#Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 89 - Chalika Sport
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
January 3, 2009.##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------
  atha ekonanavatitamo.adhyAyaH
       ChAlikyakrIDA

vaishampAyana uvAcha 

reme balashchandanapa~NkadigdhaH 
  kAdambarIpAnakalaH pR^ithushrIH |
raktekShaNo revatimAshrayitvA 
  pralambabAhuH skhalitaH prapAtaH |2-89-1
nIlAmbudAbhe vasane vasAna-
  shchandrAMshugauro madirAvilAkShaH |
rarAja rAmo.ambudamadhyametya 
  sampUrnabimbo bhagavAnivenduH ||2-89-2
vAmaikakarNAmalakuNDalashrIH
  smeranmanoj~nAbjakR^itAvatamsaH |
tiryakkaTAkShaM priyayA mumoda 
  rAmo mukhaM chArvabhivIkShyamANaH ||2-89-3
athAj~nayA kaMsanikumbhashatro-
  rudArarUpo.apsarasAM gaNAH saH |
draShTuM mudA revatimAjagAma 
  velAlayam svargasamAnamR^iddhyA ||2-89-4
 tAM revatIM chApyatha vApi rAmaM 
  sarvA namaskR^itya varA~NgayaShTyaH |
vAdyAnurUpaM nanR^ituH sugAtryaH 
  samantato.anyA jagire cha samyak ||2-89-5
chakrustathaivAbhinayena labdhaM 
  yathAvadeShAM priyamarthayuktam |
hR^idyAnukUlaM cha balasya tasya
  tathAj~nayA raivatarAjaputryAH ||2-89-6   
chakrurhasantyashcha tathaiva rAsaM
  taddeshabhAShAkR^itiveShayuktAH |
sahastatAlaM lalitaM salIlaM
  varA~NganA ma~NgalasambhR^itA~NgyaH ||2-89-7
sa~NkarShaNAdhokShajanandanAni
  sa~NkIrtayantyo.atha cha ma~NgalAni |
kaMsapralambAdivadhaM cha ramyaM 
  chANUraghAtaM cha tathaiva ra~Nge ||2-89-8
yashodayA cha prathitam yasho.atha
  dAmodaratvaM cha janArdanasya |
 vadhaM tathAriShTakadhenukAbhyAM
  vraje cha vAsam shakunIvadhaM cha ||2-89-9
tathA cha bhagnau yamalArjunau tau
  sR^iShTiM vR^ikANAmapi vatsayuktAm |
sa kAliyo nAgapatirhrade cha 
  kR^iShNena dAntashcha yathA durAtmA ||2-89-10
sha~NkhahradAduddharaNaM cha vIra 
  padmotpalAnAM madhusUdanena |
govarddhano.arthe cha gavAM dhR^ito.abhU-
  dyathA cha kR^iShNena janArdanena ||2-89-11
kubjAM yathA gandhakapIShikAM cha 
  kubjatvahInAM kR^itavAMshcha kR^iShNaH |
avAmanaM vAmanakaM cha chakre 
  kR^iShNo tathAtmAnamajo.apyanindyaH ||2-89-12
saubhapramAthaM cha halAyudhatvaM
  vadhaM murasyApyatha devashatroH |
gandhArakanyAvahane nR^ipANAM 
  rathe tathA yojanamUrjitAnAm || 2-89-13
tataH subhadrAharaNe jayaM cha 
  yuddhe cha bAlAhakajambumAle |
ratnapravekaM cha yudhajitairya-
  tsamAhR^itaM shakrasamakShamAsIt ||2-89-14
etAni chAnyAni cha chArurUpA
  jaguH striyaH prItikarANi rAjan |
sa~NkarShaNAdhokShajaharShaNAni
  chitrANi chAnekakathAshrayANi ||2-89-15
kAdambarIpAnamadotkaTastu 
