##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 -Vishnu Parva
Chapter 77 - The Description of observance of Punyaka 
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
November 12, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

   Atha saptasaptatitamo.adhyAyaH
      punyAkavidhiH
 
janamejaya uvAcha 
puNyakAnAM mamotpattiM kathayasva dvijottama |
dvaipAyanaprasAdena sarvaM hi viditaM tava ||2-77-1

vaishampAyana uvAcha 
umayA puNyakavidhirnarendrotpAditaH purA |
shR^iNu yena vidhAnena loke dharmabhR^itAM vara ||2-77-2
svargAnnIte pArijAte kR^iShNenAkliShTakarmaNA |
yayau dvAravatIM dhImAnnArado munisattamaH ||2-77-3
devAsure nR^ipashreShTha sa~NgrAme samupasthite |
ShaTpurasya vadhe ghore mahAdevAj~nayAnagha ||2-77-4
kR^iShNena sahitaM vipraM nAradaM dharmavittamam |
AsInaM paripaprachCha rukmiNI bhaiShmikI nR^ipa ||2-77-5
tatra jAmbavatI devI satyabhAmA cha bhAminI |
gAndhArarAjaputrI cha yogayuktA narAdhipa ||2-77-6
devyashcha nR^ipa kR^iShNasya bahvyo.anyA vai samAgatAH |
kulashIlaguNopetA dharmashIlAH pativratAH ||2-77-7

rukmiNyuvAcha 
mune dharmabhR^itAM shreShTha dharmaj~nAnabhR^itAM vara |
utpattiM puNyakAnAM tvaM vaktumarhasyasheShataH ||2-77-8 
vidhiM cha phalayogaM cha dAnakAlaM tathaiva cha |
kautUhalaM nastatsiddhiM vadasva vadatAM vara ||2-77-9

nArada uvAcha 
shR^iNu vaidarbhi dhamaj~ne sapatnIbhiH sahAnaghe |
puNyakAnAM vidhiH prokto yathA devi purA mayA ||2-77-10
chachAromA vrataM devI puNyakAnAM shuchivratA |
vratAvasAne.atha tathA sakhyo devi nimantritAH ||2-77-11
adityAdyAH sutAH sarvA dakShasyAkliShTakarmaNaH |
paulomI cha shachI devI khyAtA loke pativratA ||2-77-12
rohinI cha mahAbhAgA somasya dayitA satI |
phAlgunI cha tathA pUrvA revatI cha vishAMpate ||2-77-13
tathA shatabhiShA chaiva maghA cha kurunandana |
etAbhirhi mahAdevI pUrvamArAdhitA satI ||2-77-14
ga~NgA sarasvatI chaiva veNI godA cha nimnagA |
tathA vaitaraNI chaiva gaNDakI yA cha bhArata ||2-77-15
anyAshcha sarito ramyA lopAmudrA cha bhArata |
satyashchAnyA jagaddevyo dhArayti hi tAH shubhAH ||2-77-16
shubhAshcha girinandinyo vahnikanyAshcha suvratAH |
svAhA vahnipriyA devI sAvitrI cha yashasvinI ||2-77-17
R^iddhiH kuberakAntA cha jaleshamahiShI tathA |
bhAryA pitR^ipateshchaiva vasupatnyastathA cha yAH ||2-77-18
hrIH shrIrdhR^itistathA kIrtirAshA medhA cha suvratAH |
prItirmatishcha khyAtishcha sannItishcha tapodhanAH ||2-77-19
devyaH satyastathaivAnyAH sarvabhUtahite ratAH |
tAsAM vratAvasAne cha pUjAM chakre.ambikA tadA ||2-77-20
tilaratnamayaM dattvA parvataM sarvadhAnyavat |
vAsobirbhUShaNairmukhyairnAnArAgaiH sumadhyame ||2-77-21
pratigR^ihya tu tAM pUjAM dattAM devyA tapodhanAH |
upaviShTAH kathAshchitrAH kurvantyo bhartR^idevatAH ||2-77-22
puNyakArthaM kathAstAsAmAsandevI shashaMsa yAH |
vidhiM cha puNyakasyAtha satInAM bhartR^idevate ||2-77-23
tAsAM matena sAdhvInAM savAsAM somanandinI |
paryapR^ichChadumAM devIM puNyakAnAM vidhiM varA ||2-77-24
umA tAsAM priyArthaM tu puNyakAnyabravIttadA |
samakShaM mama vaidarbhi sarvabhUtahite ratA ||2-77-25
mamaiva chomayA dattaH sa tadA ratnaparvataH |
pratigR^ihya mayA chaiva kR^ito brAhmaNasAchChubhe ||2-77-26
umA tvarundhatIM sAdhvImAmantrya yadabhAShata |
shR^iNu kalyANi vakShyAmi sarvAbhiH sahitA shubhe ||2-77-27
puNyakAnAM vidhiM kR^ItsnaM yathAvadanupUrvashaH |
yathA chaiva mayA dR^iShTastata eSha vidhiH shubhe ||2-77-28

 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
   puNyakavidhikathane saptasaptatitamo.adhyAyaH