##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva -
Chapter 75 - Bringing Parijata from Svarga
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
November 12, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------
  atha pa~nchasaptatitamo.adhyAyaH
     svargAtpArijAtAnayanam

vaishampAyana uvAcha
tato rathavaraM kR^iShNaH samAruhya mahAmanAH |
bilvodakeshvaraM devaM namaskR^itya yayau nR^ipaH ||2-75-1
mahendramAhvayAmAsa rathastho madhusUanaH |
satkR^itaM puShkarAbhyAshe sarvairdevagaNaiH saha ||2-75-2
tataH shakro jayanto.atha haribhiryuktamuttamam |
Aruroha rathaM devaH sarvakAmapradaH satAm ||2-75-3
tato rathasthayoryuddhamabhavatkurunandana |
devayordevayogena pArijAtakR^ite tadA ||2-75-4
tato.ahanadraNe viShNurbANaiH shatrubalArdanaH |
sainyAni devarAjasya bANajAlairajihmagaiH ||2-75-5
upendraM na mahendro.atha naiva viShNuH sureshvaram |
tADayAmAsaturvIrau shastraiH shaktAvapi prabho ||2-75-6
ekaikamashvaM dashabhirmahendrasya janArdanaH |
vivyAdha vishikhaistIkShNairastrayuktairjaneshvara ||2-75-7
shaibyAdyAnapi devendraH sharairamarasattamaH |
chAdayAmAsa rAjendra ghorairastrAbhimantritaiH ||2-75-8
sa cha bANasahasraishcha kR^iShNo gajamavAkirat |
garuDaM cha mahAtejA balabhiddharivAhanam ||2-75-9
bhUyiShThAbhyAM latAbhyAM tau tadahaH shatrudAraNau |
yuyudhAte mahAtmAnau nArAyaNasurAdhipau ||2-75-10
chakampe vasudhA kR^itsnA naurjalastheva bhArata |
dishAM dAhena digdeshAH saMvR^itAshcha samantataH ||2-75-11
chelurgirivarAshchaiva petushcha shatasho drumAH |
petushcha dharaNIpR^iShThe martyA dharmaguNAnvitAH ||2-75-12
nirghAtAH shatashashchAnye petustatra narAdhipa |
Uhushcha saritah sarvAH pratisroto vishAMpate ||2-75-13
vishvagvAtA vavushchaiva peturulkAshcha niShprabhAH | 
muhurmuhurbhUtasa~NghA rathanAdena mohitAH ||2-75-14
prajajvAla jale chaiva vahnirjanapadeshvara |
yuyudhushcha grahaiH sArdhaM grahA nabhasi sarvataH ||2-75-15
jyotIMShi shatashaH petuH svargAchcha dharaNItalam |
dishAM gajAH prakupitAH nAgAshcha dharaNItale ||2-75-16
gardabhAruNasaMsthAnaishChinnAbhraishchAvR^itaM nabhaH | 
vinandadbhirmahArAvairulkAshoNitavarShibhiH ||2-75-17
na bhUrna dyaurna gamanaM narendravR^iShabhA bhavan |
svasthAni suravIrau tu dR^iShTvA yuddhagatau tadA || 2-75-18
jepurmuniganA mantra~njagato hitakAmyayA |
brAhmanAshcha mahAtmAno hyatiShThaMsteShu satvarAH ||2-75-19
tato brahmA mahAtejAH kashyapaM vAkyamabravIt |
gachCha vadhvA sahAdityA putrau vAraya suvrata ||2-75-20
sa tatheti tadA devamuktvA padmabhavaM muniH 
jagAma rathamAsthAya tasthau naravarAntike ||2-75-21
sthitaM tu kashyapaM dR^iShTvA sahAdityA tadantarA | 
ubhau rAthAbhyAM dharaNImavatIrNau mahAbalau ||2-75-22
nyastashastrau cha tau vIrau vavandaturarindamau |
pitarau dharmatattvaj~nau sarvabhUtahite ratau ||2-75-23
ubhau gR^hItvA hastAbhyAmaditistvabravIdvachaH |
asodarAvivaivaM kimanyonyaM hantumichChataH ||2-75-24
svalpamarthaM puraskR^itya pravR^ittamatidAruNam |
sadR^ishaM neti pashyAmi sarvathA mama putrayoH ||2-75-25
shrotavyaM yadi mAtushcha pitushchaiva prajApateH |
nyastashastrau sthitau bhUtvA kurutaM vachanaM mama ||2-75-26
tathetyuktvA cha tau devau snAtukAmau mahAbalau |
ga~NgAM jagmaturevAtha prajalpantau parasparam ||2-75-27

