##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 -Vishnu Parva
Chapter 79 - Descripton of Punyaka Vrata - contd.
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca
November 18, 2008
Note 1: Verse 30, line1 : deyaM is the correct word
     2:  "   67,  "  1 : nakShatrANi   "    "##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------
  athaikonAshItitamo.adhyAyaH
   puNyakavratavarNanam

umovAcha
vidhinaitena kR^itsnena strI sadA bhartR^idevatA |
charetsaMvatsaraM dAntA ShaNmAsAnmAsameva cha ||2-79-1
striyo hyAvAhayetsAdhvIrekAdasha samAdhinA |
svayaM chaiva vidhirdR^iShTo vratakAnAM mayA shubhaH ||2-79-2
adbhirdadyAtsatIH sarvA yA mUlavratinI bhavet |
tAsAM tu niShkrayo deyaH kAladeshAnurUpataH ||2-79-3
tato mAsAntashuklasya tithau cha navamI tathA |
ArAdhayitvA kartavyaM vratakasyApavarjanam ||2-79-4
upavAsamahorAtraM vratakaM chApi nishchitam |
Adau chAnte cha kurvIta vratakasyApi siddhaye ||2-79-5
kShurakarma tato bharturAtmanashchaiva kArayet |
utsAdanaM cha snAnaM cha tasminnahani saMsmR^itam ||2-79-6
tato vivAhavatsnAnaM vihitaM puNyake shubhe |
maNDanaM chaiva vihitaM mAlyadhAraNameva cha ||2-79-7
kuMbhaistu snApyamAnemaM sAdhvI mantramudIrayet |
bhartuH pAdau namaskR^itya manasA vAtha vA girA ||2-79-8
  Apo devya R^iShINAM hi vishvadhAtryo
     divyA madantyo yAH sha~NkarA dharmadhAtryaH |
  hiraNyavarNAH pAvakAH shivatamena
     rasena shreyaso mAm juShantu ||2-79-9
apAmeSha smR^ito mantraH sarvatrAnyatra me shR^iNu |
mantrAH purANavihitAH strINAM sarvA~Ngashobhane ||2-79-10
 shubhAvyayA guNinI yuktadharmA
   bhartrA sAkaM mama dAsyA vareNa |
 mA karmanA manasA vApi vAchA 
   bharturbhaveyaM ruShatI syAM vasha~NgA ||2-79-11 
 sapatnInAmadhi nityaM bhaveyaM 
   saputrA syAM subhagA chArurUpA |
 saMpannahastA guNavAdinI cha 
   sarvAtmanA syAM mA daridrA bhaveyam ||2-79-12
 patishcha me syAtsumukho matpratIkSho
   nityaM madbhaktaH syAnmanmatirmadgatishcha |
 prItishcha nau syAchchakravAkAnurUpA 
   manovirAgo na bhavetsAdhuvatsyAt ||2-79-13
 lokAnsAdhvInAmuttamAnAM vrajeyaM 
   yAbhiH sarvaM dhAryate vishvarUpam |
 ubhe kule yAH shubhAH pAvayanti 
   piturbhartushcha patibhaktyorjitAshcha ||2-79-14 
 bhUmirvAyurjalamAkAshamagniH
   rantaH kShetraj~naH prakR^itiryo mahAMshcha |
 aha~NkArashcha mama sAkShye niyuktAH 
   smareyurme nishchayaM cha vrataM cha ||2-79-15
 yairArabdho dehinAM bhautiko.ayaM
   vidhiH sattvAdyairbhUtayuktaiH sabIjaiH |
 santvete me sAkShiNaH sarvasaMsthA 
   vrate chAsminnishchaye chApi nityam ||1-79-16
 chandrAdityau puNyasAkShI yamashcha 
   dishaH sarvA dasha chAtmA cha meyam |
 santvete vai sAkShiNaH sarvasaMsthA 
   vrate chAsminnishchaye chApi nitye ||2-79-17
mantrairetaiH purANoktaiH sarvadravyAbhimantraNam |
vratacharyAtprabhR^iti vai purANe samudAhR^itam ||2-79-18
snAtvAtha vAsasI dadyAdbhartuH kartya svyaM shubhe |
athAtmakartitaM na syAchChubhe vighnena kenachit ||2-79-19
