#Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - vishnu Parva 
Chapter 53 - Jarasandha's Message to Kalayavana
Itranslated by K S Ramachandran, ,
September 10, 2008 
Note - verse 49, line 2 : avagraha should be there ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------
   atha tripa~nchAshattamo.adhyAyaH
 kAlayavanaM prati jarAsaMdhasaMdeshaH 
       
vaishampAyana uvAcha 
yavanAnAM balodagraH sa kAlayavano nR^ipaH |
babhUva rAjA dharmeNa rakShitA puravAsinAm ||2-53-1
trivargaviditaH prAj~naH ShaDguNAnupajIvakaH |
saptavyasanasaMmUDho guNeShvabhirataH sadA || 2-53-2
shrutimAndharmashIlashcha satyavAdI jitendriyaH |
sA~NgrAmikavidhij~nashcha durgalAbhAnusAraNaH ||2-53-3
shUro.pratibalashchaiva mantripravarasevakaH |
sukhAsInaH sabhAM ramyAM sachivaiH parivAritaH ||2-53-4
upAsyamAno yavanairAtmavidbhirvipashchitaiH |
vividhAshcha kathA divyAH kathyamAnAH parasparam ||2-53-5
etasminneva kAle tu divyagandhavaho.anilaH |
pravavau madanAbodhaM chakAra sukhashItalaH ||2-53-6
kiMsvidityekamanasaH sabhAyAM ye samAgatAH |
utphullanayanAH sarve rAjA chaivAvalokya saH ||2-53-7
apashyanta rathaM divyamAyAntaM bhAskaropamam |
shAtakumbhamayaiH shubhrai rathA~Ngairupashobhitam ||2-53-8
divyaratnaprabhAkIrNaM divyadhvajapatAkinam |
vAhitaM divyaturagairmanomArutaraMhasaiH ||2-53-9
chandrabhAskarabimbAni kR^itvA jAmbunadena tam |
rachitaM vai vishvakR^itA vaiyAghravarabhUShitam ||2-53-10
ripUNAM trAsajananam mitrANAM harShavardhanam |
dakShiNAdigupAyAntaM rathaM pararathArujam ||2-53-11
tatropaviShTaM shrImantaM saubhasya patimUrjitam |
dR^iShTvA paramasaMhR^iShTashchArghyaM pAdyeti chAsakR^it ||2-53-12
uvAcha yavanendrasya mantrI mantravidAM varaH |
tatrotthAya mahAbAhuH svayameva nR^ipAsanAt ||2-53-13
pratyudgamyArghyamAdAya rathAvataraNe sthitaH |
shAlvo.api cha mahAtejA dR^iShTvA rAjAnamAgatam ||2-53-14
mudA paramayA yuktaM shakrapratimatejasam | 
avatIrya suvishrabdha eka eva rathottamAt ||2-53-15
vivesha paramaM prIto mitradarshanalAlasaH | 
dR^iShTvArdhamudyataM rAjA shAlvo rAjarShisattamaH ||2-53-16
uvAcha shlakShNayA vAchA nArghArho.asmi mahAdyute |
dUto.ahaM manujendrANAM sakAshAdbhavato.antikam ||2-53-17
preShito bahubhiH sArdhaM jarAsaMdhena dhImatA |
tena manye mahArAja nArghArho.asmIti rAjasu ||2-53-18

kAlayavana uvAcha 
jAnAmyahaM mahAbAho dautyena tvAmihAgatam |
sAhitye naradevAnAM preShito mAgadhena vai ||2-53-19
tena tvAmarchaye rAjanvisheSheNa mahAmate |
arghyapAdyAdisatkArairAsanena yathAvidhi ||2-53-20
bhavatyabhyarchite rAj~nAM sarveShAmarchitaM bhavet |
AsyatAmAsane shubhre mayA sArdhaM janeshvara ||2-53-21

vaishampAyana uvAcha 
sa hastAli~NganaM kR^itvA dR^iShTvA cha kushalAmayam | 
sukhopaviShTau sahitau shubhe simhAsane sthitau ||2-53-22

kAlayavana uvAcha 
yadbAhubalamAshritya vayaM sarve narAdhipAH |
vasAmo vigatodvignA devA iva shachIpatim ||2-53-23
kimasAdhyaM bhavedasya yenAsi preShito mayi |
vada satyaM vachastasya kimAj~nApayati prabhuH |
kariShye vachanaM tasya api karma suduShkaram ||2-53-24 

shAlva uvAcha 
yathA vadati rAjendra magadAdhipatistava |
tathAhaM saMpravakShyAmi shrUyatAM yavanAdhipa ||2-53-25

