##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 88 - Watersport Described
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
December 25, 2008##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------
   athAShTAshItitamo.adhyAyaH
      jalakrIDAvarNanam

janamejaya uvAcha 
mune.andhakavadhaH shrAvyaH shruto.ayam khalu bho mayA |
shAntistrayANAM lokAnAM kR^itvA devena dhImatA ||2-88-1
nikumbhasya hataM dehaM dvitIyaM chakrapANinA |
yadarthaM cha yathA chaiva tadbhavAnvaktumarhati ||2-88-2 

vaishampAyana uvAcha 
shraddadhAnasya rAjendra vaktavyaM bhavato.anagha |
charitaM lokanAthasya hareramitatejasaH ||2-88-3
dvAravatyAM nivasato viShNoratulatejasaH |
samudrayAtrA saMprAptA tIrthe piNDArake nR^ipa ||2-88-4
ugraseno narapatirvasudevashcha bhArata |
nikShiptau nagarAdhyakShau sheShAH sarve vinirgatAH ||2-88-5
pR^ithagbalaH pR^ithagdhImA.NllokanAtho janArdanaH |
goShThyAH pR^ithakkumArANAM nR^idevAmitatejasAm ||2-88-6
gaNikAnAM sahasrANi niHsR^itAni narAdhipa |
kumAraiH saha vArShNeyai rUpavadbhiH svala~NkR^itaiH ||2-88-7
daityAdhivAsaM nirjitya yadubhirdR^iDhavikramaiH |
veshyA niveshitA vIra dvAravatyAM sahasrashaH ||2-88-8
sAmAnyAstAH kumArANAM krIDAnAryo mahAtmanAm |
ichChAbhogyA guNaireva rAjanyA veShayoShitaH ||2-88-9
sthitireShA hi bhaimAnAM kR^itA kR^iShNena dhImatA |
strInimittaM bhavedvairaM mA yadUnAmiti prabho ||2-88-10
revatyA chaikayA sArdhaM balo reme.anukUlayA |
chakravAkAnurAgeNa yadushreShThaH pratApavAn ||2-88-11
kAdambarIpAnakalo bhUShito vanamAlayA |
chikrIDa sAgarajale revatyA sahito balaH ||2-88-12
ShoDasha strIsahasrANi jale jalajalochanaH |
ramayAmAsa govindo vishvarUpeNa sarvadR^ik ||2-88-13
ahamiShTA mayA sArdhaM jale vasati keshavaH |
iti tA menire sarvA rAtrau nArAyaNastriyaH ||2-88-14
sarvAH suratachihnA~NgyaH sarvAH suratatarpitAH |
mAnamUhushcha tAH sarvA govinde bahumAnajam ||2-88-15
ahamiShTAhamiShTeti snigdhe parijane tadA |
nArAyaNastriyaH sarvA mudA shashlAghire shubhAH ||2-88-16
karajadvijachihnAni kuchAdharagatAni tAH |
dR^iShTvA dR^iShTvA jahR^iShire darpaNe kamalekShaNAH ||2-88-17
gotramuddishya kR^iShNasya jagire kR^iShNayoShitaH |
pibantya iva kR^iShNasya nayanairvadanAmbujam ||2-88-18
kR^iShNArpitamanodR^iShTyaH kAntA nArAyaNastriyaH |
manoharatarA rAjannabhavannekanishchayAH ||2-88-19
ekArpitamanodR^iShTyo nerShyAM tAshchakrire.a~NganAH |
nArAyaNena devena tarpyamANamanorathAH ||2-88-20
shirAMsi garvitAnyUhuH sarvA niravasheShataH |
vAllabhyaM keshavamayaM vahantyashchArudarshanAH ||2-88-21
tAbhistu saha chikrIDa sarvAbhirharirAtmavAn |
vishvarUpeNa vidhinA samudre vimale jale ||2-88-22
uvAha sarvagandhADhyaM svachChaM vAri mahodadhiH |
toyaM vilavaNaM mR^iShTaM vAsudevasya shAsanAt ||2-88-23
gulphadaghnaM jAnudaghnamUrudaghnamathApi vA |
nAryastAH stanadaghnaM vA jalaM samabhikA~NkShitam ||2-88-24
siShichuH keshavaM patnyo dhArA iva mahodadhim |
siShecha tAshcha govindo meghaH phullalatA iva ||2-88-25 
avalambya parAH kaNThe hariM hariNalochanAH |
upagUhasva mAM vIra patAmItyabruvanstriyaH ||2-88-26
