## Harivamsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 26 - Akrura has a Vision
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca,
June 11, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------
    atha ShaDviMsho.adhyAyaH
          akrUradarshanam 
          
vaishampAyana uvAcha

sa nandagopasya gR^ihaM praviShTaH sahakeshavaH |
gopavR^iddhAnsamAnIya provAchAmitadakShiNaH ||2-26-1
kR^iShNaM chaivAbravItprItyA rauhiNeyena sa~Ngatam |
shvaH purIM mathurAM tAta gamiShyAmaH sukhAya vai ||2-26-2
yAsyanti cha vrajAH sarve gopAlAH saparigrahAH |
kaMsAj~nayA samuchitaM karamAdAya vArShikam ||2-26-3
samR^iddhastatra kaMsasya bhaviShyati dhanurmahaH |
taM drakShyatha samR^iddhaM cha svajanaishcha sameShyatha ||2-26-4
pitaraM vasudevaM cha satatam duHkhabhAjanam |
dInaM putravadhashrAntaM yuvAmadya sameShyathaH ||2-26-5
satataM pIDyamAnaM cha kaMsenAshubhabuddhinA |
dashAnte shoShitam vR^iddhaM duHkhaiH shithilatAM gatam ||2-26-6     
kaMsasya bhayasaMtrastaM bhavadbhyAM cha vinA kR^itam |
dahyamAnaM divA rAtrau sotkaNThenAntarAtmanA ||2-26-7
tAM cha drakShyasi govinda putrairamR^iditastanIm |
devakIM devasa~NkAshAM sIdantIM vihataprabhAm ||2-26-8
putrashokena shuShyantIM tvaddarshanaparAyaNAm |
viyogashokasaMtaptAM vivatsAmiva saurabhIm ||2-26-9
upaplutekShaNAM dInAM nityaM malinavAsasam |
svarbhAnuvadanagrastAM shashA~Nkasya prabhAmiva ||2-26-10
tvaddarshanaparAM nityaM tavAgamanakA~NkShiNIm |
tvatpravR^ittena shokena sIdantIM vai tapasvinIm ||2-26-11
tvatpralApeShvakushalAM tvayA bAlye viyojitAm |
arUpaj~nAM tava vibho vaktrasyAsyenduvarchasaH ||2-26-12
yadi tvAM janayitvA sA devakI tAta tapyate |
apatyArtho nu kastasyA varaM hyevAnapatyatA ||2-26-13 
aputrANAM hi nArINAmekaH shoko vidhIyate |
saputrA tvaphale putre dhikprajAtena tapyate ||2-26-14
tvaM tu shakrasamaH putro yasyAstvatsadR^isho guNAiH |
pareShAmapyabhayado na sA shoShitumarhati ||2-26-15
vR^iddhau tavAMbApitarau parabhR^ItyatvamAgatau |
bhartsitau tvatkR^ite nityaM kaMsenAshubhabuddhinA ||2-26-16 
yadi te devakI mAnyA pR^ithivI vA.a.atmadhAriNI |
tAM shokasalile magnAmuttArayitumarhasi ||2-26-17
taM cha vR^iddhaM priyasutaM vasudevaM sukhochitam |
putrayogena saMyojya kR^iShNa dharmamavApsyasi ||2-26-18
yathA nAgaH sudurvR^itto damito yamunAhrade |
vimUlaH sa kR^itaH shailo yathA vai bhUdharastvayA ||2-26-19
darpotsiktashcha balavAnariShTo vinipAtitaH |
paraprANaharaH keshI duShTAtmA cha hayo hataH ||2-26-20
etenaiva prayatnena vR^iddhAvuddhR^itya duHkhitau | 
yathA dharmamavApnoShi tatkR^iShNa parichintyatAm ||2-26-21
nirbhartsyamAno yairdR^iShTaH pitA te kaMsasaMsadi |
te sarve chakrurashrUNi netrairduHkhAnvitA bhR^isham ||2-26-22 
garbhAvakartanAdIni duHkhAni subahUnyapi |
mAtA te devakI kR^iShNa kaMsasya sahate.avashA ||2-26-23
mAtApitR^ibhyAM sarveNa jAtena tanayena vai |
R^iNaM vai pratikartavyaM yathAyogamudAhR^itam |||2-26-24
evaM te kurvataH kR^iShNa mAtApitroranugraham |
parityajetAM tau shokaM syAchcha dharmastavAnagha ||2-26-25 

