##Harivamsha Maha Puranam - ViShNu Parva - 
Chapter 2 - Kamsa's Fear, and Vishnu's Instruction to Yogamaya
Itranslated and proofread by K S Rmachandran
, February 12, 2008## 

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


atha dvitIyo.adhyAyaH
kaMsasaMketaH AryAnushAsanaM cha

vaishaMpAyana uvAcha 
so.aj~nApayata saMrabdhaH sachivAnAtmano hitAn |
yattA bhavata sarve vai devakyA garbhakR^intane ||2-2-1
prathamAdeva hantavyA garbhAste sapta eva hi |
mUlAdeva tu hantavyaH so.anartho yatra saMshayaH ||2-2-2
devakI cha gR^ihe guptA prachChannairabhirakShitA |
svairaM charatu vishrabdhA garbhakAle tu rakShyatAm ||2-2-3
mAsAnvai puShpamAsAdIngaNayantu mama striyaH |
pariNAme tu garbhasya sheShaM jn~AsyAmahe vayam ||2-2-4
vasudevastu saMrakShyaH strIsanAthAsu bhUmiShu |
apramattairmama hitai rAtrAvahani chaiva hi |
strIbhirvarShavaraishchaiva vaktavyaM na tu kAraNam ||2-2-5
eSha mAnuShyako yatno mAnuShaireva sAdhyate |
shrUyatAM yena daivaM hi madvidhaiH pratihanyate ||2-2-6
mantragrAmaiH suvihitairauShadhaishcha suyojitaiH |
yatnena chAnukUlena daivamapyanulomyate ||2-2-7

vaishaMpAyana uvAcha 
evaM sa yatnavAnkaMso devakIgarbhakR^intane |
bhayena mantrayAmAsa shrutArtho nAradAtsa vai ||2-2-8
evaM shrutvA prayatnaM vai kaMsasyAriShTasaMj~nitam |
antardhAnaM gato viShNUshchintayAmAsa vIryavAn ||2-2-9
saptemAndevakIgarbhAnbhojaputro vadhiShyati |
aShTame cha mayA garbhe kAryamAdhAnamAtmanaH ||2-2-10  
tasya chintayatastvevaM pAtAlamagamanmanaH |
yatra te garbhashayanAH shadgarbhA nAma dAnavAH ||2-2-11
vikrAntavapuSho dIptAste.amR^itaprAshanopamAH |
amarapratimA yuddhe putrA vai kAlaneminaH ||2-2-12
te tAtatAtaM saMtyajya hiraNyakashipuM purA |
upAsAMchakrire daityAH purA lokapitAmaham ||2-2-13
tapyamAnAstapastIvraM jaTAmaNDaladhAriNaH |
teShAM prIto.abhavadbrahmA ShadgarbhANAM varaM dadau ||2-2-14

brahmovAcha 
bho bho dAnavashArdUlAstapasAhaM sutoShitaH |
brUta vo yasya yaH kAmastasya taM taM karomyaham ||2-2-15
te tu sarve samAnArthA daityA brahmANamabruvan |
yadi no bhagavAnprIto dIyatAM no varo varaH ||2-2-16
avadhyAH syAma bhagavandevataiH samahoragaiH |
shApapraharaNaishchaivaM svasti no.astu maharShibhiH ||2-2-17
yakShagandharvapatibhissiddhachAraNamAnavaiH |
mA bhUdvadho no bhagavandadAsi yadi no varam ||2-2-18
tAnuvAcha tato brahmA suprItenAntarAtmanA |
bhavadbhiryadidaM proktaM sarvametadbhaviShyati ||2-2-19
ShadgarbhANAM varaM datvA svayaMbhUstridivaM gataH |
tato hiraNyakashipuH saroSho vAkyamabravIt ||2-2-20 
mAmutsR^ijya varo yasmAdvR^ito vaH padmasaMbhavAt |
tasmAdvastyAjitaH snehaH  shatrubhUtAMstyajAmyaham ||2-2-21
ShadgarbhA iti yo.ayaM vaH shabdaH pitrAbhivardhitaH |
sa eva vo garbhagatAnpitA sarvAnvadhiShyati ||2-2-22
Shadeva devakIgarbhAH shadgarbhA vai mahAsurAH |
bhaviShyatha tataH kaMso garbhasthAnvo vadhiShyati ||2-2-23

