##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 70 - Indra refuses to part with Parijata
itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
November 5, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

      atha saptatitamo.adhyAyaH 
 pArijAtaM na dAsyAmItIndrabhAShaNam

vaishampAyana uvAcha
devarAjavachaH shrutvA nAradaH kurunandana |
provAcha vAkyam vAkyaj~no dharmAtmA dharmavittamaH ||2-70-1
avashyameva vaktavyaM hitaM balaniShUdana |
mayA tava mahAbAho bahumAno.asti me tvayi ||2-70-2
ukto mayA vAsudevo jAnatA bhavato matam |
na dattaH pArijAto.ayaM harasyApi tvayA purA ||2-70-3
hetavashcha mayA tasya darshitAste samAsataH |
na chAvagatavAndevaH satyametadbravImi te ||2-70-4
upendro.ahaM mahendreNa lAlanIyaH sadeti mAm |
uvAcha puNDarIkAkSho dattamuttarameva cha ||2-70-5
punaH punarmayA vAsya hetavo deva darshitAH |
tato na buddhirvyAvR^ittA vR^itranAshAya tasya vai ||2-70-6
api chApyuktavAndevo vAkyAnte madhusUdanaH |
pratyAha puruShashreShThAH saroShamiva vAsava ||2-70-7
   na devagandharvagaNA na rAkShasA 
      na chAsurA naiva cha pannagottamAH |
   mama pratij~nAmapahantumudyatA
      mune samarthAH khalu bhadramastu te ||2-70-8
   sa pArijAtaM yadi na pradAsyati 
      pravAchyamAno bhavatA puraMdaraH |
   tataH shachIvyAmR^iditAnulepane
      gadAM vimokShyAmi puraMdarorasi ||2-70-9
upendrasya mahendrAyaM bhrAtuste nishchayaH paraH |
yadatra manyase nyAyyaM sampradhArya kuruShva tat ||2-70-10
tattvaM hitaM cha devesha shrUyatAM vadato mama |
nayanaM pArijAtasya dvArakAM mama rochate ||2-70-11
nAradenaivamuktastu suvyaktaM baladehabhit |
roShAviShTaH sahasrAkSho.abravIdetannarAdhipa ||2-70-12
anAgasi mayi jyeShThe sodaraM yadi keshavaH |
evaM pravR^ittaH kiM shakyaM kartumadya tapodhana ||2-70-13
bahUni pratilomAni purA sa kR^itavAnmayi |
kR^iShNo nArada soDhAni bhrAteti sma mayA sadA ||2-70-14
khANdave chArjunarathaM purA vAhayatA satA |
madIyA vAritA meghAH shamayanto.agnimuddhatam ||2-70-15 
govardhanaM dhArayatA vipriyaM cha kR^itaM mama |
tathA vR^itravadhe prApte sAhAyyArthaM vR^ito mayA ||2-70-16
samo.ahamiti sarveShAM bhUtAnAmiti choktavAn |
svabAhubalamAshritya vR^itrashcha nihato mayA ||2-70-17
devAsureShu prApteShu saMgrAmeShu cha nArada |
yuddhyatyAtmechChayA kR^iShNo mune suviditaM tava ||2-70-18
bahunAtra kimuktena tasmAddiShTyA pravartatAm |
j~nAtibhedo na naH kAryaH sAkShI tvaM mama nArada ||2-70-19
mamorasi gadAM moktumudyato yadi keshavaH |
anushabdyAtha paulomIM guNaH ka iha dR^ishyate ||2-70-20
udavAsagato dhImAnpitA naH kashyapaH prabhuH |
adityA saha me mAtrA tayorvAkyamidaM bhavet ||2-70-21
ajitAtmA mama bhrAtA rajasA tamasA vR^itaH |
kAmena cha striyo vAkyAdeva mAmuktavAngurum ||2-70-22
dhikstriyaH sarvathA vipra dhigrAjasamitiM tathA |
yatrAdhikShiptavAnviShNurevaM mAM strIjito dvija ||2-70-23
na dR^iShTaM kashyapakule vyapadeshyaM mahAmune |
naiva dakShakulaM dR^iShTaM mAturme yatra saMbhavaH ||2-70-24
na jyeShThatA na rAjatvaM devAnAM pratimAnitam |