vaishampAyana uvAcha 

kR^iShNaH suviditArtho vai tamAhAmitavikramam |
bADAmityeva tejasvI na cha krodhavashaM gataH ||2-26-26
te cha gopAH samAgamya nandagopapuraHsarAH |
akrUravachanaM shrutvA cheluH kaMsasya shAsanAt ||2-26-27
gamanAya cha te sajjA babhUvurvrajavAsinaH |
sajjaM chopAyanaM kR^itvA gopavR^iddhAH pratasthire ||2-26-28
karaM chAnaDuhaH sarpirmahiShAMshchaupanAyikAn |
yathAsAraM yathAyUthamupAnIya payo dadhi ||2-26-29
taM sajjayitvA kaMsasya karaM chopAyanAni cha |
te sarve gopapatayo gamanAyopatasthire ||2-26-30    
akrUrasya kathAbhishcha saha kR^iShNena jAgrataH |
rauhiNeyatR^itIyasya sA nishA vyatyavartata ||2-26-31 
tataH prabhAte vimale pakShivyAhArasaMkule |
naishAkare rashmijAle kShaNadAkShayasaMhR^ite ||2-26-32 
nabhasyaruNasaMstIrNe paryaste jyotiShAM gaNe |
pratyUShapavanAsAraiH kledite dharaNItale ||2-26-33
kShINAkArAsu tArAsu suptaniShpratibhAsu cha |
naishamantardadhe rUpamudgachChati divAkare ||2-26-34
shItAMshuH shAntakiraNo niShprabhaH samapadyata |
eko nAshayate rUpameko vardhayate vapuH ||2-26-35
gobhishcha samakIrNAsu vrajaniryANabhUmiShu |
manthanAvartapUrNeShu gargareShu nadatsu cha ||2-26-36
dAmabhirdamyamAneShu vatseShu taruNeShu cha |
gopairApUryamANAsu ghoSharathyAsu sarvashaH ||2-26-37
tatraiva gurukaM bhANDaM shakaTAropitaM bahu |
tvaritAH pR^iShThataH kR^itvA jagmuH syandanavAhanAH ||2-26-38
kR^iShNo.atha rauhiNeyashcha sa chaivAmitadakShiNaH |
trayo rathagatA jagmustrilokapatayo yathA ||2-26-39
athAha kR^ishNamakrUro yamunAtIramAshritaH |
syandanaM chAtra rakShasva yatnaM cha kuru vAjiShu ||2-26-40 
hayebhyo yavasaM dattvA hayabhANDe rathe tathA |
pragADhaM yatnamAsthAya kShaNaM tAta pratIkShyatAm ||2-26-41
yamunAyA hrade hyasminstoShyAmi bhujageshvaram |
divyairbhAgavatairmantraiH sarvalokaprabhuM yataH ||2-26-42
guhyaM bhAgavataM devaM sarvalokasya bhAvanam |
srImatsvastikamUrddhAnaM praNamiShyAmi bhoginam |
sahasrashirasaM devamanantaM nIlavAsasam ||2-26-43
dharmadevasya tasyAtha yadviShaM prabhaviShyati |
sarvaM tadamR^itaprakhyamashiShyAmyamaro yathA ||2-26-44    
svastikAyatanaM dR^iShTvA dvijihvaM srIvibhUShitam |
samAjastatra sarpANAM shAntyarthaM vai bhaviShyati ||2-26-45
AstAM mAM samudIkShantau bhavantau sa~NgatAvubhau |
nivR^itto bhujagendrasya yAvadasmi hradottamAt ||2-26-46
tamAha kR^iShNaH saMhR^iShTo gachCha dharmiShTha mA chiram |
AvAM khalu na shaktau svastvayA hInAvupAsitum ||2-26-47
sa hrade yamunAyAstu mamajjAmitadakShiNaH |
rasAtale sa dadR^ishe nAgalokamimam yathA ||2-26-48
tasya madhye sahasrAsyaM hematAlochChritadhvajam |