shakra uvAcha 

tvaM prabhurlokakR^itkR^itsnarAjye.ahaM sthApitastvayA |
sthApayitvA kathaM nAma punarmAmavamanyase ||
bhrAtR^itvamupagamyaiva jyeShThatvaM chApyapohya cha |
kathaM kamalapatrAkSha nirvANaM kartumichChasi ||2-75-29
snAtau tu jAhnavItoye punarabhyAgatau nR^ipa |
yatrAditiH kashyapashcha mahATmAnau dR^iDhavratau ||2-57-30
priyasa~NgamanaM nAma taM deshaM munayo.avadan |
yatra tau sa~Ngatau chobhau pitR^ibhyAM kamalekShaNau ||2-75-31
tataH shakrasya kauravya datvA vAchAbhayaM tadA |
yatra devagaNAH sarve sametA dharmachAriNaH ||2-75-32 
tato yayurvimAnaistu devAH sarve triviShTapam |
R^iddhyA paramayA yuktAsteShAmevAnurUpayA ||2-75-33
kashyapashchAditishchaiva tathA shakrajanArdanau |
vimAnamekamAruhya gatA rAjaMstriviShTapam || 2-75-34
te shakrasadanaM prAptA ramyaM sarvaguNAnvitam |
UShurekatra kauravya muditA dharmachAriNaH ||2-75-35
shachI tu kashyapaM patnyA sahitaM dharmavatsalA |
upAcharanmahAtmAnaM sarvabhUtahite ratam ||2-75-36
tatastasyAM prabhAtAyAM rajanyAmabravIddharim |
AdAtadhamatattvaj~nA sarvahUtahitaM vachaH ||2-75-37
upendra dvArakAM gachCha pArijAtaM nayasva cha |
vadhvA saMprApayasvesha puNyakaM hR^idaye sthitam ||2-75-38
puNyake satyayA prApte punareva tvayA taruH |
nandane puruShashreSThA sthApyaH sthAne yathochite ||2-75-39
evamastviti kR^iShNena devamAtA yashasvinI |
uktA dharmaguNairyuktA nAradena mahAtmanA ||2-75-40
tato.abhivAdya pitaraM mAtaraM cha janArdanaH |
mahendraM saha shachyAtha pratasthe dvArakAM prati ||2-75-41
dadau kR^iShNAya paulomI niyogAnkurunandana |
sarvAsAmeva kR^iShNasya bhAryANAM dharmachAriNI ||2-75-42
divyAnAM sarvaratnAnAM vAsasAM cha manasvinI |
nAnArAgAviraktAnAM sadevArajasAmapi ||2-75-43
bhAryANAM cha sahasrANi yAni ShoDasha mAdhave |
pratigR^ihya mahAtejAH prayayau dvArakAM prati ||2-75-44
saMpUjyamAno dyutimAnkhecharaiH puNyakarmabhiH |
sasAtyakiH saputrashcha prApto raivatakaM girim ||2-75-45
sa tatra sthApayitvA cha pArijAtaM varadrumam |
satyakaM preShayAmAsa dvArakAM dvArashAlinIm ||2-75-46

