##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 65 - Narada Presents Parijata Flower and Satyabhama's Anger   
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
October 15, 2008## 

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------


   atha pa~nchaShaShTitamo.adhyAyaH 
     pArijAtanibaMdhanaH satyAkopaH

janamejaya uvAcha

prAdurbhAve munishreShTha mAthure charitaM shubham |
shR^iNvannaivAdhigachChAmi tR^iptiM kR^iShNasya dhImataH ||2-65-1
dvArakAyAM nivasataH kR^itadArasya ShaDguNam |
charitaM brUhi kR^iShNasya sarvaM hi viditaM tava ||2-65-2

vaishampAyana uvAcha 

janamejaya kR^iShNasya kR^itadArasya bhArata |
nibodha charitaM chitraM tasyaiva sadR^ishaM prabho ||2-65-3
prAptadAro mahAtejA vAsudevaH pratApavAn |
rukmiNyA sahito devyA yayau raivatakaM nR^ipa ||2-65-4
upavAsAvasAnaM hi rukmiNyAH pratipUjayan |
tarpayiShyansvayaM viprA~njagAma madhusUdanaH ||2-65-5
kumArAH prayayustatra putrabhrAtara eva cha |
preShitA vAsudevena nAradasyAbhyanuj~nayA ||2-65-6
ShoDasha strIsahasrANi jagmureva cha dhImataH |
R^iddhyA paramayA rAjanviShNorevAnurUpayA ||2-65-7
tatastatra dvijAtInAM kAmAnprAdAdadhokShajaH |
arthinAM dharmanityAnAM bandinAmiShTavAdinAm ||2-65-8
kalyANanAmagotrANAM mahatAM puNyakarmaNAm |
yaunaiH shrautaishcha mAkhaishcha shuddhAnAM kurunandanaH ||2-65-9
tarpayitvA dvijAnkAmairiShTairiShTaH satAm gatiH |
j~nAtInsaMtarpayAmAsa yathArhaM bhaktavatsalaH ||2-65-10
upavAsAvasAne.atha bhagavAnsa visheShataH |
bahu mene priyAM bhAryAM rukmiNIM bhIShmakAtmajAm ||2-65-11
vasatastasya kR^iShNasya sadArasyAmitaujasaH |
sahAsInasya rukmiNyA nArado.abhyAyayau muniH ||2-65-12
AgataM chAprameyAtmA munimindrAnujastadA |
shAstradR^iShTena vidhinA archayAmAsa keshavaH ||2-65-13
so.archito vAsudevena munirarchya tamaH satAm |
pArijAtataroH puShpaM dadau kR^iShNAya bhArata ||2-65-14
tadvR^ikSharAjakusumaM rukmiNyAH pradadau hariH | 
pArshvasthA sA hi kR^iShNasya bhojyA naravarAbhavat ||2-65-15
pratigR^ihya tu tatpuShpaM kAmAraNiraninditA |
shirasyamalapatrAkShI dadau kR^iShNe~NgitAnugA ||2-65-16
trailokyarUpasarvasvaM nArAyaNamanoharA |
shushubhe devapuShpeNa dviguNaM bhaiShmakI tadA ||2-65-17
tAM nAradastathovAcha munirbrahmasutastadA |
tavaivaupayikaM puShpamekaM devi pativrate ||2-65-18
ala~NkR^itaM puShpametatsaMsargAttava sarvathA |
atyarhA cha matA me tvametatpuShpAddhR^itavrate ||2-65-19
kalyANaguNasaMpanne satataM bhartR^ivatsale |
amlAnametatsatataM puShpaM bhavati kAmini ||2-65-20
saMvatsaraparaM kAlaM kAlaj~ne guNasaMmate |
IpsitAnapi gandhAMshcha dadAti vadatAM vare ||2-65-21
shItoShNe chechChite devi puShpametatprayachChati |
sravatyapi rasAndevi manasA kA~NkShitAnvarAn ||2-65-22
sevyamAnaM cha saubhAgyaM dadAti varavarNini |
sravatyapi tathA gandhAnIpsitAnprItivarddhanAn ||2-65-23
yAni yAni cha puShpANi tvaM devyabhilaShiShyasi |
kusumaM vR^ikSharAjasya tAni tAni pradAsayati ||2-65-24
etadeva bhagAdhAnaM dharmiShThe putradaM tathA |
matiM cha nAshubhe dhatte dhAryamANaM sadA shubhe ||2-65-25 
yadyadichChasi varNaM cha tatsarvaM dhArayiShyati |
svalpaM vA yadi vA sthUlaM Chandataste bhaviShyati ||2-65-26
aniShTagandhaharaNaM tatsamaM gandhavarddhanam |
pradIpakarma rAtrau cha karoti kamalekShaNe ||2-65-27
saMtAnakasrajo mAlAM puShpavastrAdi vAchyutam |