vAso.anyadeva dadyAchcha shvetaM mukhyaM navaM shuchi |
svakartitaM cha sUtraM tu vAsasA tena mishrayet ||2-79-20
tato dvijaM shuchiM dAntaM j~nAnavij~nAnakovidam |
bhojayechcha yathAshaktyA saha bhartrA sumadhyame ||2-79-21
brAhmaNasyApi dAtavyaM vAsoyugmaM mahAtape |
shayyAsanaM gR^ihaM dhAnyaM dAsaM dAsIM tathaiva cha ||2-79-22
ala~NkAraH shaktitashcha ratnaparvata eva cha |
sarvadhAnyasamunmishrastilaishcha savisheShataH ||2-79-23
vAsobhishcha pratichChanno nAnAvarNairarundhatI |
hastyashvAvachayashchaiva deyA gaureva cha dhruvam ||2-79-24
lavaNapratimAM dadyAnnavanItasya chAparAM |
guDasya madhunashchaiva suvarNasya cha shobhanAm ||2-79-25
tathaiva sarvagandhAnAM rasAnAM pR^ithageva cha |
tathA sumanasAM dadyAdraupyasyaudumbarasya cha ||2-79-26
phalAnAM chaiva sarveShAM vAsasAmapi nandini |
chitrapratikR^itaM chaiva kAShThasya pratimAM tathA ||2-79-27
shilAM pratikR^itiM chaiva dadhno.atha payasastathA |
sarpiShA dUrvayA chaiva yA chAnyAamapyabhIpsati ||2-779-28 
kAladeshAnurUpaM cha deyaM vibhavataH sati |
alpaM vA bahulaM vApi bhartushChandena sarvadA ||2-79-29
tilapAtraM pradAtavyaM na deyaM nanu shobhane |
gaustvavashyaM pradAtavyA kapilA kAMsyameva cha ||2-79-30
kR^iShNAjinaM cha subhage satilaM vAsasAnvitam |
Adarshashchaiva kUrchashcha tathAjinamanindite ||2-79-31
etaddatvA sarvakAmAnApnoti varavarNini |
puro.adhikA putravatI subhagA rUpabhAginI ||2-79-32
mR^iShTahastA dhanADhyA cha strI bhavatyamalekShaNA |
ichChayA labhate chaiva kanyA rUpaguNAnvitAH ||2-79-33
bhavanti subhagAshcharyAstathaiva cha puro.adhikAH |
putravatyo dhanADhyAshcha shIlavatyashcha nityadA ||2-79-34
arundhati kR^itaM hyetanmayaiva prathamaM yataH |
umAvratakamityeva khyAtamatra mahItale ||2-79-35
etadevottamaM strINAM vrataM tasmAtsamAcharet |
sarvakAmAnavApnoti datvaivaitadanindite ||2-79-36
etadvratakaro hyeva devadevo vR^iShadhvajaH |
purAbhiShiktavAnsaumye priyArthaM mama sarvakR^it ||2-79-37
vratakasyAvasAne.atha deyaM bhojyaM cha nityadA |
strINAM kAmAH pradeyAshcha sadR^ishAH kAladeshayoH ||2-79-38
ekaikasya pradAtavyaM vratakaM varavarNini |
Chandato brAhmaNAnAM tu deyamannaM sadakShiNam ||2-79-39
pAyasaM tatra dAtavyaM vratake nAnyadiShyate |
nAtra prANivadhaH kAryaH purANe niyatA shrutiH ||2-79-40
atha dvitIyaM vakShyAmi vrataM somasamudbhave | 
mahAdevaprasAdena dR^iShTavatyasmi yachChubhe ||2-79-41 
sarvAH putraphalA nAryaH sadbhiretadudAhR^itam |
tasmAdanviShyatIM dadyAtsaputrakarakA~nChubhe ||2-79-42
jyeShThAShADhau shubhau mAsau puroktaM vidhimAcharet |
atha vA jyeShThamevaikamAShADhaM vA samAcharet ||2-79-43
tato mAsadvaye pUrNe mAse vA varavarNini |
saputrakarakAndadyAtphANitapratipUritAn ||2-79-44
sarpiShaH payasashchaiva dadhno.atha madhuno.anaghe |
jalasya cha tathA dadyAtpUrayitvA shashiprabhe ||2-79-45
etasmai j~nAnavR^iddhAya suvratAya jitAtmane |
