##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 74 - Krishna prays to Shiva
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
November 11, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

    atha chatuHsaptatitamo.adhyAyaH
      kR^iShNakR^itA shivastutiH

vaishampAyana uvAcha
tamAruhya rathaM kR^iShNaH pAriyAtraM giriM yayau |
yatrairAvatamAsthAya sthitaH surapatiH prabhuH ||2-74-1
pAriyAtro girishreShTho dR^iShTvA yAntaM janArdanam |
shANapAdasamo bhUtva pravivesha vasundharAm ||2-74-2
priyArthaM vAsudevasya prabhAvaj~no mahAtmanaH |
tasya prIto hR^iShIkeshaH parvatasya janAdhipa ||2-74-3
tataH prayAtaM yuddhArthamachyutaM kurunandana |
sapArijAto garuDaH pR^iShThato.anuyayau tadA ||2-74-4
pradyumnaH sAtyakishchApi garuDasthau mahAbalau |
gatAvubhau rakShanArthaM pArijAtamariMdamau ||2-74-5
tatastvastaM gataH sUryaH pravR^ittA rajanI nR^ipa |
upasthitaM punaryuddhaM shakrakeshavayoriha ||2-74-6
suprahArAhataM dR^iShTvA viShNurairAvataM gajam |
nAtikalpaM mahAtejA devarAjAnamabravIt ||2-74-7
garuDAbhihataH pUrvaM nAtikalpo gajottamaH |
airAvato mahAbAho rAtrishcha samupohyate ||2-74-8
shvaH prabhAte yathAkAmaM pravartasva yathechChasi |
evamastviti kR^iShNaM tu devarAjo.abravItprabhuH ||2-74-9
uvAsa puShkarAbhyAshe devarAjaH purandaraH |
vrajaM girimayaM kR^itvA dharmAtmA nR^ipasattama ||2-74-10
brahmA tato jagAmAtha kashyapashcha mahAnR^iShiH |
aditishchaiva sarve cha devA munaya eva cha ||2-74-11
sAdhyA vishve cha kauravya nAsatyAvashvinau tathA |
AdityAshchaiva rudrAshcha vasavashcha janeshvara ||2-74-12
nArAyaNashcha putreNa satyakena cha bhArata |
sahovAsa girau ramye pAriyAtre prahR^iShTavat ||2-74-13
yatsa shANapramANo.asya bhaktyA samabhavannR^ipa |
varaM prAdAttatastasya parvatasya mahdyutiH ||2-74-14
shANapAda iti khyAto bhaviShyasi mahAgire |
puNyenArddhena tulyo hi puNyo himavataH shubhaH ||2-74-15
evameva cha bhUyiShTho bhava parvatasattama |
meruNA spardhamAno hi bahuchitramR^igairyutaH |
rame tvAM pashyamAno.ahaM bahuchitranagAyutam ||2-74-16
tathA dattvA varaM tasya parvatsya tu keshavaH |
dadhyau ga~NgAM sarichChreShThAM namskR^itvA vR^iShadhvajam ||2-74-17
athAyayau viShNupadI smR^itA kR^iShNena bhArata |
saMpujya tAM tataH kR^iShNaH kR^itvA snAnamadhokShajaH ||2-74-18
udakaM cha gR^ihAyAtha bilvaM cha hariravyayaH |
devamAvAhayAmAsa rudraM sarveshvareshvaram ||2-74-19
tataH prApto mahAdevaH somaH sapravaro vibhuH |
tasthAvupari bilvasya tathA ga~Ngodakasya cha ||2-74-20
taM pArijAtakusumairarchayAmAsa keshavaH |
tuShTAva vAgbhirIsheshaM sarvakartAramIshvaram ||2-74-21

