##Harivamsha Maha Puranam - Part 1 - vishnu Parva - 
Chapter 4 - Vishnu's Incarnation
Itranslated and proofread by K S Rmachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, February 27, 2008## 

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha chaturtho.adhyAyaH
vishnvavatAravarNanam

vaishaMpAyana uvAcha 

kR^ite garbhavidhAne tu devakI devatopamA |
jagrAha sapta tAngarbhAnyathAvatsamudAhR^itAn ||2-4-1
ShadgarbhAnnissR^itAnkaMsastA~njaghAna shilAtale |
ApannaM saptamaM garbhaM sA ninAyAtha rohiNIm ||2-4-2
ardharAtre sthitaM garbhaM pAtayantI rajasvalA |
nidrayA sahasAviShTA papAta dharaNItale ||2-4-3
sA svapnamiva taM dR^iShTvA sve garbhe garbhamAdadhat |
apashyantI cha tam garbhaM muhUrtaM vyathitAbhavat ||2-4-4
tAmAha nidrA saMvignAM naishe tamasi rohiNIm |
rohiNImiva somasya vasudevasya dhImataH ||2-4-5
karShaNenAsya garbhasya svagarbhe chAhitasya vai |
saMkarShaNo nAma sutaH shubhe tava bhaviShyati ||2-4-6
sA taM putramavApyaivaM hR^iShTA ki~nchidavA~NmukhA |
vivesha rohiNI veshma suprabhA rohiNI yathA ||2-4-7
tasya garbhasya mArgeNa garbhamAdhatta devakI | 
yadarthaM sapta te garbhAH kaMsena vinipAtitAH ||2-4-8
taM tu garbhaM prayatnena rarakShustasya mantriNaH |
so.apyatra garbhavasatau vasatyAtmechChayA hariH ||2-4-9
yashodApi samAdhatta garbhaM tadahareva tu |
viShNoH sharIrajAM  nidrAM viShNunirdeshakAriNIm ||2-4-10
garbhakAle tvasaMpUrNe aShTame mAsi te striyau |
devakI cha yashodA cha suShuvAte samaM tadA ||2-4-11
yAmeva rajanIM kR^iShNo jaj~ne vR^iShNikulodvahaH |
tAmeva rajanIM kanyAM yashodApi vyajAyata ||2-4-12
nandagopasya bhAryaikA vasudevasya chAparA |
tulyakAlaM cha garbhiNyau yashodA devakI tathA ||2-4-13
devakyajanayadviShNuM yashodA tAM tu dArikAm | 
muhUrte.abhijiti prApte sArdharAtre vibhUShite ||2-4-14
sAgarAH samakaMpanta chelushcha dharaNIdharAH |
jajvalushchAgnayaH shAntA jAyamAne janArdane ||2-4-15
shivAshchapravavurvAtAH prashAntamabhavadrajaH |
jyotIMShyativyakAshanta jAyamAne janArdane ||2-4-16
abhijinnAma nakShatraM jayantI nAma sharvarI |
muhUrto vijayo nAma yatra jAto janArdanaH |
avyaktaH shAshvataH sUkShmo harirnArAyaNaH prabhuH ||2-4-17 
jAyamAno hi bhagavAnnayanairmohayanprabhuH |
anAhatA dundubhayo devAnAM prANadandivi ||2-4-18
AkAshAtpuShpavR^iShTiM cha vavarSha tridasheshvaraH |
gIrbhirma~NgalayuktAbhiH stuvanto madhusUdanam ||2-4-19
maharShayaH sagandharvA upatasthuH sahApsarAH |
jAyamAne hR^iShIkeshe prahR^iShTamabhavajjagat ||2-4-20	
indrashcha tridashaiH sArdhaM tuShTAva madhusUdanam |
vasudevashcha taM rAtrau jAtaM putramadhokShajam ||2-4-21
shrIvatsalakShaNaM dR^iShTvA yutaM divyaishcha lakShaNaiH |
uvAcha vasudevastu rUpaM saMhara vai prabho ||2-4-22
bhIto.aham deva kaMsasya tasmAdevaM bravImyaham |
mama putrA hatAstena tava jyeShThAmbujekShaNa ||2-4-23

