##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 78 - Description of Punyaka Vratam
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca
November 16, 2008##
Note: verse 13 , line 2: pachyate is the correct word 

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------
  
      athAShTasaptatitamo.adhyAyaH 
         puNyakavratavarNanam

umovAcha 

sarvaj~nAhaM yadA bhartuH prasAdena shuchismite |
tadA purA mamAdiShTo dR^iShTaH puNyavidhiH shubhaH ||2-78-1
sanAtanaH puNyavidhiriti buddhyAvagamyatAm |
mahAdevaprasAdena mayA dR^iShTastvarundhati ||2-78-2
puNyakAni cha sarvANi chIrNavatyasmyanindite 
anuj~nayA bhagavato bhartuH sharvasya dhImataH ||2-78-3
satItvaM dharmacharaNaM yasyA nityamakhaNDitam |
puNyakAnAM vidhistasyAH purANaiH parikIrtitaH || 2-78-4
dAnopavAsapuNyAni sukR^itAnyapyarundhati |
niShphalAnyasatInAM hi puNyakAni tathA shubhe ||2-78-5
yA va~nchayanti bhartAraM yoniduShTAshcha yAH striyaH |
yonidoShAtpuNyaphalaM nAshnanti niraya~NgamAH || 2-78-6
sAdhvyo jagaddhArayanti sushIlAH patidevatAH |
ananyA dharmanityAshcha satIpanthAnamAshritAH ||2-78-7 
avAgduShTAH shauchayuktA dhR^itimatyaH shubhavratAH |
satataM sAdhuvAdinyo dhArayanti jagatkhalu ||2-78-8
vyAdhitaH patito vApi dIno vApi katha~nchana |
na tyaktavyaH striyA bhartA dharma eSha sanAtanaH ||2-78-9
akAryakAriNaM vApi patitaM vApi nirguNam |
strI patiM tArayatyeva tathA.a.atmAnaM shubhAnane ||2-78-10
yoniduShTastriyo nAsti prAyashchittaM hataiva sA |
vAgduShTe vihitaM sadbhiH prAyashchittaM purAtane ||2-78-11
bhartushChandena kartavyaM vratakaM sarvadA striyA |
upavAso.api vA satye kA~NkShantyA sukR^itAM gatim ||2-78-12
kalpAntarasahasreShu na strI sA labhate gatim |
tiryagyonisahasreShu pachyate yoniviplavAt ||2-78-13
yadi sA nAma mAnuShyaM strI labhedasatI satI |
chaNDAlayonau durmedhA jAyate kukkurAshanA ||2-78-14
bhartA devaH sadA strINAM sadbhirdR^iShTastapodhane |
yasyA hi tuShyate bhartA sA satI dharmachAriNI ||2-78-15
kautUhalahatAnAM tu strINAM loko na shobhanaH |
bhartaryeva mano yAsAM sadbhAvena vyavasthiitam ||2-78-16 
karmaNA manasA vachA patim nAticharanti yAH |
tAsAM puNyaphalaM saumye puNyakaiH samudAhR^itam ||2-78-17
puNyakAnAM vidhiM kR^itsnaM svarlokapratishobhane |
nibodha saha sarvAbhirdR^iShTo yastapasA mayA ||2-78-18
snAtvA strI prAtarutthAya patiM vij~nApayetsatI |
upavAsArthamatha vA vratakArthaM dR^itavrate ||2-78-19
shvashurAbhyAM cha charaNau satataM sattamasya cha |
grahAyaudumbaraM pAtraM sakushaM sAkShtaM tathA ||2-78-20
goshR^i~NgaM dakShiNaM sichya pratigR^ihNIta tajjalam |
tato bhartuH satI dadyAtsnAtasya prayatasya cha ||2-78-21
Atmano.api niShektavyaM tataH shirasi tajjalam | 
trailokyasarvatIrtheShu snAnametadudAhR^itam ||2-78-22
upavAseShu kartavyametaddhi vratakeShu cha |
snAnametaddhi sAmAnyaM strINAM puMsAM cha bhAmini ||2-78-23
arundhati mayA dR^iShTaM tapasA haratejasA |   
ashalyaviddhaM shayanamAsanaM cha tathAvidham ||2-78-24
svayaM prakShAlanaM chApi pAdayoranushabditam |
ashruprapAto roShashcha kalahashcha kR^itaH sati |
upavAsAdvratAdvApi sadyo bhraMshayati striyaH ||2-78-25
shuklameva sadA vAsaH prashastaM chandrasaMbhave |
antarvAso.aparaM chaiva upavAse vrate tathA ||2-78-26
pAdukArthaM tR^iNaiH kAryam sarvadA vratake sati |
upavAse.api cha vidhireSha eva pravartitaH ||2-78-27
a~njanaM rochanaM chApi gandhAnsumanasastathA |
vratake chopavAse cha nityameva vivarjayet ||2-78-28
dantakAShThaM shiraHsnAnamudvartanamathApi vA |
vivarjitaM mR^idA sarvaM shauchArthaM tu vidhIyate ||2-78-29
bilvAmR^itaphalairnityam shrIphalaishcha samAcharet |
prakShAlanaM vai shirasaH sadA mR^iNmishritairjalaiH || 2-78-30 
shiraso.abhya~njanaM saumye naiva tAvatprashasyate |
na pAdayorna gAtrasya sneheneti sthitiH smR^itA ||2-78-31
goyAnamuShTrayAnaM cha kharayAnaM cha varjitam |
nagnasnAnaM cha satataM vrate chApyupavAsake ||2-78-32
nadIjalaM prasravajaM prashastaM somanandini |
shubhe taDAge vApyAdau vistIrNe jalajAyute ||2-78-33
gatvA snAnaM prashstaM tu sadaiva khalu sarvathA |
alAbhe tvavaruddhA strI ghaTasnAnaM samAcharet || 2-78-34
navaishcha kumbhaiH snAtavyaM vidhireSha purAtanaH |
snAnaM cha kAryaM shirasA tapaHphalamavApnuyAt  ||2-78-35

   iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
       pArijAtaharaNe.aShTasaptatitamo.adhyAyaH