##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 -vishnu Parva
Chapter 69 - Indra Unwilling to Part with Parijata Tree
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
October 2, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

athaikonasaptatimo.adhyAyaH
 indrasya pArijAtadAne.asaMmatiH

vaishampAyana uvAcha 
nArado.atha munirgatvA mahendrasadanaM prati |
tAM rAtrimavasattatra dadR^ishe cha mahotsavam ||2-69-1
tatrAdityA mahAtmAno vasavashcha surottamAH |
rAjarShayashcha vidvAMsaH svargatAH karmabhiH shubhaiH ||2-69-2
nAgA yakShAshcha siddhAshcha chAraNAshcha tapodhanAH |
brahmarShayashcha shatasho devarshimanavastathA ||2-69-3
suparNashcha mahAtmAno marutashcha mahAbalAH |
divaukasAM nikAyAshcha shatasho.anye samAgatAH ||2-69-4
uparyupari sarveShAM somadevo maheshvaraH |
tasthAvamitavikrAntaH svairgaNaiH parivAritaH ||2-69-5
devarShibhirmunishreShThaiH saMvR^itaH sarvabhAvanaH |
kalpAntarasahasreShu kShayo yeShAM na vidyate ||2-69-6
yAnarchayanti satataM devA deveshvaropamAH |
Atmaj~nA nAvalepAndhA ye cha dharmapathi sthitAH ||2-69-7
rudrAshcha kAshyapA devamadhyupAsanta bhArata |
skandashcha bhagavAnagnirga~NgAM cha saritAM varA ||2-69-8
archiShmAMstumburushchaiva bhArishcha vadatAM varaH |
netAro devadevAnAmete hi tapasAnvitAH ||22-69-9
etAnanuvidhIyante sarvadevagaNA nR^ipa | 
dharmanityAstaponityAH satAM mArgamupAshritAH ||2-69-10
ye tvime mAnuShA devAnarchayanti shubhArthinaH |
tAnarchayanti hyamarAstatha rAja~nChubhArthinaH ||2-69-11
pitR^ikR^ityeShu devAnAM saMnyAsaM ye tvanuShThitAH |
svAdhyAyavantaH kauravya sadA niyamachAriNaH ||2-69-12
gandharvAdhipatiH shrImAMstatra chitraratho nR^ipa |
saputro vAdayAmAsa devavAdyAni hR^iShTavat ||2-69-13
UrNAyushchitrasenashcha hAhA hUhUstathaiva cha |
Dumbarastumbarushchaiva jaguranye cha ShaDguNAn ||2-69-14
urvashI viprachittishcha hemA rambhA cha bhArata |
hemadantA ghR^itAchI cha sahajanyA tathaiva cha ||2-69-15
jujoSha bhagavAndevastadupasthAnamAtmavAn |
vR^ittena tuShTaH shakrasya jagAma jagato gatiH ||2-69-16
gate bhUtapatau sarve nR^ipA jagmuryathAgatam |
mahendreNArchitA devAH svAneva nilayAngatAH ||2-69-17
tataH sarveShu yAteShu sukhAsInaM puraMdaram |
sadasyaiH svaiH sahAsInaM nArado.abhiyayau muniH ||2-69-18
tamindraH pujayAmAsa samutthAya tapodhanam |
didesha kushagarbhaM cha pIThamAtmAsanopamam ||2-69-19
nArado.atha mahAtejA mahendramidamabravIt |
dUto.ahamamarashreShTha viShNoratulatejasaH ||2-69-20
ki~nchitkAryaM puraskR^itya preShito.asmi mahAtmanA |
AnartAdArtiharaNaM tasyaivAnaghatejasaH ||2-62-21
prItivAkyAni hR^idyAni prayujya munaye tadA |
tataH prahR^iShTo bhagavAnabravItpAkashAsanaH ||2-69-22
kimAha puruShashreShThaH shIghramAchakShva me mune |
chirasya khalu kR^iShNena saMsmR^ito.asmi mahAtmanA ||2-69-23

