##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 72 - Hymn to Rudra by Kashayapa
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca,
November 6, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

    atha dvisaptatitamo.adhyAyaH
    kashyapakR^itaM rudrastotram

vaishampAyana uvAcha
athaitya dvArakAM ramyAM nArado munisattamaH |
dadarsha puruShashreShThaM nAryaNamarindamam ||2-72-1
svaveshmani sukhAsInaM sahitaM satyabhAmayA |
virAjamAnaM vapuShA sarvatejo.atigAminA ||2-72-2
tamevArthaM mahAtmAnaM chintayantaM dR^iDhavratam |
kevalaM yojayantaM cha vAkyamAtreNa bhAvinIm ||2-72-3
dR^iShTvaiva nAradaM devaH pratyutthAya adhokShajaH |
pUjayAmAsa cha tathA vidhidR^iShTena karmaNA ||2-72-4
sukhopaviShTaM vishrAntaM prahasya madhusUdanaH |
vR^ittAntaM paripaprachCha pArijAtataruM prati ||2-72-5
athAchaShTa muniH sarvaM vistareNa tapodhanaH |
indrAnujAyendravAkyaM nikhilaM janamejaya ||2-72-6
shrutvA kR^iShNastu tatsarvaM nAradaM vAkyamabravIt |
amarAvatIM purIM yAsye shvo.ahaM dharmabhR^itAM vara ||2-72-7
ityukvA nAradenaiva sahitaH sAgaraM yayau |
sandidesha tatastatra vivikto nAradaM hariH ||2-72-8
mahendrabhavanaM gatvA adya brUhi tapodhana |
abhivAdya mahAtmAnaM madvAkyamamarottamam ||2-72-9
na yuddhe pramukhe shakra sthAtumarhasi me prabho |
pArijAtasya nayane nishchitaM tvamavehi mAm ||2-72-10
evamuktastu kR^iShNena nAradastridivaM gataH |
AchachakShe.atha kR^iShNoktam devendrasyAmitaujasaH ||2-72-11
tato bR^ihaspateH shakraH shashaMsa balanAshanaH |
shrutvA bR^ihaspatirdevamuvAcha kurunandana ||20-72-12
aho dhigbrahmasadanaM mayi yAte shatakrato |
durnItamidamArabdhamatra bhedo hi dAruNaH ||2-72-13   
anAkhyAtvA kathaM nAma bhavatA bhuvaneshvara |
mamaitatkR^ityamArabdhaM deva kenApi hetunA ||2-72-14
atha vA bhavitavyena karmajena prayujyate |
jagadvR^itraghna vividhaM na shakyamanivartitum ||2-72-15
sahasaiva tu kAryANAmArambho na prashasyate |
tadetatsahasArabdhaM kAryaM dAsyati lAghavam ||2-72-16
bR^ihaspatiM mahAtmAnaM mahendrastvabravIdvachaH |
evaM gate.adya yatkAryaM tadbhavAnvaktumarhati ||2-72-17
tamuvAchAtha dharmAtmA gatAnAgatatattvavit |
adhomukhashchintayitvA bR^ihaspatirudAradhIH ||2-72-18
yatasva saha putreNa yodhayasva janArdanam |
tathA shakra kariShyAmi yathA nyAyyaM bhaviShyati ||2-72-19
bR^ihaspatistvevamuktvA kShIrodaM sAgaraM gataH |
AchaShTa munaye sarvaM kashyapAya mahAtmane ||2-72-20
tachChrutvA kashyapaH kruddho bR^ihaspatimabhAShata |
avashyaM bhAvyametadbhoH sarvathA nAtra saMshayaH ||2-72-21
ichChataH sadR^IshIM bhAryAM maharSherdevasharmaNaH |
apadhyAnakR^ito doShaH patatyeSha shatakratoH ||2-72-22
tasya doShasya shAntyarthamArabdhashcha mune mayA |
udavAsaH sa doShashcha prApta eva sudAruNaH ||2-72-23
tadgamiShyAmi madhye.asya sahAdityA tapodhana | 
ubhau tau vArayiShyAmi daivaM saMvadate yadi ||2-72-24
bR^ihaspatistu dharmAtmA mArIchamidamabravIt |
praptakAlaM tvayA tatra bhavitavyaM tapodhana ||2-72-25
tatheti kashyapashchoktvA saMprasthApya bR^ihaspatim |
jagAmArchayituM devaM rudraM bhUtagaNeshvaram || 2-72-26
tatra saumyaM mahAtmAnamAnarcha vR^iShabhadhvajam |
