmA cha vivR^itaH kR^itaH ||1-23-10
     guroranavaliptasya mAnyasya mahatAmapi |
     kshepaNaM kaH shubhaM manye dvijasyeva vadhe kR^ite ||2-23-11
     mAnyAshchaivAbhigamyAshcha vR^iddhAstAta yathAgnayaH |
     krodho hi teShAM pradahellokAnantargatAnapi ||2-23-12
     budhena tAta dAntena nityamabhyuchChritAtmanA |
     dharmasya gatiranveShyA matsyasya gatirapsviva ||2-23-13
     kevalaM tvaM tu darpeNa vR^iddhAnagnisamAniha |
     vAchA tudasi marmaghnyA amantroktA yathA.a.ahutiH ||2-23-14
     vasudevaM cha putrArthe yadimaM parigarhasi |
     tatra mithyA pralApante nindAmi kR^ipaNaM vachaH ||2-23-15
     dAruNe cha pitA putre naiva dAruNatAM vrajet |
     putrArthe hyApadaH kaShTAH pitaraH prApnuvanti hi ||2-23-16
     ChAdito vasudevena yadi putraH shishustadA |
     manyase yadyakartavyaM tatpR^ichCha pitaram svakam ||2-23-17
     garhatA vasudevaM cha yaduvaMshaM cha nindatA |
     tvayA yAdavaputrANAM vairajaM viShamarjitam 2-23-18||
     akartavyaM yadi kR^itaM vasudevena putrajam |
     kimarthamugrasenena shishustvaM na vinAshitaH ||2-23-19
     punnAmno narakAtputro yasmAttrAtA pitR^IMstadA | 
     tasmAdbruvanti putreti putraM dharmavido janAH ||2-23-20
     jAtyAM hi yAdavaH kR^ishNAH sa cha sa~NkarShaNo yuvA |
     tvaM chApi vidhR^itastAbhyAM jAtavaireNA chetasA ||2-23-21
     udbhUtAnIha sarveShAM yadUnAM hR^idayAni vai |
     vasudeve tvayA.a.akShipte vAsudeve cha kopite ||2-23-22 
     kR^iShNe cha bhavato dveShye vasudevavigarhaNAt | 
     shaMsanti chemAni bhayaM nimittAnyashubhANi te ||2-23-23
     sarpANAM darshanaM tIvraM duHsvapnAnAM nishAkShaye |
     puryA vaidhavyashaMsIni kAraNAiranumImahe ||2-23-24
     esha ghoro grahaH svAtImullikha~Nkhe gabhastibhiH |
     chakrama~ngArakashchakre chitrAyAM ghoradarshanaH ||2-23-25
     budhena pashchimA sandhyA vyAptA ghoreNa tejasA |
     vaishvAnarapathe shukro hyatichAraM chachAra ha ||2-23-26
     ketunA dhUmaketostu nakShatrANi trayodasha |
     bharaNyAdIni bhinnAni nAnuyAnti nishAkaram ||2-23-27 
     prAksaMdhyA parighagrastA bhAbhirbAdhati bhAskaram |
     pratilomaM cha yAntyeva vyAharanto mR^igadvijAH ||2-23-28
     shivA shmashAnAnniShkramya niHshvAsA~NgAravarShiNI |
     ubhe sandhye purIM ghorA paryeti bahu vAshatI ||2-23-29
     ulkA nirghAtanAdena papAta dharanItale |
     chalatyaparvaNi mahI girINAM shikharANi cha ||2-23-30
     grastaH svarbhAnunA sUryo divA naktamajAyata |
     dhUmotpAtairdisho vyAptAH shuShkAshanisamAhatAH ||2-23-31
     prasravanti ghanA raktaM sAshanistanayitnavaH |
     chalitA devatAH sthAnAttyajanti vihagA nagAn ||2-23-32
     yAni rAjavinAshAya daivaj~nAH kathayanti ha |
     tAni sarvANi pashyAmo nimittAnyashubhAni vai ||2-23-33
     tvaM chApi svajanadveShI rAjadharmaparA~NmukhaH |
     animittAgatakrodhaH sannikR^iShTabhayo hyasi ||2-23-34
     yastvam devopamam vR^iddhaM vasudevaM vasUpamam |
     mohAtkShipasi durbuddhe kutaste shAntirAtmanaH ||2-23-35
     tvadgato yo hi naH snehastaM tyajAmo.adya vai vayam |
     ahitaM svasya vaMshasya na tvAM kShaNamupAsmahe ||2-23-36
     sa hi dAnapatirdhanyo yo drakShyati vane gatam |
     puNDarIkavishAlAkShaM kR^iShNamakliShTakAriNam ||2-23-37
     ChinnamUlo hyayaM vaMsho yadUnAM tvatkR^ite kR^itaH |
     kR^iShNo j~nAtInsamAnAyya sa sandhAnaM kariShyati ||2-23-38
     kShAntameva tavAnena vasudevena dhImatA |
     kAlasaMyakparij~nAno brUhi tvaM yadyadichChasi ||2-23-39
     mahyaM tu rochate kaMsa vasudevasahAyavAn |
     gachCha kR^iShNasya nilayaM sandhistena cha rochatAm ||2 23-40
     
      iti srimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
          andhakavachane trayoviMsho.adhyAyaH