## Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 62 - The Greatnaess of Baladeva
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
October 3, 2008
Note : verse 10, line 2 : mahat is misspelt as maham ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------
  
  atha dviShaShTitamo.adhyAyaH
     baladevamAhAtmyam

rAjovAcha

bhUya eva tu viprarShe baladevasya dhImataH |
mAhAtmyaM shrotumichChAmi sheShasya dharaNIbhR^itaH ||2-62-1
atIva baladevaM taM tejorAshimanirjitam |
kathayanti mahAtmAnaM ye purANavido janAH ||2-62-2
tasya karmANyahaM vipra shrotumichChAmi tattvataH |
anantaM yaM vidurnAgamAdidevaM nageshvaram ||2-62-3

vaishampAyana uvAcha 
purANe nAgarAjo.asau paThyate dharaNIdharaH |
sheShastejonidhiH shrImAnakampyaH puruShottamaH ||2-62-4
yogAchAryo mahAvIryo devamantramukho balI |
jarAsaMdhaM gadAyuddhe jitavAnyo na chAvadhIt ||2-62-5
bahavashchaiva rAjAnaH prathitAH pR^ithivItale |
anvayurmAgadhaM sarve te chApi vijitA raNe ||2-62-6
nAgAyutabalaprANo bhImo bhImaparAkramaH |
asakR^idbaladevena bAhuyuddhe parAjitaH ||2-62-7
duryodhanasya kanyAM tu haramANo nyagR^ihyata |
sAmbo jAmbavatIputro nagare nAgasAhvaye ||2-62-8
rAjabhiH sarvato ruddhe haramANo balAtkila |
tadupashrutya saMruddhamAjagAma mahAbalaH ||2-62-9
rAmastasya tu mokShArthamAgato nAlabhachcha tam |
tatashchukrodha balavAnadbhutaM chAkaronmahat ||2-62-10 
anivAryamabhedyaM cha divyamapratimaM bale |
lA~NgalAstraM samudyamya brahmamantrAbhimantritam ||2-62-11
prAkAravapre vinyasya purasya cha mahAdyutiH |
prakSheptumaichChadga~NgAyAM nagaraM kauravasya tat ||2-62-12
tadvighUrNitamAlakShya puraM duryodhano nR^ipaH |
sAmbaM niryAtayAmAsa sabhAryaM tasya dhImataH ||2-62-13
dadau shishyaM tadAtmAnaM rAmasya sumahAtmanaH |
gadAyuddhe kurupatiM shiShyaM jagrAha tam cha saH ||2-62-14
tataH prabhR^iti rAjendra purametadvighUrNitam |
AvarjitamivAbhAti ga~NgAmabhimukhaM nR^ipa ||2-62-15
idamatyadbhutaM karma rAmasya kathitaM bhuvi |
bhANDIre kathitaM rAjanyatkR^itaM shauriNA purA ||2-62-16
pralambaM muShTinaikena yajjaghAna halAyudhaH |
dhenukaM tu mahAvIryaM chikShepa nagamUrdhani |
sa gatAyuH papAtorvyAM daityo gardabharUpadhR^ik |2-62-17
lavaNajalagamA mahAnadI drutajalavegatara~NgamAlinI |
nagaramabhimukhaM yadA hR^itA halavidhR^itA yamunA yamasvasA ||2-62-18
baladevasya mAhAtmyametatte kathitaM mayA |
anantasyAprameyasya sheShasya dharaNIbhR^itaH ||2-62-19
	iti purushavarasya lA~Ngale-
		rbahuvidhamuttamamanyadeva cha |
	yadakathitamihAdya karma te 
		tadupalabhasva purANavistarAt ||2-62-20

 iti shrimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi 
  baladevamAhAtmye dviShaShTitamo.adyAyaH