##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva -
Chapter 37 - The Story of King Haryashva, and the Birth of Yadu
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
July 28, 2008
Note : verse 17: parityajat : Here is another example where metre takes precedence over grammar##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------
     atha saptatriMsho.adhyAyaH
   haryashvarAjakathA yadorutpattishcha

vaishampAyana uvAcha

sa kR^iShNastatra balavAnrauhiNeyena sa~NgataH |
mathurAM yAdavAkIrNAM purIM tAM sukhamAvasat ||2-37-1
prAptayauvanadehastu yukto rAjashriyA vibhuH |
chachAra mathurAM prItaH savanAkarabhUShaNAm ||2-37-2
kasyachittvatha kAlasya rAjA rAjagR^iheshvaraH |
sasmAra nihataM kaMsaM jarAsaMdhaH pratApavAn ||2-37-3
yuddhAya yojito bhUyo duhitR^ibhyAM mahIpatiH |
dasha sapta cha sa~NgrAmA~njarAsaMdhasya yAdavAH |
dadurna chainaM samare hantuM shekurmahArathAH ||2-37-4  
tato mAgadharAT shrImAMshchatura~NgabalAnvitaH |
bhUyo.apyaShTAdashaM kartuM sa~NgrAmaM sa samArabhat ||2-37-5
vailakShyAtpunarevAsau rAjA rAjagR^iheshvaraH |
jarAsaMdho balI shrImAnpAkashAsanavikramaH ||2-37-6
sa sAdhanena mahatA bR^ihadrathasuto balI | 
kR^iShNasya vadhamanvichChanbhUyo vai saMnyavartata ||2-37-7
taM shrutvA sahitAH sarve nivR^ittaM magadheshvaram | 
yAdavA mantrayAmAsurjarAsaMdhabhayArditAH ||2-37-8
tataH prAha mahAtejA vikadrurnayakovidaH |
kR^iShNaM kamalapatrAkShamugrasenasya shR^iNvataH ||2-37-9
shrUyatAM tAta govinda kulasyAsya samudbhavaH |
shrUyatAmabhidhAsyAmi prAptakAlamahaM tataH ||2-37-10
yuktaM chenmanyase sAdho karisShyasi vacho mama |
yAdavasyAsya vaMshasya samudbhavamasheShataH || 2-37-11
yathA me katithaH pUrvaM vyAsena viditAtmanA |
AsIdrAjA manorvaMshe shrImAnikShvAkusaMbhavaH |
haryashva iti vikhyAto mahendrasamavikramaH ||2-37-12
tasyAsIddayitA bhAryA madhordaityasya vai sutA |
devI madhumatI nAma yathendrasya shachI tathA ||2-37-13
sA yauvanaguNopetA rUPeNApratimA bhuvi |
manorathakarI rAj~naH prANebhyo.api garIyasI ||2-37-14
dAnavendrakule jAtA sushroNI kAmarUpiNI |
ekapatnIvratadharA khecharA rohiNI yathA ||2-37-15 
sA tamikShvAkushArdUlaM kAmayAmAsa kAminI |
sa kadAchinnarashreShTho bhrAtra jyeShThena mAdhava ||2-37-16
rAjyAnnirasto vishvastaH so.ayodhyAM saMparityajat |
sa tadAlpaparIvAraH priyayA sahito vane ||2-37-17
reme sametya kAlaj~naH provAcha kamalekShaNaH |
bhrAtrA viniShkR^itaM rAjyAtprovAcha kamalekShaNA ||2-37-18
ehyAgachCha narashreShThA tyaja rAjyakR^itAM spR^ihAm |   
gacCHAvaH sahitau vIra madhormama piturgR^iham ||2-37-19
 ramyaM madhuvanaM nAma kAmapuShpaphaladrumam |
sahitau tatra raMsyAvo yathA divi gatau tathA ||2-37-20
piturme dayitastvaM hi mAturmama cha pArthiva |
matpriyArthaM priyataro bhrAtushcha lavaNasya vai ||2-37-21
raMsyAvastatra sahitau rAjyasthAviva kAmagau |