saputrakarakAndadyAdyAvanto manasaH priyAH ||2-79-46
ichCheta strI duhitaraM strINAM kAmakaraM tataH |
ki~nchiddravyaM sutAkAmAtsutAM prApnotyasaMshayaH ||2-79-47
gaurvAtha kA~nchanaM vApi dakShiNA chaiva shasyate | 
viprasyAchChAdanaM deyamavashyaM tu shuchismite ||2-79-48
yaj~nopavItaM vratake dadyAnnArI shuchivratA |
saputrakarakANAM tu vidhirukto vipashchitA ||2-79-49
apatyAkhyAnayogena brAhmaNebhyaH shuchivratA |
saMvatsaraM susaMpUrNaM vratadharmAnupAlinI ||2-9-50
karakAnapi dadyAchcha pUrNe saMvatsare shubhe |
anuj~nayA sadA bhartuH satyavAdinyarundhati ||2-79-51
suvarNasUtraM viprAya kaumudyAM dAtumarhati |
yaj~nopavItaM viprasya vrataM saMsthApya kAmikam ||2-79-52
yaj~nopavItaM karakaM dakShiNAM cha svashaktitaH |
prayachChatI satI strIbhyaH sarvAnkAmAnsamashnute ||2-79-53 
navaM na bhakShayetki~nchinnArI dhAnyamatho phalam |
puShpANi nopayu~njIta yAvadevaM samAcharet ||2-79-54
ekabhaktena dharmaj~ne puNyakaM kartumarhati |
brAhmanAya tathA deyam bhartushcha tadanantaram ||2-79-55
evaM saMvatsaraM kR^itvA subhagA rUpashAlinI |
bhavatyavidhavA chaiva strI dhanasya tatheshvarI ||2-79-56
vArtAkAni cha khAdedyA strI pUrNaM parivatsaram |
na sA putravinAshaM hi pashyatItyavagamyatAm ||2-79-57
shashakaM mR^gamAMsaM vA nityameva vivarjayet |
nApnoti maraNaM nArI prApnoti patidevatAm ||2-79-58
alAbuM varjayennArI tathaivotpAdikAmapi |
kalambIM kA~nchanaM nAdyAdyA bhartuH sukhamichChati ||2-79-59 
pUrNe saMvatsare dadyAdekaikaM shAkamAdR^itA |
sadakShiNaM putravatI bhavatyekA puro.adhikA ||2-79-60
svayaM prakShAlayAnA strI svapAdAvevamAditaH |
pratiShThAM labhate nityamudvegaM nAdhigachChati ||2-79-61
divA yA sUryapUtena vartayetstrI pativratA |
ekaM saMvatsaraM pUrNaM rAtrAvannaM vivarjayet ||2-79-62
sA jIvaputrA subhagA bhavatyamaravarNini | 
adhitiShThati sarvAshcha sapatnyo nAtra saMshayaH ||2-79-63
pUrNe saMvatsare dadyAtsauvarNaM sUryamuttamam |
brAhmaNAyAbhirUpAya daridrAya yashasvine ||2-79-64
phalAni vAtha puShpANi bhakShyANyapi cha suvratA |
dadyAdanastamitake charitavratakA tathA || 2-79-65
yA tathAstamite sUrye bhu~Nkte strI niyatA satI |
chandranakShatrapUtAni bhojyAni varavarNini ||2-79-66
sA dadyAtkA~nchanaM chandraM nakShatrANi grahAnapi |
abhirUpAya viprAya vAsashcha lavaNAnvitam ||2-79-67
chandrashItalagAtrI sA bhavatyamaravarNinI |
subhagA darshanIyA cha putravatyapi bhAvinI ||2-79-68
paurNamAsyAM tu satataM prApte somodaye.a~NganA |
arghaM dadyAtsumanasAM sAkShataM sakushaM tathA ||2-79-69
yAvakaM cha baliM dadyAddadhnA cha saha saMyutam |
evaM yA kurute nityaM sarvAnkAmAnavApnuyAt ||2-79-70
adR^iShTvA yA tu nAshnAti sUryaM nArI pativratA |
durdine vAtha vA vyabhre seShTAnkAmAnavApnuyAt ||2-79-71
kA~nchanaM shaktito dadyAtsA viprAya manasvnI |
subhagA darshanIyA cha bhavatyamaravarNinI ||2-79-72
  
   iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi 
   pArijAtaharaNe vratakathana ekonAshItitamo.adhyAyaH