# Harivamsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 29 - Kuvalayapida Killed
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca, June 21, 2008
Notes: 1) verse 7 : the space between kA and kShe has been bridged
    2) verse 42 : is it simhanAda ?##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------
    
      atha ekonatriMsho.adhyAyaH

        kuvalayApIDamAraNam
        
vaishampAyana uvAcha

tasminnahani nirvR^itte dvitIye samupasthite |
ApUryata mahAra~NgaH paurairyuddhadidR^ikShubhiH ||2-29-1
sachitrAShTAsricharaNAH sArgaladvAravedikAH |
sagavAkShArdhachandrAshcha sutalpottamabhUShitAH ||2-29-2
prA~NmukhaishchArunirmuktairmAlyadAmAvataMsitaiH |
alaMkR^itairvirAjadbhiH shAradairiva toyadaiH ||2-29-3
ma~nchAgAraiH suniryuktairyuddhAya suvibhUShitaiH |
samAjavATaH shushubhe sameghaugha ivArNavaH ||2-29-4
svakarmadravyayuktAbhiH patAkAbhirnirantaram |
shreNInAM cha gaNA	nAM cha ma~nchA bhAntyachalopamAH ||2-29-5
antaHpuracharANAM cha prekShAgArANyanekashaH |
rejuH kA~nchanachitrANi ratnajvAlAkulAni cha ||2-29-6
tAni ratnaughakL^iptAni sasAnupragrahANi cha |
rejurjavanikAkShepaiH sapakShA iva khe nagAH ||2-29-7
tatra chAmarahAraischa bhuShaNAnAM cha si~njitaiH |
vANInAM cha vichitrANAM vichitrAshcherurarchiShaH ||2-29-8
gaNikAnAM pR^itha~Nma~nchAH shubhairAstaraNAmbaraiH |
shobhitA vAramukhyAbhirvimAnapratimaujasaH ||2-29-9
tatrAsanAni khyAtAni parya~NkAshcha hiraNmayAH |
prakIrNAshcha kuthAshchitrAH sapuShpastabakairvR^itAH ||2-29-10
sauvarNAH pAnakumbhAshcha pAnabhUmyashcha shobhitAH |
phalAvadaMshapUrNAshcha chA~NgeryaH pAnayojitAH ||2-29-11
anye cha ma~nchA bahavaH kAShThasa~nchayabandhanAH |
rejuH prastaraNAstatra shatasho.atha sahasrashaH ||2-29-12
uttamAgArikAshchaiva sUkShmajAlAvalokinaH |
strINAM prekShagR^ihA bhAnti rAjahaMsA ivAMbare ||2-29-13
prA~NmukhashchAruniryukto merushR^i~NgasamaprabhaH |
rukmapatranibhastambhashchitraniryogashobhitaH ||2-29-14 
prekShAgAraH sa kaMsasya prachakAshe.adhikaM shriyA |
shobhito mAlyadAmaishcha nivAsakR^italakShaNaH ||2-29-15
tasminnAnAjanAkIrNe janaughapratinAdite |
samAjavATe saMstabdhe kampamAnArNAvaprabhe ||2-29-16
rAjA kuvalayApIDaH samAjadvAri ku~njaraH |
tiShThatviti samAj~nApya prekShAgAramupAyayau ||2-29-17
sa shukle vAsasI bibhrachChvetavyajanachAmaraH |
shushubhe shvetamukuTaH shvetAbhra iva chandramAH ||2-29-18
tasya simhAsanasthasya sukhAsInasya dhImataH |
rUpamapratimam dR^iShTvA paurAH prochurjayAshiShaH ||2-29-19
tataH pravivishurmallA ra~NgamAvalitAmbarAH |
tisrashcha bhAgashaH kakShAH prAvishanbalashAlinaH ||2-29-20
tatastUryaninadena kShveDitAsphoTitena cha |
vasudevasutau hR^iShTau ra~NgadvAramupasthitau ||2-29-21
