# Harivamsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 32 - Coronation of Ugrasena
Itranslated by K S Ramachandran 
ramachandran_ksr@yahoo.ca, July 5, 2008
Note: there is some confusion in the text 
in numbering of verses from 47 to 53##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

  
     atha dvAtriMsho.adhyAyaH
         ugrasenAbhiShekaH 
         
vaishampAyana uvAcha 
         
ugrasenastu kR^iShNasya samIpaM duHkhito yayau |
putrashokAbhisaMtapto viShapIta iva shvasan ||2-32-1
sa dadarsha gR^ihe kR^iShNaM yAdavaiH parivAritam |
pashchAnutApAddhyAyantaM kaMsasya nidhanAvilam ||2-32-2
kaMsanArIvilApAMshcha shrutvA sa karuNAnbahUn |
garhamANastathAtmAnaM tasminyAdavasaMsadi ||2-32-3 
aho mayAtibAlyena roShAddoShAnuvartinA |
vaidhavyaM strIsahasrANAM kaMsasyAsya vadhe kR^itam ||2-32-4
kAruNyaM khalu nArIShu prAkR^itasyApi jAyate |
evamArtaM rudantIShu mayA bhartari pAtite ||2-32-5
paridevitamatreNa shokaH khalu vidhIyate |
kR^itAntasyAnabhij~nAnAM strINAM kAruNyasaMbhavaH ||2-32-6
kaMsasya hi vadhaH shreyAnprAgevAbhimato mama |
satAmudvejanIyasya pApeShvabhiratasya cha ||2-32-7
loke patitavrR^ittasya paruShasyAlpamedhasaH |
akliShTaM maraNaM shreyo na vidviShTasya jIvitam ||2-32-8
kaMsaH pApaparashchaiva sAdhUnAmapyasaMmataH |
dhikChabdapatitashchaiva jIvite chAsya kA dayA ||2-32-9
svarge tapobhR^itAM vAsaH phalaM puNyasya karmaNaH |
ihApi yashasA yuktaH svargasthairavadhAryate ||2-32-10  
yadi syurnirvR^itA lokAH syushcha dharmaparAH prajAH |
narA dharmapravR^ittAshcha na rAj~nAmanayaH spR^ishet ||2-32-11 
nigrahe duShTavR^ittInAM kR^itAntaH kurute phalam |
iShTadharmeShu lokeShu kartavyaM pAralaukikam ||2-32-12
atIva devA rakShanti naraM dharmaparAyaNam |
kartAraH sulabhA loke duShkR^itasya hi karmaNaH ||2-32-13
hataH so.ayaM mayA kaMsaH sAdhvetadavagamyatAm |
mUlachChedaH kR^itastasya viparItasya karmaNaH ||2-32-14
tadeSha sAntvyatAM sarvaH shokArtaH pramadAjanaH |
paurAshcha puryAM shreNyashcha sAntvyantAM sarva eva hi ||2-32-15
evaM bruvati govinde viveshAvanatAnanaH |
ugraseno yadUngR^ihya putrakilbiShasha~NkitaH ||2-32-16
sa kR^iShNaM puNDarIkAkShamuvAcha yadusaMsadi |
bAShpasaMdigdhayA vAchA dInayA sajjamAnayA ||2-32-17
putro niryApitaH krodhAnnIto yAmyAM dishaM ripuH |
svadharmAdhigatA kIrtirnAma vishrAvitaM bhuvi ||2-32-18
sthApitaM satsu mAhAtmyaM sha~NkitA ripavaH kR^itAH |
sthApito yAdavo vaMsho garvitAH suhR^idaH kR^itAH ||2-32-19
sAmanteShu narendreShu pratApaste prakAshitaH |
mitrANi tvAM bhajiShyanti saMshrayiShyanti pArthivAH ||2-32-20 
prakR^itayo.anuyAsyanti stoShyanti tvAM dvijAtayaH |
saMdhivigrahamukhyAstvAM praNamiShyanti mantriNaH ||2-32-21
hastyashvarathasaMpUrNaM padAtigaNasa~Nkulam |
pratigR^ihANa kR^iShNedaM kaMsasya balamavyayam ||2-32-22
dhanaM dhAnyaM cha yatki~nchidratnAnyAchChAdanAni cha |
pratIchChantu niyuktA vai tvadIyAH kR^iShNa pUruShAH ||2-32-23
striyo hiraNyaM yAnAni yadanyadvasu ki~nchana |
evaM hi vihite yoge paryApte kR^iShNa vigrahe ||2-32-24
pratiShThitAyAM medinyAM yadUnAM shatrusUdana |