varArthI kashyapo dhImAnadityA sahitaH prabhuH ||2-72-27
tuShTAva cha tamIshAnaM mArIchaH kashyapastadA |
vedoktaiH svakR^itaishchaiva stavaiH stutyaM jagadgurum ||2-72-28

kashyapa uvAcha 
 urukramaM vishvakarmANamIshaM
   jagatsraShTAraM dharmadR^ishyaM varesham |
 saM sarvaM tvAM dhR^itimaddhAma divyaM 
   vishveshvaraM bhagavantaM namasye ||2-72-29
 yo devAnAmadhipaH pApahartA
   tataM vishvaM yena jaganmayatvAt |
 Apo garbhaM yasya shubhAM dharitryo
   vishveshvaraM taM sharaNaM prapadye ||2-72-30 
 shAlAvR^ikAnyo yatirUpo nijaghne 
   dattAnindreNa praNudo hitAnAm |
 virUpAkShaM sudarshanaM puNyayoniM
   vishveshvaraM sharaNaM yAmi mUrdhnA || 2-72-31
 bhu~Nkte ya eko vibhurjagato vishvamagryaM 
   dhAmnAM dhAma sukR^ititvAnna dhR^iShyaH |
 puShyAtsa mAM mahasA shAshvatena 
   somapAnAM marIchipAnAM variShThaH ||2-72-32
 atharvANaM sushirasaM bhUtayoniM
   kR^itinaM vIraM dAnavAnAM cha bAdham |
 yaj~ne hutiM yaj~niyaM saMskR^itaM vai 
   vishveshvaraM sharaNaM yAmi devam ||2-72-33
 jagajjAlaM vitataM yatra vishvaM 
   vishvAtmAnaM prItidevaM gatAnAm |
 ya UrdhvagaM rathamAsthAya yAti
   vishveshvaraH sa sumanA me.astu nityam ||2-72-34
 antashcharaM rochanaM chArushAkham 
   mahAbalaM dharmanetAramIDyam |
 sahasranetraM shatavartmAnamugraM
   mahAdevaM vishvasR^ijaM namsye ||2-72-35
 shuchiM yogaM shaMsanaM shAntapApaM  
   sarvaM shaMbhuM shaMkaraM bhUtanAtham |
 dhuraMdharaM gopatiM chandrajihvaM
   hR^iShIkANAmayanaM yAmi mUrdhnA ||2-72-36
 AshuHshishAnaM vR^iShabhaM roruvANaM 
   kR^itaM dharmaM vitathaM chAshusheSham |
 vasuMdharaM samR^ijIkaM samaM tvAM
   dhR^itavrataM shUladharaM prapadye ||2-72-37
 anantavIryaM dhR^itakarmANamAdyaM
   yaj~nAsheShaM jayatAM chAbhiyojyam |
 havirbhujaM bhuvanAnAM sadaivaM
   jyeShThaM dvijaM dharmabhR^itAM prapadye ||2-72-38
 paraM guNebhyaH pR^ishnigarbhasvarUpaM 
   yashaHshR^i~NgaM vyUhanaM kAntarUpam |
 shuddhAtmAnaM puruShaM satyadhAmaM
   saMmohanaM duShkR^itinAM namasye ||2-72-39
 yukto~NkAraM svashirasaM chArukarma
   dR^iDhavrataM dR^iDhadhanvAnamAjam |
 shUraM vettAraM dhanuSho.astrAtirekaM
   patiM pashUnAM shamanaM namasye ||2-72-40
 eko rAtishchaiva bhUtaM bhaviShyaM
   sarvAtithiryo hi juShatyarighnaH |
 ariMtudo.anuttamaH saMvibhAgI
   vibhAjako mAM bhagavAnpAtu devaH ||2-72-41
 ya eko yAti jagatAM vishvamIsho 
   ya eko.adAnmarutAM prANamagryam |
 yenAnR^ishaMsyAchChAshvataM sAma juShTaM 
   sa mAM juShyAtsukR^itishreyase.adya ||2-72-42
 brahmAsR^ijadyo bhuvanottamottamaM
   tR^ipto vidvAnbrAhmaNaH ShaDguNasya |
 sR^iShTvA rasaM vyAhR^itisthaM samagraM
   sa mAM pAyAdiha bahurUpo.arihA~NgaiH ||2-72-43 
 vya~njano.ajano.atha vidvAnsamagraH
   spR^ishiH shaMbhuH prANadaH kR^ittivAsAH |
 raso dhruvaH pavamAnasya bhartA 
   sapatnIshaH sha~nkaraH sAradhAtA ||2-72-44
 tryaMbakaM puShTidaM vo bruvANaM 
   dharmaM viprANAM varadaM yajvanAM cha |
 varAdvaraM raNajetAramIshaM
   devaM devAnAM sharaNaM yAmi rudram ||2-72-45
  AsyaM devAnAmantakaM duShkR^itInAM 
   trivR^itstomaM vR^ikShahaM karmasAkShyam |
 bhUtAyanaM bhUtapatiM gunaj~naM 
   guNAkAraM sharaNaM yAmi rudram ||2-72-46