jarAsaMdha uvAcha 
jAto.ayaM jagatAM bAdhI kR^iShNaH paramadurjayaH |
viditvA tasya durvR^ittamahaM hantuM samudyataH ||2-53-26
pArthivairbahubhiH sArdhaM samagrabalavAhanaiH |
uparudhya mahAsainyairgomantamachalottamam ||2-53-27
chedirAjasya vachanaM mahArthaM shrutavAnaham |
yadA tayorvinAshAya hutAshanamayojayam ||2-53-28
jvAlAshatasahasrADhyaM yugAntAgnisamaprabham |
dR^iShTvA rAmo gireH kUTAdApluto hematAladhR^ik ||2-53-29
viniShpatya mahAsenAM madhye sAgarasannibhAm |
AjaghAna durAdharSho narAshvarathadantinAm ||2-53-30
sarpantamiva sarpendraM vikR^iShyAkR^iShya lA~Ngalam |
naranAgAshvavR^indAni musalena vyapothayat ||2-53-31
gajena gajamAsphAlya rathena rathayodhinam |
hayena cha hayArohaM padAtena padAtinam ||2-53-32
samare sa mahAtejA nR^ipArkashatasa~Nkule |
vicharanvividhAnmArgAnnidAghe bhAskaro yathA ||2-53-33
rAmAdanantaraM kR^iShNaH pragR^ihyArkasamaprabham |
chakraM chakrabhR^itAM shreShThaH simhAH kShudramR^igaM yathA ||2-53-34
pravichAlya mahAvIryaH pAdavegena taM girim |
shatrusainye papAtochchairyaduvIraH pratApavAn ||2-53-35 
pranR^ityanniva shailendrastoyadhArAbhiShechitaH |
ghUrNamAno viveshorvIM vinirvApya hutAshanam ||2-53-36
AdIpyamAnashikharAdavaplutya janArdanaH | 
jaghAna vAhinIM rAjaMshchakravyagreNa pANinA ||2-53-37
vikShipya vipulaM chakraM gadApAtAdanantaram |
naranAgAshvavR^IndAni musalena vyachUrNayat ||2-53-38
krodhAnilasamudbhUtachakralA~NgalavahninA |
nirdagdhA mahatI senA narendrArkAbhipAlitA ||2-53-39
naranAgAshvakalilaM pattidhvajasamAkulam |
rathAnIkaM padAtAbhyAM kShaNena vidalIkR^itam ||2-53-40
senAM prabhagnAmAlokya chakrAnalabhayArditAm |
mahatA rathavR^indena parivArya samantataH ||2-53-41
tatrAhaM yuddhyamAnastu bhrAtAsya balavAnbalI |
sthito mamAgrataH shUro gadApANirhalAyudhaH ||2-53-42
dvAdashAkShauhiNIrhatvA prabhinna iva kesarI |
halaM saunandamutsR^ijya gadayA mAmatAdayat ||2-53-43
vajrapAtanibhaM vegaM pAtayitvA mamopari |
bhUyaH prahartukAmo mAM vaishAkhenAsthito mahIm ||2-53-44
vaishAkhaM sthAnamAsthAya guhaH krau~nchaM yathA purA |
tathA mAM dIrghanetrAbhyAmIkShate nirdahanniva ||2-53-45
tAdR^igrUpaM samAlokya baladevaM raNAjire |
jIvitArthI nR^iloke.asminkaH pumAnsthAtumarhati ||2-53-46
gR^ihItvA sa gadAM bhImAM kAladaNDamivodyatAm |
kulA~Nkushena nirdhUtAM sthita evAgrato mama ||2-53-47
tato jaladagaMbhIrasvareNApUrayannabhaH |
vAguvAchAsharIreNa svayaM lokapitAmahaH ||2-53-48
prahartavyo na rAjAyamavadhyo.ayaM tavAnagha |
kalpito.asya vadho.anyasmAdviramasva halAyudha ||2-53-49
shrutvAhaM tena vAkyena chintAviShTo nivartitaH |
sarvaprANaharaM ghoraM brahmanA svayamIritam ||2-53-50
tenAhaM vaH pravakShyAmi nR^ipANAM hitakAmyayA |
shrutvA tvameva rAjendra kartumarhasi tadvachaH ||2-53-51
tapasogreNa mahatA putrArthI toShya sha~Nkaram |
prAptavAnnaradevaM tvAmavadhyaM mAthurairjanaiH ||2-53-52
	mahAmunishchAyasachUrNamashna-
		nnupasthito dvAdashavArShikaM vratam |
	surAsuraiH saMstutapAdapa~NkajaH 
		sa labdhavAnIpsitakAmasampadam ||2-53-53
	tapobalAdgArgyamunermahAtmano 
		varaprabhAvAchChakalendumaulinaH |
	bhavantamAsAdya janArdano himaM 
		vilIyate bhAskararashminA yathA ||2-53-54
	yatasva rAj~nAM vachanaprachodito 
		vrajasva yAtrAM vijayAya keshavam |
	pravishya rAShTraM mathurAm cha senayA 
		nihatya kR^iShNaM prathayansvakaM yashaH ||2-53-55
mAthuro vAsudevo.ayaM baladevaH sabAndhavaH |
tau vijeShyasi saMgrAme gatvA tAM mathurAM purIm ||2-53-56 

shAlava uvAcha |
	ityevaM narapatibhAskarapragItaM 
 		vAkyam te kathitamidaM hitaM nR^ipANAm |
	tatsarvaM saha sachivairvimR^ishya buddhyA 
 		 yadyuktaM kuru manujendra chAtmaniShTham ||2-53-57

 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi 
    shAlvavAkye tripa~nchAshattamo.adhyAyaH