tvaM gatishchAgatishchaiva yadUnAM yadunandana ||3-32-25
shR^iNuShva vadatAM vIra kR^ipaNAnAmidaM vachaH |
asya tvatkopadagdhasya kaMsasyAshubhakarmaNaH ||2-32-26
tava prasAdAdgovinda pretakAryaM kriyeta ha |
tasya kR^itvA narendrasya vipannasyaurdhvadehikam ||2-32-27
sasnuSho.ahaM sabhAryashcha chariShyAmi mR^igaiH saha | 
pretasatkAramAtreNa kR^ite bAndhavakarmaNi ||2-32-28
AnR^iNyaM laukikaM kR^iShNa gatAH kila bhavanti hi |
tasyAgniM pashchimaM kR^itvA chitisthAne vidhAnataH |
toyapradAnamAtreNa kaMsasyAnR^iNyamApnuyAm ||2-32-29
etatte kR^iShNa vij~nApyaM sneho.atra mayi yujyatAm |
prApnoti sugatiM tatra kR^ipaNaH pashchimAM kriyAm ||2-32-30
etachChrutvA vachastasya kR^iShNaH paramavismitaH |
pratyuvAchograsenaM vai sAntvapUrvamidaM vachaH ||2-32-31
kAlayuktAmidaM tAta tavatadyatprabhAShitam |
sadR^ishaM rAjashArdUla vR^ittasya cha kulasya cha ||2-32-32
yattvamevaMvidho brUShe gate.arthe duratikrame |
prApsyate nR^ipasatkAraM kaMsaH pretagato.api san ||2-32-33
kule mahati te janma vedAnviditavAnasi |
kathaM na j~nAyate tAta niyatirduratikramA ||2-32-34
sthAvarANAM cha bhUtAnAM ja~NgamAnAM cha pArthiva |
pUrvajanmakR^itaM karma kAlena paripachyate ||2-32-35
shrutavanto.arthavantashcha dAtAraH priyadarshanAH |
brahmaNyA nayasaMpannA dInAnugrahakAriNaH ||2-32-36
lokapAlasamAstAta mahendrasamavikramAH |
kShitipAlAH kR^itAntena nIyante nR^ipasattama ||2-32-37
dhArmikAH sarvabhAvaj~nAH prajApAlanatatparAH |
kShatradhamaparA dAntAH kAlena nidhanaM gatAH ||2-32-38
svayamAtmakR^itaM karma shubhaM vA yadi vAshubham |
prApte kAle tu tatkarma dR^ishyate sarvadehinAm ||2-32-39
eShA hyantarhitA mAyA durvij~neyA surairapi |
yathAyaM muhyate loko hyatra karmaiva kAraNam ||2-32-40
kAlenAbhihataH kaMsaH pUrvakarmaprachoditaH |
na hyahaM kAraNaM tatra kAlaH karma cha kAraNam ||2-32-41
sUryasomamayaM tAta kR^itsnaM sthAvaraja~Ngamam |
kAlena nidhanam gatvA kAlenaiva cha jAyate ||2-32-42
sa kAlaH sarvabhUtAnAM nigrahAnugrahe rataH |
tasmAtsarvANi bhUtAni kalasya vashagAni vai ||2-32-43
svadoSheNaiva dagdhasya sUnostava narAdhipa |
nAhaM vai kAraNaM tatra kAlastatra cha kAraNam ||2-32-44
atha vAhaM bhaviShyAmi kAraNaM nAtra saMshayaH |
parAyaNaparaH kAlaH kiM kariShyatyakAraNaH ||2-32-45  
kAlastu balavAnrAjandurvij~neyA hi sA gatiH |
parAvaravisheshaj~nA yAM yAnti samadarshinaH ||2-32-46
gatiH kAlasya sA yena sarvaM kAlasya gocharam |
bravImi yadahaM tAta tadanuShThIyatAM vachaH ||2-32-47 
na hi rAjyena me kAryaM nApyahaM nR^ipa kA~NkShitaH |
na chApi rAjyalubdhena mayA kaMso nipAtitaH ||2-32-48
kiM tu lokahitArthAya kIrtyarthaM cha sutastava |
vya~NgabhUtaH kulasyAsya sAnujo vinipAtitaH ||2-32-49
ahaM sa eva gomadhye gopaiH saha vanecharaH |
prItimAnvichariShyAmi kAmachArI yathA gajaH |2-32-50 
etAvachChatasho.apyevaM satyenaitadbravImite |
na me kAryaM nR^ipatvena vij~nApyaM kriyatAmidam ||2-32-51
bhavAnrAjAstu mAnyo me yadUnAmagraNIH prabhuH |
vijayAyAbhiShichyasva svarAjye nR^ipasattama ||2-32-52
yadi te matpriyaM kAryaM yadi vA nAsti te vyathA |
mayA nisR^iShTaM rAjyaM svaM chirAya pratigR^ihyatAm ||2-32-53