 anuddR^itaM yaj~nakartAramantaM
   madhyaM chAdyaM yaj~nakR^itAM sAmyarUpam |
 vedavrateShu bahudhA gItamIsha-
   mabhitriviShTapaM sharanaM yAmi rudram ||2-72-47
 mahAjinaM vratinaM mekhalAlaM 
   sutoShaNaM krodhadhavaM vipApaM |
 bhUtaM kShetraj~naM guNinaM vA kapardinaM
   nato.asmIshaM vandanaM vandanAnAm ||2-72-48
 devaM devAnAM pAvanaM pAvanAnAM 
   kR^itiM kR^itInAM mahato mahAntam |
 shatAtmAnaM samstutaM gopatInAm
   patiM devaM sharaNaM yAmi rudram ||2-72-49
 antashcharaM puruShaM guhyasaMj~naM
   prabhAsvantaM praNavaM vipradIpam |
 hetuM paraM paramasyAkSharasya 
  shubhaM devaM guNinaM sannato.asmi ||2-72-50
 prasUtirubhayorna prasUtashcha sUkShmaH
   pR^ithagbhUtebhyo na pR^ithakchaikabhUtaH |
 svayaM bhUtaH pAtu mAM sarvasAdaH 
   pradaH svAdaH saMmadaH pAtu ratnam ||2-72-51
 AsannaH sannataraH sAdhanAnAM 
   shraddhAvatAM shrAddhavR^ittipraNetA |
 patirgaNAnAM mahatAM satkR^itInAM 
   pAyAnnmeShaH pUraNaH ShaDguNAnAm ||2-72-52
 antarbahirvR^ijinAnAM nihantA
   svayaM kartA bhUtabhAvI vikurvan |
 dhR^itAyudhaH sukR^itinAmuttamaujAH 
   praNudyAnme vR^ijinaM devadevaH ||2-72-53   
 yenoddhR^itAstraiH purA mAyino vai 
   dagdhA ghoreNa vitathAntAH shareNa |
 mahatkurvanto vR^ijinaM devatAnaM 
   jyAyAnIshaH pAtu vishvo dadhAtA ||2-72-54
 bhAgIyasAM bhAgamatontamichCha-
   nmakho dAkSho yena kR^itto.anvadhAvat |
 vidvAnyaj~nasyAdirathAntaH sa devaH
   pAyAdIsho mAM dakShayaj~nAntahetuH ||2-72-55
 anyo dhanyaH samskR^itashchottamashcha 
   jagatsR^iShTva yo.atti sarvAtiguhyaH |
 sa mAM mukhapramukhe pAtu nityaM 
   vichinvAnaH prathamaH ShaDguNAnAm ||2-72-56
 guNatraikAlyaM yasya devasya nityaM
   sattvodreko yasya bhAvAtprasUtaH |
 goptA goptR^INAM sannado duShkR^itInA-
   mAdyo vishvasya bAdhamAnasya kruddhaH ||2-72-57
 dhAmno yasya hariragro.atha vishvo 
   brahmA putraiH sahitashcha dvijAshcha |
 parAbhUtA bhavane yasya somo
   juShatveSha shreyase sAdhu goptA ||2-72-58
 yasmAdbhUtAnAM bhUtiranto.atha madhyaM
   dhR^itirbhUtiryashcha guhAshrutishcha |
 gR^ihAbhibhUtasya puruSheshvarasya 
   mahAtmanaH saMmR^iDavedyasya tasya ||2-72-59
 yalli~NgA~NkaM tryambakaH sarvamIsho 
   bhagali~NgA~Nkam yaddhyumA sarvadhAtrI |
 nAnyattR^itIyaM jagatIhAsti ki~nchi-
   tmahAdevAtsarvasarveshvaro.asau ||2-72-60
iti saMstUyamAnastu bhagavAnvR^iShabhadhvajaH |
darshayAmAsa dharmAtmA kashyapam dharmadhR^igvaram ||2-72-61
uvAcha chainaM deveshaH prasannenAntarAtmanA |
yena saMstauShi kAryena tvaM tajjAne prajApate ||2-72-62
indropendrau mahAtmAnau devau prakR^itimeShyataH |
pArijAtaM tu dharmAtmA nayiShyati janArdanaH ||2-72-63
apadhyAto mahendro hi muninA devasharmaNaH |
asyAkA~NkShatpurA bhAryAM tapodIptasya kashyapa ||2-72-64
gamyatAM tatra dharmaj~na dAkShAyaNyA saha tvayA |
adityA shakrasadanaM shreyaste putrayordhruvam ||2-72-65
 iti harivachanaM nishamya vidvAn
   kamalabhavAtmajasUnuraprameyaH |
 tridashagaNaguruM praNamya rudraM 
   muditamanAH sumanaukasaM jagAma ||2-72-66

    iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
pArijAtaharaNe kashyapakR^itarudrastotre dvisaptatitamo.adhyAyaH