kAmarAgAbhibhUtena kR^iShNena khalu nArada ||2-70-25
putradArasahasrairhi bhrAtAnagha vishiShyate |
sadvR^itto j~nAnasaMpanna iti brahmA purAbravIt ||2-70-26 
nAsti bhrAtR^isamo bandhurAhArya itaro janaH |
iti mAmabravInmAtA pitA chaiva prajApatiH ||2-70-27
sodare tu visheShaM tu pitA me kashyapo.abravIt |
dR^iptA maya viruddhyante dAnavAH pApanishchayAH ||2-70-28
kAmametanna vaktavyaM svayamAtmastavAnvitaM |
prAptastvavasaro vipra yadihAdyochyate mayA || 2-70-29
dhanujyAyAM munishreShTha ChinnAyAM hi purAnagha |   
dhanvIbhiramarANAM cha varadAnAnmahAmune ||2-70-30
utkR^ittashiraso viShNoH purA deho dhR^ito mayA |
sandhite cha shiro yatnAchChinnaM raudrena tejasA ||2-70-31
ahaM vishiShTo devAnAmityuktvA punarachyutaH |
dhanurAropya darpeNa sthito nArada keshavaH ||2-70-32
kiM mAM pitA vA mAtA vA vakShyatIti mayA mune |
snehena cha sthitaM viShNoH sharIraM munisattama ||2-70-33
aindraM vaiShNavamasyaiva mune bhAgamahaM dadau |
yavIyAMsamahaM premNA kR^iShNaM pashyAmi narAda ||2-70-34
saMgrAmeShu prahartavyaM tena pUrvaM tapodhana |
rAjA kilAhaM samare praharAmyagrato dhruvam ||2-70-35
prAdurbhAveShu sarveShu svasharIramivAnagha |
yato rakShAmi dharmaj~na keshavaM bhaktimAshritam ||2-70-36
idaM bha~NktvA madIyaM cha bhavanaM viShNunA kR^itam |
uparyupari lokAnAmadhikaM bhuvanaM mune ||2-70-37
avamAnaH sa cha mayA pR^iShThataH kriyate mune |
lAlanIyo mayA bAla ityevaM bhrAtR^igauravAt ||2-70-38
bAlo.ayam mama putreti yavIyAniti nArada |
pitrA mAtrA cha govindo mAnI cha paribhAShitaH ||2-70-39
iShTastatra janAnaM cha keshavaH suvisheShataH |
vayaM dveShyA na sandehastatra sneho.atirichyate ||2-70-40
sarvaj~no balavA~nChUraH pAtraM mAnayitA tathA | 
keshavetyeva cha dhyAnaM yattadvitathatAM gatam ||2-70-41
gachCha nArada vaktavyaH keshavo vachanAnmama |
AhUto na nivarteyaM samaraM prati shatrubhiH ||2-70-42
yadIchChasi tadAgachCha sahyaM te yattvamichChasi |
praharasva cha pUrvaM tvaM bhAryAjita yathechChasi ||2-70-43
rathA~NganAtha shAr~NgeNa gadayA nandakena cha |
praharAruhya garuDaM dR^iDho bhUtvA janArdana ||2-70-44
prahR^ite prahariShyAmi yathA shaktyA cha keshava |
aho dhigyadi mAM sneho viklavaM na kariShyati ||2-70-45
yAvanna saMgrAmagato jito.ahaM chakrapANinA |
pArijAtaM na dAsyAmi tAvadbho munisattama ||2-70-46
mAM samAhvayate jyeShThaM yavIyAnsa tapodhana |
aho taM marShayiShyAmi kimarthaM strIjitaM harim ||2-70-47
adyaiva gachCha bhagavan dvArakAM kR^iShNapAlitAm |
vivAde saMsthitaH so.adya iti vAchyastvayAchyutaH ||2-70-48
   palAshapatrArdhamapi tvayAjito
     na pArijAtasya tava pradAsyati |
   iti pravAchyo madhusUdanastvayA
     vacho madIyaM smaratA tapodhana ||2-70-49
   punaH pravAchyo bhagavaMstvayAchyuto 
     mama priyArtham khalu nirvisha~Nkitam |
   na mAyayA hartumihArhasi drumaM 
     suyuddhamevAstu dhigastu jihmatAm ||2-70-50      

 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
  pArijAtaharaNe indravAkye saptatitamo.adhyAyaH