## Harivamsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 27 - Breaking Kamsa's Bow
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca, June 14, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------
  atha saptaviMsho.adhyAyaH
      kaMsadhanurbha~NgaH
      
      vaishampAyana uvAcha 

      te tu yu~NktvA rathavaraM sarva evAmitaujasaH |
      kR^iShNena sahitAH prAyaMstathA sa~NkarShaNena cha ||2-27-1
      Aseduste purIM ramyAM mathurAM kaMsapAlitAm |
      vivishuste purIM ramyAM kAle raktadivAkare ||2-27-2
      tau tu svabhavanaM vIrau kR^iShNasa~NkarShaNAvubhau |
      praveshitau buddhimatA hyakrUreNArkavarchasau ||2-27-3
      tAvAha varavarNAbhau bhIto dAnapatistadA |
      tyaktavyA tAta gamane vasudevagR^ihe spR^ihA ||2-27-4
      yuvayorhi kR^ite vR^iddhaH kaMsena sa nirasyate |
      bhartsyate cha divA rAtrau neha sthAtavyamityapi ||2-27-5
      tadyuvAbhyAM hi kartavyaM pitrarthaM sukhamuttamam |
      yathA sukhamavApnoti tadvai kAryaM hitAnvitam ||2-27-6
      tamuvAcha tataH kR^iShNo yAsyAvAvAmatarkitau |
      prekShantau mathurAM vIra rAjamArgaM cha dhArmika |
      tasyaiva tu gR^ihaM sAdho gachChAvo yadi manyase ||2-27-7
      
