##Harivamsha Maha puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 52 - Shalva sent to seek Kalayavana's Help
Note : sloka 27, line 1 : avagraha should be there, right?
    sloka 30, line 2 : kR^iShNaM - pl check 
itranlslated by K S Rama
chandran, ,
September 10, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------
    atha dvipa~nchAshattamo.adhyAyaH 
    kAlayavanaM prati shAlavagamanam
  
vaishampAyana uvAcha 
	tataH prayAte vasudevaputre 
		narAdhipA bhUShaNabhUShitA~NgAH |
	sabhAM samAjagmursurendrakalpAH 
		prabodhanArthaM gamanotsavAste ||2-52-1
	sabhAgatAnsomaraviprakAshAn
		sukhopaviShTAnruchirAsaneShu |
	samIkShya rAjA sunayArthavAdI
		 jagAda vAkyaM nararAjasiMhaH ||2-52-2
svayaMvarakR^itaM doShaM viditvA vo narAdhipAH |
kShantavyo mama vR^iddhasya durdagdhasya phalodayam ||2-52-3

vaishampAyana uvAcha 
evamAbhAShya tAnsarvAnsatkR^itya cha yathAvidhi |
tato visarjayAmAsa nR^ipAMstAnmadhyadeshajAn ||2-52-4
pUrvapashchimajAMshchaiva uttarApathikAnapi |
te.api sarve maheShvAsAH prahR^iShTamanaso narAH ||2-52-5
yathArheNa cha saMpUjya jagmuste narapu~NgavAH |
jarAsaMdhaH sunIthashcha dantavaktrashcha vIryavAn ||2-52-6
shAlvaH saubhapatishchaiva mahAkUrmahscha pArthivaH |
krathakaishikamukhyAshcha nR^pAH pravaravaMshajAH ||2-52-7
vaiNudArishcha rAjarShiH kAshmIrAdhipatistathA |
ete chAnye cha bahavo dakShiNApathikA nR^ipAH ||2-52-8
shrotukAmA raho vAkyaM sthitA vai bhIShmakAntike |
tAnvai samIkShya rAjendraH sa rAjA bhIShmako balI ||2-52-9
snehapUrNena manasA sthitAMstAnavanIshvarAn |
trivargasahitaM shlakShNaM ShaDguNAlaMkR^itaM shubham ||2-52-10
uvAcha nayasaMpannaM snigdhagambhIrayA girA |

bhIShmaka uvAcha 
bhavatAmavanIshAnAM samAlokya nayAnvitam ||2-52-11
vachanaM vyAhR^itaM shRutvA kR^itavA~NkAryamIdR^isham |
kShantavyaM bhavatAM sadbhirvayaM nityAparAdhinaH ||2-52-12

vaishampAyana uvAcha 
evamuktvA tu rAjA sa bhIShmako nayakovidaH |
uvAcha sutamuddishya vachanaM rAjasaMsadi ||2-52-13

bhIShmaka uvAcha 
putrasya cheShTAmAlokya trAsAkulitalochanaH |
manye bAlAnimA.NllokAnsa eva puruShaH paraH ||2-52-14
kIrtiH kIrtimatAM shreShTho yashashcha yashabhAgbalI |
sthApitA bhuvi martye.asminsvabAhubalamUrjitam ||2-52-15
dhanyA khalu mahAbhAgA devakI yoShitAM varA |
putraM tribhuvanashreShThaM kR^itvA garbheNa keShavam ||2-52-16
kR^iShNaM kamalapatrAkShaM shrIpu~njamamarArchitam |
netrAbhyAM snehapUrNAbhyAM vIkShate mukhapa~Nkajam ||2-52-17

vaishampAyana uvAcha 
evaM lAlapyamAnaM tu rAjAnaM rAjasaMsadi |
uvAcha shlakShNayA vAchA shAlvarAjo mahAdyutiH ||2-52-18

