##Harivamsha Maha puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 59 - Carrying-off of Rukmini
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
September 27, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

  athaikonaShaShTitamo.adhyAyaH
    rukmiNIharaNam

vaishampAyana uvAcha 
etasminneva kAle tu jarAsandhaH pratApavAn |
nR^ipAnudyojayAmAsa chedirAjapriyepsayA ||2-59-1
sutAyA bhIShmakasyAtha rukmiNyA rukmabhUShaNaH |
shishupAlasya nR^ipatervivAho bhavitA kila ||2-59-2
dantavaktrasya tanayaM suvaktramamitaujasam |
sahasrAkShasamam yuddhe mAyAshatavishAradam ||2-59-3
pauNDrasya vAsudevasya tathA putraM mahAbalam |
sudevaM vIryasaMpannaM pR^ithagakShauhiNIpatim ||2-59-4
ekalavyasya putraM cha vIryavantaM mahAbalam |
putraM cha pANDyarAjasya kali~NgAdhipatiM tathA ||2-59-5
kR^itApriyaM cha kR^iShNena vaiNudAriM narAdhipam |
aMshumantaM tathA krAthaM shrutadharmANameva cha ||2-59-6
nirvR^ittashatruM kAli~NgaM gAndhArAdhipatiM tathA |
prasahya cha mahAvIryaM kaushAmbyadhipameva cha ||2-59-7
bhagadatto mahAsenaH shalaH shAlvo mahAbalaH |
bhUrishravA mahAsenaH kuntivIryashcha vIryavAn |
svayamvarArthaM saMprAptA bhojarAjaniveshane ||2-59-8

janamejaya uvAcha 
kasmindeshe nR^ipo jaj~ne rukmI vedavidAM varaH |
kasyAnvavAye dyutimAnsaMbhUto dvijasattma ||2-59-9

