##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 83 - Expanding Glory, Annihilation of Demons
Itanslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
November 26, 2008
Note 1 : verse 22, line 2 : devakIM is correct
     2 :  "   24, line 2 : visarga for pANdavaH is to be concealed in sandhi
     3 : verse ending with dhImatA has to be numbered 25 ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

          atha tryashItitamo.adhyAyaH
        yashavistaro duShTanigrahashcha 

vaishampAyana uvAcha 
etasminneva kAle tu chaturvedaShaDa~Ngavit |
brAhmaNo yAj~navalkyasya shiShyo dharmaguNAnvitaH ||2-83-1 
brahmadatteti vikhyAto vipro vAjasaneyivAn |
ashvamedhaH kR^itastena vasudevasya dhImataH ||2-83-2
sa saMvatsaradIkShAyAM dIkShitaH ShaTpurAlayaH |
AvartAyAH shubhe tIre sunadyA munijuShTayA ||2-83-3
sakhA cha vasudevasya sahAdhyAyI dvijottamaH |
upAdhyAyashcha kauravya kShIrahotA mahAtmanaH ||2-83-4
vasudevastatra yAto devakyA sahitaH prabho |
yAjamAnye ShaTpurasthaM yathA shakro bR^ihaspatim ||2-83-5
tatsatraM brahmadattasya bahvannaM bahudakShiNam |
upAsanti munishreShThA mahAtmAno dR^iDhavratAH ||2-83-6 
vyAso.ahaM yAj~navalkyashcha sumanturjaiministathA |
dhR^timA~njAbalishchaiva devalAdyAshcha bhArata ||2-83-7
R^iddhyAnurUpayA yuktaM vasudevasya dhImataH |
yatrepsitAndadau kAmAndevakI dharmachAriNI ||2-83-8
vAsudevaprabhAveNa jagatsraShTurmahItale |
tasminsatre vartamAne daityAH ShaTpuravAsinaH ||2-83-9
nikumbhAdyAH samAgamya tamUchurvaradarpitAH |
kAryatAM yaj~nabhAgo naH somaM pAsyAmahe vayam |
kanyAshcha brahmadatto no yajamAnaH prayachChatu ||2-83-10 
bahvyaH santyasya kanyAshcha rUpavatyo mahAtamanaH |
AhUya tAH pradAtavyAH sarvathaiva hi naH shrutam ||2-83-11
ratnAni cha brahmadatto vishiShTAni dadAtu naH |
anyathA tu na yaShTavyaM vayamAj~nApayAmahe ||2-83-12 
etachChrutvA brahmadattastAnuvAcha mahAsurAn |
yaj~nabhAgo na vihitaH purANe.asurasattamAH ||2-83-13
kathaM satre somapAnaM shakyaM dAtuM mayA hi vaH |
pR^ichChateha munishreShThAnvedabhAShyArthakovidAn ||2-83-14
kanyA hi mama yA deyAstAshcha sa~NkalpitA mayA |
antarvedyAM pradAtavyAH sadR^ishAnAmasaMshayam ||2-83-15
ratnAni tu prayachChAmi sAntvenAhaM vichintyatAm |
balAnnaiva pradAsyAmi devakIputramAshritaH ||2-83-16
nikumbhAdyAstu ruShitAH pApAH ShaTpuravAsinaH |
yaj~navATaM viluluThurjahruH kanyAshcha tAstathA ||2-83-17
taddR^iShTvA saMpravR^ittaM tu dadhyAvAnakadundubhiH |
vAsudevaM mahAtmAnaM balabhadraM gadaM tathA ||2-83-18
viditArthastataH kR^iShNaH pradyumnamidamabravIt |
gachCha kanyAparitrANaM kuru putrAshu mAyayA ||2-83-19
yAvadyAdavasainyena ShaTpuraM yAmyahaM prabho |
sa yayau ShaTpuraM vIraH piturAj~nAkarastadA ||2--83-20
nimeShAntaramAtreNa gatvA kAmo mahAbalaH |
kanyAstA mAyayA dhImAnupajahre mahAbalaH ||2-83-21
mAyAmayIshcha kR^itvA.anyA nyastavAnrukmiNIsutaH |
mA bhairiti cha dharmAtmA devakImuktavAMstadA ||2-83-22
mAyAmayIstato hR^itvA sutA hyasya durAsadAH |
ShaTpuraM vivishurdaityAH parituShTA narAdhipa ||2-83-23
karma chAsAryate tatra vidhidR^iShTeNa karmaNA |
yadvishiShTaM bahuguNaM tadabhUchcha narAdhipa ||2-83-24
etasminnantare prAptA rAjAnastatra bhArata |
satre nimantritAH pUrvaM brahmadattena dhImatA ||2-83-25
jarAsaMdho dantavaktraH shishupAlastathaiva cha |
pANDavA dhArtarAShTrAshcha mAlavAH sagaNAstathA ||2-83-26
