## Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva 
Chapter 42 - Gomanta Set on Fire by Jarasandha's Army
itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca,
August 13, 2008 ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

   atha dvichatvAriMsho.adhyAyaH
         gomantadAhaH
         
vaishampAyana uvAcha 
         
jarAsaMdhastataH prApto nR^ipaH sarvamahIkShitAm |
narAdhipairbalayutairanuyAto mahAdyutiH ||2-42-1
vyAyatodagraturagairvispaShTArthasamAhitaiH |
rathaiH SA~NgrAmikairyuktairasa~NgagatibhiH kvachit||2-42-2
hemakakShairmahAghaNTairvAraNairvAridopamaiH |
mahAmAtrottamArUDhaiH kalpitai raNavalgitaiH ||2-42-3
sArUDhaiH sAdibhiryuktaiH pre~NkhamANaiH pravalgitaiH |
vAjibhirvAyusa~NkAshaiH plavadhbiriva patribhiH ||2-42-4
khaDgacharmabalodagraiH patribhirvalgitAmbaraiH |
sahasrasa~NkhyairnirmuktairutpatadbhirivoragaiH ||2-42-5
evaM chaturvidhaiH sainyaiH prachaladbhirivAMbudaiH |
nR^ipo.abhiyAto balavA~njarAsaMdho dhR^itavrataH ||2-42-6
sa rathairnemighoShaishcha gajaishcha madasi~njitaiH |
heShadbhishchApi turagaiH kShveDitograishcha pattibhiH ||2-42-7
sannAdayandishaH sarvAH sarvAMshchApi guhAshayAn |
sa rAjA sAgarAkAraH sasainyaH pratyadR^ishyata ||2-42-8
tadbalaM pR^ithivIshAnAM hR^iShTayodhajanAkulam |
kShveDitAsphoTitaravaM meghasainyamivAbabhau ||2-42-9
rathaiH pavanasaMpAtairgajaishcha jaladopamaiH |
turagaishcha sitAbhrAbhaiH pattibhIshchApi daMshitaiH ||2-42-10
vyAmishraM tadbalaM bhAti pattidviparathAkulam |
gharmAnte sAgaragataM yathAbhrapaTalaM tathA ||2-42-11
sabalAste mahIpAlA jarAsaMdhapurogamAH |
parivArya giriM sarve niveshAyopachakramuH ||2-42-12
babhau tasya niviShTasya balashrIH shibirasya vai |
shukle parvaNi pUrNasya yathArUpaM mahodadheH ||2-42-13
vItarAtre tataH kAle nR^ipAste kR^itakautukAH |
ArohaNarthaM shailasya sametA yuddhalAlasAH ||2-42-14
samavAyIkR^itAH sarve giriprastheShu te nR^ipAH |
niviShTA mantrayAmAsuryuddhakAlakutUhalAH ||2-42-15 
eShAM tu tumulaH shabdaH shushruve pR^ithivIkShitAm |
yugAnte bhidyamAnAnAM sAgarANAM yathA svanaH ||2-42-16
teShAm saka~nchukoShNIShAH sthavirA vetrapANayaH |
cherurmA shabda ityevaM bruvanto rAjashAsanAt ||2-42-17
tasya rUpaM balasyAsInniHshabdastimitasya vai |
lInamInabhuja~Ngasya niHshabdasya payodadheH ||2-42-18
tasmiMstimitanishshabde yogAdiva mahArNave |
jarAsaMdho bR^ihadvAkyaM bR^ihaspatirivAdade ||2-42-19
shIghraM samabhivartantAM balAnIha mahIkShitAm |
sarvataH parvatashchAyaM balaughaiH parivAryatAm ||2-42-20 
ashmayantrANi yujyantAM kShepaNIyAshcha mudgarAH |
UrdhvaM chApi prvAhyantAM prAsA vai tomaraNi cha ||2-42-21
UrdhvaM prakShepaNArthAya dR^iDhAni cha laghUni cha |
shastrapAtavighAtAni kriyantAmAshu shilpibhiH ||2-42-22
shUrANAM yuddhyamAnAnAM pramattAnAM parasparam |
yathA narapatiH prAha tathA shIghraM vidhIyatAm ||2-42-23
dAryatAmeva Ta~NkaughaiH khanitraishcha nagottamaH |
nR^ipAshcha yuddhadurgaj~nA vinyasyantAmadUrataH ||2-42-24
adya prabhR^iti sainyairme girirodhaH pravartyatAm | 
yAvadetau pAtayAmo vasudevasutAvubhau ||2-42-25
achalo.ayaM shilAyoniH kriyatAM nishchalAMDajaH |
AkAshamapi bANaughairniHsaMpAtaM vidhIyatAm ||2-42-26
mayAnusR^iShTAstiShThAntu giribhUmiShu bhUmipAH |
teShu teShvavakAsheShu shIghramAruhyatAM giriH ||2-42-27
