## Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 40 - Ascent of Gomanta Mountain
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca,
August 5. 2008 ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------
   atha chatvAriMsho.adhyAyaH
       gomantArohaNam 
       
vaishampAyana uvAcha
       
tattu dhenvAH payaH pItvA baladarpasamanvitau |
tatastau rAmasahitau prasthitau yadupu~Ngavau ||2-40-1
gomantaM parvataM draShTuM mattanAgendragAminau |
jAmadgnyapradiShTena mArgeNa vadatAM varau ||2-40-2
jAmadagnyatR^itIyAste trayastraya ivAgnayaH |
shobhayanti sma panthAnaM tridivaM tridashA iva ||2-40-3
te chAdhvavidhinA sarve tato vai divasakramAt |
gomantamachalaM prAptA mandaraM tridashA iva ||2-40-4
latAchAruvichitraM cha nAnAdrumavibhUShitam |
nAnAgurupinaddhA~NgaM chitraM chitramanoharaiH ||2-40-5
dvirephagaNasa~NkIrNaM shilAsa~NkaTapAdapam |
mattabarhiNanirghoShairnAditaM meghanAdibhiH ||2-40-6
gaganAlagnashikharaM jaladAsaktapAdapam |
mattadvipaviShANAgraiH parighR^iShTopalA~Nkitam ||2-40-7
kUjadbhishchANDajagaNaiH samantAtpratinAditam |
darIprapAtAmburavaishChannaM shArdUlapallavaiH ||2-40-8
nIlAshmachayasa~NghAtairbahuvarNaM yathA ghanam |
dhAtuvisrAvadigdhA~NgaM sAnuprasravabhUShitam ||2-40-9
kIrNaM suragaNaiH kAntairmainAkamiva kAmagam |
uchChritaM suvishAlAgraM samUlAmbuparisravam ||2-40-10
sakAnanadarIprasthaM shvetAbhragaNabhUShitam |
panasAmrAtakAmraughairvetrasyandanachandanaiH ||2-40-11
tamAlailAvanayutaM marIchakShupasa~Nkulam |
pippalIvallikalilaM chitrami~NgudipAdapaiH ||2-40-12
drumaiH sarjarasAnAM cha sarvataH parishobhitam |
prAMshushAlavanairyuktaM bahuchitravanairyutam ||2-40-13
sarjaniMbArjunavanaM pATalIkulasa~Nkulam |
hintAlaishcha tamAlaishcha punnAgaishchopashobhitam ||2-40-14
jaleShu jalajaishChannaM sthaleShu sthalajairapi |
pa~NkajairdrumakhaNDaishcha sarvataH pratibhUShitam ||2-40-15
jambUjaMbUlavR^ikShADhyaM kadrukandalabhUShitam |
champakAshokabakulaM bilvatindukashobhitam ||2-40-16
ku~njaishcha nAgapuShpaishcha samantAdupashobhitam |
nAgayUthasamAkIrNaM mR^igasa~NghAtashobhitam ||2-40-17
siddhachAraNarakShobhiH sevitaprastarAntaram |
gandharvaishcha samAyuktaM guhyakaiH pakShibhistathA ||2-40-18
vidyAdharagaNairnityamanukIrNashilAtalam |
siMhashArdUlasannAdaiH satataM pratinAditam |
sevitaM vAridhArAbhishchandrapAdaishcha shobhitam ||2-40-19
stutaM tridashagandharvairapsarobhirala~NkR^itam |
vanaspatInAM divyANAM puShpairuchchAvachaiH shritam ||2-40-20
shakravajraprahArANAmanabhij~naM kadAchana
dAvAgnibhayanirmuktaM mahAvAtabhayojjhitam ||2-40-21
prapAtaprabhavAbhishcha saridbhirupashobhitam |
kAnanairAnanAkArairvisheShadbhiriva shriyam ||2-40-22
jalashaivalashR^i~NgAgrairunmiShantamiva shriyA |
sthalIbhirmR^igajuShTAbhiH kAntAbhirupashobhitam ||2-40-23
