##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 38 %G–%@ Emergence of the Yadavas § their Feats
Itranslated and proofread by G. Schaufelberger
schaufel@wanadoo.fr, June 30, 2008## 
note : 54 : bhavAntsarvaj~naH -> bhavAnsarvaj~naH ?
Further proof-read by K.S. Ramachandran ramachandran_ksr @ yahoo.ca
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

 athAShTAtriMsho.adhyAyaH 
 	yAdavotpattiH teShAM parAkramAdi cha


vaishampAyana uvAcha 

sa tAsu nAgakanyAsu kAlena mahatA nR^ipaH |
janayAmAsa vikrAntAnpa~ncha putrAnkulodvahAn ||2-38-1
muchukundaM mahAbAhuM padmavarNaM tathaiva cha |
mAdhavaM sArasaM chaiva haritaM chaiva pArthivam ||2-38-2
etAnpa~ncha sutAnrAjA pa~nchabhUtopamAnbhuvi |
IkShamANo nR^ipaH prItiM jagAmAtulavikramaH ||2-38-3
te prAptavayasaH sarve sthitAH pa~ncha yathAdrayaH |
tejitA baladarpAbhyAmUchuH pitaramagrataH ||2-38-4
tAta yuktAH sma vayasA bale mahati saMsthitAH |
kShipramAj~naptumichChAmaH kiM kurmastava shAsanAt ||2-38-5
sa tAnnR^ipatishArdUlaH shArdUlAniva vegitAn |
prItyA paramayA prAha sutAnvIryakutUhalAt ||2-38-6
vindhyarkShavantAvabhito dve puryau parvatAshraye |
niveshayatu yatnena muchukundaH suto mama ||2-38-7
sahyasya chopariShTAttu dakShiNAM dishamAshritaH |
padmavarNo.api me putro niveshayatu mA chiram ||2-38-8
tatraiva parataH kAnte deshe champakabhUShite |
sAraso me puraM ramyaM niveshayatu putrakaH ||2-38-9
harito.ayaM mahAbAhuH sAgare haritodake |
dvIpaM pannagarAjasya suto me pAlayiShyati ||2-38-10
mAdhhavo me mahAbAhurjyeShThaputrashcha dharmavit |
yauvarAjyena saMyuktaH svapuraM pAlayiShyati ||2-38-11
sarve nR^ipashriyaM prAptA abhiShiktAH sachAmarAH |
pitrAnushiShTAshchatvAro lokapAlopamA nR^ipAH ||2-38-12
svaM svaM niveshanaM sarve bhejire nR^ipasattamAH |
purasthAnAni ramyANi mR^igayanto yathAkramam ||2-38-13
muchukundashcha rAjarShirvindhyamadhyamarochayat |
svasthAnaM narmadAtIre dAruNopalasaMkaTe ||2-38-14
sa cha tam shodhayAmAsa viviktaM cha chakAra ha |
setuM chaiva samaM chakre parikhAshchAmitodakAH ||2-38-15
sthApayAmAsa bhAgeShu devatAyatanAnyapi |
rathyA vIthIrnR^iNAM mArgAshchatvarANi vanAni cha ||2-38-16
sa tAM purIM dhanavatIM puruhUtapurIprabhAm |
nAtidhIrgeNa kAlena chakAra nR^ipasattamaH ||2-38-17
nAma chAsyAH shubhaM chakre nirmitaM svena tejasA |
tasyAH puryA nR^ipashreShTho devashreShThaparAkramaH ||2-38-18
mahAshmasa~NghAtavatI R^ikShavantamupAshritA |
mAhishmatI nAma purI prakAshamupayAsyati ||2-38-19
ubhayorvindhyayoH pAde nagayostAM mahApurIm |
madhye niveshayAmAsa shriyA paramayA vR^itaM ||2-38-20