tatra gatvA narashreShTha hyamarAviva nandane |
bhadraM te vihariShyAvo yathA devapure tathA ||2-37-22
taM tyajAva mahArAja bhrAtaraM te.abhimAninam |
AvayordveShiNaM nityaM mattaM rAjyamadena vai ||2-37-23
dhigimaM garhitaM vAsaM bhR^ityavachcha parAshrayam |
gachChAvaH sahitau vIra piturme bhavanAntikam ||2-37-24       	
tasya samyakpravR^ittasya pUrvajaM bhrAtaraM prati |
kAmArtasya narendrasya patnyAstadruruche vachaH ||2-37-25
tato madhupuraM rAjA haryashvaH sa jagAma cha |
bhAryayA saha kAminyA kAmI puruShapu~NgavaH  ||2-37-26
madhunA dAnavendreNa sa sAmnA samudAhR^itaH |
svAgataM vatsa haryashva prIto.asmi tava darshanAt ||2-37-27
yadetanmama rAjyaM vai sarvaM madhuvanaM vinA |
dadAmi tava rAjendra vAsashcha pratigR^ihyatAm ||2-37-28
vane.asmi.NllavaNashchAyaM sahAyaste bhaviShyati |
amitranigrahe chaiva karNadhAratvameShyati ||2-37-29
pAlayainaM shubhaM rAShTraM samudrAnUpabhUShitam |
gosamR^iddhaM shriyA juShTamAbhIraprAyamAnuSham ||2-37-30
atra te vasatastAta durgaM giripuraM mahat |
bhavitA pArthivAvAsaH surAShTraviShayo mahAn ||2-37-31
anUpaviShayashchaiva samudrAnte nirAmayaH |
AnartaM nAma te rAShTraM bhaviShyatyAyataM mahat ||2-37-32
tadbhaviShyamahaM manye kAlayogena pArthiva |
adhyAsyatAM yathAkAlaM pArthivaM vR^Ittamuttamam ||2-37-33
yAyAtamapi vaMshaste sameShyati cha yAdavam |
anu vaMshaM cha vaMshaste somasya bhavitA kila ||2-37-34 
eSha me vibhavastAta tavemaM viShayottamam |
dattvA yAsyAmi tapase sAgaraM lavaNAlayam ||2-37-35
lavaNena samAyuktastvamimaM viShayottamam |
pAlayasvAkhilaM tAta svasya vaMshasya vR^iddhaye ||2-37-36
bADhamityeva haryashvaH pratijagrAha tatpuram |
sa cha daityastapovAsaM jagAma varuNAlayam ||2-37-37
haryashvashcha mahAtejA divye girivarottame |
niveshayAmAsa puraM vAsArthamamaropamaH ||2-37-38
AnartaM nAma tadrAShTraM surAShTraM godhanAyutaM |
achireNaiva kAlena samR^iddhaM pratyapadyata ||2-37-39
anUpaviShaye chaiva velAvanavibhUShitam |
vichitraM kShetrasasyADhyaM prAkAragrAmasa~Nkulam ||2-37-40
shashAsa nR^IpatiH sphItaM tadrAShTraM rAShTravarddhanaH |
rAjadharmeNa yashasA prajAnAM nandivarddhanaH ||2-37-41
tasya saMyakprachAreNa haryashvasya mahAtmanaH |
vyavardhata tadakShobhyaM rAShTraM rAShTraguNairyutam ||2-37-42
sa hi rAjA sthito rAjye rAjavR^ittena shobhitaH |
prAptaH kulochitAM lakShmIM vR^ittena cha nayena cha ||2-37-43
tasyaiva cha suvR^ittasya putrakAmasya dhImataH |
madhumatyAM suto jaj~ne yadurnAma mahAyashAH ||2-37-44
so.avardhata mahAtejA yadurdundubhiniHsvanaH |
rAjalakShaNasaMpannaH sapatnairduratikramaH ||2-37-45
yadurnAmAbhavatputro rAjalakShaNapUjitaH |
yathAsya pUrvajo rAjA pUruH sa sumahAyashAH ||2-37-46
sa eka eva tasyAsItputraH paramashobhanaH |
UrjitaH pR^IthivIbhartA haryashvasya mahAtmanaH ||2-37-47
dasha varShasahasrANi sa kR^itvA rAjyamavyayam |