  balaH pR^ithushrIH sa chukUrda rAmaH |
sahastatAlaM madhuraM samaM cha 
  sa bhAryayA revatarAjaputryA ||2-89-16
taM kUrdamAnaM madhusUdanashcha 
  dR^iShTvA mahAtmA cha mudAnvito.abhUt |
chukUrda satyAsahito mahAtmA 
  harShAgamArthaM cha balasya dhImAn ||2-89-17
samudrayAtrArthamathAgatashcha
  chukUrda pArtho naralokavIraH |
kR^iShNena sArdhaM muditashchukUrda
  subhadrayA chaiva varA~NgayaShTyA ||2-89-18
gadashcha dhImAnatha sAraNashcha 
  pradyumnasAmbau nR^ipa sAtyakishcha |
sAtrAjitIsUnurudAravIryaH 
  suchArudeShNashcha suchArurUpaH ||2-89-19
vIrau kumArau nishaTholmukau cha 
  rAmAtmajau vIratamau chukUrdatuH |
akrUrasenApatisha~Nkarashcha
  tathApare bhaimakulapradhAnAH ||2-89-20
tadyAnapAtraM vavR^idhe tadAnIM
  kR^iShNaprabhAveNa janendraputra |
ApUrNamApUrNamudArakIrte 
  chukUrdayadbhirnR^ipa bhaimamukhyaiH || 2-89-21
tai rAsasaktairatikUrdamAnai-
  ryadupravIrairamaraprakAshaiH |
harShAnvitaM vIra jagattathAbhU-
  chChemushcha pApAni janendrasUno ||2-89-22
devo.atithistatra cha nArado.atha 
  viprapriyArthaM murakeshishatroH |
chukUrda madhye yadusattamAnAM
  jaTakalApAgalitaikadeshaH ||2-89-23
rAsapraNetA muni rAjaputra
  sa eva tatrAbhavadaprameyaH |
madhye cha gatvA cha chukUrda bhUyo 
  helAvikAraiH saviDambitA~NgaiH ||2-89-24
sa satyabhAmAmatha keshavaM cha 
  pArthaM subhadrAM cha balaM cha devam |
devIM tathA raivatarAjaputrIM
  saMdR^ishya saMdR^ishya jahAsa dhImAn ||2-89-25
tA hAsayAmAsa sudhairyayuktA-
  staistairupAyaiH parihAsashIlaH |
cheShTAnukArairhasitAnukArai-
  rlIlAnukArairaparaishcha dhImAn ||2-89-26 
AbhAShitAM ki~nchidivopalakShya
  nAdAtinAdAnbhagavAnmumocha |
hasanvihAsAMshcha jahAsa harShA-
  ddhAsyAgame kR^iShNa vinodanArtham ||2-89-27
kR^iShNAj~nayA sAtishayAni tatra 
  yathAnurUpANi daduryuvatyaH |
ratnAni vastrANi cha rUpavanti 
  jagatpradhAnAni nR^idevasUnoH ||2-89-28
mAlyAni cha svargasamudbhavAni
  santAnadAmAnyatimuktakAni |
sarvartukAnyapyanayaMstadAnIM
  dadurhareri~NgitakAlatajj~nAH ||2-89-29
rAsAvasAne tvatha gR^ihya haste 
  mahAmuniM nAradamaprameyaH |
papAta kR^iShNo bhagavAnsamudre 
  sAtrAjitIM chArjunameva chAtha ||2-89-30
uvAcha chAmeyaparAkramo.atha
  shaineyamIShatprahasanpR^ithushrIH |
dvidhA kR^itAsminpatatAshu bhUtvA 
  kR^IDAjale naustu sahA~NganAbhiH ||2-89-31
sarevatIko.astu balo.arddhanetA 
  putrA madIyAshcha sahArddhabhaimAH |
bhaimArddhamevAtha balAtmajAshcha
  satpakShiNaH santu samudratoye ||2-89-32
Aj~nApayAmAsa tataH samudraM
  kR^iShNaH smitaM prA~njalinaM pratItaH |
sugandhatoyo bhava mR^iShTatoya-