vaishaMpAyana uvAcha 
jagAmAtha tato viShNuH pAtAlaM yatra te.asurAH |
ShadgarbhAH saMyatAH santi jale garbhagR^iheshayAH ||2-2-24
saMdadarsha jale suptAnShadgarbhAngarbhasaMsthitAn |
nidrayA kAlarUpiNyA sarvAnantarhitAntsa vai ||2-2-25
svapnarUpeNa teShAM vai viShNurdehAnathAvishat |
prANeshvarAMshcha niShkR^iShya nidrAyai pradadau tadA ||2-2-26
tAM chovAcha tato nidrAM viShNuH satyaparAkramaH |
gachCha nidre mayotsR^iShTA devakIbhavanAntikam ||2-2-27
imAnprANeshvarAngR^ihya shadgarbhAndAnavottamAn |
sarvaprANeshvarAMshchaiva ShAdgarbhAnnAma dehinaH |
ShadgarbhAndevakIgarbhe yojayasva yathAkramam ||2-2-28
jAteShveteShu garbheShu nIteShu cha yamakShayam |
kaMsasya viphale yatne devakyAH saphale shrame ||2-2-29
prasAdaM te kariShyAmi matprabhAvasamaM bhuvi |
yena sarvasya lokasya devi devI bhaviShyasi ||2-2-30
saptamo devakIgarbho yo.aMshaH saumyo mamAgrajaH |
sa saMkrAmayitavyaste saptame mAsi rohiNIm ||2-2-31
saMkarShaNAttu garbhasya sa tu saMkarShaNo yuvA |
bhaviShyatyagrajo bhrAtA mama shItAMshudarshanaH ||2-2-32
patito devakIgarbhaH saptamo.ayaM bhayAditi |
aShTame mayi garbhasthe kaMso yatnaM kariShyati ||2-2-33
yA tu sA nandagopasya dayitA bhuvi vishrutA |
yashodA nAma bhadraM te bhAryA gopakulodvahA ||2-2-34
asyAstvaM navamo garbhaH kule.asmAkaM bhaviShyasi |
navamyAmeva saMjAtA kRiShNapakShasya vai tithau ||2-2-35
ahaM tvabhijito yoge nishAyAM yauvane sthite |
ardharAtre kariShyAmi garbhamokShaM yathAsukham ||2-2-36
aShatamasya  tu mAsasya jAtAvAvAM tataH samam |
prApsyAvo garbhavyatyAsaM prApte kaMsasya nAshane ||2-2-37
ahaM yashodAM yAsyAmi tvaM devi bhaja devakIm |
AvayorgarbhasaMyoge kaMso gachChatu mUDhatAm ||2-2-38
tatastvAM gR^ihya charaNe shilAyAM pAtayiShyati |
nirasyamAnA gagane sthAnaM prApsyasi shAshvatam ||2-2-39
machChavIsadR^ishI kR^iShNA saMkarShaNasamAnanA |
bibratI vipulau bAhU mama bAhUpamau divi ||2-2-40
trishikhaM shUlamudyamya khaDgaM cha kanakatsarum |
pAtrIM cha pUrNAM madhunA pa~NkajaM cha sunirmalam ||2-2-41
nIlakausheyasaMvItA pItenottaravAsasA |
shashirashmiprakAshena hAreNorasi rAjatA ||2-2-42
divyakuNDalapUrNAbhyAM shravaNAbhyAM vibhUShitA |
chandrasApatnabhUtena mukhena tvaM virAjitA ||2-2-43
mukuTena vichitreNa keshabandhena shobhinA |
bhuja~NgAbhairbhujairbhImairbhUShayantI disho dasha ||2-2-44
dhvajena shikhibarheNa uchChritena virAjitA |
a~Ngajena mayUrANAma~Ngadena cha bhAsvatA ||2-2-45
kIrNA bhUtagaNairghorairmanniyogAnuvartinI |
kaumAraM vratamAsthAya tridivaM tvaM gamiShyasi ||2-2-46
tatra tvAM shatadR^ikChakro matpradiShTena karmaNA |
abhiShekeNa divyena devataiH saha yokShyase ||2-2-47
tatraiva tvAM bhaginyarthe grahIShyati sa vAsavaH |
kushikasya tu gotreNa kaushikI tvaM bhaviShyasi ||2-2-48
sa te vindhye nagashreShThe sthAnaM dAsyati shAshvatam |
tataH sthAnasahasraistvaM pR^ithivIM shobhayiShyasi ||2-2-49
trailokyachAriNI sA tvaM bhuvi satyopayAchanA |
chariShyasi mahAbhAge varadA kAmarUpiNI ||2-2-50
tatra shuMbhanishuMbhau dvau dAnavau nagachAriNau |
tau cha kR^itvA manasi mAM sAnugau nAshayiShyasi ||2-2-51
kR^itvAnuyAtrAM bhUtastvaM surAmAMsabalipriyA |
tithau navaMyAM pUjAM tvaM prApsyase sapashukriyAm ||2-2-52
ye cha tvAM matprabhAvaj~nAH praNamiShyanti mAnavAH |
teShAM na durlabhaM kiMchitputrato dhanato.api vA ||2-2-53
kAntAreShvavasannAnAM magnAnAM cha mahArNave |
dasyubhirvA niruddhAnAM tvaM gatiH paramA nR^iNAm ||2-2-54
tvAM tu stoShyanti ye bhaktyA stavenAnena vai shubhe |
tasyAhaM na praNashyAmi sa cha me na praNashyati ||2-2-55

iti shrImahAbhArate khileShu harivAMshe viShNuparvaNi bhArAvataraNe
nidrAsaMvij~nAne dvtIyo.adhyAyaH