      vaishampAyana uvAcha 

      akrUro.api namaskR^itya manasA kR^iShNamavyayam |
      jagAma kaMsapArshvaM tu prahR^iShTenAntarAtmanA ||2-27-8
      anushiShTAu cha tau vIrau prasthitau prekShakAvubhau |
      AlAnAbhyAmivonmuktau ku~njarau yuddhakA~NkShiNau ||2-27-9
      tau tu mArgagataM dR^iShTvA rajakaM ra~NgakArakam |
      ayAchetAM tatastau tu vAsAMsi ruchirANi vai || 2-27-10
      rajakaH sa tu tau prAha yuvAM kasya vanecharau |
      rAjavAsAMsi yau mauDyAdyAchethAM nirbhayAvubhau ||2-27-11
      ahaM kaMsasya vAsAMsi nAnAdeshodbhavAni vai |
      kAmarAgANi shatasho ra~njayAmi visheShataH ||2-27-12 
      yuvAM kasya vane jAtau mR^igaiH saha vivarddhitau |
      jAtarAgAvidaM dR^iShTvA raktamAchChAdanaM bahu ||2-27-13
      aho vAM jIvitaM tyaktaM yau bhavantAvihAgatau |
      mUrkhau prAkR^itavij~nAnau vAso yAchitumichChataH ||2-27-14
      tasmai chukopa vai kR^iShNo rajakAyAlpamedhase |
      prAptAriShTAya mUrkhAya sR^ijate vA~NmayaM visham ||2-27-15
      talenAshanikalpena sa taM mUrddhanyatADayat |
      sa gatAsuH papAtorvyAM rajako vyastamastakaH ||2-27-16
      taM hataM paridevantyo bhAryAstasya vichukrushuH |
      tvaritaM muktakeshyashcha jagmuH kaMsaniveshanam ||2-27-17 
      tAvapyubhau suvasanau jagmaturmAlyakAraNAt |
      vIthImAlyApaNAnAM vai gandhAghrAtau dvipAviva ||2-27-18
      guNako nAma tatrAsInmAlyavR^ittiH priyaMvadaH |
      prabhUtamAlyApaNavA.NllakShmIvAnpriyadarshanaH ||2-27-19
      taM kR^iShNaH shlakShNayA vAchA mAlyArthamabhisR^iShTayA |
      dehItyuvAcha tatkAle mAlAkAramakAtaram ||2-27-20       
      tAbhyAM prIto dadau mAlyaM prabhUtaM mAlyajIvanaH |
      bhavatoH svamidaM cheti provAcha priyadarshanau ||2-27-21
      prItaH sumanasA kR^iShNo guNakAya varaM dadau |
      shrIstvAM matsaMbhavA saumya dhanaughairabhipatsyate ||2-27-22
      sa labdhvA varamavyagro mAlyavR^ittiradhomukhaH |
      kR^iShNasya patito mUrdhnA pratijagrAha taM varam ||2-27-23
      yakShAvimAviti tadA sa mene mAlyajIvakaH |
      sa bhR^ishaM bhayasaMvigno nottaraM pratyapadyata ||2-27-24
      vasudevasutau tau cha rAjamArgagatAvubhau | 
      kubjAM dadR^ishaturbhUyaH sAnulepanabhAjanAm ||2-27-25
      tAMAha kR^iShNaH kubjeti kasyedamanulepanam |
      nayasyambujapatrAkShi kShipramAkhyAtumarhasi ||2-27-26
      sasmitA saMmukhI bhUtvA pratyuvAchAmbujekShaNam |
      kR^iShNaM jaladagambhIraM vidyutkuTilagAminI ||2-27-27
      rAj~naH snAnagR^ihaM yAmi tadgR^ihANAnulepanam |
      dR^iShTvaiva tvAravindAkSha vismitAsmi varAnana ||2-27-28
      yattvamichChasi me vIra tvaM gR^ihANAnulepanam |
      sthitAsmyAgachCha bhadraM te hR^idayasyAsi me priyaH ||2-27-29
      kutashchAgamyate saumya yanmAM tvaM nAvabudhyase |
      mahArAjasya dayitAM niyuktAmanulepane ||2-27-30
      tAmuvAcha hasantIM tu kR^iShNaH kubjAmavasthitAm |
      AvayorgAtrasadR^ishaM dIyatAmanulepanam || 2-27-31
      vayaM hi deshAtithayo mallAH prAptA varAnane ||
      draShTuM dhanurmahaddivyaM rAShTre chaiva mahardhimat ||2-27-32
      pratyuvAchAtha sA kR^iShNaM priyo.asi mama darshane |
      rAjArhamidamavyagraM tadgR^ihANAnulepanam ||2-27-33
      tAvubhAvanuliptA~Ngau chArugAtrau virejatuH |
      tIrthagau pa~NkadigdhA~Ngau yamunAyAM yathA vR^iShau ||2-27-34
      tAM cha kubjAM sthagormadhye dvya~NgulenAgrapANinA |
      shanaiH saMpIDayAmAsa kR^iShNo lIlAvidhAnavit ||2-27-35
      sA cha magnaM sthaguM matvA svAyatA~NgI shuchismitA |
