##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva - 
Chapter 64 - Parijata Fetched
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
October 7, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

   atha chatuHShaShTitamo.adhyAyaH 
      pArijAtaharaNam

vaishampAyana uvAcha 

nihatya narakaM bhaumaM vAsavopamavikramam | 
vAsavAvarajo viShNurdadarsha narakAlayam ||2-64-1
athArthagR^ihamAsAdya narakasya janArdanaH |
dadarsha dhanamakShayyaM ratnAni vividhANi cha ||2-64-2
manimuktApravAlAni vaidUryasya cha sa~nchayAn |
mAsAragalvakUTAni tathA vajrasya sa~nchayAn ||2-64-3
jAmbUnadamayAnyasya shAtakumbhamayAni cha |
pradIptajvalanAbhAni shItarashminibhAni cha ||2-64-4
shayanAni mahArhANi tathA simhAsanAni cha |
hiraNyadaNDaruchiraM shItarashmisamaprabham ||2-64-5
dadarsha tanmahachChatraM varShamANamivAmbudam |
jAtarUpasya shubhrasya dhArAH shatasahasrashaH ||2-64-6 
varuNAdAhR^itaM pUrvaM narakeNeti naH shrutam |
yAvadratnaM gR^ihe dR^iShTaM narakasya dhanaM bahu ||2-64-7
naiva rAj~naH kuberasya na shakrasya yamasya cha |
ratnasaMnichayastAdR^igdR^iShTapUrvo na cha shrutaH ||2-64-8
hate bhaume nisunde cha hayagrIve cha dAnave |
upAninyustatastAni ratnAnyantaHpurANi cha ||2-64-9
dAnavA hatashiShTA ye koshasa~nchayarakShiNaH |
keshavAya mahArhANi yAnyarhati janArdanaH ||2-64-10

daityA UchuH 

imAni maNiratnAni vividhAni bahUni cha |
bhImarUpAshcha mAta~NgAH pravAlavikR^itA~NkushAH ||2-64-11
hemasUtrA mahAkakShAshchApatomarashAlinaH |
ruchirAbhiH patAkAbhiH shabalA ruchirA~NkushAH ||2-64-12
te cha viMshatisAhasrA dvistAvatyaH kareNavaH
aShTaudasha sahasrANi deshajAshchottamA hayAH ||2-64-13
goShu chApi bhavetkAmo yAvattava janArdana |
tAvatIH prApayiShyAmo vR^iShNyandhakaniveshanam ||2-64-14
AvikAni cha sUkShmANi shayanAnyAsanAni cha |
kAmavyAhAriNashchaiva pakShiNaH priyadarshanAH ||2-64-15
chandanAgarukAShThAni tathA kAlIyakAnyapi |
vasu yattriShu lokeshU dharmeNAdhigataM tava ||2-64-16
prApayiShyAma tatsarvaM vR^iShNyandhakaniveshanam |
devagandharvaratnAni pannagAnAM cha yadvasu |
tAni sarvANi santIha naraksya niveshane ||2-64-17