lA~NgalAsaktahastAgraM musalopAshritodaram ||2-26-49
asitAmbarasaMvItaM pANDuraM pANDurAsanam |
kuNDalaikadharaM mattaM suptamamburuhekShaNam ||2-26-50  
bhogotkarAsane shubhre svena dehena kalpite |
svAsInaM svastikAbhyAM cha varAhAbhyAM mahIdharam ||2-26-51
ki~nchitsavyApavR^ittena maulinA hemachUlinA |
jAtarUpamayaiH padmairmAlayAchChannavakShasam ||2-26-52
raktachandanadigdhA~NgaM dIrghabAhumarindamam |
padmanAbhasitAbhrAbhaM bhAbhirjvalitatejasam ||2-26-53
dadarsha bhoginAM nAthaM sthitamekArNaveshvaram | 
pUjyamAnaM dvijihvendrairvAsukipramukhaiH prabhum ||2-26-54
kambalAshvatarau nAgau tau chAmarakarAvubhau |
avIjayetAM taM devaM dharmAsanagataM prabhum ||2-26-55
tasyAbhyAshagato bhAti vAsukiH pannageshvaraH |
vR^ito.anyaiH sachivaiH sarpaiH karkoTakapuraHsaraiH ||2-26-56
taM ghaTAiH kA~nchanairdivyaiH pa~NkajachChannamastakaiH |
rAjAnaM snApayAmAsuH snAtamekArNavAmbubhiH ||2-26-57 
tasyotsa~NgaM ghanashyAmaM shrIvatsAchChAditorasam |
pItAmbaradharaM viShNuM sUpaviShTaM dadarsha ha ||2-26-58
aparaM chaiva somena tulyasaMhananam prabhum |
sa~NkarShaNamivAsInaM taM divyam viShTaraAM vinA ||2-26-59
sa kR^iShNaM tatra sahasA vyAhartumupachakrame |
tasya saMstambhayAmAsa vAkyaM kR^iShNaH svatejasA ||2-26-60
so.anubhUya bhuja~NgAnAM taM bhAgavatamavyayam |
udatiShThatpunastoyAdvismito.amitadakShiNaH || 2-26-61
sa tau rathasthAvAsInau tatraiva balakeshavau |
nirIkShyamANAvanyonyaM dadarshAdbhutarUpiNau ||2-26-62
athAmajjatpunastatra tadAkrUraH kutUhalAt |
ijyate yatra devo.asau nIlavAsAH sitAnanaH ||2-26-63      
tathaivAsInamutsa~Nge sahasrAsyadharasya vai |
dadarsha kR^iShNamakrUraH pUjyamAnaM tadA prabhum ||2-26-64
bhUyashcha sahasotthAya taM mantram manasA japan |
rathaM tenaiva mArgeNa jagAmAmitadakShiNaH ||2-26-65        
tamAha keshavo hR^iShTaH sthitamakrUramAgamat |
kIdR^ishaM nAgalokasya vR^ittaM bhAgavate hrade ||2-26-66 
chiraM cha bhavatA kAlo vyAkShepeNa vilambitaH |
manye dR^iShTaM tvayAshcharyaM hR^idayaM te yathAchalam ||2-26-67
pratyuvAcha sa taM kR^iShNamAshcharyaM bhavatA vinA |
kiM bhaviShyati lokeShu sthAvareShu chareShu cha ||2-26-68
tatrAshcharyaM mayA dR^iShTaM kR^iShNa yadbhuvi durlabham |
tadihApi yathA tatra pashyAmi cha ramAmi cha ||2-26-69
sa~NgatashchApi lokAnAmAshcharyeNeha rUpiNA |
ataH parataraM kR^iShNa nAshcharyaM draShTumutsahe ||2-26-70
tadAgachCha gamiShyAmaH kaMsarAjapurIM prabho |
yAvannAstaM vrajatyeSha divasAnte divAkaraH ||2-26-71 

 iti srImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
   akrUrakR^itanAgalokakathane ShaDviMsho.adhyAyaH