##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 82 - Elimination of Shatpura
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca
November 24, 2008##
Note :
1. verse 26, line 2 : svarga is correct
2. verse 28, line 2 : I am not able to defend tapodhana. 
                    tapodhanAH seems appropriate.##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------
        atha dvyashItitamo.adhyAyaH 
            ShaTpuravadhaH


janamejaya uvAcha
vaishampAyana dharmaj~na vyAsashiShya tapodhana |
pArijAtasya haraNe ShaTpuraM parikIrtitam ||2-82-1
nivAso.asuramukhyAnAM dAruNAnAM tapodhana |
teShaM vadhaM munishreShTha kIrtayasvAndhakasya cha ||2-82-2

vaishampyana uvAcha 
tripure nihate vIre rudreNAkliShTakarmaNA |
tatra pradhAnA bahavo babhUvurasurottamAH ||2-82-3
sharAgninA na dagdhAste rudreNa tripurAlayAH |
ShaShThiH shatasahasrANi na nyUnAnyadhikAni cha ||2-82-4
te j~nAtivadhasaMtaptAshchakrurvIrAH purA tapaH |
jaMbUmArge satAmiShTe maharShigaNasevite ||2-82-5
AdityAbhimukhA vIrAH sahasrANAM shataM samAH |
vAyubhakShA nR^ipashreShTha stuvantaH padmasambhavam ||2-82-6
teShAmudumbaraM rAjangaNa ekaH samAshritaH |
vR^ikShaM tatrAvasanvIrAste kurvanto mahattapaH ||2-82-7
kapitthavR^ikShamAshritya kechittatroShitAH purA |
sR^igAlavATIstvapare cherurugraM tathA tapaH ||2-82-8
vaTamUle tathA cherustapaH kauravanandana |
adhIyanto paraM brahma vaTaM gatvAsurAtmajAH ||2-82-9
teShAM tuShTaH prajAkartA naradevapitAmahaH |
varaM dAtuM surashreShThaH prApto dharmabhR^itAM varaH ||2-82-10
varaM varayatetyuktAste rAjanpadmayoninA |
neShustadvaradAnaM tu dviShantastryambakaM vibhum ||2-82-11
ichChanto.apachitiM gantuM j~nAninAM kurunandana |
tAnuvAcha tato brahmA sarvaj~naH kurunandana ||2-82-12   
vishvasya jagataH kartuH saMhartushcha mahAtmanaH |
kaH shakto.apachitiM gantuM mAstu vo.atra vR^ithA shramaH ||2-82--13
anAdimadhyanidhanaH somo devo maheshvaraH |
tamAsUya sukhaM svarge vastumichChanti ye.asurAH ||2-82-14
te neShustatra kechittu durAtmAno mahAsurAH |
atheShurapare rAjannasurA bhavyabhAvanAH ||2-82-15
neShurye sudurAtmAnastAnuvAcha pitAmahaH |
varayadhvaM varaM vIrA rudrakrodhamR^ite.asurAH ||2-82-16
te UchuH sarvadevAnAmavadhyAH syAma he vibho |
purANi ShaTcha no deva bhavantvantarmahItale ||2-82-17
sarvakAmasamR^iddhArthaM ShaTpuraM chAstu naH prabho |
vayaM cha ShaTpuraM gatvA vasema cha sukhaM vibho ||2-82-18
rudrAdugraM bhayam na syAdyena no j~nAtayo hatAH |
nihataM tripuraM dR^iShTvA bhItAH sma tapasAM nidhe ||2-82-19

pitAmaha uvAcha 
asurA bhavatAvadhyA devAnAm sha~Nkarasya cha |
na bAdhiShyatha chedviprAnsatpathasthAnsatAM priyAn ||2-82-20
vipropaghAtaM mohAchchetkariShyatha katha~nchana |
nAshaM yAsyatha viprA hi jagataH paramA gatiH ||2-82-21
nArAyanAdvibhetavyaM kurvadbhirbrAhmaNAhitam |
sarvabhUteShu bhagavAnhitaM dhatte janArdanaH ||2-82-22
te gatA asurA rAjanbrahmaNA ye visarjitAH |
ye.api bhaktA mahAdevamasurA dharmachAriNaH ||2-82-23
svayaM hi darshanaM teShAM dadau tripuranAshanaH |
shvetaM vR^iShabhamAruhya somaH sapravaraH prabhuH |
uvAchedaM cha bhagavAnasurAnsa satAM gatiH ||2-82-24  
vairamutsR^ijya daMbhaM cha hiMsAM chAsurasattamAH |
mAmeva chAshritAstasmAdvaraM sAdhu dadAmi vaH ||2-82-25
yairdIkShitAH stha munibhiH satkriyAparamairdvijaiH |
saha tairgamyatAM svargaH prIto.aham vaH sukarmaNA ||2-82-26
iha ye chaiva vatsyanti tApasA brahmavAdinaH |
api kApitthikA vR^ikShe teShAM loko yathA mama ||2-82-27
iha mAsAntapakShAntau yaH kariShyati mAnavaH |
vAnaprasthena vidhinA pUjayanmAM tapodhanaH ||2-82-28
varShANAM sa sahasraM tu tapasAM prApsyate phalam |
kR^itvA virAtraM vidhivallapsyate chepsitAM gatim ||2-82-29
arkadvIpe nivasato dviguNaM tadbhaviShyati |
na videshe cha bhadraM vo varametaddadAmyaham ||2-82-30
shvetavAhananAmAnaM yashcha mAM pUjayiShyati |
sarvato bhayachitto.api gatiM sa mama yAsyati ||2-82-31
audumbarAnvATamUlAndvijAnkApitthikAnapi |
tathA sR^igAlavATIyAndharmAtmAno dR^iDhavratAn ||2-82-32
munIMshcha brahmavAdIyAnsavisheSheNa ye narAH |
pUjayiShyanti satataM te yAsyantIpsitAM gatim ||2-82-33
ityuktvAtha mahAdevo bhagavA~nChvetavAhanaH |
taireva sahitaH sarve rudralokaM jagAma vai ||2-82-34
jambUmArgam gamiShyAmi jambUmArge vasAmyaham |
evaM sa~NkalpamAno.api rudraloke mahIyate ||2-82-35

 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
      ShaTpuravadhe dvyashItitamo.adhyAyaH