##Harivamsha Maha Puranam - ViShNu Parva - 
Chapter 7 - The snapping of Yamala-arjuna trees
Itranslated and proofread by K S Rmachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, March 10, 2008## 

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------
atha saptamo.adhyAyaH
yamalArjunabha~NgaH

vaishaMpAyana uvAcha 

kAle gachChati tau saumyau dArakau kR^itanAmakau |
kR^iShNasa~NkarShaNau chobhau ri~NgiNau samapadyatAm ||2-7-1
tAvanyonyagatau bAlau bAlyAdevaikatAM gatau |
ekamUrtidharau kAntau bAlachandrArkavarchasau ||2-7-2
ekanirmANanirmuktAvekashayyAsanAshanau |
ekaveShaharAvekaM puShyamAnau shishuvratam ||2-7-3
ekakAryAntaragatAvekadehau dvidhAkR^itau |
ekacharyau mahAvIryAvekasya shishutAM gatau ||2-7-4
ekapramANau lokAnAM devavR^ittAntamAnuShau |
kR^itsnasya jagato gopA saMvR^ittau gopadArakau ||2-7-5
anyonyavyatiShaktAbhiH krIDAbhirabhishobhitau |
anyonyakiraNagrastau chandrasUryAvivAMbare ||2-7-6
visarpantau tu sarvatra sarpabhogabhujAvubhau |
rejatuH pAMsudigdhA~Ngau dR^Iptau kalabhakAviva ||2-7-7
kvachidbhasmapradIptA~Ngau karIShaprokShitau kvachit |
tau tatra paryadhAvetAM kumArAviva pAvakI ||2-7-8
kvachijjAnubhirudghR^iShTaiH sarpamAnau virejatuH |
krIDantau vatsashAlAsu shakR^iddigdhA~NgamUrdhajau ||2-7-9
shushubhAte shriyA juShTAvAnandajananau pituH |
janaM cha viprakurvANau vihasantau kvachitkvachit ||2-7-10
tau tatra kautUhalinau mUrdhajavyAkulekShanau |
rejatushchandravadanau dArakau sukumArakau ||2-7-11
atiprasaktau tau dR^iShTvA sarvavrajavichAriNau 
nAshakattau vArayituM nandagopaH sudurmadau ||2-7-12
tato yashodA sa~NkruddhA kR^iShNaM kamalalochanam |
AnAyya shakaTImUle bhartsayantI punaH punaH ||2-7-13
dAmnA chaivodare baddhvA pratyabandhadulUkhale |
yadi shakto.asi gachCheti tamuktvA karma sAkarot ||2-7-14   
vyagrAyAM tu yashodAyAM nirjagAma tato.a~NgaNAt |
shishulIlAM tataH kurvankR^iShNo vismApayanvrajam ||2-7-15
so.a~NgaNAnnissR^itaH kR^iShNaH karShamANa ulUkhalam |
yamalAbhyAM pravR^iddhAbhyAmarjunAbhyAM charanvane |
madhyAnnishchakrAma tayoH karShamANa ulUkhalam ||2--7-16 
tattasya  karShato bhaddhaM tiryaggatamulUkhalam 
lagnaM tAbhyAM sumUlAbhyAmarjunAbhyAM chakarSha cha ||2-7-17
tAvarjunau kR^iShyamANau tena bAlena raMhasA |
samUlaviTapau bhagnau sa tu madhye jahAsa vai ||2-7-18
nidarshanArthaM gopANAM divyaM svabalamAsthitaH |
taddAma tasya bAlasya prabhAvAdabhavddR^iDham ||2-7-19
yamunAtIramArgasthA gopyastaM dadR^ishuH shishum |
krandantyo vismayantyashcha yashodAM yayura~NganAH ||2-7-20
tAstu saMbhrAntavadanA yashodAmUchura~NganAH |
ehyAgachCha yashode tvaM saMbhramAtkiM vilambase ||2-7-21
yau tAvarjunavR^ikShau tu vraje satyopayAchanau |
putrasyopari tAvetau patitau te mahIruhau ||2-7-22 
dR^iDhena dAmnA tatraiva baddho vatsa ivodare |
jahAsa vR^ikShayormadhye tava putraH sa bAlakaH ||2-7-23
uttiShTha gachCha durmedhe mUDhe paNDitamAnini |
putramAnaya jIvantaM muktaM mR^ityumukhAdiva || 2-7-24
sA bhItA sahasotthAya hAhAkAraM prakurvatI |
taM deshamagamadyatra pAtitau tAvubhau drumau || 2-7-25
sA dadarsha tayormadhye drumayorAtmajaM shishum |
dAmnA nibaddhamudare karShamANamulUkhalam ||2-7-26
sA gopI gopavR^iddhashcha samuvAcha vrajastadA | 
paryAgachChanta te draShtuM gopeShu mahadadbhutam ||2-7-27
jajalpuste yathAkAmaM gopA vanavichAriNaH |
kenemau pAtitau vR^ikShau ghoShasyAyatanopamau ||2-7-28
vinA vAtaM vinA varSham vidyutprapatanaM vinA |
vinA hastikR^itaM doSham kenemau pAtitau drumau ||2-7-29
aho bata na shobhetAM vimUlAvarjunAvibhau |
bhUmau nipatitau vR^ikShau vitoyau jaladAviva |
yadImau ghoSharachitau ghoShakalyANakAriNau ||2-7-30
nandagopa prasannau te drumAvevaM gatAvapi |
yachcha te dArako mukto vipulAbhyAmapi kShitau ||2-7-31
autpAtikamidaM ghoShe tR^itIyaM vartate tviha |
pUtanAyA vinAshashcha drumayoH shakaTasya cha ||2-7-32
asminsthAne cha vAso.ayaM ghoShasyAsya na yujyate |
utpAtA hyatra dRishyante kathayanto na shobhanam ||2-7-33
nandagopastu sahasA muktvA kR^iShNamulUkhalAt |
niveshya chA~nke suchiraM mR^itaM punarivAgatam ||2-7-34 
nAtR^ipyatprekShamANo vai kR^iShNaM kamalalochanam |
tato yashodAM garhanvai nandagopo vivesha ha |
sa cha gopajanaH sarvo vrajameva jagAma ha ||2-7-35
sa cha tenaiva nAmnA tu kR^iShNo vai dAmabandhanAt |
gohSThe dAmodara iti gopIbhiH parigIyate ||2-7-36
etadAshcharyabhUtaM hi bAlasyAsIdvicheShTitam |
kR^iShNasya bharatashreShTha ghoShe nivasatastadA ||2-7-37  
    
    iti shrImahAbhArate khileShu harivAMshe viShNuparvaNi shishucharyAyAM
yamalArjunabha~Nge nAma saptamo.adhyAya