##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva 
Chapter 54 - Kalayavana's Reply
Itranslated by K S Ramachandran, ,
September 11, 2008 
 Note: sloka 2. line 1 : there is a printing error in the text ##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

    atha chatuShpa~nchAshattamo.adhyAyaH
           kAlayavanavAkyaM

vaishampAyana uvAcha 
evaM kathayamAnaM taM shAlvarAjaM nR^ipAj~nayA |
uvAcha paramaprIto yavanAdhipatirnR^ipaH ||2-54-1

kAlayavana uvAcha 
dhanyo.asmyanugR^ihIto.asmi saphalaM jIvitaM mama |
kR^iShNanigrahahetoryanniyukto bahubhirnR^ipaiH ||2-54-2
durjayastriShu lokeShu surAsuragaNairapi |
tasya nigrahahetormAmavadhArya jayAshiSham ||2-54-3
prahR^iShTai rAjasimhaistairavadhAryo jayo mama |
teShAM vAchAmbuvarSheNa vijayo me bhaviShyati ||2-54-4
kariShye vachanaM teShAM nR^ipasattamachoditam |
parAjayo.api rAjendra jayena sadR^isho mama ||2-54-5
adyaiva tithinakShatraM muhUrtaM karaNaM shubham |
yAsyAmi mathurAM rAjanvijetuM keshavaM raNe ||2-54-6

vaishampAyana uvAcha 
evamAbhAShya rAjAnaM saubhasya patimUrjitam |
satkR^itya cha yathAnyAyaM mahArhamaNibhUShaNaiH ||2-54-7
brAhmaNebhyo dadau vittaM siddhAdeshAya vai nR^ipaH |
purohitAya rAjendra pradadau bahusho dhanam ||2-54-8
hutvAgniM vidhivadrAjA kR^itakautukama~NgalaH |
prasthAnaM kR^itavAnsaMyagjetukAmo janArdanam ||2-54-9
shAlvo.api bharatashreShTha kR^itArtho hR^iShTamAnasaH |
yavanendraM pariShvajya jagAma svapuraM nR^ipaH ||2-54-10
  
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
kAlayavanavAkye chatuShpa~nchAshattamo.adhyAyaH