jagAma tridivaM rAjA dharmeNApratimo bhuvi ||2-37-48
tato yaduradInAtmA prajAbhistvabhyaShichyata |
pitaryuparate shrImAnkrameNArka ivoditaH ||2-37-49 
shashAsa chemAM vasudhAM prashAntabhayataskarAm |
yadurindrapratIkAsho nR^ipo yenAsma yAdavAH ||2-37-50
sa kadAchinnR^ipashchakre jalakrIDAM mahodadhau |
dAraiH saha guNodAraiH satAra iva chandramAH ||2-37-51
sa tatra sahasA kShiptastitIrShuH sAgarAMbhasi |
dhUmravarNena nR^ipatiH sarparAjena vIryavAn ||2-37-52
so.apAkR^iShyata vegena jale sarpapuraM mahat |
maNistambhagR^ihadvAraM muktAdAmavibhUShitam ||2-37-53 
kIrNaM sha~NkhakulaiH shubhrai ratnarAshivibhUShitam |
pravAlA~NkurapatrADhyaiH pAdapairupashobhitam ||2-37-54
kIrNaM pannagavaryaughaiH samudrodaravAsibhiH |
svarNavarNena bhAsvantaM svastikenenduvarchasA ||2-37-55
sa taM dadarsha rAjendro vimale sAgarAmbhasi |
pannagendrapuraM toye jagatyAmiva nirmitam ||2-37-56
svachChashchaiva pure tatra pravivesha nR^ipo yaduH |
agAdhaM toyadAkAraM pUrNaM sarpavadhUgaNaiH ||2-37-57
tasya dattaM maNimayaM jalajaM paramAsanam |
svAstIrNaM padmapatraishcha padmasUtrottarachChadam ||2-37-58
tamAsInaM nR^ipaM tatra parame pannagAsane |
dvijihvapatiravyagro dhUmravarNo.abhyabhAShata ||2-37-59
pitA te svargatiM prAptaH kR^itvA vaMshamimaM mahat |
bhavantaM tejasA yuktamutpAdya vasudhAdhipam ||2-37-60
yAdavAnAmayaM vaMshastvannAmnA yadupu~Ngava |
pitrA te ma~NgalArthAya sthApitaH pArthivAkaraH ||2-37-61
vaMshe chAsmiMstava vibho devAnAM tanayAvyayAH |
R^iShINAmuragANAM cha utpatsyante nR^iyonijAH ||2-37-62
tanmamemAH sutAH pa~ncha kumAryo vR^ittasaMmatAH |
utpannA yauvanAshvasya bhaginyAM nR^ipasattama ||2-37-63
pratIchChemAH svadharmeNa prAjApatyena karmaNA |
varaM cha te pradAsyAmi varArhastvamato mama ||2-37-64
bhaumAshcha kukurAshchaiva bhojAshchAndhakayAdavAH |
dAshArhA vR^iShNayashcheti khyAtiM yAsyanti sapta te ||2-37-65
sa tasmai dhUmravarNo vai kanyAH kanyAvrate sthitAH |
jalapUrNena yogena dadAvindrasamAya vai ||2-37-66
varaM chAsmai dadau prItaH sa vai pannagapu~NgavaH |
shrAvayankanyakAH sarvA yathAkramamadInavat ||2-37-67
etAsu te sutAH pa~ncha sutAsu mama mAnada |
utpatsyante pitustejo mAtushchaiva samAshritAH ||2-37-68
asmatsamayabaddhAshcha salilAbhyantarecharAH |
tava vaMshe bhaviShyanti pArthivAH kAmarUpiNaH ||2-37-69
sa varaM kanyakAshchaiva labdhvA yaduvarastadA |
udatiShThata vegena salilAchchandramA iva ||2-37-70 
sa pa~nchakanyAmadhyastho dadR^ishe tatra pArthivaH |
pa~nchatAreNA saMyukto nakShatreNeva chandramAH ||2-37-71
sa tadantaHpuraM sarvaM dadarsha nR^ipasattamaH |
vaivAhikena veSheNa divyasraganulepanaH ||2-37-72
samAshvAsya cha tAH sarvAH sapatnIH pAvakopamAH |
jagAma svapuraM rAjA prItyA paramayA yutaH ||2-37-73

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi 
vikadruvAkyaM nAma saptatriMsho.adhyAyaH