vaishampAyana uvAcha 
tachcha sarvaM hR^iShIkeshaH parigR^ihya parIkShya cha | 
sarvamAhArayAmAsa dAnavairdvArakAM purIm ||2-64-18
tatastadvAruNaM ChatraM svayamutkShipya mAdhavaH |
hiraNyavarShaM varShantamAruroha viha~Ngamam ||2-64-19
garuDaM patagashreShThaM mUrtimantamivAmbudam |
tato.abhyayAdgirishreShThamabhito maNiparvatam ||2-64-20
tatra puNyA vavurvAtA hyabhavaMshchAmalAH prabhAH |
maNInAM hemavarNAnAmabhibhUya divAkaram ||2-64-21
tatra vaidUryaratnAni dadarsha madhusUdanaH |
satoraNapatAkAni dvArANi shikharANi cha ||2-64-22
vidyudgrathitameghAbhaH prababhau maNiparvataH |
hemachitravitAnaishcha prAsAdairupashobhitaH ||2-64-23
tatra tA varahemAbhA dadarsha madhusUdanaH |
gandharvasuramukhyAnAM priyA duhitarastathA ||2-64-24
dadarsha pR^ithulashroNIH saMruddhA girikandare |
narakeNa samAnItA rakShyamANAH samantataH ||2-64-25
triviShTapasame deshe tiShThantIraparAjitAH |
nirvishantyo yathA devyaH sukhinyaH kAmavarjitAH ||2-64-26
parivavrurmahAbAhumekaveNIdharAH striyaH |
sarvAH kAShAyavAsinyaH sarvAshcha niyatendriyAH ||2-64-27
vratopavAsatanva~NgyaH kA~NkShaMtyaH kR^iShNadarshanam |
sametya yadusimhasya sarvAshchakruH striyo.a~njalIn ||2-64-28
narakaM nihataM j~nAtvA muraM chaiva mahasuram |
hayagrIvaM nisundaM cha tAH kR^iShNaM paryavArayan ||2-64-29
ye chAsAM rakShiNo vR^iddhA dAnavA yadunandanam |
kR^itA~njalipuTAH sarve praNipeturvayo.adhikAH ||2-64-30 
tAsAM paramanArINAmR^iShabhAkShaM nirIkShya tam | 
sarvAsAmeva sa~NkalpaH patitvenAbhavattataH ||2-64-31
tasya chandropamaM vaktraM nirIkShya muditendriyAH |
saMprahR^iShTA mahAbAhumidaM vachanamabruvan ||2-64-32
satyaM cha yatpurA vAyurihAsmAnvAkyamabravIt |
sarvabhUtamatij~nashcha devarShirapi nAradaH ||2-64-33
viShNurnArAyaNo devaH sha~NkhachakragadAsibhR^it |
sa bhaumaM narakaM hatvA bhartA cha bhavitA sa vaH ||2-64-34
supriyaM bata pashyAmashchirashrutamarindamam |
darshanena kR^itArthA hi vayamadya mahAtmanaH ||2-64-35
tatastAH sAntvayAmAsa pramadA vAsavAnujaH |
sarvAH kamalapatrAkShIrdR^iShTvA chovAcha mAdhavaH ||2-64-36
yathArhataH pUjayitvA samAbhAShya cha keshavaH |                           
yAnaiH kI~NkarasaMyuktairuvAha madhusUdanaH ||2-64-37
ki~NkarANAM sahasrANi rakShasAM vAtaraMhasAm |
shibikAM vahatAM tatra nirghoShaH sumahAnabhUt ||2-64-38 
tasya parvatarAjasya shR^i~NgaM yatparamArchitam |
vimalArkendusa~NkAshaM maNikA~nchanatoraNam ||2-64-39
sapakShigaNamAta~NgaM samR^igavyAlapAdapam |
shAkhAmR^igagaNAkIrNaM suprastarashilAtalam ||2-64-40
nya~Nkubhishcha varAhaishcha rurubhishcha niShevitam |
saprapAtaM mahAsAnuM vichitrashikharadrumam ||2-64-41
atyadbhutamachintyaM cha mR^igavR^indaviloDitam |
jIva~njIvakasa~Nghaishcha barhibhishcha ninAditam ||2-64-42
tadapyatibalo viShNurdorbhyAmutpATya bhAsuram |
AropayAmAsa balI garuDe pakShiNAM vare ||2-64-43
maNiparvatashR^i~NgaM cha sabhAryaM cha janArdanam |
uvAcha lIlayA pakShI garuDaH patatAM varaH ||2-64-44
sa pakShabalavikShepairhimAdrishikharopamam |
dikShu sarvAsu saMhrAdaM janayAmAsa pakShirAT ||2-64-45