nArada uvacha
mahendrendrAnujaM draShTuM gato.ahaM bhrAtaraM tava |
katha~nchiddvArakAM tatra kAshyapAnAM yashaskaram ||2-69-24
taM tu raivatake.adrAkShaM tadAsInamariMdamam |
rukmiNyA sahitaM vIraM stuvantaM vR^iShabhadhvajam ||2-69-25
pArijAtataroH puShpaM tasya dattaM mayAnagha |
vismApanArthaM devesha patnInAmurutejasaH ||2-69-26
taddR^iShTvA tasya patnyastu vismayaM paramaM yayuH |
bahukAmapradaM puShpaM vR^ikSharAjasamudbhavam ||2-69-27
guNAstAsAM mayAkhyA tAstasya puShpasya mAnada | 
sR^iShTishcha pArijAtasya kashyapena mahAtmanA ||2-69-28
adityA kashyapo dattaH puNyArthaM cha yathA mama | 
puShpadAmnA veShTayitvA kanThe puNyArthamAtmavAn ||2-69-29
tvaM cha datto yathA shachyA devAshchAnye sureshvara |
niShkrayashcha yathA dattaH kashyapAdyairmaharShibhiH ||2-69-30    
tachChrutvA tasya patnyekA satyabhAmeti vishrutA |
puNyakAryaM manashchakre dayitA te yavIyasaH ||2-69-31
tayA chAbhyarthito bhartA deva devyA gaNeshvaraH |
pratijaj~ne sa dharmArthaM yavIyAMstava mAnada ||2-69-32
tato mAmuktavAnvIro viShNurbalavatAM varaH |
yathAvatsuramukhyesha bruvatah shrR^iNu bhAvataH ||2-69-33
lAlanIyo yavIyAMstu praNipatyAchyuto.abravIt |
Anayeyam surashreShTha pArijAtaM varadrumam ||2-69-34
manoratho.astu saphalo vadhvAste.asurasUdana |
dharmakR^itye visheSheNa vadhvAste surasattama ||2-69-35
ayaM darshitakalyANo loko lokagaNeshvara |
pashyantvamarakalyANaM matprabhAvAchcha mAnavAH ||2-69-36

vaishampAyana uvAcha 
vAsudevavachaH shrutvA mahendraH kulanandana |
nAradam vadatAM shreShThamidaM vAkyamathAbravIt ||2-69-37
bhajAsanaM dvijashreShTha yuktamuktaM tvayA dvija |
sandesham pratidAsyAmi viShNoratulatejasaH ||2-69-38
AsIne nArade shakro labdhAnuj~no.atha nAradAt |
svamAsanaM tato bheje tasyaiva sadR^ishaM prabho ||2-69-39
upaviShTaH surapatirathovAcha tapodhanam |
nirIkShya svabalaM vIryaM harShadaM vR^itranAshanaH ||2-69-40