shAlva uvAcha 
alaM khedena rAjendra sutAya ripumardine |
kShatriyasya raNe rAjandhruvaM jayaparAjayau ||2-52-19
niyatA gatirmartyAnAmeSha dharmaH sanAtanaH |
balakeshavayoranyastR^itIyaH kaH pumAniha ||2-52-20
raNe yodhayituM shaktastava putraM mahAbalam |
rathAtirathavR^indAnAmeka eva raNAjire ||2-52-21
ripUNbAdhayituM shakto dhanurgR^ihya mahAbhujaH |
bhArgavAstraM mahAraudraM devairapi durAsadam ||2-52-22
sR^ijato bAhuvIryeNa kaH pumAnprasahiShyati |
ayaM tu puruShaH kR^iShNo hyanAdinidhano.avyayaH ||2-52-23
taM vijetA nR^iloke.asminnApi shUladharaH svayam |
tava putro mahArAja sarvashAstrArthatattvavit ||2-52-24
viditvA devamIshAnaM na yodhayati keshavam |
adya tasya raNe jetA yavanAdhipatirnR^ipa ||2-52-25
sa kAlayavano nAma avadhyaH keshavasya ha |
taptvA sudAruNaM ghoraM tapaH paramadushcharam ||2-52-26
rudramArAdhayAmAsa dvAdashAbdAnayo.ashanaH |
putrakAmena muninA toShya rudrAtsuto vR^itaH ||2-52-27
mAthurANAmavadhyo.ayaM bhavediti cha sha~NkarAt |
evamastviti rudro.api pradadau munaye sutam ||2-52-28
evaM gArgyasya tanayaH shrImAnrudravarodbhavaH |
mAthurANAmavadhyo.yaM mathurAyAM visheShataH ||2-52-29
kR^iShNo.api balavAneSha mAthure jAtavAnayam |
sa jeShyati raNe kR^iShNa mathurAyAM samAgataH ||2-52-30
manyadhva yadi vA yuktAM nR^ipA vAchaM mayeritAm |
tatra dUtaM visR^ijadhvaM yavanendrapuraM prati ||2-52-31

vaishampAyana uvAcha 
shrutvA saubhapatervAkyaM sarve te nR^pasattamAH |
kurma ityabruvanhR^iShTA jarAsaMdhaM mahAbalam ||2-52-32
sa teShAM vachanaM shrutvA jarAsaMdho mahIpatiH |
babhUva vimanA rAjanbrahmaNo vachanaM smaran ||2-52-33

jarAsaMdha uvAcha 
mAM samAshritya pUrvasminnR^ipA nR^ipabhayArditAH |
prApnuvantu hR^itaM rAjyaM sabhR^ityabalavAhanam ||2-52-34
ihAhaM chodyate bhUpaiH parasaMshrayahetunA |
kanyeva svapatidhveShAdanyaM ratiparAyaNA ||2-52-35
aho subalavaddaivamashakyaM vinivartitum |
yadahaM kR^iShNabhIto.anyaM saMshrayAmi balAdhikam ||2-52-36
nUnaM yogavihIno.ahaM kArayiShye parAshrayam |
shreyo hi maraNam mahyaM na chAnyaM saMshraye nR^ipAH ||2-52-37
kR^iShNo vA baladevo vA yo vAsau vA narAdhipaH |
hantAraM pratiyotsyAmi yathA brAhmaprachoditaH ||2-52-38
eShA me nishchitA buddhiretatsatpuruShavratam |
ato.anyathA na shakto.ahaM kartuM parasamAshrayam ||2-52-39
bhavatAM sAdhuvR^ittANAmAbAdhaM na karoti saH |
tena dUtaM pradAsyAmi nR^ipANAM rakShaNAya vai ||2-52-40
vyomamArgeNa yAtavyaM yathA kR^iShNo na bAdhate |
gachChantamanuchintyaivaM preShayadhvaM nR^ipottamAH ||2-52-41  
ayaM saubhapatiH shrImAnanalArkenduvikramaH |
rathenAdityavarNena prayAti svapuraM balI ||2-52-42
yavanendro yathAbhyeti narendrANAM samAgamam |
vachanaM cha tathAsmAbhirdUtye naH kR^iShNavigrahe ||2-52-43

vaishampAyana uvAcha 
punarevAbravIdrAjA saubhasya patimUrjitam |
gachCha sarvanarendrANAM sAhAyyaM kuru mAnada ||2-52-44 
yavanendro yathA yAti yathA kR^iShNaM vijeShyati |
yathA vayaM cha tuShyAmastathA nItirvidhIyatAm ||2-52-45
evaM saMdishya sarvAMstAnbhIShmakaM pUjya dharmataH |
prayayau svapuraM rAjA svena sainyena saMvR^itaH ||2-52-46 
shAlvo.api nR^ipatishreShThastAbhyAM saMpUjya dharmataH |
jagAmAkAshamArgeNa rathenAnilaraMhasA ||2-52-47
te.api sarve mahIpAlA dakShiNApathavAsinaH |
anuvrajya jarAsaMdhaM gatAH svanagaraM prati ||2-52-48
bhIShmakaH saha putreNa tAvubhau chintya durnayam |
sve gR^ihe nyavasaddInaH kR^iShNamevAnuchintayan ||2-52-49
viditA rukmiNI sAdhvI svayaMvaranivartanam |
kR^iShNasyAgamanAddhetornR^ipANAM doShadarshanam ||2-52-50
gatvA tu sA sakhImadhye uvAcha vrIDitAnanA |
na chAnyeShAM narendrANAM patnI bhavitumutsahe |
kR^iShNAtkamalapatrAkShAtsatyametadvacho mama ||2-52-51

  iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
   rukmiNIsvayaMvare dvipa~nchAshattamo.adhyAyaH