##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 67 - Narration of the Origin of Parijata
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
October 17, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

  atha saptaShaShTitamo.adhyAyaH
   pArijAtotpattikathanam

vaishampAyana uvAcha 

nArAyaNaH satyabhAmAm punarevaiSha bhArata |
provAcha praNayAtkruddhAmabhimAnavatIM satIm ||2-67-1

shrIbhagavAnuvAcha

dahantIva mamA~NgAni shokaH kamalalochane |
kimu tatkAraNaM yena tvamevamativiklavA ||2-67-2
shApitAsi mama prANairAchakShvAnatyayo yadi |
shrotavyaM yadi bhaktena bhartrA sarvA~Ngashobhane ||2-67-3
tataH provAcha bartAraM satyA satyavrate sthitam |
bAShpagadgadayA vAchA tathaivAdhomukhI sthitA ||2-67-4
tvayaiva sthApitaM pUrvaM saubhAgyaM mama mAnada |
jagatyamalapatrAkSha yatkhyAtaM keshinAshana ||2-67-5
shiro vahAmi cheShTatvAttavAhaM deva garvitA |
sarvasImantinImadhye spR^ihaNIyAsmi sarvathA ||2-67-6
sAhamadyAvahAsyAmi sapatnInAM janasya cha |
iti preShyAbhirAkhyAtaM shrutvA tathyaM tatstataH ||2-67-7
yatpArijAtakusumaM dattavAnnAradastava |
tatkileShTajane dattaM tvayAhaM parivarjitA ||2-67-8
ratnAtishayadAnena tasyAmabhyadhikaH kila |
snehashcha bahumAnashcha prakAshaM gamitastvayA ||2-67-9
tAmastauShItsamakShaM te priyAM sa kila nAradaH |
tamashrauShIshcha hR^iShTastvaM priyAyAH samstavaM kila ||2-67-10
stotavyo yadi tAvatsa nAradena tavAgrataH |
durbhago.ayaM janastatra kimarthamanushabditaH ||2-67-11
praNayasya rasaM dattvA pashchAttApaH prabho yadi |
anuj~nAM me prayachChasva tapaH kartuM prasIda me ||2-67-12
svapnenApi na dR^iShTvAhaM shraddhadhyAM puShkarekShaNa |
yadanyadeva nirvR^ittamashrauShaM pashyatastava ||2-67-13
kAmaM kAmo.astu tasyaiva muneratulatejasaH |
atra manyustu me deva sAMnidhyaM tava tatra yat ||2-67-14 
mAnArthaM jIvyate loke sadbhirityuktavAnasi |
tadevaM sati nechChAmi jIvituM mAnavarjitA ||2-67-15
mamAbhavadyato rakShA bhayamadya tato mama |
sargato rakShate yo mAM sa mAM nAdyAbhirakShati ||2-67-16
hA gatiM kAM gamiShyAmi tyaktA deva tvayA vibho |  
kumudvatIgatAM nUnaM gatiM yAsyAmyasaMgatA ||2-67-17
kimakArShamahaM mohAdIshvarANAM priyApriyam |
priya bhUtvApriyA bhUtA yadyahaM tava mAnada ||2-67-18
vasantakusumaishchitraM tadA raivatakaM girim |
priyA bhUtvApriyA bhUtA kathaM drakShyAmyahaM punaH ||2-67-19
parapuShTasvanonmishraM puShpagandhavahaM shuchim |
kathaM nAMAnilaM dveShyA seveyaM durbhagA satI ||2-67-20
jalakrIDAM tavA~NkasthA deva kR^itvA mahodadhau |
kathaM daurbhAgyamApannA pashyeyamapi sAgaram ||2-67-21
satrAjiti priyA nAnyA tvatto me.astIti viddhi mAm |
yadavochaH kva tadyAtamatha vA kaH smariShyati ||2-67-22
yadadrAkShIddhi mAM shvashrUrbahumAnena nandinI |
