## Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 84 - Aniruddha's valour, KIngs Tied up
Itranslated by K S Ramachandraan, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
December 5, 2008 
Note : verse 39, line 1 : asurA is correct##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

        atha chaturashItitamo.adhyAyaH
     aniruddhavikramaH rAj~nAM bandhanaM cha 

vaishampAyana uvAcha
muhUrtAbhyudite sUrye janachakShuShi nirmale |
balaH kR^iShNaH sAtyakishcha tArkShyamAruruhustadA ||2-84-1
baddhagodhA~NgulitrANA daMshitA yuddhakA~NkShiNaH |
bilvodakeshvaraM devaM namaskR^itya surottamam ||2-84-2
AvartayA jale snAtvA rudreNa varadattayA |
ga~NgAyAH kurushArdUla rudravAkyena puNyayA ||2-84-3
pradyumnamagre sainyasya viyati sthpAya mAnadaH |
rakShArthaM yaj~navATasya pANDavAnviniyujya cha ||2-84-4
sheShAM senAM guhAdvAri bhagavAnviniyujya cha |
jayantamatha sasmAra pravaraM cha satAM gatiH ||2-84-5
tAvApetaturevAtha svayaM chApashyatAM tathA |
viyatyeva niyuktau tau pradyumna iva bhArata ||2-84-6
tataH kR^iShNasya vachanAdAhato raNadundubhiH |
jalajA murajAshchaiva vAdyAnyevAparANi cha ||2-84-7
makaro rachito vyUhaH sAmbena cha gadena cha |
sAraNashchoddhavashchaiva bhojo vaitaraNastathA ||2-84-8
anAdhR^iShTishcha dharmAtmA pR^ithurvipR^ithureva cha |
kR^itavarmA cha daMShTrashcha nichakShurarimardanaH ||2-84-9
sanatkumAro dharmAtmA chArudeShNashcha bhArata |
aniruddhasahAyau tau pR^iShThAnIkaM rarakShatuH ||2-84-10
sheShA yAdavasenA tu vyUhamadhye vyavasthitA |
rathairashvairnarairnAgairAkulA kulavardhana ||2-84-11
ShaTpurAdapi niShkrAntA dAnavA yuddhadurmadAH |
Aruhya meghanAdAMshcha gardabhAnapi hastinaH ||2-84-12
makarA~nChishumArAMshcha drutAnapi cha bhArata |
mahiShAnapi khaDgAMshcha uShTrAnapi cha kachChapAn ||2-84-13?
etaireva rathairyuktA vividhAyudhapANayaH |
kirITApIDamukuTaira~Ngadairapi maNDitAH ||2-84-14
nAnardamAnairvividhaistUryairnemisvanAkulaiH |
pradhmAyamAnaiH sha~Nkhaishcha mahAmbudasamasvanaiH ||2-84-15
tAsAmasurasenAnAmudyatAnAM janeshvara |
nikuMbho niryayAvagre devAnAmiva vAsavaH ||2-84-16
bhUmiM dyAM cha vavR^idhire dAnavAste balotkaTAH |
nadanto vividhAnnAdAnkShveDantashcha punaH punaH ||2-84-17
rAjasenApi saMyattA chedirAjapurogamA |
asurANAM sahAyArthaM nishchitA janamejaya ||2-84-18
duryodhanaM bhrAtR^ishataM chedirAjAnujAgragam |
sthitaM rathairnaravyAghra gandharvanagaropamaiH ||2-84-19
kaThinA nAdino vIrA drupadasyandanAstathA |           
rukmI chaivAhvR^itishchaiva tasthaturnishchitau raNe |
tAlavR^ikShapratIkAshe dhunvAnau dhanuShI shubhe || 2-84-20
shalyashcha shakunishchobhau bhagadattashcha pArthivaH |
