## Harivamsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 36 - JarAsaMdha Retires from Battlefield
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca,
July 19, 2008

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

   atha ShaTtriMsho.adhyAyaH
      jarAsaMdhapayAnam
      
      vaishampAyana uvAcha 
 
      tato yuddhAni vR^iShNInAM babhUvuH sumahAntyatha |
      mAgadhasya mahAmAtrairnR^ipaishchaivAnuyAyibhiH ||2-36-1
      rukmiNA vAsudevasya bhIShmakeNAhukasya cha |
      krathasya vasudevena kaishikasya tu babhruNA ||2-36-2
      gadena chedirAjasya dantavaktrasya sha~NkunA |
      tathAnyairvR^iShNivIrANAM nR^ipANAM cha mahAtmanAm ||2-36-3
      yuddhamAsIddhi sainyAnAM sainikairbharatarShabha |
      ahAni pa~ncha chaikaM cha ShaT saptAShTau cha dAruNam ||2-36-4
      gajairgajA hayairashvAH padAtAshcha padAtibhiH |
      rathai rathA vimishrAshcha yodhA yuyudhire nR^ipa ||2-36-5
      jarAsaMdhasya nR^ipate rAmeNAsItsamAgamaH |
      mahendrasyeva vR^itreNa dAruNo romaharShaNaH ||2-36-6
      avekShya rukmiNIM kR^iShNo rukmiNaM na vyapothayat |
      jvalanArkAMshusa~NkAshAnAshIviShaviShopamAn ||2-36-7
      vArayAmAsa kR^iShNo vai sharAMstasya tu shikShayA |
      ityeShAM sumahAnAsIdbalaughAnAM parikShayaH ||2-36-8
      ubhayoH senayo rAjanmAMsashoNitakardamaH |
      kabandhAni samuttasthuH subahUni samantataH ||2-36-9
      tasminvimarde yodhAnAM sa~NkhyAvR^ittikarANi cha |
      rathI rAmo jarAsaMdhaM sharairAshIviShopamaiH ||2-36-10    
      AvR^iNvannabhyayAdvIrastaM cha rAjA sa mAgadhaH |
      abhyavartata vegena syandanenAshugAminA ||2-36-11
      anyonyaM vividhairastrairviddhvA viddhvA vinedatuH | 
      tau kShINashastrau virathau hatAshvau hatasArathI ||2-36-12
      gade gR^ihItvA vikrAntAvanyonyamabhidhAvatAt |
      kaMpayantau bhuvaM virau tAvudyatagadAvubhau ||2-36-13
      dadarshAte mahAtmAnau girI sashikharAviva |
      vyupAramanta yuddhAni pashyatAM tau mahAbhujau |
      saMrabdhAvabhidhAvantau gadAyuddheShu vishrutau ||2-36-14
      ubhau tau paramAchAryau loke khyAtau mahAbalau |
      mattAviva gajau yuddhe tAvanyonyamayuddhyatAm ||2-36-15
      tato devAH sagandharvAH siddhAshcha samaharShayaH |
      samantatashchApsarasaH samAjagmuH sahasrashaH ||2-36-16
      taddevayakShagandharvamaharShibhirala~NkR^itam |
      shushubhe.abhyadhikaM rAjandivaM jyotigaNairiva ||2-36-17
      abhidudrAva rAmaM tu jarAsaMdho mahAbalaH |
      savyaM maNDalamAshritya baladevastu dakShiNam ||2-36-18
      praharantau tato.anyonyaM gadAyuddhavishAradau |
      dantAbhyAmiva mAta~Ngau nAdayantau disho dasha ||2-36-19
      gadAnipAto rAmasya shushruve.ashaniniHsvanaH |
      jarAsaMdhasya charaNe parvatasyeva dIryataH ||2-36-20 
      na sma kaMpayate rAmaM jarAsaMdhakarachyutA |
      gadA gadAbhR^itAM shreShThaM vindhyaM girimivAnilaH ||2-36-21
      rAmasya tu gadAvegaM vIryAtsa magadheshvaraH |
      sehe dhairyeNa mahatA shikShayA cha vyapohayat ||2-36-22
      evaM tau tatra sa~NgrAme vicharantau mahAbalau |
      maNDalAni vichitrANi vicheraturarindamau ||2-36-23
      vyAyachChantau chiraM kAlaM parishrAntau cha tasthatuH |
      samAshvAsya muhUrtaM tu punaranyonyamAhatAm ||2-36-24
      evaM tau yodhamukhyau tu samaM yuyudhatushchiram |
      na cha tau yuddhavaimukhyamubhAveva prajagmatuH ||2-36-25
      athApashyadgadAyuddhe visheShaM tasya vIryavAn |
      rAmaH kruddho gadAM tyaktvA jagrAha musalottamam ||2-36-26
      tamudyantaM tadA dR^iShTvA musalaM ghoradarshanam |
      amoghaM baladevena kruddhena tu mahAraNe ||2-36-27
      tato.antarikShe vAgAsitsusvarA lokasAkShiNI |
      uvAcha baladevaM tam samudyatahalAyudham ||2-36-28
      na tvayA rAma vadhyo.ayamalaM khedena mAgadhe |
      vidito.asya mayA mR^ityustasmAtsAdhu vyupArama |
      achireNaiva kAlena prANAMstyakShyati mAgadhaH ||2-36-29
      jarAsaMdhastu tachChrutvA vimanAH samapadyata |
      na prajahre tatastasmai punareva halAyudhaH ||2-36-30
      tau vyupAramatAM yuddham vR^iShNayaste cha pArthivAH |
      asaktamabhavadyuddhaM teShAmeva sudAruNam ||2-36-31
      dIrghakAlam mahArAja nighnatAmitaretaram |
      parAjite tvapakrAnte jarAsaMdhe mahIpatau ||2-36-32
      astaM yAte dinakare nAnusasrustadA nishi |
      samAnIya svakaM sainyaM labdhalakShyA mahAbalAH ||2-36-33
      purIM pravivishurhR^iShTAH keshavenAbhipAlitAH |
      khAchchyutAnyAyudhAnyevaM tAnyevAntardadhustadA ||2-36-34
      jarAsaMdho.api nR^ipatirvimanAH svapurIM yayau |
      rAjAnashchAnugA ye.asya svarAShTrANyeva te yayuH ||2-36-35
      jarAsaMdhaM tu te jitvA menire naiva nirjitam |
      vR^iShNayaH kurushArdUla rAjA hyatibalaH sa vai ||2-36-36
      dasha chAShTau cha sa~NgrAmA~njarAsaMdhasya yAdavAH |
      dadurna chainaM samare hantuM shekurmahAbalAH ||2-36-37
      akShauhiNyashcha tasyAsanviMshatishcha mahAmate |
      jarAsaMdhasya nR^ipatestadarthaM yAH samAgatAH ||2-36-38
      alpatvAdabhibhUtAstu vR^iShNayo bharatarShabha |
      bArhadrathena rAjendra rAjabhiH sahitena vai ||2-36-39
      bhUyaH kR^itvodyamam prAyAdyAdavAnkR^iShNapAlitAn |
      jitvA tu mAgadhaM sa~Nkhye jarAsaMdhaM mahIpatim |
      viharanti sma sukhino vR^iShNisiMhA mahArathAH ||2-36-40
      
       iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNI 
       jarAsaMdhApayAnaM nAma ShaTtriMsho.adhyAyaH