vaishampAyana uvAcha 

vasudevavachaH shrutvA rUpaM chAharadachyutaH |
anuj~nApya pitR^itvena nanda gopagR^ihaM naya ||2-4-24
vasudevastu saMgR^ihya dArakaM kShiprameva cha |
yashodAyA gR^ihaM rAtrau vivesha sutavatsalaH ||2-4-25
yashodAyAstvavij~nAtastatra nikShipya dArakam |
pragR^ihya dArikAM chaiva devakIshayane.anyasat ||2-4-26
parivarte kR^ite tAbhyAM garbhAbhyAM bhayaviklavaH |
vasudevaH kR^itArtho vai nirjagAma niveshanAt ||2-4-27
ugrasenasutAyAtha kamsAyAnakadundubhiH |
nivedayAmAsa tadA tAM kanyAM varavarNinIm ||2-4-28
tachChrutvA tvaritaH kaMso rakShibhiH saha vegibhiH |
AjagAma gR^ihadvAraM vasudevasya vIryavAn ||2-4-29
sa tatra tvaritaM dvAri kiM jAtamiti chAbravIt 
dIyatAM shIghramityevaM vAgbhiH samatarjayat ||2-4-30
tato hAhAkR^itAH sarvA devakIbhavane striyaH |
uvAcha devakI dInA bAshpagadgadayA girA ||2-4-31
dArikA tu prajAteti kaMsaM samabhiyAchatI |
shrImanto me hatAH sapta putragarbhAstvayA vibho ||2-4-32
dArikeyaM hataivaiShA pashyasva yadi manyase 
dR^iShTvA kaMsastu tAM kanyAmAkR^iShyata mudA yutaH ||2-4-33 
hataivaiShA yadA kanyA jAtetyuktvA vR^ithAmatiH |
sA garbhashayane kliShTA garbhAmbuklinnamUrdhajA ||2-4-34
kaMsasya purato nyastA pR^ithivyAM pR^ithivIsamA |
sa chainAM gR^ihya puruShaH samAvidhyAvadhUya cha ||2-4-35
udyachChanneva sahasA shilAyAM samapothayat |
sAvadhUtA shilApR^iShTe.aniShpiShTA divamutpatat ||2-4-36
hitvA garbhatanuM sA tu sahasA muktamUrdhajA |
jagAma kaMsamAdishya divyasraganulepanA ||2-4-37
hArashobhitasarvA~NgI mukuTojjvalabhUShitA |
kanyAiva sAbhavannityaM divyA devairabhiShTutA ||2-4-38
nIlapItAmbaradharA gajakumbhopamastanI |
rathavistIrNajaghanA chandravaktrA chaturbhujA ||2-4-39
vidyudvispaShTavarNAbhA bAlArkasadR^ishekShaNA |
payodharastanavatI saMdhyeva sapayodharA ||2-4-40
sA vai nishi tamograste babhau bhUtagaNAkule |
nR^ityatI hasatI chaiva viparItena bhAsvatI ||2-4-41
vihAyasi gatA raudrA papau pAnamanuttamam |
jahAsa cha mahAhAsaM kaMsaM cha ruShitAbravIt ||2-4-42
kaMsa kaMsAtmanAshAya yadahaM ghAtitA tvayA |
sahasA cha samutkShipya shilAyAmabhipothitA ||2-4-43
tasmAttavAntakAle.ahaM kR^iShyamANasya shatruNA |
pATayitvA karairdehamuShNaM pAsyAmi shoNitam ||2-4-44
evamuktvA vacho ghoraM sA yatheShTena vartmanA |
svaM sA devAlayaM devI sagaNA vichachAra ha ||2-4-45
sA kanyA vavR^idhe tatra vR^iShNIsa~NghasupUjitA |
putravatpAlyamAnA sA vasudevAj~nayA tadA ||2-4-46
viddhi chainAmathotpannAmamshAddevIM prajApateH |
ekAnaMshAM yogakanyAM rakShArthaM keshavasya tu ||2-4-47
tAM vai sarve sumanasaH pUjayanti sma yAdavAH |
devavaddivyavapuShA kR^iShNaH saMrakShito yayA ||2-4-48
tasyAM gatAyAM kaMsastu tAM mene mR^ityumAtmanaH |
vivikte devakIM chaiva vrIDitaH samabhAShata ||2-4-49

kaMsa uvAcha 

mR^ityoH svasuH kR^ito yatnastava garbhA mayA hatAH |
anya evAnyatA devi mama mR^ityurupasthitaH ||2-4-50
nairAshyena kR^ito yatnaH svajane prahR^itaM mayA |
daivaM puruShakAreNa na chAtikrAntavAnaham ||2-4-51
tyaja garbhakR^itAM chintAM saMtApaM putrajaM tyaja |
hetubhUtastvahaM teShAM sati kAlaviparyaye ||2-4-52
kAla eva nR^iNAM shatruH kAlashcha pariNAmakaH |
kAlo nayati sarvaM vai hetubhUtastu madvidhaH ||2-4-53
AgamiShyanti vai devi yathAbhAgamupadravAH |
idaM tu kaShTaM yajjantuH kartAhamiti manyate ||2-4-54
mA kArShIH putrajAM chintAM vilApaM shokajaM tyaja |
evaMprAyo nR^iNAM yonirnAsti kAlasya saMsthitiH ||2-4-55
eSha te pAdayormUrdhnA putravattava devaki |
madgatastyajyatAM roSho jAnAmyapakR^itaM tvayi ||2-4-56
ityuktavantaM kaMsaM sA devakI vAkyamabravIt |
sAshrupUrNamukhA dInA bhartAramupavIkShatI |
uttiShThottiShTha vatseti kaMsaM mAteva jalpatI ||2-4-57

devakyuvAcha 

mamAgrato hatA garbhA ye tvayA kAmarUpiNA |
kAraNaM tvaM na vai putra kR^itAnto.apyatra kAraNam ||2-4-58
garbhakartanametanme sahanIyaM tvayA kR^itam |
pAdayoH patatA mUrdhnA svaM cha karma jugupsatA ||2-4-59
garbhe tu niyato mR^ityurbAlye.api na nivartate |
yuvApi mR^ityorvashagaH sthaviro mR^ita eva tu ||2-4-60
kAlabhUtamidaM sarvaM hetubhUtastu tadvidhaH |
ajAte darshanaM nAsti yathA vAyustathaiva cha ||2-4-61
jAto.apyajAtatAM yAti vidhAtrA yatra nIyate |
tadgachCha putra mA te bhUnmadgataM mR^ityukAraNam ||2-4-62
mR^ityunA.apahR^ite pUrvaM sheSho hetuH pravartate |
vidhinA pUrvadR^iShTena prajAsargeNa tattvataH ||2-4-63
mAtApitrostu kAryeNa janmatastUpapadyate |

vaishaMpAyana uvAcha 

nishamya devakIvAkyaM sa kaMsaH svaM niveshanam ||2-4-64
pravivesha sa saMrabdho dahyamAnena chetasA |
kR^itye pratihate dIno jagAma vimanA bhR^isham ||2-4-65  

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi shrIkR^iShNajanmani
chaturtho.adhyAyaH