jarAsaMdhastrigartashcha virATashcha sahottaraH ||2-84-21
yuddhArthamudyatA vIrA nikumbhAdyA jayaiShiNaH |
yuyutsamAnA yadubhirdevairiva mahAsurAH ||2-84-22
tato nikumbhaH samare sharairAshIviShopamaiH |
mamarda samare senAM bhaimAnAM bhImadarshanAm ||2-84-23
senApatiranAdhR^iShTirmamR^iShe tatra yAdavaH |
mamarda ghorairbANaughaishchitrapu~NkhaiH shilAshitaiH ||2-84-24
na ratho.asuramukhyasya dadR^ishe na cha vAjinaH |
na dhvajo na nikumbhastu sarve bANAbhisaMvR^itAH ||2-84-25
sa parItya tato vIro nikumbho mAyinAM varaH |
astambhayadanAdhR^iShTiM mAyayA bhaimasattamam ||2-84-26
stambhayitvAnayadvIraM guhAM ShaTpurasaMj~nitAm |
ruddhvA chAbhyagamadvIro mAyAbalamupAshritaH ||2-84-27
punareva nikumbhastu kR^itavarmANamAhave |
anayachchArudeShnaM cha bhojaM vaitaraNaM tathA ||2-84-28
sanatkumAramR^ikShaM cha tathaiva nishaTholkulau |
bahUMshchaivAparAnbhojAnmAyAbalasamAshritaH ||2-84-29
na tasya dadR^ishe deho mAyAchChanno janeshvara |
nayato yAdavAnghorAnguhAM ShaTpurasaMj~nitAm ||2-84-30
taddR^iShTvA kadanaM ghoraM bhaimAnAm bhayavardhanaH |
chukopa bhagavAnkR^iShNo balaH satyaka eva cha ||2-84-31
savisheShaM yathAkAmaH sAmbashcha paravIrahA |
aniruddhashcha durdharSho bhaimAshcha bahavo.apare ||2-84-32
tataH shAr~NgAyudhaH shAr~NgaM kR^itvA sajyaM nareshvara | 
dAnaveShu pravR^itteShu tR^iNeShviva hutAshanaH ||2-84-33
taM dR^IShTvA dAnavA devamabhidudruvurIshvaram |
shalabhAH kAlapAshArtAH pradIptamiva pAvakam ||2-84-34
samutsR^ijya shataghnIshcha parighAMshcha sahasrashaH |
shUlAni chAgnitulyAni pradIptAMshcha parashvadhAn ||2-84-35  
parvatAgrANi vR^ikShAMshcha ghorAshcha vipulAH shilAH |
utkShipya cha gajAnmattAnrathAnapi hayAnapi ||2-84-36
nArAyaNAgnistAnsarvAndadAha prahasanniva |
bANArchiShA mahAtejA jagaddhitakaro hariH ||2-84-37
shAradaM varShaNaM yadvatsehe dhIro gavAM patiH |
tadvadyaduvR^iShaH sehe bANavarShamarindamaH ||2-84-38
na sehire.asurA bANAnnArAyaNadhanushchyutAn |
varShaM parjanyavihitaM vAlukAsetavo yathA ||2-84-39
na shekuH pramukhe sthAtuM kR^iShNasyAsurasattamAH |
vyAditAsyasya siMhasya vR^iShabhA iva bhArata ||2-84-40
te vadhyamAnAH kR^iSNena divamAchakramustadA |
jIivitAshAM vahantastu nArAyaNabhayArditAH ||2-84-41
tAnAkAshagatAnaindrirjayantaH pravarastathA |
nijaghnatuH sharairghorairjvalitArchisamaiH prabho ||2-84-42
nipeturasurANAM tu shirAMsi dharaNItale |
tR^iNarAjaphalAnIva muktAni shikharAttaroH ||2-84-43
nipeturbAhavashChinnAH daityAnAM vasudhAtale |
kAlenopahatA vIrAH pa~nchavaktrA ivoragAH ||2-84-44
raukmiNeyastataH sR^iShTvA ghorAM mAyAmayIM guhAm |
adR^ishyaniShkramaM vIraH kShatraM prakSheptumudyataH ||2-84-45