vaishampAyana uvAcha 
rAjarSheryAdavasyAsIdvidarbho nAma vai sutaH |
vindhyasya dakShiNe pArshve vidarbhAyAM nyaveshayat ||2-59-10
krathakaishikamukhyAstu putrAstasya mahAbalAH |
babhUvurvIryasaMpannAH pR^ithagvaMshakarA nR^ipAH ||2-59-11
tasyAnvavAye bhImasya jaj~nire vR^iShNayo nR^ipAH |
krathasya tvaMshumAnvaMshe bhIShmakaH kaishikasya tu ||2-59-12
hiraNyarometyAhuryaM dAkShiNAtyeshvaraM nR^ipAH |
agastyaguptAmAshAM yaH kuNDinastho.anvashAnnR^ipaH ||2-59-13
rukmI tasyAbhavatputro rukmiNI cha vishAMpate |
rukmI chAstrANi divyAni drumAtprApa mahAbalaH ||2-59-14
jAmadagnyAttathA rAmAdbrAhmamastramavAptavAn |
prAsparddhata sa kR^iShNena nityamadbhutakarmaNA ||2-59-15 
rukmiNI tvabhavadrAjanrUpeNAsadR^ishI bhuvi |
chakame vAsudevastAM shravAdeva mahAdyutiH ||2-59-16
sa tathA chAbhilaShitaH shravAdeva janArdanaH |
tejovIryabalopetaH sa me bhartA bhavediti ||2-59-17
tAM dadau na cha kR^iShNAya dveShAdrukmI mahAbalaH |
kaMsasya vadhasantApAtkR^IShNAyAmitatejase |
yAchamAnAya kaMsasya dveShyo.ayamiti chintayan ||2-59-18
chaidyasyArthe sunIthasya jarAsaMdhastu bhUmipaH |
varayAmAsa tAM rAjA bhIShmakaM bhImavikramam ||2-59-19
chedirAjasya tu vasorAsItputro bR^ihadrathaH |
magadheShu purA yena nirmito.asau girivrajaH ||2-59-20
tasyAnvavAye jaj~ne.asau jarAsaMdho mahAbalaH |
vasoreva tadA vaMshe damaghoSho.api chedirAT ||2-59-21
damaghoShasya putrAstu pa~ncha bhImaparAkramAH |
bhaginyAM vasudevasya shrutashravasi jaj~nire ||2-59-22
shishupAlo dashagrIvo raibhyo.athopadisho balI |
sarvAstrakushalA vIrA vIryavanto mahAbalAH ||2-59-23
j~nAteH samAnavaMshasya sunIthaH pradadau sutam |
jarAsaMdhastu sutavaddadarshainaM jugopa cha ||2-59-24
jarAsaMdhaM puraskR^itya vR^iShNishatruM mahAbalam |
kR^itAnyAgAMsi chaidyena vR^iShNInAM chApriyaiShiNA ||2-59-25
jAmAtA tvabhavattasya kaMsastasminhate yudhi |
kR^iShNArthaM vairamabhavajjarAsaMdhasya vR^iShNibhiH ||2-59-26
bhIShmakaM varayAmAsa sunIthArthe cha rukmiNIm |
tAM dadau bhIShmakashchApi shishupAlAya vIryavAn ||2-59-27
tatashchaidyamupAdAya jarAsaMdho narAdhipaH |
yayau vidarbhAnsahito dantavaktreNa yAyinA ||2-59-28
anuj~nAtashcha pauNDreNa vAsudevena dhImatA |
a~Ngava~Ngakali~NgAnAmIshvaraH sa mahAbalaH ||2-59-29
mAnayiShyaMshcha tAnrukmI pratyudgamya narAdhipAn |
varayA pUjayopetAMstAnninAya purIM prati ||2-59-30
pitR^iShvasuH priyArthaM cha rAmakriShNAvubhAvapi |
prayayurvR^iShNayashchAnye rathaistatra balAnvitAH ||2-59-31
krathakaishikabhartA tAnpratigR^ihya yathAvidhi |
pUjayAmAsa pUjArhAnbahishchaiva nyaveshayat ||2-59-32
shvo bhAvini vivAhe cha rukmiNI niryayau bahiH |
chaturyujA rathenaindre devatAyatane shubhe ||2-59-33
indrANImarchayiShyantI kR^itakautukama~NgalA |
dIpyamAnena vapuShA balena mahatA vR^itA ||2-59-34
tAM dadarsha tadA kR^iShNo lakShmIM sAkShAdiva sthitAm |
rUpeNAgryeNa sampannAM devatAyatanAntike ||2-59-35
vahnireva shikhAM dIptAM mAyAM bhUmigatAmiva |
pR^ithivImiva gaMbhIrAmutthitAM pR^ithivItalAt ||2-59-36
marIchimiva somasya saumyAM strIvigrahAm bhuvi |
shrImivAgryAM vinA padmaM bhaviShyAM shrIsahAyinIm |
kR^iShNena manasA dR^iShTAM durnirIkShyAM surairapi ||2-59-37
shyAmAvadAtA sA hyAsItpR^ithuchArvAyatekShaNA |
tAmrauShThanayanApA~NgI pInorujaghanastanI ||2-59-38
bR^ihatI chArusarvA~NgI tanvI shashisitAnanA |
tAmratu~NganakhI subhrUrnIlaku~nchitamUrdhajA ||2-59-39
atyartham rUpataH kAntA pInashroNipayodharA |
tIkShNashuklaiH samairdantaiH prabhAsadbhirala~NkR^itA ||2-59-40
ananyA pramadA loke rUpeNa yashasA shriyA |
rukmiNI rUpiNI devI pANDurakshaumavAsinI ||2-59-41
tAm dR^iShTvA vavR^idhe kAmaH kR^iShNasya priyadarshanAm |
haviShevAnalasyArchirmanastasyAM samAdadhat ||2-59-42
rAmeNa saha nishchitya keshavastu mahAbalaH |
tatpramAthe.akarodbuddhiM vR^iShNibhiH praNIdhAya cha ||2-59-43
kR^ite tu devatAkArye niShkrAmantIM surAlayAt |
unmathya sahasA kR^iShNaH svaM ninAya rathottamam ||2-59-44
vR^ikShamutpATya rAmo.api jaghAnApatataH parAn |
samanahyanta dAshArhAstadAj~naptAshcha sarvashaH ||2-59-45
te rathairvividhAkAraiH samuchChritamahAdhvajaiH |
vAjibhirvAraNaishchaiva parivavrurhalAyudham ||2-59-46