kAshchitkAShThamayaisteruH plavaiH sarvA~NgashobhanAH |
krau~nchabarhiNanAgAnAmAkArasadR^ishaiH striyaH ||2-88-27
makarAkR^itibhishchAnyA mInAbhairapi chAparAH |
bahurUpAkR^itidharaiH pupluvushchAparAH striyaH ||2-88-28
stanakumbhaistathA teruH kumbhairiva tathAparAH |
samudrasalile ramye harShayantyo janArdanam ||2-88-29
rarAma saha rukmiNyA jale tasminmudA yutaH |
yenaiva kAryayogena ramate.amarasattamaH ||2-88-30
tattadeva hi tAshchakrurmudA nArAyaNastriyaH |
tanuvastrAvR^itAstanvyo lIlayantyastathAparAH |
chikrIDurvAsudevasya jale jalajalochanAH ||2-88-31
yasyA yasyAstu yo bhAvastAM tAM tenaiva keshavaH | 
anupravishya bhAvaj~no ninAyAtmavashaM vashI ||2-88-32
hR^iShIkesho.api bhagavAnhR^iShIkeshaH sanAtanaH |
babhUva deshakAlena kAntAvashagataH prabhuH ||2-88-33
kulashIlasamo.asmAkaM yogyo.ayamiti menire |
vaMsharUpeNa vartantama~NganAstA janArdanam ||2-88-34
tadA dAkShiNyayuktaM taM smitapUrvAbhibhAShiNam |
kR^iShNaM bhAryAshchakamire bhaktyA cha bahu menire ||2-88-35
pR^ithaggoShThyaH kumArANAM prakAshaM strIgaNaiH saha |
alaMchakrurjalam vIrAH sAgarasya guNAkarAH ||2-88-36
gItanR^ityavidhij~nAnAM tAsAM strINAM janeshvara | 
tejasApyAhR^tAnAM te dAkShiNyAttasthire vashe ||2-88-37
shR^iNvantashchArugItAni tathA svabhinayAnyapi |
tUryANyuttamanArINAM mumuhuryadupu~NgavAH ||2-88-38
pa~nchachUDAM tataH kR^iShNaH kauberyashcha varApsarAH |
mAhendrIshchAnayAmAsa vishvarUpeNa hetunA ||2-88-39 
tAH provAchAprameyAtmA sAntvayitvA jagatprabhuH |
utthApayitvA praNatAH kR^itA~njalipuTAstathA ||2-88-40
kR^IDAyuvatyo bhaimAnAM pravishadhvamasha~NkitAH |
matpriyArthaM varArohA ramayadhvaM cha yAdavAn ||2-88-41
darshayadhvaM guNAnsarvAnnR^ityagItai rahaHsu cha |
tathAbhinayayogeShu vAdyeShu vividheShu cha ||2-88-42
evaM kR^ite vidhAsyAmi shreyo vo manasepsitam |
machCharIrasamA hyete sarve niravasheShataH ||2-88-43
shirasAj~nAM tu tAH sarvAH pratigR^ihya harestadA |
kR^iDA yuvatyo vivishurbhaimAnAmapsarovarAH ||2-88-44
tAbhiH prahR^iShTamAtrAbhirdyotitaH sa mahArNavaH |
saudAminIbhirnabhasi ghanavR^indamivAnagha ||2-88-45
tA jale sthalavatsthitvA jagushchApyatha vAhayan |
chakrushchAbhinayaM samyaksvargAvAsa ivA~NganAH ||2-88-46
gandhairmAlyaishcha tA divyairvastraishchAyatalochanAH |
helAbhirhAsyabhAvaishcha jahrurbhaimamanAMsi tAH ||2-88-47
kaTAkShairi~NgitairhAsyaiH keliroShaiH prasAditaiH |
mano.anukUlairbhaimAnAM samAjahrurmanAMsi tAH ||2-88-48
utkShipyotkShipya chAkAshaM vAtaskandhAnbahUMshcha tAn |
madirAvashagA bhaimA mAnayanti varApsarAH ||2-88-49
kR^iShNo.api teShAM prItyarthaM vijahre viyati prabhuH |
sarvaiH ShoDashabhiH sArdhaM strIsahasrairmudAnvitaH ||2-88-50
prabhAvaj~nAstu te vIrAH kR^iShNasyAmitatejasaH |
na jagmurvismayaM bhaimA gAmbhIryaM paramAsthitAH ||2-88-51
kechidraivatakam gatvA punarAyAnti bhArata |
gR^ihAnyanye vanAnyanye kA~NkShitAnyarimardana ||2-88-52
apeyaH peyasalilaH sAgarashchAbhavattadA |
Aj~nayA lokanAthasya viShNoratulatejasaH ||2-88-53
adhAvansthalavachchApi jale jalajalochanAH |
