##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 34 - Siege of Mathura by Jarasandha
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca July 13, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------
    atha chatustriMsho.adhyAyaH
   jarAsaMdhena mathuroparodhaH

vaishampAyana uvAcha 

sa kR^iShNastatra sahito rauhiNeyena saMgataH  |
mathurAM yAdavAkIrNAM purIM tAM sukhamAvasat |2-34-1
prAptayauvanadehastu yukto rAjashriyA vibhuH | 
chachAra mathurAM prItaH sa vanAkarabhUShaNAm ||2-34-2
kasyachittvatha kAlasya rAjA rAjagR^iheshavaraH |
shushrAva nihataM kaMsaM duhitR^ibhyAM mahIpatiH ||2-34-3
tato nAtichirAtkAlAjjarAsaMdhaH pratApavAn |
AjagAma ShaDa~Ngena balena mahatA vR^itaH ||2-34-4
jighAMsurhi yadUnkruddhaH kaMsasyApachitiM smaran |
asti prAptishcha nAmnA te mAgadhasya sute nR^ipa ||2-34-5  
jarAsaMdhasya kalyANyau pInashroNipayodhare |
ubhe kaMsasya te bhArye prAdAdbArhadratho nR^ipaH ||2-34-6
sa tAbhyAM mumude rAjA baddhvA pitaramAhukam |
samAshritya jarAsaMdhamanAdR^itya cha yAdavAn |
shUraseneshvaro rAja yathA te bahushah shrutaH ||2-34-7
j~nAtikAryArthasiddhyarthamugrasenahite rataH |
vasudevo.abhavannityaM kaMso na mamR^iShe cha tam ||2-34-8
rAmakR^iShNau samAshritya hate kaMse durAtmani |
ugraseno.abhavadrAjA bhojavR^iShNyadhakairvR^itaH ||2-34-9
duhitR^ibhyAM jarAsaMdhaH priyAbhyAM balavAnnR^ipaH |
nodito vIrapatnIbhyAmupAyAnmathurAM tataH ||2-34-10
kR^itvA sarvaM samudyogaM krodhAdagnisamo jvalan |
pratApAvanatA ye cha jarAsaMdhasya pArthivAH ||2-34-11
mitrANi j~nAtayashchaiva saMyuktAH suhR^idastathA |
tamevAnunayuH sarve sainyaiH samuditairvR^itAH ||2-34-12
maheShvAsA mahAvIryA jarAsaMdhapriyaiShiNaH |
kArUSho dantavaktrashcha chedirAjashcha vIryavAn ||2-34-13
kAli~NgAdhipatishchaiva pauNDrashcha balinAM varaH |
sA~NkR^itiH keshikashchaiva bhIShmakashcha narAdhipaH ||2-34-14
putrashcha bhImakasyApi rukmI mukhyo dhanurbhR^itAm |
vAsudevArjunAbhyAM yaH spardhate sa mahAhave ||2-34-15
veNudAriH shrutarvA cha krathashchaivAMshumAnapi |
a~NgarAjashcha balavAnva~NgAnAmadhipastathA ||2-34-16
kaushalyaH kAshirAjashcha dashArNAdhipatistathA |
sukheshvarashcha vikrAnto videhAdhipatistathA ||2-34-17
madrarAjashcha balavAMstrigartAnAmatheshvaraH |
shAlvarAjashcha vikrAnto daradashcha mahAbalaH ||2-34-18
yavanAdhipatishchaiva bhagadattashcha vIryavAn |
sauvIrarAjaH shaibyashcha pANDyashcha balinAM varaH ||2-34-19
gAndhArarAjaH subalo nagnajichcha mahAbalaH |
kAshmIrarAjo gonardo daradAdhipatirnR^ipaH |
duryodhanAdayashchaiva dhArtarAShTrA mahAbalAH ||2-34-20 
ete chAnye cha rAjAno balavanto mahArathAH |
tamanvayurjarAsaMdhaM vidviShanto janArdanam ||2-34-21
te shUrasenAnAvishya prabhUtayavasendhanAn |
UShuH samrudhya mathurAM puraskR^itya balaM tadA ||2-34-22

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi 
mathuroparodhe chatustriMsho.adhyAyaH