shrIkR^iShNa uvAcha 

 rudro devastvaM rudanAdrAvaNAchcha
   rorUyamANo drAvaNAchchAtidevaH |
 bhaktaM bhaktAnAM vatsalaM vatsalAnAM 
   kIrtyA yu~NkShveshAdya prabhavAmyantareNa ||2-74-22 
 grAmyAraNyAnAM tvaM patistvaM pashUnAM 
   khyAto devaH pashupatiH sarvakarmA |
 nAnyastvattaH paramo devadeva 
   jagatpatiH suravIrArihantA ||2-74-23
 yasmAdIsho mahatAmIshvarANAM
   bhavAnAdyaH prItidaH prANadashcha |
 tasmAddhi tvAmIshvaraM prAhurIshaM 
   santo vidvAMsaH sarvashAstrArthatajj~nAH ||2-74-24
 bhUtaM yasmAjjagadatyantadhIra
   tvatto.avyaktAdakSharAdakSharesha |
 tasmAttvAmAhurbhava ityeva bhUtaM
   sarveshvarANAM mahatAmapyudAram ||2-74-25
 yasmAjjitairabhiShikto.asi sarvai-
   rdevAsuraiH sarvabhUtaishcha deva | 
 maheshvaraM vishvakarmANamAhu-
   stvAM vai sarve tena devAtideva ||2-74-26
 pUjyo devaiH pUjyase nityadA vai 
   shashvachChreyaH kA~NkShibhirvaradAmeyavIrya | 
 tasmAdvikhyAto bhagavAndevadevaH 
   satAmiShTaH sarvabhUtAtmabhAvI ||2-74-27  
 bhUmitrayANAM deva yasmAtpratiShThA 
   punarlokAnAM bhAvanAmeyakIrtiH |
 tryambaketi prathamaM tena nAma 
   tavAprameya tridisheshanAtha ||2-74-28
 sharvaH shatrUNAM shAsanAdaprameya- 
   stathA bUyaH shAsanAchcheshvareNa |
 sarvavyApitvAchcha~NkaratvAchcha sadbhiH
   shabdasyeshAnaH shrIkarArkAgryatejAH ||2-74-29
 saMsaktAnAM nityadA yatkaroShi
   shamaM bhrAtR^ivyAnyadvyanaishIH samastAn |
 tasmAddevaH sha~Nkaro.asyaprameyaH 
   sadbhirdharmaj~naiH kathyase sarvanAthaH ||2-74-30
 dattaH prahAraH kulishena pUrvaM 
   taveshAna surarAxj~nAtivIrya |
 kanThe nailyaM tena te yatpravR^ittaM 
   tasmAtkhyAtastvaM nIlakaNTheti kalpaH ||2-74-31
 yalli~NgA~NkaM yachcha loke bhagA~NkaM 
   sarvaM soma tvaM sthAvaraM ja~NgamaM cha |
 prAhurviprAstvAM guNinaM tattvavij~nA-
   stathA dhyeyAmambikAM lokadhAtrIm ||2-74-32
 vedairgItA sA hi tattvaM prasUtA 
   yaj~no dIkShANAM yoginAM chAtirUpaH |
 nAtyadbhutaM tvatsamaM deva bhUtaM 
   bhUtam bhavyaM bhavadevAya nAsti ||2-74-33
 ahaM brahmA kapilo yo.apyanantaH 
   putrAH sarve brahmaNashchAtivIrAH |
 tvattaH sarve devadeva prasUtA 
   evaM sarveshaH kAraNAtmA tvamIDyaH ||2-74-34
iti saMstUyamAnastu bhagavAngovR^iShadhvajaH |
prasArya dakShiNaM hastaM nArAyaNamathAbravIt ||2-74-35
manIShitAnAmarthAnAM prAptiste surasattama |
pArijAtaM cha hartAsi mA bhUtte manaso vyathA ||2-74-36
yathA mainAkamAshritya tapastvamakaroH prabho |
tathA mama varaM kR^iShNa saMsmR^itya sthairyamApnuhi ||2-74-37
avadhyastvamajeyashcha mattaH shUratarastathA |
bhavitAsItyavochaM yattattathA na tadanyathA || 2-74-38
yashcha stavena mAM bhaktyA stoShyate.amarasattama |
tvayA kR^itena dharmaj~na dharmabhAksaMbhaviShyati |
samare cha jayaM viShNo prApya pUjAM tathottamAm ||20-74-39
bilvodakeshvaro nAma bhavitAhamihAnagha |
deveshvara tvayAsthApi devasiddhopayAchanaH ||2-74-40
ihasthopoShito vidvAnbhaktimAnmama keshava |
trirAtramIpsitA.NllokAngamiShyati janArdana ||2-74-41
avindhyA nAma deshe.asminga~NgA chaiva bhaviShyati |
ga~NgAsnAnasamaM snAnaM mantrato bhavitA tathA ||2-74-42
ShaTpuraM nAma nagaraM dAnavAnAM janArdana |
atrAntarddharaNIdeshe parAkramya mahAbalAH ||2-74-43
ete daityA durAtmAno jagato devakaNTakAH |
ChannA vasanti govinda sAnAvasya mahAgireH ||2-74-44
avadhyA devadevAnAM vareNa brahmaNo.anagha | 
mAnuShAntaritastasmAtttvametA~njahi keshava ||2-74-45
evamuktvA mahAdevastatraivAntaradhIyata |
pariShvajya mahAtmAnaM vAsudevaM janAdhipa ||2-74-46 
tato yAte mahAdeve prabhAtAyAM narAdhipaH |
tasyAM nishAyAM govindaH stUya parvatamabravIt ||2-74-47
tavAdhaH parvatashreShTha nivasanti mahAsurAH |
avadhyA devadevANAM vareNa brahmaNaH purA |2-74-48
nirgamiShyanti te naiva mayA ruddhA mahAbalAH |
dvAre niruddhe atraiva vina~NkShyanti mamAj~nayA ||2-74-49
tvayi sannihitashchAhaM bhaviShyAmi mahAgire |
adhiShThAya mahAghorAnnivatsyAmi cha parvata ||2-74-50
Aruhya mUrdhni madrUpaM dR^iShTvA parvatasattama |
gosahasrapradAnasya phalaM prApsyati shAshvatam ||2-74-51
tvatto.ashmabhishcha pratimAM kArayitvA hi bhaktitaH |
shushrUShayanti ye nityaM mama yAsyanti te gatim ||2-74-52
iti taM parvataM kR^iShNo varado.anugR^ihItavAn |
tadAprabhR^iti deveshastatra sannihito.achyutaH ||2-74-53
pAShANaiH pratimAM tAta kArayitvA cha kaurava |
shushrUShanti kR^itAtmAno viShNulokAbhikA~NkShiNaH ||2-74-54

  iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShnuparvaNi
     pArijAtaharaNe kR^iShNakR^itashivastutirnAma
           chatuHsaptatitamo.adhyAyaH