gR^ihya haste tathA nAryo yuktA majjaMstathApi cha ||2-88-54
bhakShyabhojyAni peyAni choShyaM lehyaM tathaiva cha |
bahuprakAraM manasA dhyAte teShAM bhavatyuta ||2-88-55
amlAnamAlyadhAriNyastAH striyastAnaninditAn |
rahaHsu ramayA~nchakruH svarge devaratAnugAH ||2-88-56
naubhirgR^ihaprakArAbhishchikrIDuraparAjitAH |
snAtAnuliptamuditAH sAyAhne.andhakavR^iShNayaH ||2-88-57
AyatAshchaturasrAshcha vR^ittAshcha svastikAstathA |
prAsAdA nauShu kauravya vihitA vishvakarmaNA ||2-88-58
kailAsamandarachChandA meruchChandAstathaiva cha |
tathA nAnAvayashChandAstathehAmR^igarUpiNaH ||2-88-59
vaiDUryatoraNaishchitrAshchitrAbhirmaNibhaktibhiH |
masAragalvarkamayaishchitrabhaktishatairapi ||2-88-60
AkrIDa garuDachChandAshchitrAH kanakarItibhiH |
krau~nchachChandAH shukachChandA gajachChandAstathApare ||2-88-61
karNadhArairgR^ihItAstA nAvaH kArtasvarojjvalAH |
salilaM shobhayAmAsuH sAgarasya mahormimat ||2-88-62
samuchChritaH sitaiH potairyAnapAtraistathaiva cha |
naubhishcha jhillikAbhishcha shushubhe varuNAlayaH ||2-88-63
purANyAkAshagAnIva gandharvANAmitastataH |
babhramuH sAgarajale bhaimayAnAni sarvataH ||2-88-64
nandanachChandayukteShu yAnapAtreShu bhArata |
nandanapratimaM sarvaM vihitaM vishvakarmaNA ||2-88-65
udyAnAni sabhAvR^ikShA dIrghikAH syandanAni cha |
niveshitAni shilpAni tAdR^ishAnyeva sarvathA ||2-88-66
svargachChandeshu chAnyeShu samAsAtsvargasannibhAH |
nArAyaNAj~nayA vIra vihitA vishvakarmaNA ||2-88-67
vaneShu ruruvurhR^idyaM madhuraM chaiva pakShiNaH |
manoharataraM chaiva bhaimAnAmatitejasAm ||2-88-68 
devalokodbhavAH shvetA vilepuH kokilAstatdA |
madhurANi vichitrANi yadUnAM kA~NkShitAni cha ||2-88-69
chandrAMshusamarUpeShu harmyapR^iShTheShu barhiNaH |
nanR^iturmadhurArAvAH shikhaNDigaNasaMvR^itAH ||2-88-70  
patAkA yAnapAtrANAM sarvAH pakShigaNAyutAH |
bhramarairupagItAshcha sragdAmAsaktavAsibhiH ||2-88-71
nArAyaNAj~nayA vR^ikShApuShpANi mumuchurbhR^isham |
R^itavashchArurUpANi vihAyasi gatAstathA ||2-88-72
vavau manoharo vAto ratikhedaharaH sukhaH |
rajobhiH sarvapuShpANAM pR^iktashchandanashaityabhR^it ||2-88-73
shItoShNamichChatAM tatra babhUva vasudhApate |
vAsudevaprasAdena bhaimAnAM krIDatAM tadA ||2-88-74
na kShutpipAsA na glAnirna chintA shoka eva cha |
Avivesha tadA bhaimAnprabhAvAchchakrapANinaH ||2-88-75
aprashAntamahAtUryA gItanR^ityopashobhitAH |
babhUvuH sAgarakrIDA bhaimAnAmatitejasAm ||2-88-76
bahuyojanavistIrNaM samudraM salilAshayam |
ruddhvA chikrIDuriMdrAbhA bhaimAH kR^IShNAbhirakShitAH ||2-88-77
parichChadasyAnurUpaM yAnapAtraM mahAtmanaH |
nArAyaNasya devasya vihitaM vishvakarmaNA ||2-88-78
ratnAni yAni trailokye vishiShTAni vishAMpate |
kR^iShNasya tAni sarvANi yAnapAtre.atitejasaH || 2-88-79
pR^ithakpR^itha~NnivAsAshcha strINAM kR^iShNasya bhArata |
maNivaiDUryachitrAstAH kArtasvaravibhUShitAH ||2-88-80
sarvartukusumAkIrNAH sarvagandhAdhivAsitAH |
yadusiMhaiH shubhairjuShTAH shakunaiH svargavAsibhiH || 2-88-81

 iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
   bhAnumatIharaNe aShTAshItitamo.adhyAyaH