pArshvairupalakalmAShairmeghairiva vibhUShitam |
pAdaprachChannabhUmIbhiH sapuShpAbhiH samantataH |2-40-24
maNDitaM vanarAjIbhiH pramadAbhiH patiryathA |
sundarIbhirdarIbhishcha kandarAbhistathaiva cha ||2-40-25
teShu teShvavakAsheShu sadAramiva shobhitam |
auShadhIdIptashikharaM vAnaprasthaniShevitam |
jAtarUpairvanoddeshaiH kR^itrimairiva bUShitam ||2-40-26
mUlena suvishAlena shirasApyuchChritena cha |
pR^ithivImantarikShaM cha gAhayantamiva sthitam ||2-40-27
te samAsAdya gomantaM ramyaM bhUmidharottamam |
ruchiraM ruruchuH sarve vAsAyAmarasannibhAH ||2-40-28
ruruhuste girivaraM khamUrdhvamiva pakShiNaH |
asajjamAnA vegena vainateyaparAkramAH ||2-40-29
te tu tasyottaraM shR^i~NgamArUDhAstridashA iva |
agAraM sahasA chakrurmanasA nirmitopamam ||2-40-30
niviShtau yAdavau dR^iShTvA jAmadagnyo mahAmatiH |
rAmo.abhimatamakliShTamApraShTumupachakrame ||2-40-31
kR^iShNa yAsyAmyahaM tAta puraM shUrpArakaM vibho |
yuvayornAsti vaimukhyaM sa~NgrAme daivatairapi ||2-40-32
prAptavAnasmi yAM prItiM mArgAnugamanAdapi |
sA me kR^iShNAnugR^ihNAti sharIramidamavyayam ||2-49-33
idaM yatsthAnamuddiShTaM yatrAyudhasamAgamaH |
yuvayorvihito devaiH samayaH sAmparAyikaH ||2-40-34
devAnAM mukhya vaikuNTha viShNo devairabhiShTuta |
kR^iShNa sarvasya lokasya shR^iNu me naiShThikaM vachaH ||2-40-35
yadidaM prastutaM karma tvayA govinda laukikam |
mAnuShANAM hitArthAya loke mAnuShadehinA ||2-40-36
tasyAyaM prathamaH kalpaH kAlena tu viyojitaH |
jarAsaMdhena vai sArdhaM sa~NgrAme samupasthite ||2-40-37
tatrAyudhabalaM chaiva rUpaM cha raNakarkasham |
svayamevAtmanA kR^iShNa tvayAtmAnaM vidhatsva ha ||2-40-38
chakrodyatakaraM dR^iShTvA tvAm gadApANimAhave |
chaturdviguNapInAMsaM bibhyedapi shatakratuH ||2-40-39
adya prabhR^iti te yAtra svargoktA samupasthitA |
pR^ithivyAM pArthivendrANAM kR^itAstre tvayi mAnada ||2-40-40
vainateyasya chAhvAnaM vAhanaM dhvajakarmaNaH |
kuru shIghraM mahAbAho govinda vadatAM vara ||2-40-41
yuddhakAmA nR^ipatayastridivAbhimukhodyatAH |
dhArtarAShTrasya vashagAstiShThanti raNavR^ittayaH || 2-40-42
rAj~nAM nidhanadR^iShTArthA vaidhavyenAdhivAsitA |
ekaveNIdharA cheyaM vasudhA tvAM pratIkShate ||2-40-43
sagrahaM kR^iShNa nakShatraM sa~NkShipyArivimardana |
tvayi mAnuShyamApanne yuddhe cha samupasthite ||2-40-44
tvarasva kR^iShNa yuddhAya dAnavAnAM vadhAya cha |
svargAya cha narendrANAM devatAnAM sukhAya cha ||2-40-45
satkR^ito.ahaM tvayA kR^iShNa lokaishcha sacharAcharaiH |
tvayA satkR^itarUpeNa yena satkR^itavAnaham ||2-40-46
sAdhayAmi mahAbAho bhavataH kAryasiddhaye |
smartavyashchAsmi yuddheShu kAntAreShu mahIkShitAm ||2-40-47
ityuktvA jAmadagnyastu kR^iShNamakliShTakAriNa
jayAshiShA varddhayitvA jagAmAbhIpsitAM disham ||2-49-48


  iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
     gomantArohaNaM nAma chatvAriMsho.adhyAyaH