## Harivamsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 33 - Balarama and Krishna put under a Formal Tutor
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca,
July 9, 2008
Note: Verse 30: samabhyavartata is grammatically correct, but
metrically inappropriate. A timehonoured injunction is:Where there
is a conflict between grammar and prosody, the former is 
given the go-by!##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

        atha trayastriMsho.adhyayaH
            ramakR^iShNayorvidyAsaMpAdanam
            
vaishampAyana uvAcha 

sa kR^iShNastatra balavAnrauhiNeyena saMgataH |
mathurAM yAdavAkIrNAM purIM tAM sukhamAvasat ||2-33-1
prAptayauvanadehastu yukto rAjashriyA jvalan |    
chachAra mathurAM vIraH sa ratnAkarabhUShaNAm ||2-33-2
kasyachittvatha kAlasya sahitau rAmakeshavau |
 guruM sAndIpaniM kAshyamavantipuravAsinam ||2-33-3
 dhanurvedachikIrShArthamubhau tAvabhijagmatuH |
 nivedya gotraM svAdhyAyamAchAreNAbhyalaMkR^itau ||2-33-4
 shushrUShU nirahaMkArAvubhau rAmajanArdanau |
 pratijagrAha tau kAshyo vidyAH prAdAchcha kevalAH ||2-33-5
 tau cha shrutidharau vIrau yathAvatpratipadyatAm |
 ahorAtraishchatuShShaShTyA sA~NgavedamadhIyatAm ||2-33-6
 chatuShpAdaM dhanurvedaM shastragrAmaM sasaMgraham |
 achireNaiva kAlena gurustAvabhyashikShayat ||2-33-7
 atIvAmAnuShIM medhAM chintayitvA tayorguruH |
 mene tAvAgatau vIrau devau chandradivAkarau ||2-33-8
 dadarsha cha mahAtmAnAvubhau tAvapi parvasu |
 pUjayantau mahAdevaM sAkShAdviShNuM vyavasthitam ||2-33-9
 guruM sAndIpaniM kR^iShNaH kR^itakR^ityo.abhyabhAShata |
 gurvarthaM kiM dadAnIti rAmeNa saha bhArata ||2-33-10
 tayoH prabhAvaM sa j~nAtvA guruH provAcha hR^iShTavAn |
 putramichChAmyahaM dattaM yo mR^ito lavaNAmbhasi ||2-33-11
 putra eko.api me jAtaH sa chApi timinA hataH |
 prabhAse tIrthayAtrAyAM taM me tvaM punarAnaya ||2-33-12
 tathetyevAbravItkR^iShNo rAmasyAnumate sthitaH |
 gatvA samudraM tejasvI viveshAntarjalaM hariH ||2-33-13
 samudraH prA~njalirbhUtvA darshayAmAsa svaM tadA |
 tamAha kR^iShNaH kvAsau bhoH putraH sAndIpaneriti ||2-33-14
 samudraH pratyuvAchedaM daityaH pa~nchajano mahAn |
 timirUpeNa taM bAlaM grastavAniti mAdhava ||2-33-15
 unmathya salilAdasmAdgrastavAniti bhArata |
 sa pa~nchajanamAsAdya jaghAna puruShottamaH |
 na chAsasAda taM bAlaM guruputraM tadAchyutaH ||2-33-16
 sa tu pa~nchajanaM hatvA sha~NkhaM lebhe janArdanaH |
 yastu devamanuShyeShu pA~nchajanya iti shrutaH ||2-33-17
 tato vaivasvatapuraM jagAma puruShottamaH |
 tato yamo.abhyupAgamya vavande taM gadAdharam ||2-33-18
 tamuvAchAtha vai kR^iShNo guruputraH pradIyatAm |
 tayostatra tadA yuddhamAsIdghorataraM mahat ||2-33-19
 tato vaivasvataM ghoraM nirjitya puruShottamaH |
 AsasAda cha taM bAlaM guruputraM tadAchyutaH ||2-33-20
 AninAya guroH putraM chiraM naShTaM yamakShayAt |