rukmI chaivAhvR^itishchaiva nIlo vA dharma eva cha |
vindAnuvindAvAvantyau shalyaH shakunireva cha ||2-83-27
rAjAnashchApare vIrA mahAtmAno dR^iDhAyudhAH |    
AvAsitA nAtidUre ShaTpurasya cha bhArata ||2-83-28
tAndR^IShTvA nAradaH shrImAnachintayadaninditaH | 
kShattrasya yAdavAnAM cha bhaviShyati samAgamaH ||2-83-29 
atra heturahaM yuddhe tasmAttatprayatAmyaham |
evaM sanchintayitvAtha nikumbhabhavanaM gataH ||2-83-30
pUjitaH sa nikumbhena dAnavaishcha tathAparaiH |
upaviShTaH sa dharmAtmA nikumbhamidamabravIt ||2-83-31
kathaM virodhaM yadubhiH kR^itvA svasthairihAsyate |
yo brahmadattaH sa hariH sa hi tasya vibhuH sakhA ||2-83-32
shatAni pA~ncha bhAryANAM brahmadattasya dhImataH |
AnItA vasudevasya sutasya priyakAmyayA || 2-83-33
shatadvayaM brAhmaNInAM rAjanyAnAM shataM tathA |
vaishyAnAm shatamekaM cha shUdrANAM shatameva cha ||2-83-34
tAbhiH shushrUShito dhImAndurvAsa dharmavittamaH |
tena tAsAM varo datto muninA puNyakarmaNA ||2-83-35
ekaikastanayo rAjannekaikA duhitA tathA |
rUpeNAnupamAH sarvA varadAnena dhImataH ||2-83-36
kanyA bhavanti tanayAstasyAsura punaH punaH |
sa~Ngame sa~Ngame viIra bhartR^ibhiH shayane saha ||2-83-37 
sarvapuShpamayam gandhaM prasravanti varA~NganAH |
sarvadA yauvane nyastAH sarvAshchaiva pativratAH ||2-83-38
sarvA guNairapsarasAM gItanR^ityaguNodayam |
jAnanti sarvA daiteya varadAnena dhImataH ||2-83-39
putrAshcha rUpasaMpannAH shAstrArthakushalAstathA |
sve sve sthitA varNadharme yathAvadanupUrvashaH ||2-83-40
tAH kanyA bhaimamukhyAnAM dattAH prANena dhimatA |
avasheShaM shataM tvekaM yadAnItaM kila tvayA ||2-83-41
tadarthe yAdavAnvIra yodhayiShyasi sarvathA |
sahAyArthaM tu rAjAno dhriyantAM hetupUrvakam ||2-83-42
brahmadattasutArthaM cha ratnAni vividhAni cha |
dIyantAM bhUmipAlAnAM sahAyArtham mahAtmanAm ||2-83-43
AtithyaM kriyatAM chaiva ye sameShyanti vai nR^ipAH |
evamukte tathA chakrurasurAste.atihR^ShTavat ||2-83-44
labdhvA pa~nchashataM kanyA ratnAni vividhAni cha |
yathArheNa narendraistA vibhaktA bhaktavatsalAH ||2-83-45
R^ite pANDusutANvIrAnvAritA nAradena te |
nimeShAntaramAtreNa tatra gatvA mahAtmanA ||2-83-46
tuShTaistairasurA hyuktA rAjanbhUmipasattamaiH |
sarvakAmasamR^iddhArthairbhavadbhIH khagamaiH svayam ||2-83-47
architAH sma yathAnyAyaM kShatraM kiM vaH prayachChatu |
kShatraM chArchitapUrvaM hi divyairvIrairbhavadvidhaiH ||2-83-48 
nikumbho.athAbravIddhR^iShTaH kShatraM suraripustadA | 
anuvarNayitvA kShatrasya mAhAtmyaM satyameva cha ||2-83-49 
yuddhaM no ripubhiH sArdhaM bhaviShyati nR^ipottamAH |
sAhAyyaM dAtumichChAmo bhavadbhistatra sarvathA ||2-83-50
evamastviti tAnUchuH kShatriyAH kShINakilbiShAH |
pANDaveyAnR^ite vIrA~nChrutArthAnnAradAdvibho ||2-83-51
kShatriyAH sanniviShTAste yuddhArthaM kurunandana |
patnyastu brahmadattasya yaj~navATaM gatA api ||2-83-52
kR^iShNo.api senayA sArdhaM prayayau ShaTpuraM vibhuH |
mahAdevasya vachanamudvahanmanasA nR^ipa ||2-83-53
sthApayitvA dvAravatyAmAhukaM pArthivaM tadA |
sa tayA senayA sArdhaM paurANAM hitakAmyayA ||2-83-54
yaj~navATasyAvidUre devo nivivishe vibhuH |
deshe pravarakalyANe vasudevaprachoditaH ||2-83-55
dattagulmApratisaraM kR^itvA taM vidhivatprabhuH |
pradyumnamaTane shrImAnrakShArthaM viniyujya cha ||2-83-56

 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
   ShaTpuravadhe kR^iShNasya ShaTpuragamane
           tryashItitamo.adhyAyaH