vaishampAyana uvAcha 
etachChrutvA tu vachanaM nottaraM pratyabhAShata |
vrIDitAdhomukhaM taM tu rAjAnaM yadusaMsadi ||2-32-54
abhiShekena govindo yojayAmAsa dharmavit |
sa baddhamukuTaH shrImAnugraseno mahAdyutiH |
chakAra saha kR^iShNena kaMsasya nidhanakriyAm ||2-32-55
taM sarve yAdavA mukhyA rAjAnaM kR^iShNashAsanAt |
anujagmuH purImArge devA iva shatakratum ||2-32-56
rajanyAm tu nivR^ittAyAM tataH sUrye virAjite |
pashchimaM kaMsasaMskAraM chakruste yadupu~NgavAH ||2-32-57
shibikAyAmathAropya kaMsadehaM yathAkramam |
naiShThikena vidhAnena chakruste kaMsasatkriyAm ||2-32-58
sa nIto yamunAtIramuttamaM nR^ipateH sutaH |
satkR^itashcha yathAnyAyaM naidhanena chitAgninA ||2-32-59 
tathaiva bhrAtaraM chAsya sunAmAnaM mahAbhujam |
samskAraM lambhayAmAsuH saha kR^iShNena yAdavAH ||2-32-60
tAbhyAM te salilaM chakrurvR^iShNyandhakapurogamAH |
akShayaM chAStu pretebhyo bhAShamANAH punaH punaH ||2-32-61
hiraNyasya suvarNasya dashakoTIstathA hariH |
gAvo ratnAni vAsAMsi grAmAnnagarasaMmatAn ||2-32-62
dadau kaMsaM samuddishya brAhmaNebhyo nR^ipottamaH |
akShayaM chApi viprebhyo bhAShamANAH punaH punaH ||2-32-63
tayoste salilaM dattvA yAdavA dInamAnasAH |
puraskR^ityograsenaM vai vivishurmathurAM purIm || 2-32-64 

     iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
       ugrasenAbhiShekakaMsasaMskArakathane dvAtriMsho.adhyAyaH