## Harivamsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 41 - Arrival of JarAsaMdha's Army
itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca,
August 9, 2008 ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

   athaikachatvAriMsho.adhyAyaH
     jarAsaMdhAbhigamanam

vaishampAyana uvAcha

jAmadagnye gate rAme tau yAdavakulodvahau |
gomantashikhare ramye cheratuH kAmarUpiNau ||2-41-1
vanamAlAkuloraskau nIlapItAmbarAvubhau |
nIlashvetavapuShmantau gaganasthAvivAmbudau ||2-41-2
tau shailadhAtudigdhA~Ngau yuvAnau shikhare sthitau |
cheratustatra kAnteShu vaneShu ratilAlasau ||2-41-3
udayantaM nirIkShantau shashinaM jyotiShAM varam |
udayAstamane chaiva grahANAM dharaNIdhare ||2-41-4
atha sa~NkarShaNaH shrImAnvinA kR^iShNena vIryavAn |
chachAra tasya shikhare nagasya nagasannibhaH ||2-41-5
praphullasya kadambasya suchChAye niShasAda ha |
vAyunA mandagandhena vIjymAnaH sukhena vai ||2-41-6   
tasya tenAnilaughena sevyamAnasya tatra vai |
madyasaMsparshajo gandhaH saMspR^ishanghrANamAgataH ||2-41-7
tR^iShNA chainam viveshAshu vAruNIprabhavA tadA |
shushoSha cha mukhaM tasya mattasyevApare.ahani ||2-41-8
smAritaH sa purAvR^ittamamR^itaprAshanaM vibhuH |
tR^iShito madirAnveShI tatastam tarumaikShata |2-41-9
tasya prAvR^iShi phullasya yadambho jalajojjhitam |
tatkoTarasthaM madirA sa~njAyata manoharA ||2-41-10
tAM tu tR^iShNAbhibhUtAtmA pibannArta ivAsakR^it |
mohAchcha chalitAkAraH samajAyata sa prabhUH ||2-41-11
tasya mattasya vadanaM ki~nchichchalitalochanam |
ghUrNitAkAramabhavachCharatkAlendusaprabham ||2-41-12
kadambakoTare jAtA nAmnA kAdambarIti sA |
rUpiNI vAruNI tatra devAnAmamR^itAraNI ||2-41-13
kAdambarImadakalaM viditvA kR^iShNapUrvajam |
tisrastridashanAryastamupatasthuH priyaMvadAH ||2-41-14
madirA rUpiNI bhUtvA kAntishcha shashinaH priyA |
shrIshcha devI variShThA strI svayamevAmbujadhvajA ||2-41-15
sA~njalipragrahA devI rauhiNeyamupasthitA |
vAruNyA sahitaM vAkyamuvAcha madaviklavam ||2-41-16  
balaM jayasya daityAnAM baladeva divIshvara |
ahaM te dayitA kAntA vAruNI samupasthitA ||2-41-17
tvAmevAntarhitaM shrutvA shAshvataM vaDavAmukhe |
kShINapuNyeva vasudhAM paryemi vimalAnana ||2-41-18
puShpachakrAnulipteShu kesareShUShitaM mayA |
atimukteShu chAkShobhya puShpastabakavatsu cha ||2-41-19 
ahaM kadambamAlInA meghakAle sukhapriyA |
tR^iShitaM mArgamANA tvAM svena rUpeNa ChAditA ||2-41-20
sAsmi pUrNena yogena yaithavAmR^itamanthane |
samIpaM preShitA pitrA varuNena tavAnagha ||2-41-21
sA yathaivArNavagatA tathaiva vaDavAmukhe |
tvayopabhoktumichChAmi saMmatastvaM hi me guruH ||2-41-22
na tvAnantaM parityakShye bhartsitApi tvayAnagha |
nAhaM tvayA vinA lokAnutsahe deva sevitum ||2-41-23
AdipadmaM cha padmA~NkaM divyaM shravaNabhUShaNam |
kausheyAni cha nIlAni samudrArhANi bibhratI ||2-41-24
madirAnantaraM kAntiH sa~NkarShaNamupasthitA |
madenAgalitashroNI ki~nchidAghUrNitekShaNA ||2-41-25
provAcha praNayAtkAntirbaddhA~njalIpuTA satI |
jayapUrveNa yogena sasmitaM vAkyamarthavat ||2-41-26
ahaM chandrAdapi puruM sahasrashirasaM prabhum |
svairguNairanuraktA tvAM yathaiva madirA tathA ||2-41-27
shrIshcha padmAlayA devI vidheyA vaiShNavorasi |
rauhiNeyorasi shubhA mAlevAmalatAM gatA ||2-41-28
sA mAlAmamalAM gR^ihya balasyorasi daMshitA |
padmAsyA padmahastA vai sa~NkarShaNamathAbravIt ||2-41-29
rAma rAmAbhirAmastvaM vAruNyA samala~NkR^itaH |
kAntyA mayA cha devesha sa~ngatashchandramA yathA ||2-42-30
iyaM cha sA mayA mauliH proddhR^itA varuNAlayA |