      jahAsochchaiH stanataTI R^ijuyaShTirlatA yathA || 2-27-36   
      praNayAchchApi kR^iShNaM sA babhAShe mattakAshinI |
      kva yAsyasi mayA ruddhaH kAnta tiShTha gR^ihANa mAm ||2-27-37
      tau jAtahAsAvanyonyaM satalAkShepamavyayau |
      vIkShamANau prahasitau kubjAyAH shrutivistarau ||2-27-38
      kR^iShNastu kubjAM kAmArtAM sasmitaM visasarja ha |
      tatastau kubjayA muktau praviShTau rAjasaMsadam ||2-27-39
      tAvubhau vrajasaMvR^iddhau gopaveShavibhUShitau|
      gUDhacheShTAnanau bhUtvA praviShTau nR^ipaveshma tat ||2-27-40
      dhanuHshAlAM gatau tatra bAlAvaparitarkitau |
      himavadvanasaMbhUtau simhAviva madotkaTau ||2-27-41
      didR^ikShantau mahattatra dhanurAyogabhUShitam |
      paprachChatushcha tau vIrAvAyudhAgArikaM tadA ||2-27-42
      bhoH kaMsadhanuShAM pAla shrUyatAmAvayorvachaH |
      katarattaddhanuH saumya maho.ayaM yasya vartate ||2-27-43
      AyogabhUtaM kaMsasya darshayasva yadIchChasi |
      sa tayordarshayAmAsa taddhanuH stambhasannibham ||2-27-44
      anAropyamasambhedyaM devairapi savAsavaiH |
      tadgR^ihItvA tadA kR^iShNastolayAmAsa vIryavAn ||2-27-45 
      dorbhyAM kamalapatrAkShaH prahR^iShTenAntarAtmanA |
      tolayitvA yathAkAmaM taddhanurdaityapUjitam ||2-27-46
      AropayAmAsa balI nAmayAmAsa chAsakR^it |
      AnAmyamAnaM kR^iShNena prakarShAduragopamam |       
      dvidhAbhUtamabhUnmadhye dhanurAyogabhUShitam ||2-27-47
      bha~NktvA tu taddhanuH shreShThaM kR^iShNastvaritavikramaH |
      nishchakrAma mahAvegaH sa cha sa~NkarShaNo yuvA ||2-27-48
      dhanuSho bha~NganAdena vAyunirghoshakAriNA |
      chachAlAntaHpuraM sarvaM dishashchaiva pupUrire ||2-27-49
      nirgamya tvAyudhAgArAjjagmaturgopasannidhau |
      vegenAyudhapAlastu gachChansaMbhrAntamAnasaH ||2-27-50
      samIpaM nR^ipatergatvA kAkochChvAso.abhyabhAShata |
      shrUyatAM mama vij~nApyamAshcharyaM dhanuSho gR^ihe ||2-27-51
      nirvR^ittamasminkAle yajjagataH sambhramopamam ||
      narau kasyApyasadR^ishau shikhAvitatamUrdhajau ||2-27-52
      nIlapItAmbaradharau pItashvetAnulepanau |
      tAvantaHpuramaj~nAtau praviShTau kAmaveShiNau |
      devaputropamau vIrau bAlAviva hutAshanau ||2-27-53
      sthitau dhanurgR^ihe saumyau sahasA khAdivAgatau |
      mayA dR^iShTAu parivyaktaM ruchirAchChadanasrajau ||2-27-54
      tayorekastu padmAkShaH shyAmaH pItAmbarasrajaH |
      jagrAha taddhanUratnaM durgrAhyaM daivatairapi ||2-27-55
      tasya bAlo mahachchApaM balAdyantramivAyasam |
      AropayitvA vegena nAmayAmAsa lIlayA ||2-27-56
      AkR^iShyamANaM tattena vibANaM bAhushAlinA |
      muShTideshe vikUjitvA dvidhAbhUtamabhajyata ||2-27-57
      tataH prachalitA bhUmirnaiva bhAti cha bhAskaraH |
      dhanuSho bha~NganAdena bhramatIva nabhastalam ||2-26-58   
      tadadbhutaM mahaddR^iShTvA vismayaM paramaM gataH |
      bhayAdbhayadashatrubhyastadihAkhyAtumAgataH |
      na jAnAmi mahArAja kau tAvamitavikramau ||2-27-59
      ekaH kailAsasa~NkAsha eko.a~njanagiriprabhaH |
      sa tu tachchAparatnaM vai bha~NktvA stambhamiva dvipaH ||2-27-60
      niShpapAtAnilagatiH sAnugo.amitavikramaH |
      agamattaM dvidhA kR^itvA na jAne ko.apyasau nR^ipa ||2-27-61
      shrutvaiva dhanuSho bha~NgaM kaMso viditavistaraH |
      visR^ijyAyudhapAlaM vai pravivesha gR^ihottamam ||2-27-62 
      
        iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
             kaMsadhanurbha~Nge saptaviMsho.adhyAyaH