madraH kali~NgAdhipatishchekitAnashcha bAhlikaH |
kAshmIrarAjo gonardaH karUShAdhipatistathA ||2-42-28
drumaH kiMpuruShashchaiva pArvatIyAshcha mAlavAH |
parvatasyAparaM pArshvaM kShipramArohayantvamI ||2-42-29
pauravo vaiNUdArishcha vaidarbhaH somakastathA |
rukmI cha bhojAdhipatiH sUryAkShashchaiva mAlavaH ||2-42-30
pA~nchAlAdhipatishchaiva drupadashcha narAdhipaH |
vindAnuvindAvAvantyau daMtavaktrashcha vIryavAn ||2-42-31
ChAgaliH puramitrashcha daradashcha mahIpatiH |
kaushAmbyo mAlavashchaiva shatadhanvA vidUrathaH ||2-42-32
bhUrishravAstrigartashcha bANaH pa~nchanadastathA |
uttaraM parvatoddeshamete durgasahA nR^ipAH |
Arohantu vimardanto vajrapratimagauravAH ||2-42-33
ulUkaH kaitaveyashcha vIrashchAMshumataH sutaH |
ekalavyo dR^iDhAshvashcha kShatradharmA jayadrathaH ||2-42-34
uttamaujAstathA shAlvaH kairaleyashcha kaishikaH |
vaidisho vAmadevashcha suketushchApi vIryavAn || 2-42-35
pUrvaparvatanirvyUhameteShvAyatamastu naH |
vidArayanto dhAvanto vAtA iva balAhakAn ||2-42-36
ahaM cha daradashchaiva chedirAjashcha vIryavAn |
dakShiNaM shailanichayaM dArayiShyAma daMshitAH ||2-42-37
evameSha giriH kShipraM samantAdveShTito balaiH |
vajraprapAtapratimaM prApnotu tumulaM bhayam ||2-42-38
gadino vai gadAbhishcha parighaiH parighAyudhAH |
apare vividhaiH shastrairdArayantu nagottamam ||2-42-39
eSha bhUmivaro.adyaiva viShamochchashilAnvitaH |
kAryo bhUmisamaH sarvo bhavadbirvasudhAdhipaH ||2-42-40
jarAsaMdhavachaH shrutvA pArthivA rAjashAsanAt |
gomantaM veShTayAmAsuH sAgarAH pR^ithivImiva ||2-42-41
uvAcha rAjA chedInAM devAnAM maghavAniva | 
kiM te yuddhena durge.asmingomante cha nagottame ||2-42-42 
durArohashcha shikhare prAMshupAdapakaNTake |
kAShThaistR^iNaishcha bahubhiH parivArya samantataH ||2 42-43
adyaiva dIpyatAM kShipramalamanyena karmaNA |
kShatriyAH sukumArA hi raNe sAyakayodhinaH ||2-42-44
niyuktAH parvate durge niyoktuM pAdayodhinaH |
nanAma pratibandhena na chAvaskandakarmaNA ||2-42-45
shakya eSha giristAta devairapyavamarditum |
durgayuddhe kramaH shreyAnrodhayuddhe na pArthivAH ||2-42-46
bhaktodakendhanaiH kShINAH pAtyante girisaMshritAH |
vayaM bahava ityevam nApyeSha nipuNo nayaH ||2-42-47  
yAdavau nAvamantavyau dvAvapyetau raNe sthitau |
avij~nAtabalAvetau shrUyete devasaMmitau ||2-42-48
karmabhistvamarau vidmo bAlAvatibalAnvitau |
duShkarANIha karmANi kR^itavantau yadUttamau ||2-42-49
shuShkakAShThaistR^iNairveShTya sarvataH parvatottamam |
agninA dIpayiShyAmo dahyetAM gatachetanau ||2-42-50
yadi chenniShkramiShyete dahyamAnAvito.antike |
sametya pAtayiShyAmastyakShyato jIvitaM tataH ||2-42-51
vAkyametattu ruruche sabalAnAM mahIkShitAm |
yaduktam chedirAjena nR^ipANAM hitashaMsinA ||2-42-52
tataH kAShThaistR^iNairvaMshaiH shuShkashAkhaishcha pAdapaiH |
upAdIpsata shailendraH sUryapAdairivAmbudaH ||2-42-53
daduste sarvatastUrNaM pAvakaM tatra pArthivAH |
yathoddeshaM yathAvAtaM shailasya laghuvikramAH ||2-42-54 
sa vAyudIpito vahnirutpapAta samantataH |
sadhUmajvAlamAlAbhirbhAbhiH khamiva shobhayan ||2-42-55
so.analaH pavanAyastaH kAShThasa~nchayamUlavAn |
dadAha shailaM shrImantaM gomantaM kAntapAdapam ||2-42-56
sa dahyamAnaH shailendro mumocha vipulAH shilAH | 
shatashaH shatadhA bhUtvA maholkAkAradarshanAH ||2-42-57
