##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 48 - Presentations in the Vidarbha council 
        by Jarasandha and Sunitha
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca
August 25, 2008
Note: header: bhAShaNe is incorrect. BhaShaNam is used.
   Verse 1: No space between vainateya and sahAch...##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------


    athAShTachatvAriMsho.adhyAyaH 
  vidarbhasabhAyAM jarAsaMdhasunIthayorbhAShaNaM  

vaishampAyana uvAcha 
te kR^iShNamAgataM dR^iShTvA vainateyasahAchyutam |
babhUvushchintayAviShTAH sarve nR^ipatisattamAH ||2-48-1
te sametya sabhAM rAjanrAjAno bhImavikramAH |
mantrAya mantrakushalA nItishAstrArthavittamAH ||2-48-2
bhIShmakasya sabhAM gatvA ramyAM hemapariShkR^itAm |
simhAsaneShu chitreShu vichitrAstaraNeShu cha |
niSheduste nR^ipavarA devA devasabhAmiva ||2-48-3
teShAM madhye mahAbAhurjarAsaMdho mahAbalaH |
babhAShe sa mahAtejA devAndeveshvaro yathA ||2-48-4

jarAsaMdha uvAcha 
shrUyatAM bho nR^ipashreShThA bhIShamakashcha mahAmatiH |
kathyamAnaM mayA buddhyA vachanaM vadatAM varAH ||2-48-5
yo.asau kR^iShNa iti khyAto vasudevasuto balI |
vainateyasahAyena saMprAptaH kuNDinaM tviha ||2-48-6
kanyAhetormahAtejA yAdavairabhisaMvR^itaH |
avashyaM kurute yatnaM kanyAvAptiryathA bhavet ||2-48-7
yadatra kAraNaM kAryaM sunayopetamR^iddhitam |
kurudhvaM nR^ipashArdUlA vinishchitya balAbalam ||2-48-8
padAtinau mahAvIryau vasudevasutAvubhau |
vainateyaM vinA tasmingomante parvatottame |
kR^itavantau mahAghoraM bhavadbhirviditaM hi tat ||2-48-9
vR^iShNibhiryAdavaishchaiva bhojAndhakamahArathaiH |
sametya yuddhyamAnasya kIdR^isho vigraho bhavet ||2-48-10
kanyArthe yatatAnena garuDasthena viShNunA |
kaH sthAsyati raNe tasminnapi shakraH suraiH saha ||2-48-11
yadA chAsmai nApi sutA kadAchitsaMpradIyate |
tato hyayaM balAdenAM netuM shaktaH suraiH saha ||2-48-12 
purA ekArNave ghore shrUyate medinI tviyam |
pAtAlatalasaMmagnA viShNunA prabhaviShNunA ||2-48-13
vArAhaM rUpamAsthAya uddhR^itA jagadAdinA |
hiraNyAkShashcha daityendro varAheNa nipAtitaH ||2-48-14 
hiraNyakashipushchaiva mahAbalaparAkramaH |
avadhyo.amaradaityAnAmR^iShigandharvakinnaraiH ||2-48-15
yakSharAkShasanAgAnAM nAkAshe nAvanisthale |
na chAbhyantararAtryahnorna shuShkeNArdrakeNa cha ||2-48-16
avadhyastriShu lokeShu daityendrastvaparAjitaH |
nArasimhena rUpeNa nihato viShNunA purA ||2-48-17
vAmanena tu rUpeNa kashyapasyAtmajo balI | 
adityA garbhasaMbhUto balirbaddho.asurottamaH ||2-48-18
satyarajjumayaiH pAshaiH kR^itaH pAtAlasaMshrayaH |
kArtavIryo mahAvIryaH sahasrabhujavigrahaH ||2-48-19
dattAtreyaprasAdena matto rAjyamadena cha |
jAmadagnyo mahAtejA reNukAgarbhasaMbhavaH ||2-48-20
tretAdvAparayoH saMdhau rAmaH shastrabhR^itAM varaH |
parshunA vajrakalpena saptadvIpeshvaro nR^ipaH |
viShNunA nihato bhUyaH ChadmarUpena haihayaH |2-48-21
ikShvAkukulasaMbhUto rAmo dAsharathiH purA |
trilokavijayaM vIraM rAvaNaM saMnyapAtayat ||2-48-22
purA kR^itayuge viShNuH saMgrAme tArakAmaye |
ShoDashArddhabhujo bhUtvA garuDastho hi vIryavAn ||2-48-23
nijaghAnAsurAnyuddhe varadAnena garvitAn |
kAlanemishcha daiteyo devAnAM cha bhayapradaH ||2-48-24
sahasrakiraNAbhena chakreNa nihato yudhi |
mahAyogabalenAjau vishvarUpeNa viShNunA |2-48-25
anena prAptakAlAste nihatA bahavo.asurAH |
vane vanacharA daityA mahAbalaparAkramAH ||2-48-26
nihatA bAlabhAvena pralambAriShTadhenukAH |
shakunIM keshinaM chaiva yamalArjunakAvapi ||2-48-27
nAgaM kuvalayApIDaM chANUraM muShTikaM tathA |    
kaMsaM cha balinAM shreShThaM sagaNaM devakIsutaH ||2-48-28
nyahanadgopaveSheNa krIDamAno hi keshavaH |
evamAdIni divyAni ChadmarUpANi chakriNA ||2-48-29
kR^itAni divyarUpANi viShNunA prabhaviShNunA |
tenAhaM vaH pravakShyAmi bhavatAM hitakAmyayA ||2-48-30
taM manye keshavaM viShNuM surAdyamasurAntakam |
nArAyaNaM jagadyoniM purANaM puruShaM dhruvam ||2-48-31
sraShTAraM sarvabhUtAnAM vyaktAvyaktaM sanAtanam |
adR^ishyaM sarvalokAnAM sarvalokanamaskR^itam ||2-48-32
anAdimadhyanidhanaM kSharamakSharashAshvatam |
svayaMbhuvamajaM sthANumajeyaM sacharAcharaiH ||2-48-33
trivikramaM trilokeshaM tridashendrArinAshanam |
iti me nishchitA buddhirjAto.ayaM mathurAmadhi ||2-48-34
kule mahati vai rAj~nAM vipule chakravartinAm |
kathamanyasya martyasya garuDo vAhanaM bhavet ||2-48-35
visheSheNa tu kanyArthe vikramasthe janArdane |
kaH sthAsyati pumAnadya garuDasyAgrato balI ||2-48-36
svayaMvarakR^itenAsau viShNuH svayamihAgataH |
viShNorAgamane chaiva mahAndoShaH prakIrtitaH ||2-48-37
bhavadbhiranuchintyedaM kR^iyatAM yadanantaram |