purikAM nAma dharmAtmA purIM devapurIprabhAm |
udyAnashatasaMbAdhAM samR^iddhApaNachatvarAm ||2-38-21
R^ikShavantaM samabhitastIre tatra nirAmaye |
nirmitA sA purI rAj~nA purikA nAma nAmataH ||2-38-22
sa te dve vipule puryau devabhogyopame shubhe |
pAlayAmAsa dharmAtmA rAjA dharme vyavasthitaH ||2-38-23
padmavarNo.api rAjarShiH sahyapR^iShThe purottamam |
chakAra nadyA veNAyAstIre tarulatAkule ||2-38-24
viShayasyAlpatAM j~nAtvA saMpUrNaM rAShTrameva cha |
niveshayAmAsa nR^ipaH sa vapraprAyamuttamam ||2-38-25
padmAvataM janapadaM karavIraM cha tatpuram |
nirmitaM padmavarNena prAjApatyena karmanA ||2-38-26
sArasenApi vihitaM ramyaM krau~nchapuraM mahat |
champakAshoka bahulaM vipulaM tAmramR^ittikam ||2-38-27
vanavAsIti vikhyAtaH sphIto janapado mahAn |
purasya tasya tu shrImAndrumaiH sArvartukairvR^itaH ||2-38-28
harito.api samudrasya dvIpaM samabhipAlayat |
ratnasaMchayasaMpUrNaM nArIjanamanoharam ||2-38-29
tasya dAshA jale magnA madgurA nAma vishrutAH |
ye haranti sadA sha~NkhAnsamudrodarachAriNaH ||2-38-30
tasyApare dAshajanAH pravAlA~njanasaMbhavAn |
sa~nchinvanti sadA yuktA jAtarUpaM cha mauktikam ||2-38-31
jalajAni cha ratnAni niShAdAstasya mAnavAH |
prachinvanto.arNave yuktA naubhiH saMyAnagAminaH ||2-38-32
matsyamAMsena te sarve vartante sma sadA narAH |
gR^ihNantaH sarvaratnAni ratnadvIpanivAsinaH ||2-38-33
taiH saMyAnagatairdravyairvaNijo dUragAminaH |
haritaM tarpayantyekaM yathaiva dhanadaM tathA ||2-38-34
evamikShvAkuvaMshAttu yaduvaMsho viniHsR^itaH |
chaturdhA yaduputraistu chaturbhirbhidyate punaH ||2-38-35
sa yadurmAdhave rAjyaM visR^ijya yadupu~Ngave |
triviShTapaM gato rAjA dehaM tyaktvA mahItale ||2-38-36
babhUva mAdhavasutaH sattvato nAma vIryavAn |
sattvavR^ittirguNopeto rAjA rAjaguNe sthitaH ||2-38-37
sattvatasya suto rAjA bhImo nAma mahAnabhUt |
yena bhaimAH susaMvR^ittAH sattvatAtsAttvatAH smR^itAH ||2-38-38
rAjye sthite nR^ipe tasminrAme rAjyaM prashAsati |
shatrughno lavaNaM hatvA chichCheda sa madhorvanam ||2-38-39
tasminmadhuvane sthAne purIM cha mathurAmimAm |
niveshayAmAsa vibhuH sumitrAnandavardhanaH ||2-38-40
paryaye chaiva rAmasya bharatasya tathaiva cha |
sumitrAsutayoshchaiva sthAnaM prAptaM cha vaiShNavam ||2-38-41
bhImeneyaM purI tena rAjyasaMbandhakAraNAt |
svavashe sthApitA pUrvaM svayamadhyAsitA tathA ||2-38-42
tataH kushe sthite rAjye lave tu yuvarAjani |
andhako nAma bhImasya suto rAjyamakArayat ||2-38-43
andhakasya suto jaj~ne raivato nAma pArthivaH |
R^ikSho.api raivatAjjaj~ne ramye parvatamUrdhani ||2-38-44