 tataH sAndIpaneH putraH prabhAvAdamitaujasaH ||2-33-21
 dIrghakAlagataH pretaH punarAsIchCharIravAn |
 tadashakyamachintyaM cha dR^iShTvA sumahadadbhutam ||2-33-22
 sarveShAmeva bhUtAnAM vismayaH samajAyata |
 sa guroH putramAdAya pA~nchajanyaM cha mAdhavaH |
 ratnAni cha mahArhANi punarAyAjjagatprabhuH ||2-33-23
 rAkShasaistasya ratnAni mahArhANi bahUni cha |
 AnAyyAvedayAmAsa gurave vAsavAnujaH ||2-33-24
 gadAparighayuddheShu sarvAstreShu cha tAvubhau |
 achirAnmukhyatAM prAptau sarvaloke dhanurbhR^itAm ||2-33-25
 tataH sAndIpaneH putraM tadrUpavayasaM tadA |
 prAdAtkR^iShNaH pratItAtmA saha ratnairudAradhIH ||2-33-26
 chiranaShTena putreNa kAshyaH sAndIpanistadA |
 sametya mumude rAjanpUjayanrAmakeshavau ||2-33-27
 kR^itAstrau tAvubhau vIrau gurumAmantrya suvratau |
 AyAtau mathurAM bhUyo vasudevasutAvubhau ||2-33-28
 tataH pratyudyayuH sarve yAdavA yadunandanau |
 sabalA hR^iShTamanasa ugrasenapurogamAH ||2-33-29
 shreNyaH prakR^itayashchaiva mantriNaH sapurohitAH |
 sabAlavR^iddhA sA chaiva purI samabhivartata ||2-33-30
 nanditUryANyavAdyanta tuShTuvushcha janArdanam |
 rathyAH patAkAmAlinyo bhrajante sma samantataH ||2-33-31
 prahR^iShTamuditaM sarvamantaHpuramashobhata |
 govindAgamane.atyarthaM yathaivendramahe tathA ||2-33-32
 muditAshchAtha gAyanti rAjamArgeShu gAyakAH |
 tatrAsItprathitA gAthA yAdavAnAM priya~NkarAH ||2-33-33
 govindarAmau saMprAptau bhrAtarau lokavishrutau | 
 sve pure nirbhayAH sarve krIDadhvaM saha bAndhavaiH ||2-33-34
 na tatra kashchiddIno vA malino vA vichetanaH |
 mathurAyAmabhUdrAjangovinde samupasthite ||2-33-35
 vayAMsi sAdhuvAkyAni prahR^iShTA gohayadvipAH |
 naranArIgaNAH sarve bhejire manasaH sukham ||2-33-36
 shivAshcha vAtAH pravavurvirajaskA disho dasha |
 daivatAni cha hR^iShTAni sarveShvAyataneShu cha ||2-33-37
 yAni li~NgAni lokasya chAsankR^itayuge purA |
 tAni sarvANyadR^ishyanta purIM prApte janArdane ||2-33-38
 tataH kAle shive puNye syandanenArimardanaH |
 hariyuktena govindo vivesha mathurAM purIm ||2-33-39
 vishantaM mathurAM ramyAM tamupendramarindamam |
 anujagmuryadugaNAH shakraM devagaNA iva ||2-33-40
 vasudevasya bhavanaM tatastau yadunandanau |
 praviShTau hR^iShTavadanau chandrAdityAvivAchalam ||2-33-41
 pareNa tejasopetau surendrAviva rUpiNau |
 tAvAyudhAni vinyasya gR^ihe sve svairachAriNau||2-33-42
 mumudAte yaduvarau vasudevasutAvubhau |
 udyAneShu vichitreShu phalapuShpAvanAmiShu ||2-33-43
 cheratuH sumahAtmAnau yAdavaiH parivAritau |
 raivatasya samIpeShu saritsu vimalAsu cha ||2-33-44
 padmapatravivR^iddhAsu kAraNDavayutAsu cha |
 evaM tAvekanirmANau mathurAyAM shubhAnanau |
 ugrasenAnugau bhUtvA ka~nchitkAlaM mumodatuH ||2-33-45
 
 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
rAmakR^iShNapratyAgamane trayastriMsho.adhyAyaH