mUrdhni shIrShasahasrasya yA te bhAnurivAbabhau ||2-41-31
jAtarUpamayam chaikaM kuNDalaM vajrabhUShitam |
AdipadmaM cha padmAkShaM divyashravaNabhUShaNam ||2-41-32
kausheyANi cha nIlAni samudrArhANi bhAvataH |
hAraM cha pInataralaM samudrAbhyantaroShitam ||2-41-33
devemAM pratigR^ihNIShva paurANIM bhUShaNakriyAm |
samayaste mahAbAho bhUshaNAnAmala~NkriyA ||2-41-34
sa~NgR^ihya tamala~NkAraM tAshcha tisraH surastriyaH |
shushubhe baladevo hi shAradendusamaprabhaH ||2-41-35 
sa samAgamya kR^iShNena jalajAmbhodavarchasA |
mudaM paramikAM lebhe grahayuktaH shashI yathA ||2-41-36
tAbhyAmubhAbhyAM saMlApe vartamAne gR^ihe yathA |
vainateyastato.adhvAnamatichakrAma vegataH ||2-41-37
sa~NgrAmayuktatejasvI daityapraharaNA~NkitaH |
devatAnAM jalashlAghI divyasraganulepanaH ||2-41-38
suptasya shayane divye kShIrode varuNAlaye |
viShNoH kirITaM daityena hR^itaM vairochanena vai ||2-41-39
tadarthastena sa~NgrAmaH kR^ito gurvarthamojasA |
kirITArthe samudrasya madhye daityagaNaiH saha ||2-41-40
mokShayitvA kirITaM tu vaiShNavaM patatAM varaH |
vyatyakramata vegena gaganaM devatAlayam ||2-41-41
sa dadarsha guruM shaile viShNuM kAryAntarAgatam |
tena krIDAvalambena kirITena virAjatA ||2-41-42
sa dR^iShTvA mAnuShaM viShNuM sailarAjashirogatam |
prakAshacheShTAnirmuktaM vimaulimiva mAnuSham ||2-41-43
abhij~nastasya bhAvAnAM garutmAnpatatAM varaH |
chikShepa khaM gato mauliM viShNoH shirasi hR^iShTavat ||2-41-44
upendramUrdhni sA maulirapinaddhA ivApatat |
shirasaH sthAnanirmuktA kR^iShNaM chaivAnvashobhayat |
yathaiva merushikhare bhAnurmadhyaMdine yathA ||2-41-45
vainateyaprayogeNa viditvA maulimAgatAm |
kR^iShNaH prahR^IShTavadano rAmaM vachanamabravIt ||2-41-46
tvarate khalu kAryArtho devatAnAM na saMshayaH |
yatheyamAvayoH shaile sa~NgrAmarachanA kR^itA ||2-41-47
vairochanena suptasya mama maulirmahodadhau |
shakrasya sadR^ishaM rUpaM divyamAsthAya sAgarAt ||2-41-48
grAharUpeNa yo nIta AnIto.asau garutmatA |
mamAhishayanAnmaulirhR^itvA kShipto garutmatA ||2-41-49
suvyaktaM sannikR^iShTaH sa jarAsaMdho narAdhipaH |
lakShyante hi dhvajAgrANi rathAnAM vAtaraMhasAm ||2-41-50
etAni vijigIShUNAM shashikalpAni bhUbhR^itAm |
ChatrANyArya virAjante daMshitAni mitAni cha ||2-41-51
aho nR^iparathodagrA vimalAshChatrapa~NktayaH |
abhivartanti naH shubhrA yathA khe haMsapa~NktayaH ||2-41-52
aho dyaurvimalAbhAnAM shastrANAM vimalAnanA |
prabhA bhAskarabhAmishrA charantIva disho dasha ||2-41-53
etAni nUnaM samare pArthivairAyudhAni cha |
kShiptAni vinashiShyanti mayi sarvANi saMyuge ||2-41-54
kAle khalu nR^ipaH prApto jarAsaMdho mahIpatiH |
AvayoryuddhanikaShaH prathamaH samarAtithiH ||2-41-55
Arya tiShThAva sahitau na khalvAnAgate nR^ipe |
yuddhArambhaH prayoktavyo balaM tAvadvimR^ishyatAm ||2-41-56
evamuktvA tataH kR^iShNaH svasthaH sa~NgrAmalAlasaH |
jarAsaMdhavadham prepsushchakAra baladarshanam ||2-41-57
vIkShamANashcha tAnsavannR^pAnyaduvaro.avyayaH |
AtmAnamAtmanovAcha yatpUrvaM divi mantritam ||2-41-58
ime te pR^ithivIpAlAH pArthive vartmani sthitAH |
ye vinAshaM gamiShyanti shAstradR^iShTena karmaNA ||2-41-59 
prokShitAnkhalvimAnmanye mR^ityunA nR^ipasattamAn |
svargagAmIni chApyeShAM vapUMShi prachakAshire ||2-41-60**
sthAne bhAraparishrAntA vasudheyaM divaM gatA |
eShAM nR^ipatisiMhAnAM balaughairabhipIDitA ||2-41-61
alpena khalu kAlena viviktaM pR^ithivItalam |
bhaviShyati narendraughairAkIrNaM cha nabhastalam ||2-41-62
  iti shrimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
  jarAsaMdhAbhigamanaM nAmaikachatvAriMsho.adhyAyaH