tato raivata utpannaH parvataH sAgarAntike |
nAmnA raivatako nAma bhUmau bhUmidharaH smR^itaH ||2-38-45
raivatasyAtmajo rAjA vishvagarbho mahAyashAH |
babhUva pR^ithivIpAlaH pR^ithivyAM prathitaH prabhuH ||2-38-46
tasya tisR^iShu bhAryAsu divyarUpAsu keshava |
chatvAro jaj~nire putrA lokapAlopamAH shubhAH ||2-38-47
vasurbabhruH suSheNashcha sabhAkShashchaiva vIryavAn |
yadupravIrAH prakhyAtA lokapAlA ivApare ||2-38-48
tairayaM yAdavo vaMshaH pArthivairbahulIkR^itaH |
yaiH sAkaM kR^iShNa loke.asminprajAvantaH prajeshvarAH ||2-38-49
vasostu kuntiviShaye vasudevaH suto vibhuH |
tataH sa janayAmAsa suprabhe dve cha dArike ||2-38-50
kuntIM cha pANDormahiShIM devatAmiva bhUcharIm |
bhAryAM cha damaghoShasya chedirAjasya suprabhAm ||2-38-51
eSha te svasya vaMshasya prabhavaH saMprakIrtitaH |
shruto mayA purA kR^iShNa kR^iShNadvaipAyanAntikAt ||2-38-52
tvaM tvidAnIM pranaShTe.asminvaMshe vaMshabhR^itAM vara |
svayaMbhUriva samprApte bhavAyAsmajjayAya cha ||2-38-53
na tu tvAM pauramAtreNa shAktA gUhayituM vayam |
devaguhyeShvapi bhavAnsarvaj~naH sarvabhAvanaH ||2-38-54
shaktashchApi jarAsaMdhaM nR^ipaM yodhayituM vibho |
tvadbuddhivashagAH sarve vayaM yodhavrate sthitAH ||2-38-55
jarAsandhastu balavAnnR^ipANAM mUrdhni tiShThati |
aprameyabalashchaiva vayaM cha kushasAdanAH ||2-38-56
na cheyamekAhamapi purI rodhaM sahiShyati |
kR^ishabhaktendhanakShAmA durgairapariveShTitA ||2-38-57
asaMskR^itAmbuparikhA  dvArayantravivarjitA |
vapraprAkAranichayA kartavyA bahuvistarA ||2-38-58
saMskartavyAyudhAgArA yoktavyA cheShTikAchayaiH |
kaMsasya balabhogyatvAnnAtiguptA purA janaiH ||2-38-59
sadyo nipatite kaMse rAjye.asmAkaM navodaye |
purI pratyagrarodhena na rodhaM visahiShyati ||2-38-60
balaM saMmardabhagnaM cha kR^iShyamANaM pareNa ha |
asaMshayamidaM rAShTraM janaiH saha vina~NkShyati ||2-38-61
yAdavAnAM virodhena ye jitA rAjyakAmukaiH |
te sarve dvaidhamichChanti yatkShamaM tadvidhIyatAm ||2-38-62
va~nchanIyA bhaviShyAmo nR^ipANAM nR^ipakAraNAt |
jarAsaMdhabhayArtAnAM dravatAM rAjyasaMbhrame ||2-38-63
ArtA vakShyanti naH sarve rudhyamAnAH pure janAH |
yAdavAnAM virodhena vinaShTAH smeti keshava ||2-38-64
etanmama mataM kR^iShNa visraMbhAtsamudAhR^itam |
tvaM tu vij~nApitaH pUrvaM na punaH saMprabhodhitaH ||2-38-65
yadatra vaH kShamaM kR^iShNa tachcha vai saMvidhIyatAm |
tvamasya netA sainyasya vayaM tvachChAsane sthitAH |
tvanmUlashcha virodho.ayaM rakShAsmAnAtmanA saha ||2-38-66

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
vikadruvAkyaM nAma aShTAtriMsho.adhyAyaH