##Harivamsha Maha Puranam - Part 2- ViShnu Parva`
Chapter 5 - Nanda Relocating to Vraja
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, February 29, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------
  atha pa~nchamo.adhyAyaH 
    nandavrajagamanam 

    vaishaMpAyana uvAcha 

    prAgeva vasudevastu vraje shushrAva rohiNIm |
    prajAtAM putramevAgre chandrAtkAntatarAnanam ||2-5-1
    sa nandagopaM tvaritaH provAcha shubhayA girA |
    gachChAnayA sahaiva tvaM vrajameva yashodayA ||2-5-2
    tatra tau dArakau gatvA jAtakarmAdibhirguNaiH |
    yojayitvA vraje tAta saMvardhaya yathAsukham ||2-5-3
    rauhiNeyaM cha putraM me parirakSha shishuM vraje |
    ahaM vAchyo bhaviShyAmi pitR^ipakSheShu putriNAm ||2-5-4
    yo.ahamekasya putrasya na pashyAmi shishormukham |
    hriyate hi balAtpraj~nA prAj~nasyApi tato mama ||2-5-5
    asmAddhi me bhayaM kaMsAnnirghR^iNAdvai shishorvadhe |
    tadyathA rauhiNeyaM tvam nandagopaM mamAtmajam ||2-5-6
    gopAyasi yathA tAta tattvAnveShI tathA kuru |
    vighnA hi bahavo loke bAlAnuttrAsayanti hi ||2-5-7
    sa cha putro mama jyAyAnkanIyAMshcha tavApyayam |
    ubhAvapi samaM nAmnA nirIkShasva yathAsukham ||2-5-8
    vardhamAnAvubhAvetau samAnavayasau yathA |
    shobhetAM govraje tasminnandagopa tathA kuru||2-5-9
    bAlye kelikilaH sarvo bAlye muhyati mAnavaH |
    bAlye chaNDatamaH sarvastatra yatnaparo bhava ||2-5-10
    na cha vR^indAvane kAryo gavAM ghoShaH kathaMchana |
    bhetavyaM tatra vasataH keshinaH pApadarshinaH ||2-5-11
    sarIsR^ipebhyaH kITebhyaH shakunibhyastathaiva cha |
    goShTheShu gobhyo vatsebhyo rakShyau te dvAvimau shishU ||2-5-12
    nandagopa gatA rAtriH shIghrayAno vrajAshugaH |
    ime tvAM vyAharantIva pakShiNaH savyadakShiNam ||2-5-13
    rahasyaM vasudevena so.anuj~nAto mahAtmanA |
    yAnaM yashodayA sArdhamAruroha mudAnvitaH ||2-5-14
    kumAraskandhavAhyAyAM shibikAyAM samAhitaH |
    saMveshayAmAsa shishuM shayanIyaM mahAmatiH ||2-5-15
    jagAma cha viviktena shItalAnilasarpiNA |
    bahUdakena mArgeNa yamunAtIragAminA ||2-5-16
    sa dadarsha shubhe deshe govardhanasamIpage |
    yamunAtIrasaMbaddhashItamArutasevitam ||2-5-17
    virutashvApadai ramyaM latAvallImahAdrumam |
    gobhistR^iNavilagnAbhiH syandantIbhirala~NkR^itam ||2-4-18
    samaprachAraM cha gavAM samatIrthajalAshayam |
    vR^iShANAM skandhaghAtaishcha viShANodghR^iShTapAdapam ||2-4-19
    bhAsAmiShAdAnusR^itaiH shyenaishchAmiShagR^idhnubhiH |
    sR^igAlamR^igasiMhaishcha vasAmedAshibhirvR^itam ||2-4-20
    shArdUlashabdAbhirutaM nAnApakShisamAkulam |
    svAduvR^ikShaphalaM ramyaM paryAptatR^iNavIrudham ||2-5-21
    govrajaM gorutaM ramyaM gopanArIbhirAvR^itam |
    hambhAravaishcha vatsAnAM sarvataH kR^itaniHsvanam ||2-5-22
    shakaTAvartavipulaM kaNTakIvATasa~Nkulam |
    paryanteShvAvR^itaM vanyairbR^ihadbhiH patitairdrumaiH ||2-5-23
    vatsAnAM ropitaH kIlairdAmabhishcha vibhUShitam |
    karIShAkIrNavasudhaM kaTachChannakuTImaTHam ||2-5-24
    kShemyaprachArabahulaM hR^iShTapuShTajanAvR^itam |
    dAmanIpAshabahulaM gargarodgAraniHsvanam ||2-5-25
    takrAniHsrAvamalinaM dadhimaNDArdramR^ittikam |
    manthAnavalayodgArairgopInAM janitasvanam ||2-5-26
    kAkapakShadharairbAlairgopAlakrIDanAkulam|
    sArgaladvAragovATaM madhye gosthAnasamkulam ||2-5-27
    sarpiShA pachyamAnena surabhIkR^itamArutam |
    nIlapItAMbarAbhishcha taruNIbhirala~NkR^itam ||2-5-28
    vanyapuShpAvataMsAbhirgopakanyAbhirAvR^itam |
    shirobhirdhR^itakumbhabhirbaddhairagrastanAmbaraiH ||2-5-29
    yamunAtIramArgeNa jalahArIbhirAvR^itam |
    sa tatra pravishanhR^iShTo govrajaM gopanAditam ||2-5-30
    pratyudgato gopavR^iddhaiH strIbhirvR^iddhAbhireva cha |
    niveshaM rochayAmAsa parivarte sukhAshraye ||2-5-31
    sA yatra rohiNI devI vasudevasukhAvahA |
    tatra taM bAlasUryAbhaM kR^iShNaM gUDhaM nyaveshayat ||2-5-32 
     
     iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe vihSNuparvaNi 
         govrajagamanaM nAma pa~nchamo.adhyAyah