avaj~nAtAM tvayA rAj~nIM nUnaM daurbhAgyakarshitAm ||2-67-23
kiM na gUDhena me premNA susnigdhenApi mAnada |
yatsamAnAM janairdevo mAM na pashyati nityadA ||2-67-24 
nAhaM tvAM kitavaM dhUrtamaj~nAsiShamarindama |
adya j~nAto.asi tatpakShacha~nchalo janava~nchakaH ||2-67-25
svaravarNe~NgitAkArairnigUDho deva yatnataH |
chaura j~nAto.asi tatpakShavA~NmAtramadhuraH shaThaH ||2-67-26
evamIrShyAvashaM prAptAM devIM sAtrAjitIM hariH |
abhimAnavatiM devaH sAntvapUrvamathAbravIt ||2-67-27
maivaM padmapalAshAkShi prANeshvari vada priye |
kimatra bahunoktena tvadIyamavagachCha mAm ||2-67-28
tatpArijAtakusumaM tasyA devi mamAgrataH |
nArado matpriyaM kurvanmunirakliShTakarmakR^it ||2-67-29
dAkShiNyAdAnurodhAchcha dattavAnnAtra saMshayaH |
prasIdaikAparAdhaM me marShayasva shuchismite ||2-67-30
pArijAtakapuShpANi yadIchChasyatikopane |
tadA dAtAsmi sushroNi satyametadbravImi tam ||2-67-31
svargAspadAdAnayitvA pArijAtaM drumeshvaram |
gR^ihe te sthApayiShyAmi yAvatkAlaM tvamichChasi ||2-67-32
evamuktA tu hariNA provAcha harivallabhA |
yadyevaM sa drumaH shakyastvihAnayitumachyutA ||2-67-33
manyureSha pramR^iShTo hi bhavedbahuguNam mama |
sImantinInAM sarvAsAmadhikA syAmadhokShaja ||2-67-34
tathAstu prathamaH kalpa iti tAM madhusUdanaH |
provAchApratimo devo jagataH prabhavApyayaH ||2-67-35
tathetyukteti kR^iShNena tutoSha samiti~njaya |
satyabhAmA satAmiShTA kaMsanAshanavallabhA ||2-67-36
tataH snAto jagannAthaH sarveshaH sarvabhAvanAH |
chakArAvashyakaM sarvaM sarvakAmapradaH satAm ||2-67-37
dadhyau cha nAradaM devaH snAto devamunirnR^ipa |
abhyAjagAma snAnAnte munishreShTho mahodadhau ||2-67-38
tamAgataM narapate satAM gatiradhokShajaH |
satyayA saha dharmAtmA yathAvidhi apUjayat ||2-67-39
pAdau prakShAlayA~nchakre muneH sAtrAjitI svayam |
jalaM devaH svayaM kR^iShNo bhR^i~NgAreNA dadau tadA ||2-67-40
athopakalpayAmAsa sukhAsInAya keshavaH |
paramAnnaM sa munaye prayatAtmA jagadguruH || 2-67-41
tallokakartrA satkR^itya dattaM munirudAradhIH |
bubhuje vadatAM shreShThaH shraddhayA parayA yutaH ||2-67-42
upaspR^ishya tatastR^iptaH pradadau chAshiShaH prabho |
tAshcha prItena manasA pratijagrAha keshavaH ||2-67-43
tataH sAtrAjitIM devIM praNAtAM nArado.abravIt |
prasArya dakShiNaM hastaM sajalaM jalajekShaNAm ||2-67-44
yathedAnIM tathaiva tvaM bhava devi pativratA |
savisheShaM cha subhagA bhava mattapaso balAt ||2-67-45
ityuktA munimukhyena satyabhAmA haripriyA |
uttasthau mahatA yuktA harSheNa tu narAdhipa ||2-67-46
sa kR^iShNo.apyabhyanuj~nAM tu labdhvA munivarAttadA |
bubhuje vighasaM dhImAnaprameyaparAkramaH ||2-67-47
tatastvAvashyakaM kR^itvA satyabhAmApi bhArata |
anuj~nayA tadA bharturviveshAntargR^ihaM mudA ||2-67-48
