##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 68 - Krishna Vows to Fetch Parijata
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
November 1, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

     athAShTaShaShTitamo.adhyAyaH
     pArijAtaharaNe kR^iShNapratij~nA

vaishampAyana uvAcha

tato jigamiShuM tatra nAradaM munisattamam |
provAcha bhagavAnvishNuraprameyaparAkramaH ||2-68-1
maharShe dharmatattvaj~na svargaM gatvA tvayAnagha |
dR^iShTvA sadasyAndevasya tripuraghnasya dhImataH ||2-68-2
anAj~nayA madvachanAdvij~nApyaH pAkashAsanaH ||
saMbhAvayitvA bhrAtR^itvaM paurANaM vetsi yanmune ||2-68-3
yamasrAkShInmunishreShTho bhagavAnkashyapastarum |
pArijAtaM purAdityAH sukhArthaM dharmasattamaH ||2-68-4
sa puNyamatisaubhAgyaM dadAti tarusattamaH |
tava dattaM purA dAnaM vratena tarumuttamam ||2-68-5
devIbhirdharmanityAbhirdharmArthamamarottama |
dattaM shrutvAbhikA~NkShanti dAtuM patnyo mama prabho ||2-68-6
puNyArthaM dAnadharmArthaM mama prItyarthameva cha |
AnAyayaddvAravatIM pArijAtaM mahAdrumam ||2-68-7
datte dAne punaH svargaM taruM tvaM netumarhasi |
sa vAchya evaM bhagavAnbalabhidbhagavaMstvayA ||2-68-8
tathA tathA prayatnashcha kAryo.asminmunisattama |
yathA taruvaraM dadyAtpArjAtaM sureshvaraH ||2-68-9
tatra dUtaguNaM tAvatpashyAmaste tapodhana |
saMbhAvyA sarvakR^ityAnAM sampaddhi tvayi me matA ||2-68-10
evaM nArAyaNenokto nArado bhagavAnR^iShiH |
prahasyovAcha keshighnamidaM vAkyaM tapodhanaH ||2-69-11
bADhamevam pravakShyAmi yadumukhya sureshvara |
na tu dAsyati devendraH pArijAtaM katha~nchana ||2-68-12
mandaraM parvatashreShThaM dAnavaistridashaistathA |
nikShipya toyadhau pUrvaM pArijAtaH samAhR^itaH ||2-68-13
mandarAtparvatashreShThAnnayituM preShitaH purA |
pArijAtaM hareNApi lokakartrA janArdana ||2-68-14
svayaM vij~nApito gatvA tataH shakreNa sha~NkaraH |
AkrIDadruma udyAne shachyAH syAditi yAchitaH ||1-68-15
tathAstviti varo datto mahadevena chAnagha |
na cha nItaH pArijAto mandaraM chitrakandaram ||1-68-16
krIDAvR^ikShaH sa shachyeti vyapadeshena mokShitaH |
mahendreNa mahAbAho pArijAtastataH purA ||2-68-17
priyArthamumayA sAkShAtpArijAtavanaM haraH |
gavyUtishatavistIrNaM mandarasyaiva kandaram ||2-68-18
na tatra sUryabhAH kR^iShNa pravishanti nagottame |
na cha chandraprabhA shItA naiva kR^iShNa sadAgatiH ||2-58-19
shItoShNe Chandatastatra shailaputryA bhavanti hi |
svayaMprabhaM vanaM taddhi mahAdevasya tejasA ||2-68-20
varjayitvA mahAdevau saganau yadunandana |
mAM chAnyastadvanaM divyaM na prayAti katha~nchana ||2-68-21
sravanti tatra vArShNeya pArijAtAH samantataH |
sarvaratnAni mukhyAni manasA kA~NkShitAni vai ||2-68-22
gaNAstAnyupabhu~njanti pravarANAM mahAtmanAm |
Aj~nayA devadevasya lokanAthasya keshava ||2-68-23 
pArijAtAdbahuguNaM phalaM teShAM tathA vanam |
abhimAnaM prabhAshchaiva guNA bhUriguNAstathA ||2-68-24
mUrtimantashcha te vR^ikShAH somaM devaM vR^iShadhvajam |
upatiShThanti satataM pravaraiH saha keshava ||2-68-25
raudrena tejasA juShTA duHkhairhInAH sukhAnvitAH |
taravo mandare te hi dayitAH shailakanyayA ||2-68-26
praviveshAndhako nAma ghorastatra mahAbalaH |
daiteyo varadAnena darpitaH pApanishchayaH ||2-68-27
sa hato devadevena hareNAmitraghAtinA |
avadhyaH sarvabhUtAnAM vR^itrAddashaguNaM balI ||2-68-28
evaM duhkhaM na te deva pArijAtaM pradAsyati |
puShkarAkSha sahasrAkShaH satyametadbravImi te ||2-68-29
satataM sahito devyA shachyA sa hi varadrumaH |
sarvakAmapradaH kR^iShNa tathendrAya mahaujase ||2-68-30

shrIbhagavAnuvAcha 
mune tadyujyate sAdhu mahAdevena dhImatA |
yachChachIkAraNaM kR^itvA na nItah sa taruH purA ||2-68-31
sa jyeShThaH sarvabhUtAnAM lokakR^itprabhavo.avyayaH |
pArAvaryasya sadR^ishaM kR^itavAniti me matiH ||2-68-32
aham yavIyAndevasya sarvathA balaghAtinaH |
lAlanIyashcha bhagava~njayanta iva sattama ||2-68-33 
sarvathA bhagavAMstAvadupAyairbahuvistaraiH |
karotu yatnaM prItyarthaM shakto hyasi tapodhana ||2-68-34
mayA mune pratij~nAtaM puNyArthaM satyabhAmayA |
svargAdihAnayiShyAmi pArijAtamiti prabho ||2-68-35
mayA tadanR^itaM kartuM kathaM shakyam tapodhana |
nAnR^itaM hi vacho vipra proktaM pUrvaM mayAnagha ||2-68-36
mayi bhagnapratij~ne vai lokAnAM viplavo bhavet |
yanmayA hi munishreShTha lokadharmA guNAnvitAH |
parivAryaH sthitau sarve sa katham hyanR^itaM vadet ||2-68-37
  na devagandharvagaNA na rAkShasA 
     na chAsurA naiva cha yakShapannagAH |
  mama pratij~nAmapahantumudyatA
     mune samarthAH khalu bhadramastu te ||2-68-38
  sa pArijAtaM yadi na pradAsyati 
     prayAchyamAno bhavatAmareshvaraH |
  tataH shachIvyAmR^iditAnulepane 
     gadAM vimokShyAmi puraMdarorasi ||2-68-39
  iti pravAchyo yadi sAmapUrvakaM
     prayAchyamAno na tarum prayachChati |
  sunishchayam madgamanAya sarvathA
     tvayApi kAryaH khalu tatra nishchayaH ||2-68-40

 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
    nAradakR^iShNabhAShaNe.aShTaShaShTitamo.adhyAyaH