##Harivamsha MahA Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 81 - Narration of Umavrata Concluded
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca
November 22, 2008
Note : Verse 33, line 1 : tiShTheyaM is correct##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

      athaikAshItitamo.adhyAyaH 
      umAvratakathanasamAptiH

umovAcha 
bAndhavAnsaguNAnichChedekabhaktena nityadA |
saptamIM saptamIM nityaM kshapetstrI patidevatA ||2-81-1
tataH samvatsare pUrNe vR^ikShaM dadyAddhiraNmayam |
sadakShiNaM brAhmaNAya shubhabandhumatI bhavet ||2-81-2
kara~nje dIpakaM dadyAtsadA yA pramadA vare |
pUrNe saMvatsare dadyAtsauvarNaM dIpakaM tataH ||2-81-3 
ruchyA sA strI bhavedbharturiShTA putravtI tathA |
sapatnInAmadhi tathA dIpavajjvalate shubhe ||2-81-4
yA sheShabhojinI nityaM naiva cha syAdaruntudA |
na cha syAdvyashanA saumye nityaM cha patidevatA ||2-81-5
shauchAnvitA cha satataM na cha rUkShAbhibhAShiNI |
shvashrUshvashurayornityaM shushrUShAbhiratA satI ||2-81-6
kiM tasyA vratakaiH kAryaM kiM vA syAdupavAsakaiH |
yA bhartR^idevatA nityaM satyadharmaguNAnvitA ||2-81-7
vidhavA strI tu yA hi syAddaivayogAtsatI sati |
tasyA vakShyAmi yo dharmaH purANoktaH sumadhyame ||2-81-8
patiM sa~NkalpayitvA sA chitrasthaM vAtha mR^inmayam |
tasya pUjAM sadA kuryAtsatAm dharmamanusmaret ||2-81-9
tata evAbhyanuj~nAM sA nityaM yAcheta suvratA |
vratake chopavAse cha bhojane cha visheShataH ||2-81-10
bhartR^ilokAnvrajatyeva na chedvyuchcharate patim |
shANDilI sUryavadbhAti satataM patidevatA ||2-81-11
adyaprabhR^iti sarveShAM devAnAM chaiva yoShitaH |
drakShyanti puNyakavidhiM paurANo yaH sanAtanaH ||2-81-12
munishcha nAradaH kR^itsnaM paurANaM j~nAsyate vidhim |
upavAsasya dharmAtmA vratakAnAM tathaiva cha ||2-81-13
aditistapasendrANI tvaM cha somasute vare |
pravartane puNyakAnAM vratakAnAM cha sarvadA ||2-81-14
kIrtanIyAH satInAM hi bhaviShyatha guNAnvitAH |
upavAsavratavidhiM yathAvadiha kR^itsnashaH ||2-81-15
prAdurbhAveShu sarveShu bhAryA viShNormahAtmanaH |
j~nAsyanti puNyakavidhiM nityameva sanAtanam ||2-81-16
savisheShaM cha dharmANAM strIdharmeShu prashasyate |
patibhaktiraduShTatvamavAgduShTatvameva cha ||2-81-17

