##Harivamsha Maha Puranam - Vishnu Parva - 
Chapter 3 - Hymn to Arya
Itranslated and proofread by K S Rmachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, February 25, 2008## 

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------
atha tritIyo.adhyAyaH
AryAstavaH

vaishaMpAyana uvAcha 

AryAstavaM pravakShyAmi yathoktaMR^iShibhiH purA |
nArAyaNIM namasyAmi devIM tribhuvaneshvarIm ||2-3-1
tvaM hi siddhirdhR^itiH kIrtiH shrIrvidyA sannatirmatiH |
saMdhyA rAtriH prabhA nidrA kAlarAtristathaiva cha ||2-3-2
AryA kAtyAyanI devI kaushikI brahmachAriNI |
jananI siddhasenasya ugrachArI mahAbalA ||2-3-3
jayA cha vijayA chaiva puShTistuShTiH kShamA dayA |
jyeShThA yamasya bhaginI nIlakausheyavAsinI ||2-3-4
bahurUpA virUpA cha anekavidhichAriNI |
virUpAkShI vishAlakShI bhaktAnAM parirakShiNI ||2-3-5
parvatAgreShu ghoreShu nadIShu cha guhAsu cha |
vAsaste cha mahAdevi vaneShUpavaneShu cha ||2-3-6
shabarairbarbaraishchaiva pulindaishcha supUjitA |
mayUrapichChadhvajinI lokAnkramasi sarvashaH ||2-3-7
kukkuTaishChAgalairmeShaissiMhairvyAghraissamAkulA |
ghaNTAninAdabahulA vindhyavAsinyabhishrutA ||2-3-8
trishUlI paTTishadharA sUryachandrapatAkinI |
navamI kR^iShNapakShasya shuklasyaikAdashI tathA ||2-3-9
bhaginI baladevasya rajanI kalahapriyA |
AvAsaH sarvabhUtAnAM niShThA cha paramA gatiH ||2-3-10
nandagopasutA chaiva devAnAM vijayAvahA |
chIravAsAH suvAsAshcha raudrI saMdhyAcharI nishA ||2-3-11
prakIrNakeshI mR^ityushcha surAmAMsabalipriyA |
lakShmIralakShmIrUpeNa dAnavAnAM vadhAya cha ||2-3-12
sAvitrI chApi devAnAM mAtA mantragaNasya cha |
kanyAnAM brahmacharyatvaM saubhAgyaM pramadAsu cha ||2-3-13
antevadI cha yaj~nAnAmR^itvijAM chaiva dakShiNA |
karShukANAM cha sIteti bhUtAnAM dharaNIti cha ||2-3-14
siddhiH sAMyAtrikANAM tu velA tvaM sAgarasya cha |
yakShANAM prathamA yakShI nAgAnAM suraseti cha ||2-3-15
brahmavAdinyatho dIkShA shobhA cha paramA tathA |
jyotiShAM tvaM prabhA devi nakShatrANAM cha rohiNI ||2-3-16
rAjadvAreShu tIrtheShu nadInAM sa~NgameShu cha |
pUrNA cha pUrNimA chandre  kR^ittivAsA iti smR^itA ||2-3-17
sarasvatI cha vAlmIke smR^itirdvaipAyane tathA |
R^ishINAM dharmabuddhistu devAnAM mAnasI tathA |
surA devI cha bhUteShu stUyase tvaM svakarmabhiH ||2-3-18
indrasya chArudR^iShTistvaM sahasranayaneti cha |
tApasAnAM cha devI tvamaraNI chAgnihotriNAm ||2-3-19
kShudhA cha sarvabhUtAnAM tR^iptistvaM daivateShu cha |
svAhA tR^iptirdhR^itirmedhA vasUnAM tvaM vasUmatI ||2-3-20
AshA tvaM mAnuShANAM cha puShTishcha kR^itakarmaNAm |
dishashcha vidishashchaiva tathA hyagnishikhA prabhA ||2-3-21
shakunI pUtanA tvaM cha revatI cha sudAruNA |
nidrApi sarvabhUtAnAM mohinI kShatriyA tathA ||2-3-22
vidyAnAM brahmavidyA tvamo~NkAro.atha vaShaT tathA |
nArINAM pArvatIM cha tvAM paurANImR^iShayo viduH ||2-3-23
arUndhatI cha sAdhvInAM prajApativacho yathA	
yathArthanAmabhirdivyairindrANI cheti vishR^utA ||2-3-24
tvayA vyAptamidaM sarvaM jagatsthAvaraja~Ngamam |
saMgrAmeShu cha sarveShu agniprajvaliteShu cha |
nadItIreShu chaureShu kAntAreShu bhayeShu cha ||2-3-25 
pravAse rAjabandhe cha shatrUNAM cha pramardane |
prANAtyayeShu sarveShu tvaM hi rakShA na saMshayaH ||2-3-26
tvayi me hR^idayaM devi tvayi chittaM manastvayi |
rakSha mAM sarvapApebhyaH prasAdaM kartumarhasi ||2-3-27
imaM yaH sustavaM divyamiti vyAsaprakalpitam |
yaH paThetprAtarutthAya shuchiH prayatamAnasaH ||2-3-28
tribhirmAsaiH kA~NkShitaM cha phalaM vai saMprayachChasi |
ShadbhirmAsairvariShThaM tu varamekaM prayachChasi ||2-3-29
architA tu tribhirmAsairdivyaM chakShuH prayachChasi |
saMvatsareNa siddhiM tu yathAkAmaM prayachChasi ||2-3-30
satyaM brahma cha divyaM cha dvaipAyanavacho yathA |
nR^iNAM bandhaM vadhaM ghoraM putranAshaM dhanakShayam ||2-3-31
vyAdhimR^ityubhayaM chaiva pUjitA shamayiShyasi |
bhaviShyasi mahAbhAge varadA kAmarUpiNI ||2-3-32
mohayitvA cha taM kaMsamekA tvaM bhokShyase jagat |
ahamapyAtmano vR^ittiM vidhAsye goShu gopavat |
svavR^iddhyarthamahaM chaiva kariShye kaMsagopatAm ||2-3-33
evaM tAM sa samAdishya gato.antardhAnamIshvaraH |
sA chApi taM namaskR^itya tathAstviti cha nishchitA ||1-3-34
yashchaitatpaThate stotraM shR^iNuyAdvApyabhIkShNashaH |
sarvArthasiddhiM labhate naro nAstyatra saMshayaH ||2-3-35

iti shrimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi svapnagarbhavidhAne
AryAstutau tritIyo.adhyAyaH