ArujanparvatAgrANi pAdapAMshcha samutkShipan |
sa~njahAra mahAbhrANi vijahAra cha kAnichit ||2-64-46
viShayaM samatikramya devayoshchandrasUrayayoH |
yayau vAtajavaH pakShI janArdanavashe sthitaH ||2-64-47
sa merugirimAsAdya devagandharvasevitam |
devasadmAni sarvANi dadarsha madhusUdanaH ||2-64-48
vishveShAM marutAM chaiva sAdhyAnAM cha narAdhipa |
bhrAjamAnAnyatikrAmannashvinoshcha paraMtapa ||2-64-49
prApya puNyatamA.NllokAndevalokamariMdama | 
shakrasadma samAsAdya pravivesha janArdanaH ||2-64-50
avatIrya sa tArkShyAttu dadarsha vibudhAdhipam |
prItashchaivAbhyanandattaM devarAjaH shatakratuH ||2-64-51
prAdAya kuNDale divye vavande taM tadAchyutaH |
sabhAryo vibudhashreShThaM narashreShTho janArdanaH ||2-64-52
archito devarAjena ratnaishcha pratipUjitaH |
satyabhAmA cha paulomyA yathAvadabhinanditA ||2-64-53
vAsavo vAsudevashcha jagmatuH sahitau tadA |
adityA bhavanaM divyaM devamAturmaharddhimat ||2-64-54
tatrAditimupAsyantImapsarobhiH samantataH |
dadR^ishAte mahAtmAnau mahAbhAgAM tapo.anvitAm ||2-64-55 (or taponvitAm)
tataste kuNDale divye prAdAdaditinandanaH |
vavande tAM shachIbhartA mAtaraM svAM puraMdaraH ||2-64-56
janArdanaM puraskR^itya karma chaiva shashaMsa tat |
aditistau sutau prItyA pariShvajyAbhinandya cha ||2-64-57
AshIrbhiranukUlAbhirubhAvapyavadattadA |
paulomI satyabhAmA cha prItyA paramayA yute ||2-64-58
agR^ihNItAM varArhAyA devyAste charanau shubhau |
te chApyabhyavadatpremNA devamAtA yashasvinI ||2-64-59
yathAvadabravIchchaiva janArdanamidaM vachaH |
adhR^iShyaH sarvabhUtAnAmavadhyashcha bhaviShyasi ||2-64-60
yathaiva devarAjo.ayamajito lokapUjitaH |
bhavatviyaM varArohA nityaM cha priyadarshanA ||2-64-61
sarvalokeShu vikhyAtA divyagandhA manoramA |
satyabhAmottamA strINAM subhagA sthirayauvanA ||2-64-62
jarAM na yAsyati vadhUryAvattvaM kR^iShNa mAnuShaH |
evamabhyarchitaH kR^iShNo devamAtrA mahAbalaH ||2-64-63
devarAjAbhyanuj~nAto ratnaishcha pratipUjitaH |
vainateyaM samAruhya sahitaH satyabhAmayA ||2-64-64
devAkrIDaM parikrAmanpUjyamAnaM surarShibhiH |
sa dadarsha mahAbAhurAkrIDe vAsavasya ha ||2-64-65
divyamabhyarchitaM devaiH pArijAtaM mahAdrumam |
nityapuShpadharaM divyaM puNyagandhamanuttamam ||2-64-66
yamAsAdya janaH sarvo jAtiM smarati paurvikIm |
saMrakShyamANaM devaistaM prasahyAmitavikramaH ||2-64-67
utpATyAropayAmAsa viShNustaM garuDopari |
so.apashyatsatyabhAmA cha divyamapsarasAM gaNam ||2-64-68
pR^iShThataH satyabhAmA cha divyA yoShA cha vIkShitAm |
prAyAttato dvAravatIM vAyujuShTena vai pathA ||2-64-69
shrutvA taM devarAjastu karma kR^iShNasya tattadA | 
anumene mahAbAhuH kR^itakarmeti chAbravIt ||2-64-70
sa pUjyamAnastridashaiH saptarShigaNasaMstutaH |
pratasthe dvArakAM kR^iShNo devalokAdarindamaH ||2-64-71
so.abhipatya mahAbAhurdirghamadhvAnamalpavat |
pUjito devarAjena dadR^ishe yAdavIM purIm ||2-64-72
tathA karma mahatkR^itvA bhagavAnvAsavAnujaH |
upAyAddvArakAM kR^iShNaH shrImAngaruDavAhanaH ||2-64-73

  iti shrimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
 pArijAtaharaNe dvArakApraveshe chatuHShaShTitamo.adhyAyaH