AdAya rukmiNIM kR^iShNo jagAmAshu purIM prati |
rAme bhAraM tamAsajya yuyudhAne cha vIryavAn ||
akrUre vipR^ithau chaiva gade cha kR^itavarmaNi |
chakradeve sudeve cha sAraNe cha mahAbale ||2-59-48
nivR^ittashatrau vikrAnte bha~NgAkAre vidUrathe |
ugrasenAtmaje ka~Nke shatadyumne cha keshavaH ||2-59-49
rAjAdhideve mR^idure prasene chitrake tathA |
atidAnte bR^ihaddurge shvaphalke satyake pR^ithau ||2-59-50
vR^iShNyandhakeShu chAnyeShu mukhyeShu madhusUdanaH |
gurumAsajya taM bhAraM yayau dvAravatIM prati ||2-59-51
dantavaktro jarAsaMdhaH shishupAlashcha vIryavAn |
sannaddhA niryayuH kruddhA jighAMsanto janArdanam ||2-59-52
a~ngava~Ngakali~Ngaishcha sArdhaM pauNDraishcha vIryavAn |
niryayau chedirAjastu bhrAtR^ibhiH sa mahArathaiH ||2-59-53
tAnpratyagR^ihNansaMrabdhA vR^iShNivIrA mahArathAH |
sa~NkarShaNaM puraskR^itya vAsavaM mAruto yathA ||2-59-54
ApatantaM hi vegena jarAsaMdhaM mahAbalam |
ShaDbhirvivyAdha nArAchairyuyudhAno mahAmR^idhe ||2-59-55
akrUro dantavaktraM tu vivyAdha navabhiH sharaiH |
taM pratyaviddhyatkArUSho bANairdashabhirAshugaiH ||2-59-56
vipR^ithuH shishupAlaM tu sharairvivyAdha saptabhiH |
aShTabhiH pratyaviddhyattaM shishupAlaH pratApavAn ||2-59-57
gaveShaNastu chaidyaM tu shaDbhirvivyAdha mArgaNaiH 
atidAntastathAShTAbhirbR^ihaddurgaishcha pa~nchabhiH ||2-59-58
prativivyAdha tAMshchaidyaH pa~nchabhiH pa~nchabhiH sharaiH |
jaghAnAshvAMshcha chaturashchaturbhirvipR^ithoH sharaiH ||2-59-59
bR^ihaddurgasya bhallena shirashchichCheda chArihA |
gaveShaNasya sUtaM tu prAhiNodyamasAdanam ||2-59-60
hatAshvaM tu rathaM tyaktvA vipR^ithustu mahAbalaH |
Aruroha rathaM shIghraM bR^ihaddurgasya vIryavAn ||2-59-61
vipR^ithoH sArathishchApi gaveShaNarathaM drutam |
Aruhya javanAnashvAnniyantumupachakrame ||2-59-62
te kruddhAH sharavarSheNa sunIthaM samavAkiran |
nR^ityantaM rathamArgeShu chApahastAH kalApinaH ||2-59-63
chakradevo dantavaktraM bibhedorasi patriNA |
ShaDrathaM pa~nchabhishchaiva vivyAdha yudhi mArgaNaiH ||2-59-64
tAbhyAM sa viddho dhashabhirbANairmarmAtigaiH shitaiH |
tato balI chakradevaM bibheda dashabhiH sharaiH |2-59-65
pa~nchabhishchApi vivyAdha so.api dUrAdvidUratham |
vidUratho.api taM ShaDbhirvivyAdhAjau shitaiH sharaiH ||2-59-66
triMshatA pratyavidhyattaM balI bANairmahAbalam |
kR^itavarmA bibhedAjau rAjaputraM tribhiH sharaiH ||2-59-67
nyahanatsArathiM chAsya dhvajaM chichCheda sochChritam |
prativivyAdha taM krudddhaH pauNDraH ShaDbhiH shilImukhaiH ||2-59-68
dhanuH chichCheda chApyasya bhallena kR^itavarmaNaH |
nivR^ittashatruH kAli~NgaM bibheda nishitaiH sharaiH |
tomareNAMsadeshe taM nirbibheda kali~NgarAT ||2-59-69
gajenAsAdya ka~Nkastu gajama~Ngasya vIryavAn |
tomareNa bibhedA~NgaM bibhedA~Ngashcha taM sharaiH ||2-59-70
chitrakashcha shvaphalkashcha satyakashcha mahArathaH |
kali~Ngasya tathAnIkaM nArAchairbibhiduH shataiH ||2-59-71 
taM nisR^iShTadrumeNAjau va~ngarAjasya ku~njaram |
jaghAna rAmaH sa~Nkruddho va~NgarAjaM cha saMyuge ||2-59-72
taM hatvA rathamAruyhya dhanurAdAya vIryavAn |
sa~nKarShaNo jaghAnograirnArAchaiH kaishikANbahUn ||2-59-73
ShaDbhirnihatya kArUShAnmaheShvAsAnsa vIryavAN |
shataM jaghAna saMkruddho mAgadhAnAM mahAbale ||2-59-74
nihatya tAnmahAbAhurjarAsaMdhaM tato.abhyayAt |
tamApatantaM vivyAdha nArAchairmAgadhastribhiH ||2-59-75
taM bibhedAShTabhiH kruddho nArAchairmusalAyudhaH |
chichChEda chAsya bhallena dhvajaM hemapariShkR^Itam ||2-59-76
tadyuddhamabhavadghoraM teShAM devAsuropamam |
sR^ijatAM sharavarShANi nighnatAmitaretaram ||2-59-77
gajairgajA hi saMkruddhAH saMnipetuH sahasrashaH |
rathai rathAshcha saMrabdhAH sAdinashchApi sAdibhiH ||2-59-78
padAtayaH padAtIMshcha shakticharmAsipANayaH |
ChindantashchottamA~NgAni vicheruryudhi te pR^ithak ||2-59-79
asInAM pAtyamAnAnAM kavacheShu mahAsvanaH |
sharANAM patatAM shabdaH pakShiNAmiva shushruve ||2-59-80
bherIsha~NkhamR^ida~NgAnAM veNUnAM cha mR^Idhe dhvanim |
jugUha ghoShaH shastrANAM jyAghoShashcha mahAtmanAm || 2-59-81

  iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNI
     rukmiNIharaNe ekonaShaShTitamo.adhyAyaH