gadenA saha dharmAtmA sAraNena sutena cha |
sAmbena chaparaishchApi pUrvaM yena praveshitaH ||2-84-46
pramathya tarasA karNaM yatantaM raNamUrdhani |
jagrAha balavAnkArShNiH prasphurantaM tatastataH ||2-84-47
vinadya cha guhAM vIro ghorAM mAyAmayIM nR^ipa |
duryodhanaM cha rAjAnaM virATadrupadAvapi ||2-84-48
shakuniM chaiva shalyaM cha nIlaM chApi nadIsutam |
vindAnuvindau rAjAnau jarAsaMdhaM cha bhArata ||2-84-49
trigartAnmAlavAMshchaiva vAsantyAMshcha mahAbalAn |
dhR^iShTadyumnAdikAMshchaiva pA~nchAlAnastrakovidAn ||2-84-50
tathA.a.abhR^itimuvAchedaM mAtulaM rukmimeva cha |
shishupAlam cha rAjAnaM bhagadattaM cha bhArata ||2-84-51
sambandhaM cha gurutvam cha mAnayAmi narAdhipAH |  
guhAmimAM ghorarUpAM yatra prakShepayAmi vaH ||2-84-52
bilvodakeshvareNAhamAj~naptaH shUlapANinA |
prakSheptavyA narendrAste guhAyAmiti dhImatA ||2-84-53
Ashritya shAmbarIM mAyAM nikumbhena mahAtmanA |
prakShiptAnyAdavAMshchaiva mokShayiShyAmi sarvathA ||2-84-54
ityukto shishupAlastu rAjA senApatistathA |
sharaistatarda tAnbhaimAnpradyumnaM cha visheShataH ||2-84-55
bilvodakeshvaraM devaM raukmiNeyo namasya cha |
ArabhannR^ipatiM baddhuM shishupAlaM mahAbalam ||2-84-56
tataH pAshasahasrANi gR^ihAya pravarottamaH |
shailAdirabravIddhIraM raukmiNeyaM mahAbalam ||2-84-57
bilvodakeshvaro devaH prAha tvAM yadunandana |
sarvaM kuru tathA rAtryAM choktastvaM bho yatha mayA ||2-84-58
kanyArthaM ratnalubdhAMstu baddhvA chemAnnarAdhipAn |
pAshaistvameva moktuM cha pramANaM yadunandana ||2-84-59
asurAMstu mahAbAho niHsheShAnkartumarhasi |
evameva cha vaktavyastvayA vIra janArdanaH ||2-84-60
tataH sa bhagadattaM cha shishupAlaM cha bhUmipa |
AbhR^itiM chaiva rukmiM cha sheShAMshchAnyAnnarAdhipAn ||2-84-61
babandha haradattaistaiH pAshairuttamavIryadhR^ik |
mAyAmayIM guhAM chaivamAnayatkurunandana ||2-84-62
baddhvA cha raukmiNeyo.atha niHshvasanta ivoragAn |
aniruddhaM chakArAtha rakShitAraM svamAtmajam ||2-84-63
teShAM niravasheSheNa babandha yadunandanaH |
senApatInkShatriyAmshcha koshAdhyakShAMshcha bhArata ||2-84-64
hastyashvarathavR^indAMshcha chakAra cha tathA.a.atmasAt |
avyagrastu tato hantumasurAnudyataH prabho ||2-84-65
sannaddha eva chovAcha brahmadattaM dvijottamam |
visrabdhaM vartatAM karma mA bhaiH pashya dhana~njayam ||2-84-66
na devebhyo nAsurebhyo nAgebhyo dvijasattama |
bhayaM hi vidyate tasya goptAro yasya pANDavAH ||2-84-67
na chAsuraistava sutAH spR^iShTAH khalvapi chetasA |
yaj~navATe nirIkShyantAM mAyayA nihita mayA ||2-84-68
 
   iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi 
       shaTpuravadhe chaturashItitamo.adhyAyaH