vaishampAyana uvAcha
evaM vibruvamANe tu magadhANAM janeshvare |2-48-38
sunItho.atha mahAprAj~no vachanaM chedamabravIt |

sunItha uvAcha 
saMyagAha mahAbAhurmagadhAdhipatirnR^ipaH ||2-48-39
samakShaM naradevAnAM yathAvR^ittaM mahAhave |
gomante rAmakR^iShNAbhyAM kR^itaM karma suduShkaram ||2-48-40
gajAshvarathasaMbAdhA pattidhvajasamAkulA |
nirdaghdA mahatI senA chakralA~NgalavahninA ||2-48-41
tenAyaM mAgadhaH shrImAnanAgatamachintayat |
bruvate rAjasenAyAmanusmR^itya sudAruNam ||2-48-42
padAtyoryudhyatostatra balakeshavayoryudhi |
durnivAryataro ghoro hyabhavadvAhinIkShayaH ||2-48-43
viditaM vaH suparNasya svAgatasya nR^ipottamAH |
pakShavegAnilodbhUtA babhramurgaganecharAH ||2-48-44  
samudrAH kShubhitAH sarve chachAlAdrirmahI muhuH |
vayaM sarve susaMtrastAH kimutpAteti viklavAH ||2-48-45 
yadA saMnahya yudhyeta ArUDhaH keshavaH khagam |
kathamasmadvidhaH shaktaH pratisthAtuM raNAjire ||2-48-46
rAj~nAM svayaMvaro nAma sumahAnharShavardhanaH |
kR^ito naravarairAdyairyasho dharmasya vai vidhiH ||2-48-47
idaM tu kuNDinagaramAsAdya manujeshvarAH |
punarevaiShyate kShipraM mahApuruShavigraham ||2-48-48
yadi sA varayedanyaM rAj~nAM madhye nR^ipAtmajA |
kR^iShNasya bhujayorvIryaM kaH pumAnprasahiShyati ||2-48-49
vij~nApitamidaM doShaM svayaMvaramahotsavam |
tadarthamAgataH kR^iShNo vayaM chaiva narAdhipAH ||2-48-50
kR^iShNasyAgamanaM chaiva nR^ipANAmatigarhitam |
kanyAhetornarendrANAM yathA vadati mAgadhaH ||2-48-51

 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
rukmiNIsvayaMvare sunIthavAkye aShTachatvAriMsho.adhyAyaH