sachitrabhAnuH shailendro bhAbhirbhAnurivAmbudam |
AlimpatIva vidhivatsamantAdarchiruddhataH ||2-42-58 
dhAtubhiH pachyamAnaishcha jvaladbhishchaiva pAdapaiH |
udbhrAntashvApado rauti tudyamAna ivAdrirAT ||2-42-59
pratapto dahyamAnastu sa shailaH kR^iShNavartmanA |
rItIrnirvartayAmAsa kA~nchanA~njanarAjatIH ||2-42-60
vahninA chApi dIptA~Ngo girirnAtivirAjate |
dhUmAndhakArordhvatanurmajjamAna ivAmbudaH ||2-42-61
vishliShTopalasa~NghAtaH karkashA~NgAravarShaNaH |
girirbhAtyanalodgArairulkAvR^iShTirivAmbudaH ||2-42-62
prapAtaprasravotkShipto dhUmasaMvarddhitodaraH |
sa girirbhasmatAM yAto yugAntAgnihatopamaH ||2-42-63
vihvalAstasya pArshvebhyaH sarpA dagdhArdhadehinaH | 
shvasantaH pR^ithumUrdhAno nishcherurashivekShaNAH ||2-42-64
utpatyotpatya gaganAtpunaH punaravA~NmukhAH |
resushchodvejitAH siMhAH shArdUlAshchAnalAvilAH ||2-42-65
mumuchuH pAdapAshchaiva dAhaniryAsajaM jalam	||2-42-66
vahatyUrdhvagatirvAto bhasmA~NgArAbhipi~NgalaH |
dhUmachChAyA cha gagane darpitAmbhodadarshanA ||2-42-67 
tyajyamAno mahAsAnurvihagaiH shvApadairapi |
girirvaikalyamAyAti prAgalbhyAtkR^iShNavartmanaH ||2-42-68
sa mumocha shilAH shailashchalodagrashilochchayaH |
vajreNa puruhUtasya yathA syAddAritastathA ||2-42-69
AdIpya taM tu shailendraM kShatriyA vyUhadaMshitAH |
ardhakroshamapakrAntAH pAvakenAbhitApitAH ||2-42-70
dahyamAne nagashreShThe sIdamAnairmahAdrumaiH |
dhUmabhArairanAlakShye mUle shithilatAM gate ||2-42-71
saroshaM hi tadA rAmo vachanaM keshisUdanam |
babhAShe padmpatrAkShaM sa sAkShAnmadhusUdanam ||2-42-72 
dahyate.ayaM giristAta sasAnushikharadrumaH |
AvayoH kR^iShNa vaireNa balibhirvasudhadhipaiH ||2-42-73
pashya kR^iShNAnaloShNAnAM sadhUmAnAM samantataH |
vanAnAM virasantIva nagAbhyAshe dvipottamAH ||2-42-74
ayaM yadyAvayorarthe gomantastAta dahyate |
ayashasyamidaM loke kaulInaM cha bhaviShyati ||2-42-75
tadasyAnR^iNyahetorhi nagasya nagasannibha |
kShatriyAnnihaniShyAmo dorbhyAmeva yudhAM vara ||2-42-76
ete te kShatriyAH sarve girimAdIpya daMshitAH |
rathinastAta dR^ishyante yathAdeshaM yuyutsavaH ||2-42-77
evamuktvA gireH shR^i~NgAnmerushR^i~NgAdivoDUrAT |
nipapAta balaH shrImAnvanamAlAdharo yuvA ||2-42-78
kAdambarImadakShIbo nIlavAsAH sitAnanaH |
sa shAradendusa~NkAsho vanamAlA~nchitodaraH ||2-42-79
kAntaikakuNDaladharashchArumauliravA~NmukhaH |
nipapAta narendrANAM madhye keshavapUrvajaH ||2-42-80
avaplute tato rAme kR^iShNaH kR^iShNAmbudopamaH |
gomantashikharAchChrImAnApluto.amitavikramaH ||2-42-81
tatastaM pIDayAmAsa padbhyAM girivaraM hariH |
sa pIDito giristena nirmamajja samantataH ||2-42-82
jalAkulopalastatra prasruto dvirado yathA |
sa tena vAriNA vahnistatkShaNAtprashamaM yayau |2-42-83
kalpAnte vAridhArAbhirmeghajAlairivAMshumAn |
simhArasitanirghoShaH pItavAsA ghanAkR^itiH ||2-42-84
kirITamUrddhA saumyAsyaH puNDarIkanibhekShaNaH |
shrIvatsavakShAH sumukhaH sahasrAkShasamadyutiH ||2-42-85
rAmAdanantaraM kR^iShNaH pluto vai vIryavAmstataH |
tAbhyAmeva plutAbhyAM cha charaNaiH pIDito giriH ||2-42-86
mumocha salilotpIDAMstIvrapAvakashAntaye |
salilotpIDanaM dR^iShTvA pArthivA bhayamAvishan ||2-42-87

 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShnuparvaNi
     gomantadAhe dvichatvAriMsho.adhyAyaH