## Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 47 - Krishna goes to Kundinapura to attend Rukmini's Svayamvara
itranslated by K S Ramachadran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
August 24, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------


      atha saptachatvAriMsho.adhyAyaH
 rukmiNIsvayaMvarArthaM kR^iShNasya kuNDinapuraM prati gamanam 

vaishampAyana uvAcha 
etasminnantare prAptA lokaprAvR^ittikA narAH |
chakrAyudhagR^ihaM sarve lokapAlagR^ihopamam ||2-47-1
teShvAtyayikashaMsIShu lokaprAvR^ittikeShviha |
kR^itasaMj~nA yadushreShThAH sametAH kR^iShNasaMsadi ||2-47-2
samAgateShu sarveShu yadumukhyeShu saMsadi |
prAvR^ittikA narAH prAhuH pArthivAtyayikaM vachaH ||2-47-3
janArdana narendrANAM pArthivAnAM samAgamaH |
bhaviShyati kShitIshAnAM samUDhAnAmanekashaH ||2-47-4
tvaritAstatra gachChanti nAnAjanapadeshvarAH |
kuNDine puNDarIkAkSha bhojaputrasya shAsanAt |2-47-5
prakAshaM sma kathAstatra shrUyante manujeritAH |
rukmiNI kila nAmAsti rukmiNaH prathamA svasA ||2-47-6
bhAvI svayaMvarastatra tasyAH kila janArdana |
ityarthamete sabalA gachChanti manujAdhipAH ||2-47-7
tasyAstrailokyasundaryAstR^itIye.ahani yAdava |
rukmabhUShaNabhUShiNyA bhaviShyati svayaMvaraH ||2-47-8
rAj~nAM tatra sametANAM hastyashvarathagAminAm |
drakShyAmaH shatashastatra shibirANi mahAtmanAm ||2-47-9
simhashArdUladR^iptAnAM mattadviradagAminAm |   
sadA yuddhapriyANAM hi parasparamamarShiNAm ||2-47-10
jayAya shIghraM sahitA balaughena samanvitAH |
niruddhAH pR^ithivIpAlAH kimekAntacharA vayam ||2-47-11 
nirutsAhA bhaviShyAmo gachChAmo yadunandana |
shrutvaitatkeshavo vAkyaM hR^idi shalyamivArpitam |
nirjagAma yadushreShTho yadUnAM sahito balaiH ||2-47-12 
yAdavAste balodagrAH sarve saMgrAmalAlasAH |
niryayuH syandanavarairgarvitAstridashA iva ||2-47-13
balAgreNa niyuktena harirIshAnasaMmataH |
chakrodyatakaraH kR^iShNo gadApANirvyarochata ||2-47-14
yAdavAshchApare tatra vAsudevAnuyAyinaH |
rathairAdityasa~NkAshaiH ki~NkiNIpratinAditaiH ||2-47-15
ugrasenaM tu govindaH prAha nishchitadarshanaH |
tiShTha tvaM nR^ipashArdUla bhrAtrA me sahito.anagha ||2-47-16
kShatriyA vikR^itipraj~nAH shAstranishchitadarshanAH| 
purIM shUnyAmimAM vIra jaghanye.abhipatanti ha ||2-47-17
asmAkaM sha~NkitAH sarve jarAsaMdhavashAnugAH |
modante sukhinastatra devaloke yathAmarAH ||2-47-18

vaishampAyana uvAcha 
tasya tadvachanaM shrutvA bhojarAjo mahAyashAH |
kR^iShNasnehena vikR^itaM babhAShe vachanAmR^itam ||2-47-19
kR^iShNa kR^iShNa mahAbAho yadUnAM nandivarddhana |
shrUyatAM yadahaM tvadya vakShyAmi ripusUdana ||2-47-20
tvayA vihInAH sarve sma na shaktAH sukhamAsitum |
pure.asminviShayAnte vA patihInA iva striyaH ||2-47-21
tvatsanAthA vayaM tAta tvadbAhubalamAshritAH |
bibhImo na narendrANAM sendrANAmapi mAnada ||2-47-22
vijayAya yadushreShTha yatra yatra gamiShyasi |
tatra tvaM sahito.asmAbhirgachChethA yAdavarShabha ||2-47-23
tasya rAj~no vachaH shrutvA sasmitaM devakIsutaH |
yatheShTaM bhavatAmadya tathA kartAsmyasaMshayam ||2-47-24