shakra uvAcha 
maharShe kushalaM pR^iShTvA vaktavyaste janArdanaH |
vachanAnmama dharmaj~na sarvabhUtasukhAvahaH ||2-69-41
madanantaramIshastvaM jagato nAtra saMshayaH |
tvadIyaH pArijAtashcha ratnAnyanyAni chachyuta ||2-49-42
tvaM tu bhArAvataraNaM kartuM deva mahIM gataH |
mAnuShyaM sarvavR^ttAnAM sthitaH kAryasya siddhaye ||2-69-43
tvayi tIrNapratij~ne hi punaH prApte triviShTapam |
pUrayiShyAmi vadhvAste iShTAnkAmAnadhokShaja ||2-69-44
svargIyAni cha ratnAni na netavyAni keshava |
svalpArthe mAnuShaM lokamiti pUrvakR^itA sthitiH ||2-69-45
utkramya hi sthitiM daivIM pravartAmi mahAbala |
yadyaham kiM pravakShyanti prajApatigaNAH prabho ||2-69-46
brahmanA saha putreNa sapautreNa mahAtmanA |
niyamAH sarvakR^ityAnAM sthApitA jagato dhruvAH ||2-69-47
prajApatikR^itaM mArgamapAsya vrajato mama |
shrutvA prajApatirdhImA~nchChApamapyutsR^ijetprabhuH ||2-69-48
asmAbhirbhidyamAnaM hi maryAdAsetubandhanam |
bhetsyantyashaMkitA daityA daityapakShAstathApare ||2-69-49
strInimittamito nIte pArijAte drumeshvare |
svargaukaso bhaviShyanti vimanaskAshcha mAnada ||2-69-50
upabhogA manuShyANAM vihitA ye svayaMbhuvA |
taistu tuShyatu me bhrAtA saMpashyankAlaparyayam ||2-69-51
ihApi tAta tridive mama yaH syAtparigrahaH |
tridivastho.api taM kR^iShNaH sarvaM bhoktumihArhati ||2- 69-52
hR^iShTo hyAmiShabhojyAnAmabhimAnAjjanArdanaH |
tato dharmaM samutsR^ijya pApamevAnuvartate ||2-69-53
strIvashyatA khyApyamAnA kR^iShNasya hi mahAtmanaH |
jagatyayashasA yogaM janayediti me matiH ||2-69-54
mAnuShyaM mAnuShe prApto yadetanmadhusUdanaH |
kuryAnnirbandhanIyaM yadbhrAtrA jyeShThena nArada ||2-69-55
svargyaratnavilopena dharShaNA syAnmamAnagha |
j~nAtito dharShaNA chaiva visheSheNaiva garhitA ||2-69-56
dharmamarthaM cha kAmaM cha krameNa madhusUdanaH |
sevatveSha satAM dharmAnstApitAnpadmayoninA ||2-69-57 
mahItalaM pArijAtamarpayiShyAmyahaM yadi |
paulomImAditaH kR^itvA ko nu mAM bahu maMsyate ||2-69-58
pArijAtaM mahIpR^iShThe dR^iShTvA pR^iShTvA cha mAnuShAH |
svargArthaM nodgamiShyanti dR^iShTvA svargaphalaM kShitau ||2-69-59
pArijAtaguNAnmartyA juShanti yadi nArada | 
devatAnAM manushyANAM na visheSho bhaviShyati ||2-69-60
tatra yatkriyate karma iha tadbhujyate naraiH |
svargArthaM na yatiShyanti pArijAtaguNAnvitAH ||2-69-61
sarvaratnavaraH svarge pArijAtastapodhana | 
tulyaM devasamairmartyaiH sarvadaiva jagadbhavet ||2-69-62
yaj~nairmartyA na yakShyanti labdhasvargaphalA bhuvi |
na pUrtAni pradAsyanti tulyatvamamarairgatAH ||2-69-63
yaj~nairjapyAhnikaishchaiva nityamApyAyayanti naH |
mAnuShAH svargamichChantaH shraddadhAnAstapodhana ||2-69-64
tatsarvaM na kariShyanti pArijAtaguNAnvitAH |
nistejaso bhaviShyAma te gatAstadvihInatAm ||2-69-65
itaH suvR^iShTya sasyaiste jIvanti puruShA bhuvi |
ApyAyayantaste.apyasmAndAnairyaj~naistathaiva cha ||2-69-66
na bubhukShA pipAsA vA bAdhate yadi mAnuShAn |
rogo jarA vA mR^ityurvA dharmaj~na ratireva cha ||2-69-67
daurgandhyam vA sughorA vA ItayaH karmasaMbhavAH |
kimudyogam kariShyanti pArijAtaguNAnvitAH ||2-69-68
sarvathA nayanaM tatra pArijAtasya na kShamam |
iti vAchyastvayA vipra viShNurakliShTakarmakR^it ||2-69-69
yathA yathA cha te bhrAtA tuShyatyetadvichArayan | 
tathA tathA tvaya kAryaM kAryaM matprItimichChatA ||2-69-70
hArAshcha maNayashchaiva chandanAnyagurUNi cha |
vastrANi cha vichitrANi vadhvAstvaM dvArakAM naya ||2-69-71
yogyAni yAni martyAnAM yAvadichChati keshavaH|
na svargaparimoShaM tu kartumarhati sAmpratam ||2-69-72
  dadAmi ratnAni yathepsitAnyahaM 
     bahUni chitrANi vibhUShaNAni cha |
  na pArijAtaM cha katha~nchana drumaM
     mune padAsyAmi divaukasAM priyam ||2-69-73

   iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
   pArijAtaharaNe indravAkya ekonasaptatitamo.adhyAyaH