ballavau vastrasaMvItau suravandanabhUShitau |
UrdhvapIDau sragApIDau bAhushastrakR^itau yamau |
AsphoTayaMtAvanyonyaM bAhU chaivArgalopamau ||2-29-22
tAvApatantau tvaritau pratiShiddhau varAnanau |
tena mattena nAgena chodyamAnena vai bhR^isham ||2-29-23 
sa matttahastI duShTAtmA kR^itvA kuNDalinaM karam |
chakAra chodito yatnaM nihantuM balakeshavau ||2-29-24
tataH prahasitaH kR^iShNastrAsyamAno gajena vai |
kaMsasya tanmataM chaiva jagarhe sa durAtmanaH ||2-29-25
tvarate khalu kaMso.ayaM gantuM vaivasvatakShayam |
yo mAmanena nAgena pradharShayitumichChati ||2-29-26
sannikR^iShTe tato nAge garjamAne tathA ghane |
sahasotpatya govindashchakre tAlasvanaM prabhuH ||2-29-27
kShveDitAsphoTitaravaM kR^itvA nAgasya chAgrataH |
karaM sasIkaraM tasya pratijagrAha vakShasA ||2-29-28
viShANAntarago bhUtvA punashcharaNamadhyagaH |
babAdhe taM gajaM kR^iShNaH pavanastoyadaM yathA ||2-29-29  
sa hastAgrAdviniShkrAnto viShANAgrAchcha dantinaH |
vimuktaH padamadhyAchcha kR^iShNo dvijamapothayat ||2-29-30
so.atikAyastu saMmUDho hantuM kR^iShNamashaknuvan |
gajah sveShveva gAtreShu mathyamAno rarAsa ha ||2-29-31
papAta bhUmau jAnubhyAM dashanAbhyAM tutoda cha |
madaM susrAva roShAchcha gharmApAye yathA ghanaH ||2-29-32
kR^iShNastu tena nAgena krIDitvA shishulIlayA |
nidhanAya matiM chakre kaMsadviShTena chetasA ||2-29-33
sa tasya pramukhe pAdaM kR^itvA kumbhAdanantaram |
dorbhyAM viShANamutpATya tenaiva prAharattadA ||2-29-34
sa tena vajrakalpena svena dantena ku~njaraH |
hanyamAnaH shakR^inmUtraM mumochArto rarAsa ha ||2-29-35
kR^iShNajarjaritA~Ngasya ku~njarasyArtachetasaH |
kaTAbhyAmati susrAva vegavadbhUri shoNitam ||2-29-36
lA~NgUlaM chAsya vegena nishchakarSha halAyudhaH |
shailapR^iShThArdhasaMlInaM vainateya ivoragam ||2-29-37
tenaiva gajadantena kR^iShNo hatvA tu dantinam |
jaghAnaikaprahAreNa gajArohaNamulbaNam ||2-29-38
sortanAdaM mahatkR^itvA vidanto dantinAM varaH | 
papAta sa mahAmAtro vajrabhinna ivAchalaH ||2-29-39
tatastau toraNA~NgAni pragR^ihya raNakarkashau | 
gajasya pAdarakShAMshcha jaghnatuH puruSharShabhau ||2-29-40
tAMshcha hatvA vivishaturmadhyaM ra~Ngasya tAvubhau |
nAsatyAvashvinau svargAdavatIrNAvivechChayA ||2-29-41    
vR^iShNyandhakAshcha bhojAshcha dadR^ishurvanamAlinau |
kShveDitotkR^iShTanAdena bAhvorAsphoTitena cha |
siMhanAdaishcha tAlaishcha harShayAmAsaturjanam ||2-29-42
tau dR^iShTvA bhojarAjastu viShasAda vR^ithAmatiH |
paurANAmanurAgaM cha harShaM chAlakShya bhArata ||2-29-43
taM hatvA puNDarIkAkSho nadantaM dantinAM varam |
avatIrNo.arNavAkAraM samAjaM sahapUrvajaH ||2-29-44

   iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
        kuvalayApIDavadhe ekonatriMsho.adhyAyaH