vaishampAyana uvAcha 
evamuktvA tu vai kR^iShNo jagAmAshu rathena vai |
bhIShmakasya gR^ihaM prApto lohitAyati bhAskare ||2-47-25
prApte rAjasamAje tu shibirAkIrNabhUtale |
ra~NgaM suvipulaM dR^IShtvA rAjasIM tanumAvishat ||2-47-26
vitrAsanArthaM bhUpAnAM prakAshArthaM purAtanam |
manasA chintayAmAsa vainateyaM mahAbalam ||2-47-27
tatashchintitamAtrastu viditvA vinatAtmajaH |
sukhalakShyaM vapuH kR^itvA nililye keshavAntike ||2-47-28
tasya pakShanipAtena pavanodbhrAntakAriNA |
kampitA manujAH sarve nyubjAshcha patitA bhuvi ||2-47-29
garuDAbhihatAH sarve pracheShTanto yathoragAH |
tAnsaMnipatitAndR^iShTvA kR^iShNo giririvAchalaH ||2-47-30
sa rAj~naH pakShapAtena mene patagasattamam |
dadarsha garuDaM prAptaM divyasraganulepanam ||2-47-31
pakShavAtena pR^ithivIM chAlayantaM muhurmuhuH |
pR^iShThAsaktaiH praharaNairlelihyantamivoragaiH ||2-47-32
vaiShNavaM hastasaMshleShaM manyamAnairavA~NmukhaiH |
charaNAbhyAM prakarShantaM pANDuraM bhoginAM varam ||2-47-33
hemapatrairupachitaM dhAtumantamivAchalam |
amR^itAraMbhahartAraM dvijihvendravinAshanam ||2-47-34
trAsanaM daityasa~NghAnAM vAhanaM dhvajalakShaNam |
taM dR^iShTvA sa dhvajaM prAptaM sachivaM sAMparAyikam ||2-47-35
dhR^itimantaM garutmantaM jagAda madhusUdanaH ||
dR^iShTvA paramasaMhR^iShTaH sthitaM devamivAparam ||2-47-36
tulyasAmarthyayA vAchA garutmantamavasthitam |

shrIkR^iShNa uvAcha 
svAgataM khecharashreShTha surasenArimardana |
vinatAhR^idayAnanda svAgataM keshavapriya ||2-47-37 
vraja patrarathashreShTha kaishikasya niveshanam |
vayam tatraiva gatvAdya pratIkShAma svayaMvaram ||2-47-38
rAjnAM tatra sametAnAM hastyashvarathagAminAm |
drakShyAmaH shatashastatra sametAnAM mahAtmanAm ||2-47-39
evamuktvA mahAbAhurvainateyaM mahAbalam |
jagAmAtha purIM kR^iShNaH kaishikasya mahAtmanaH ||2-47-40
vainateyasakhaH shrImAnyAdavaishcha mahArathaiH |
vidarbhanagarIM prApte kR^iShNe devakinandane ||2-47-41    
hR^iShTAH pramuditAH sarve nivAsAyopachakramuH |
sarve shastrAyudhadharA rAjAno balashAlinaH ||2-47-42

vaishampAyana uvAcha 
etasminneva kAle tu rAjA nayavishAradaH |
kaishikastata utthAya prahR^ShTenAntarAtmanA ||2-47-43
arghyamAchamanaM dattvA sa rAjA kaishikaH svayam |
satkR^itya vidhivatkR^iShNaM svapuraM saMpraveshayat ||2-47-44
pUrvameva tu kR^iShNAya kAritaM divyamandiram |
vivesha sabalaH shrImAnkailAsaM sha~Nkaro yathA |
khAdyapAnAdiratnaughairarchito vAsavAnujaH ||2-47-45
sukhena uShitaH kR^iShNastasya rAj~no niveshane |
pUjito bahumAnena snehapUrNena chetasA ||2-47-46

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNI
   rukmiNIsvayaMvare saptachatvAriMsho.adhyAyaH