shrIkR^iShNa uvAcha 

pArijAtamihAnItaM mahendrasdanAnmayA |
nivedaya mahAbAho bhaimAnAM bhaimavardhana ||2-75-47
adya dvAravatIM chaiva pArijAtamahaM drumam |
praveshayiShye nagare shobhA prakriyatAM shubhA ||2-75-48
ityuktaH satyako gatvA tathoktva punarAgataH | 
kumArairnAgaraiH sArdhaM sAmbaprabhR^itibhiH prabho ||2-75-49
tato.agrataH pArijAtamAropya garuDe tadA |
pradyumno dvArakAM ramyAM vivesha rathinAM varaH ||2-75-50
shaibyAdihayayuktena rathenAnunayau hariH |
tasyAtha rathamukhyena satyakaH sAmba eva cha ||2-75-51
te tvanye nR^ipa vArShNeyA yAnairbahuvidhaistathA |
yayuH prahR^iShTAstatkarma pUjayanto mahAtmanaH ||2-75-52
satyakAdvistaraM shrutvA yAdavA nAgarAstathA |
vismayaM paramaM jagmuraprameyasya karmaNA ||2-75-53
taM divyakusumaM vR^ikShaM dR^iShTvA.a.anartanivAsinaH |
rAjanna tatR^ipurhR^iShTAH pashyamAnA mahodayam ||2-75-54
tamadbhutamachintyaM cha madakelikalANDajam |
vR^ikShottamaM pashyatAM vai vR^iddhAnAmagamajjarA ||2-75-55
ye tvandhachakShuShaH sarve te.abhavandivyachakShuShaH |
virogA rogiNashchAsa~NghrAtvA gandhaM vanaspateH ||2-75-56
lapantaH kokilA~nChvetA~nChrutvA.a.anartanivAsinaH |
babhUvurhR^iShTamanaso vavandushcha janArdanam ||2-75-57
nAnAvidhAni tUryANi geyAni madhurANi cha |
shushruvustasya vR^ikShasya nAtidUraM gatA narAH ||2-75-58
yo.ayaM sa~NkalpayAmAsa gandhaM hR^idyaM narastathA |
sa tadaiva tamAjaghre pArijAtasamudbhavam ||2-75-59
tataH pravishya ramyAM tu dvArakAM yadunandanaH |
vasudevaM mahAtmAnaM dadR^ishe devakIM tathA ||2-75-60
kukurAdhipatiM chaiva balaM bhrAtarameva cha | 
vR^iddhAshcha yAdavAnAM ye mAnArhAnamaropamAn ||2-75-61
visR^ijya tAnvai bhagavAnanAdinidhano.achyutaH |
saMpUjya cha yathAnyAyaM svameva bhavanaM gataH ||2-75-62
sa satyabhAmayA vAsaM vivesha madhusUdanaH |
pArijAtaM tarushreShThaM grahAya gadapUrvajaH ||2-75-63
sAdevI pUjayAmAsa prahR^iShTA vAsavAnujam |
pratijagrAha taM chApi pArijAtaM mahAdrumam ||2-75-64
manIShitena sa taruralpo bhavati bhArata |
mahAMshcha vAsudevasya tadadbhutamabhUnmahat ||2-75-65
kadAchiddvArakAM sarvAM prachChAdayati bhArata |
kadAchiddhastadhAryastu bhavatya~NguShThasannibhaH ||2-75-66
nananda satyA kauravya devI prApya manoratham |
puNyakArthaM tu saMbhArAnsaMbhartumupachakrame ||2-75-67
yAni dravyANi kauravya jambUdvIpe tu kAnichit |
yogyAni tAni kR^iShNena saMbhR^itAni mahAtmanA ||2-75-68
 muniM tadA saMsmR^itavAnsa nAradaM 
   janArdanaH sarvaguNochitaM vashI |
 pratigrahArthaM vratakasya satyayA
   yathopadiShTasya purandarAnujaH ||2-75-69

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
  pArijAtAnayane pa~nchasaptatitamo.adhyAyaH