tato vinirgatA devI kR^iShNasyaivAbhyanuj~nayA |
sthitA pArshve cha kR^iShNasya namaskR^itvA mahAtmane ||2-67-49
tato muhUrtamAsitvA nAradaH kR^iShNamabravIt |
ApR^ichChe tvAM gamiShyAmi shakralokamadhokShaja ||2-67-50
tatrAdyaM devamIshAnaM namaskR^itya maheshvaram |
gAsyanti devagandharvAstathaivApsarasAM gaNAH ||2-67-51
mAsi mAsyuchitAM hyetanmahendrasadane prabho |
pUjArthaM devadevasya gAndharvaM nR^ityameva cha ||2-67-52
antarhito devadevaH somaH sapravaro vibhuH |
pashyatyamaramukhyena kR^itaM bhaktyAdrighAtinA ||2-67-53
nimantrito.ahaM pUrvedyuH puShpaM dattaM mahAdyute |
pArijAtasya bhadraM te tarurAj~no mahAtmanaH ||2-67-54
yadetadAhR^itaM svargAttvadarthaM tu mayA vibho |
devopabhogyametaddhi tarurAjasamudbhavaM ||2-67-55
iShTaH sa vR^ikShaH satataM shachyAH puShkaralochana |
saubhAgyamAvahatyeva pUjyamAno.api nityashaH ||2-67-56
puNyaM kartuM tadA sR^iShTaH pArijAto mahAdrumaH |
adityA dharmanityena kashyapena mahAtmanA ||2-67-57 
purAdityA mahAtejAstoShitaH kila kashyapaH |
vareNa chChandayAmAsa mArIchastapaso nidhiH ||2-67-58
sovAcha subhagA yena bhaveyaM munisattama |
svalaMkR^itA kAmatashcha sarvaireva vibhUShaNaiH |2-67-59
IpsitaM gItanR^ityaM cha bhavenmama tapodhana | 
kumArI nityadA chaiva bhaveyaM tapaso nidhe ||2-67-60
virajA shokarahitA bhaveyamiti nityadA |
patibhaktimatI chaiva dharmashIlA tathaiva cha ||2-67-61
pArijAtaM tato.asrAkShIdadityAH priyakAmyayA |
sarvakAmapradaiH puShpairAvR^itaM nityagandhadaiH ||2-67-62
trishAkhaM sarvadA dR^ishyaM sarvabhUtamanoharam |
sarvapuShpANi dR^ishyante tasminneva mahAdrume ||2-67-63
IdR^ishAnyapi puShpANi bibhartyekApi rUpiNI |
bahurUpANi chApyanyA padmAni cha tato.aparA ||2-67-64
mandArAdapi vR^ikShAchcha sAramuddhR^itya kashyapaH |
tasmAdeva tarushreShThaH sarveShAM shreShThatAM gataH ||2-67-65
tatastatra nibaddhyAtha kashyapaM pradadau shubhe |
aditirmama puNyArthaM saubhAgyArthaM tathaiva cha ||2-67-66
adityA kashyapo dattaH puNyArtham cha tathA mama |
puShpadAmnA veShTayitvA kaNThe puNyArthamAtmavAn ||2-67-67
niShkrayeNa mayA muktaH kashyapastu tapodhanaH |
indro dattastathendrANya saubhAgyArthaM tato mama ||2-67-68
somashchApyatha rohiNyA R^iddhyA cha dhanadastathA |
evaM saubhAgyado vR^ikShaH pArijAto na saMshayaH ||2-67-69
parijAto viShNupadyAH pArijAteti shabditaH |
manDArapuShpairyadyukto mandArastena kathyate ||2-67-70
ko.apyayaM dArurityAhurajAnanto yato janAH |
kovidAra iti khyAtastataH sa sumahAtaruH ||2-67-71
mandAraH kovidArashcha pArijAtashcha nAmabhiH |
sa vR^ikSho j~nAyate divyo yasyaitatkusumottamam ||2-67-72

 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi 
    pArijAtaharaNe saptaShaShTitamo.adhyAyaH