##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 56 - Kalayavana's Invasion, and Migration to Dvaravati
Itranslated by K S Ramachandran, ,
September 12, 2008
Note: sloka 30,line 2: visarga should be there ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

     atha ShaTpa~nchAshattamo.adhyAyaH
   kAlayavanasyAbhiyogo dvAravatIprayANaM cha

vaishampAyana uvAcha 
kasyachittvatha kAlasya sabhyAMstAnyadusaMsadi |
babhAShe puNDarIkAkSho hetumadvAkyamuttamam ||2-56-1
yAdavAnAmiyaM bhUmirmathurA rAShTramAlinI |
vayaM chaiveha saMbhUtA vraje cha parivarddhitAH ||2-56-2
tadidAnIM gataM duHkhaM shatravashcha parAjitAH |
nR^ipeShu janitaM vairaM jarAsaMdhena vigrahaH ||2-56-3
vAhanAni cha naH santi pAdAtaM chApyanantakam |
ratnAni cha vichitrANi mitrANi cha bahUNi cha ||2-56-4
iyaM cha mAthurI bhUmiralpA gamyA parasya tu |
vR^iddhishchaiva parAsmAkaM balato mitratastathA ||2-56-5
kumArakoTyo yAshchemAH padAtInAM gaNAshcha ye |
eShAmapIha vasatAM saMmardamupalakShaye ||2-56-6
atra no rochate mahyaM nivAso yadupu~ngavAH | 
purIM niveshayiShyAmi mama tatkShantumarhatha ||2-56-7
etadyadanurUpaM vo mamAbhiprAyajaM vachaH |
bhavAya bhavatAM kAle yaduktaM yadusaMsadi ||2-56-8
tamUchuryAdavAH sarve hR^iShTena manasA tadA |
sAdhyatAM yadabhipretaM janasyAsya bhavAya vai ||2-56-9
tataH saMmantrayAmAsurvR^iShNayo mantramuttamam |
avadhyo.asau kR^ito.asmAkaM sumahachcha riporbalam ||2-56-10 
kr^itaH sainyakShayashchApi mahAniha narAdhipaiH |
bahulAni cha sainyAni hantuM varShashatairapi |
na shakShyAmo hyatasteShAmapayAne.abhavanmatiH ||2-56-11
tasmiMshchaivAntare rAjA sa kAlayavanastadA |
sainyena tadvidhenaiva mathurAmabhyupAgamat ||2-56-12
tato jarAsaMdhabalaM durnivAryamabhUttadA |
te kAlayavanaM chaiva shrutvedaM pratipedire ||2-56-13
keshavaH punarevAha yAdavAnsatyasa~NgaraH |
adyaiva divasaH puNyo niryAmaH svabalAnugAH ||2-56-14
tato nishchakramuH sarve yAdavAH kR^iShNashAsanAt |
oghA iva samudrasya balaughapratinAditAH ||2-56-15
sa~NgR^ihya te kalatrANi vasudevapurogamAH |
susannaddhairgajairmattai rathairashvaishcha daMshitaiH ||2-56-16 
Ahatya dundubhInsarve svajanaj~nAtibAndhavAH |
niryayuryAdavAH sarve mathurAmapahAya vai ||2-56-17
syandanaiH kA~nchanApIDairmattaishcha varavAraNaiH |
sUtaiH plutaishcha turagaiH kashApArShNipraNoditaiH ||2-56-18
svAni svAni balAgrANi shobhayantaH prakarShiNaH |
pratya~NmukhA yayurhR^iShTA vR^iShNayo bharatarShabha ||2-56-19
tato mukhyatamAH sarve yAdavA raNakovidAH | 
anIkAgrANi karShanto vAsudevapurogamAH ||2-56-20
te sma nAnAlatAchitraM nAlikeravanAyutam |
kIrNaM nAgabalaiH kAntaM ketakIkhaNDamaNDitam ||2-56-21
tAlapunnAgabakuladrAkShAvanaghanaM kvachit |
anUpaM sindhurAjasya prapeturyadupu~NgavAH ||2-56-22
te tatra ramaNIyeShu viShayeShu sukhapriyAH |
mumuduryAdavAH sarve devAH svargagatA iva ||2-56-23
puravAstu vichinvansa kR^iShNastu paravIrahA |
dadarsha vipulaM deshaM sAgareNopashobhitam ||2-56-24
vAhanAnAM hitam chaiva sikatAtAmramR^ittikam |
puralakShaNasampannaM kR^itAspadamiva shriyA ||2-56-25
sAgarAnilasaMvItaM sAgarAmbuniShevitam |
viShayaM sindhurAjasya shobhitaM puralakShaNaiH ||2-56-26
tatra raivatako nAma parvato nAtidUrataH |
mandarodArashikharaH sarvato.abhivirAjate ||2-56-27
tatraikalabdhasaMvAso droNenAdhyuShitashchiraM |
prabhUtapuruShopetaH sarvaratnasamAkulaH ||2-56-28
vihArabhUmistatraiva tasya rAj~naH sunirmitA |
nAmnA dvAravatI nAma svAyatAShTApadopamA ||2-56-29
keshavena matistatra puryarthe viniveshitA |
niveshaM tatra sainyAnAM rochayanti sma yAdavAH ||2-56-30
te raktasUryadivase tatra yAdavapu~NgavAH |
senApAlAMshcha sa~nchakruH skandhAvAraniveshanam ||2-56-31
dhruvAya tatra nyavasatkeshavaH saha yAdavaiH |
deshe puraniveshAya sa yadupravaro vibhuH ||2-56-32
tasyAstu vidhivannAma vAstUni cha gadAgrajaH |
nirmame puruShashreShTho manasA yAdavottamaH ||2-56-33
evaM dvAravatIM chaiva purIM prApya sabAndhavAH |
sukhino nyavasanrAjansvarge devagaNA iva ||2-56-34
kR^iShNo.api kAlayavanaM j~nAtvA keshiniShUdanaH ||
jarAsaMdhabhayAchchaiva purIM dvAravatIM yayau ||2-56-35
 
 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
  dvAravatIprayANe ShaTpa~chAshattamo.adhyAyaH