nArada uvAcha 
evamuktAstu tAH sAdhvyo mahAdevyA tapodhanAH |
jagmurhR^iShTA mahAdevIM praNipatya harapriyAm ||2-81-18
aditirvratakaM chakre shR^iNuyAddharmachAriNI |
umAvratavidhiH sarvaH pUrvoddiShTastayA kR^itaH ||2-81-19
pArijAte nibadhyAtha mama dattastu kashyapaH |
aditivratakaM nAma taddattaM satyabhAmayA ||2-81-20
tadeva vratakaM dattaM sAvitryA dharmanityayA |
taireva yuktaiH saMyuktamidaM tvabhyadhikaM kR^itam ||2-81-21
saMdhyAkAle tu saMprApte sthAne sthAne tathaiva cha |
pUjanaM vA namaskAro japashcha dviguNaH smR^itaH ||2-81-22
sAvitrIvratakaM kR^itvA tathAdityA vrataM satI |
bhartuH kulaM pitR^IkulamAtmAnaM chaiva tArayet ||2-81-23 
indrANI vratakaM chakre tadevaumaM yathAvidhi |
raktamabhyadhikaM vAso bhojanaM chaiva sAmiSham ||2-81-24 
chaturthe divase vApi puNyakArthaM vidhiH punaH |
ahorAtropavAsashcha deyaM kumbhashataM tathA ||2-81-25  
ga~NgayA vratakaM dattaM tadevaumaM yashaskari |
snAnamabhyadhikam tvatra pratyUShasyAtmano jale ||2-81-26
anyasminvA jale mAghashuklapakShe haripriye |
etadga~NgAvrataM nAma sarvakAmapradaM smR^itam ||2-81-27
sapta sapta cha saptAtha kulAni harivallabhe |
strI tArayati dharmaj~nA ga~NgAvratakachAriNI ||2-81-28
deyaM kumbhasahasraM tu ga~NgAyA vratake shubhe |
tAraNaM pAraNaM chaiva tadvrataM sArvakAmikam ||2-81-29
yamabhAryA chakArAtha vrataM yAmarathaM shubham |
hemante tattu kartavyamAkAshe harivallabhe ||2-81-30
imAni chaiva vAkyAni brUyAdAkAshamAsthitA |
snAtvA shuchisamAchArA namaskR^itya patiM shubhe ||2-81-31
charAmyahaM yAmarathaM himaM pR^iShThena dhAraye |
pativratA jIvaputrA bhaveyaM cha puro.adhikA ||2-81-32
sapatnIradhitiShTheyaM pashyeyaM chaiva mA yamam |
sabhartR^iputrA jIveyaM chiraM cha sukhameva cha ||2-81-33
patilokaM cha gachCheyaM bhaveyaM nandinI tathA |
suchailA mR^iShTahastA cha svajaneShTA guNAnvitA ||2-81-34
evaM kR^itvA tato vipraM madhunA svasti vAchayet |
tilairapi tathA kR^iShNaiH pAyasena tu bhojayet ||2-81-35
evaM vratAni devIbhiH kR^itAnyamaravarNini |
mahAdevyA puroktAni rudrapatnyA haripriye ||2-81-36
ahaM bravImi tapasA madIyena samanvitA | 
sarvA drakShyatha guNyAni vratakAni tathaiva cha ||2-81-37
paurANAnyumayA devyA yAni dR^iShTAni vai purA |
kalyANaguNayuktAni pAvanAni shubhAni cha ||2-81-38 

vaishampAyana uvAcha
rukmiNI vratakaM chakre dR^iShTvA vratakavistaram |
umAyA varadAnena dR^iShTvA divyena chakShuShA ||2-81-39
umAvrateShu sarveShu vR^iShadAnaM tathAdhikam |
ratnamAlApradAnaM cha yathAnnaM sArvakAmikam ||2-81-40
tathA jAmbavatI chakre puromAvratakaM yathA |
dadAvabhyadhikaM sA tu ratnavR^ikShaM manoharam |2-81-41
satyA dadau tathaivAtha puromAvratakaM tathA |
pItamabhyadhikaM vAsastayA dattamumAvrate ||2-81-42
rohiNyAtha cha phAlgunyA maghayA cha purAtane |
vratAni khalu dattani bahUni kulavardhane ||2-81-43
dadau shatabhiShA chaiva vratakaM puNyalakShaNam |
yena nakShatramukhyatvaM jagAma kurunandana ||2-81-44
 
  iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
      pArijAtaharaNe umAvratakathanasamAptau
pArijAtaharaNakathanasamAptau chaikAshItitamo.adhyAyaH ||

   samAptaM chedaM harivaMshasya pUrvArdham