##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 87 - Shiva Slays Andhaka
Itranslated by K SRamachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
December 21, 2008
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------
atha saptashItitamo.adhyayaH
mahAdevenAndhakavadhaH

vaishampAyana uvAcha 
andhako nAradavachaH shrutvA tattvena bhArata |
mandaraM parvataM gantuM mano dadhre mahAsuraH ||2-87-1
so.asurAnsumahAtejAH samAnIya mahAbalaH |
jagAma mandaraM kruddho mahAdevAlayaM tadA ||2-87-2
taM mahAbhrapratichChannaM mahauShadhisamAkulam |
nAnAsiddhasamAkIrNaM maharShigaNasevitam ||2-87-3
chandanAgaruvR^ikShADhyaM saraladrumasa~Nkulam |
kinnarodgItaramyaM cha bahunAgakulAkulam ||2-87-4
vAtoddhUtairvanaiH phullairnR^ityantamiva cha kvachit |
prasrutairdhAtubhishchitrairviliptamiva cha kvachit ||2-87-5  
pakShisvanaiH sumadhurairnadantamiva cha kvachit | 
haMsaiH shuchipadaiH kIrNaM saMpatadbhiritastataH ||2-87-6
mahAbalaishcha mahiShaishcharadbhirdaityanAshanaiH |   
chandrAMshuvimalaiH siMhairbhUShitaM hemasa~nchayam ||2-87-7
mR^igarAjasamAkIrNaM mR^igavR^indaniShevitam |
sa mandaraM giriM prAha rUpiNaM baladarpitaH ||2-87-8
vetsi tvaM hi yathavadhyo varadAnAdahaM pituH |
mama chaiva vashe sarvaM trailokyaM sacharAcharam ||2-87-9
pratiyoddhuM na mAM kashchidichChatyapi gire bhayAt |
pArijAtavanaM chAsti tava sAnau mahAgire |
sarvakAmapradaiH puShapairbhUShitaM ratnamuttamam ||2-87-10
tadAchakShvopabhokShyAmi tadvanaM tava sAnujam |
kiM kariShyasi kruddhastvaM mano hi tvarate mama ||2-87-11
trAtAraM nAnupashyAmi mayA khalvarditasya te |
ityukto mandarastena tatraivAntaradhIyata ||2-87-12
tato.andhako.atiruShito varadAnena darpitaH |
mumocha nAdaM sumahadidaM vachanamabravIt ||2-87-13
mayA tvaM vai yAchyamAno yasmAnna bahu manyase |  
ahaM chUrNIkaromi tvAM balaM parvata pashya me ||2-87-14
evamuktvA gireH shR^i~NgamutpATya bahuyojanam |
niShpipeSha girestasya shR^i~Ngeshvanyatra vIryavAn ||2-87-15
sa hatairasuraiH sarvairvaradAnena darpitaH |
taM prachChannanadIjAlaM manyamAnaM mahAgirim ||2-87-16
viditvA bhagavAnrudrashchakArAnugrahaM gireH |
savisheShataraM vIraM mattadvipamR^igAyutam ||2-87-17
nadIjAlairbahutarairAchitaM chitrakAnanam |
nabhashchyutaiH purA yadvattadvadeva virAjate ||2-87-18
atha devaprabhAveNa shR^i~NgANyutpATitAni tu |
kShiptAni chAsurAneva ghnanti vIrANi bhArata ||2-87-19
kShiptvA ye prapalAyante shR^i~NgANi tu mahAsurAH |
shR^i~ngaistaistaiH sma vadhyanti parvatasya janAdhipa ||2-87-20
ye svasthAstvasurAstatra tiShThanti girisAnuShu |
shR^i~Ngaistena sma vadhyante mandarasya mahAgireH ||2-87-21
tato.andhakastadA dR^iShTvA senAM tAM marditAM tathA |
ruShitaH sumahAnAdaM narditvaivaM tadAbravIt ||2-87-22
Ahvaye taM vanaM yasya yuddhArthamupatiShThatu |
kiM tvayAchala yuddhena hatAH sma chChadmanA raNe ||2-87-23
evamukte tvandhakena vR^iShabheNa maheshvaraH |
saMprAptaH shUlamudyamya devo.andhakajighAMsayA ||2-87-24
pramathAnAM gaNairdhImAnvR^ito vai bahulochanaH |
tathA bhUtagaNaishchaiva dhImAnbhUtagaNeshvaraH ||2-87-25
prachakampe tataH kR^itsnaM trailokyaM ruShite hare |
sindhavashcha pratisrotamUhuH prajvalitodakAH ||2-87-26
jagmurdisho.agnidAhAshcha sarve te haratejasA | 
yuyudhushcha grahAH sarve viparItA janAdhipa ||2-87-27
chelushcha girayastatra kAle kurukulodvaha |
pravavarShAtha parjanyaH sadhUmA~NgAravR^iShTayaH ||2-87-28
uShNabhAshchandramAshchAsItsUryaH shItaprabhastathA |
na brahma vividustatra munayo brahmavAdinaH ||2-87-29
vaDavAH suShuvurgAshcha gavo.ashvAnapi chAnagha |
peturvR^ikShAshcha medinyAmachChinnA bhasmasAtkR^itAH ||2-87-30
bAdhante vR^iShabhA gAshcha gAvashchAruruhurvR^iShAn |
rAkShasA yAtudhAnAshcha pishAchAshchApi sarvashaH ||2-87-31
viparItaM jagaddR^iShTvA mahAdevastAthAgatam |
mumocha bhagavA~nChUlaM pradIptAgnisamaprabham ||2-87-32
tatpapAta rahotsR^iShTamandhakorasi durddharam |
bhasmasAchchAkarodraudramandhakaM sAdhukaNTakam ||2-87-33
tato devagaNAH sarve munayashcha tapodhanAH | vadavAH
sha~NkaraM tuShTuvushchaiva jagachChatrau nibarhite ||2-87-34
devadundubhayo neduH puShpavR^iShTiH papAta ha |
trailokyaM nirvR^itaM chAsInnarendra vigatajvaram ||2-87-35
prajagurdevagandharvA nanR^itushchApsaro gaNAH |
jepushcha brAhmaNA vedAnIjushcha kratubhistadA ||2-87-36
grahAH prakR^itimApedurUhurnadyo yathA purA |
na jajvAla jale vahnirAshAH sarvAH prasedire ||2-87-37
mandaraH parvatashreShThaH punareva rarAja ha |
shriyA paramayA juShTaH sarvatejaHsamuchChrayAt ||2-87-38
reme somashcha bhagavAnpArijAtavane haraH  |
suprachArAnsurAnkR^itvA shakrAdIndharmataH prabhuH ||2-87-39

    iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
            andhakavadhe saptAshItitamo.adhyAyaH