puShpamaNDapamukhyAni chintitena pradAsyati ||2-65-28
bubhukShA vA pipAsA vA glAnirvApyatha vA jarA |
devavaddhArayantyAste svachChandena bhaviShyati ||2-65-29
anugItAni gItAni dAsyatyapi cha chintite |
suvAditrAnsumadhurAMstathaiva tava saMmatAn ||2-65-30
pUrNaM saMvatsare devi puShpametattavAntikAt |
nirvartsyate taruvaraM samaye na prayAsyati ||2-65-31
kR^itireShA hi bhadraM te pArijAtasya suprabhe |
nisargataH sargakR^itA satkArArthe.asuradviShAm ||2-65-32
umA devavarasyeShTA himAlayasutA satI |
dharayantIshvarI nityaM puShpANyetAni suprabhe ||2-65-33
aditishcha sapaulomI mahendrasuratAraNI |
sAvitrI devamAtA cha shrIshcha sarvaguNochitA ||2-65-34
devapatnyastathaivAnyA devAshcha vasudevatAH |
saMvatsaraparaH kAlaH sarveShAM na tu saMshayaH ||2-65-35
ShoDashastrIsahasrANAM madhye tvaM khalu vartase |
adyeShTAM vAsudevasya vedmi tvAM bhojanandini ||2-65-36
sapatnyaste guNopete sarvAH sarveshvarapriye |
avamAnAvasekena tvayA siktAdya bhAmini ||2-65-37
prakAshamadya saubhAgyamanivAryaM yashashcha te |
mandArakusumaM dattaM yatte madhunighAtinA ||2-65-38
adya sAtrajitI devI j~nAsyate varavarNinI |
saubhAgyAdyaM sadA vetti yA.a.atmAnaM subhagaM satI ||2-65-39
sAmbamAtA cha gAndhArI bharyAshchAnyA mahAtmanaH |
saubhAgyArthodyatAkA~NkShAmadya bhokShyanti niHspR^ihAH |2-65-40 
saubhAgyaikaratho jaitrastava devyadya niHsR^itaH |
manoratharathAnAM yaH sahasrairapi durjayaH ||2-65-41 
adyAhamavagachChAmi sarvathA sarvashobhane | 
AtmA dvitIyaH kR^iShNAsya bhoje tvamiti bhAmini ||2-65-42
trailokyaratnasarvasvamadadAdyattavAchyutaH |
jIvitAtishayastena tvayA prApto haripriye ||2-65-43  
nAradenaivamuktaM tu tathyaM vAkyaM narAdhipa |
tatrasthAH shushruvuH preShyAH preShitAH satyabhAmayA ||2-65-44
devInAM cha tathAnyAsAM patnInAM cha vishAMpate |
dR^iShTvA tAH savisheShaM cha nAradenAbhyudAhR^itam ||2-65-45 
tachcha shrutvA sunikhilaM preShyAbhiH strIsvabhAvataH |
prakAshIkR^itamevAsIdviShNorantaHpure tadA ||2-65-46
karNAkarni tato deyaH kaulInamiva sa~NghashaH |
mantrayA~nchakrire hR^iShTA rukmiNyatiguNodayam ||2-65-47
arheti putramAteti jyeShTheti cha samAgatAH |
prAyeNa pravadanti sma hR^iShTA dAmodarastriyaH ||2-65-48
mamR^iShe na sapatnyAstu tatsaubhAgyaguNodayam |
satyabhAmA priyA nityaM viShNoratulatejasaH ||2-65-49
rUpayauvanasampannA svasaubhAgyena garvitA |
abhimnavatI devI shrutvaiverShyAvashaM gatA ||2-65-50
samutsR^ijantI vasanaM saku~NkumaM
  shuchismitA shuklatamaikamaMshukam |
jagrAha roShAkulitena chetasA 
  vahnestadA shrIriva varddhitendhanA ||2-65-51
dandahyamAnA jvalanena varddhatA 
  IrShyAsamutthena gataprabheva |
krodhAnvitA krodhagR^ihaM viviktaM 
  vivesha tAreva ghanaM satoyam ||2-65-52
baddhvA lalATe himachandrashuklaM 
  dukUlapaTTaM priyaroShachihnam | 
paryantadeshaM sarasena devI 
  vilipya sA lohitachandanena ||2-65-53
saMsmR^itya saMsmR^itya shiraH saroShaM 
  prakaMpamAnA samupopaviShTA |
dirghopadhAne shayane.apanIya 
  vibhUShaNAnyeva nibaddhaveNI ||2-65-54
akAraNArthena vikR^iShyamANA 
  preShyA janasyAbhijanAnvitApi |
vichUrNayAmAsa kusheshayaM sA 
  niHshvasya niHshvasya nakhairnatabhrUH ||2-65-55

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe ViShNuparvaNi
  pArijAtaharaNe pa~nchaShaShTitamo.adhyAyaH