  stathA bhava grAhavivarjitashcha ||2-89-33
dR^ishyA cha te ratnavibhUShitA tu 
  sA velikAbhUratha patsukhA cha |
mano.anukUlaM cha janasya tattat
  prayachCha vij~nAsyasi matprabhAvAt ||2-89-34
bhavasyapeyo.apyatha cheShTapeyo
  janasya sarvasya mano.anukUlaH |
vaiDUryamuktAmaNihemachitrA 
  bhavantu matsyAstvayi saumyarUpAH ||2-89-35
bibhR^isva cha tvaM kamalotpalAni
  sugandhasusparsharasakShamANi |
ShaTpAdajuShTAni manoharANi
  kIlAlavarNaishcha samanvitAni ||2-89-36
maireyamAdhvIkasurAsavAnAM
  kumbhAMshcha pUrNAnsthapayasva toye |
jAmbUnadaM pAnanimittameShAM
  pAtraM papuryeShu dadasva bhaimAH ||2-89-37
puShpochchayairvAsitashItatoyo
  bhavApramattaH khalu toyarAshe |
yathA vyalIkaM na bhavedyadUnAM
  sastrIjanAnAM kuru tatprayatnam ||2-89-38
itIdamuktvA bhagavAnsamudraM
  tataH prachikrIDa sahArjunena |
siShecha pUrvaM nR^ipa nAradaM tu 
  sAtrAjitI kR^iShNamukhe~Ngitaj~nA ||2-89-39
tato madAvarjitachArudehaH
  papAta rAmaH salile salIlam |
sAkAramAlambya karaM kareNa 
  manoharAM raivatarAjaputrIM ||2-89-40   
kR^iShNAtmajA ye tvatha bhaimamukhyA
  rAmasya pashchAtpatitAH samudre |
virAgavastrAbharaNAH prahR^iShTAH
  krIDAbhirAmA madirAvilAkShAH ||2-89-41
sheShAstu bhaimA harimabhyupetAH 
  krIDAbhirAmA nishaTholmukAdyAH |
vichitravastrAbharaNAshcha mattAH
  santAnamAlyAvR^itakaNThadeshAH ||2-89-42
vIryopapannAH kR^itachAruchihnA
  viliptagAtrA jalapAtrahastAH |
gItAni tadveShamanoharANi
  svaropapannAnyatha gAyamAnAH ||2-89-43
tataH prachakrurjalavAditAni
  nAnAsvarANi priyavAdyaghoShAH |
sahApsarobhistridivAlayAbhiH
  kR^iShNAj~nayA veshavadhUshatAni ||2-89-44
AkAshaga~NgAjalavAdanaj~nAH 
  sadA yuvatyo madanaikachittAH |
avAdayaMstA jaladardurAshcha
  vAdyAnurUpaM jagire cha hR^iShTAH ||2-89-45
kusheshayAkoshavishAlanetrAH
  kusheshayApIDavibhUShitAshcha |
kusheshayAnAM ravibodhitAnAM
  jahruH shriyaM tAH suravAramukhyAH ||2-89-46
strIvaktrachandraiH sakalendukalpai
  rarAja rAja~nChatashaH samudraH |
yadR^ichChayA devavidhAnato vA
  nabho yathA chandrasahasrakIrNam ||2-89-47
samudrameghaH sa rarAja rAja~
 ~nchChatahradAstrIprabhayAbhirAmaH |
saudAminIbhinna ivAmbunAtho 
  dedIpyamAno nabhasIva meghaH ||2-89-48
narAyaNashchaiva sanAradashcha 
  siShecha pakShe kR^itachAruchihnaH |
balaM sapakShaM kR^itachAruchihnaM
  sa chaiva pakShaM madhusUdanasya ||2-89-49
hastapramuktairjalayantrakaishcha
  prahR^iShTarUpAH siShichustadAnIm |
rAgoddhatA vAruNipAnamattAH
  sa~NkarShaNAdhokShajadevapatnyaH ||2-89-50
AraktanetrA jalamuktisaktAH
  strINAM samakShaM puruShAyamANAH |
te noparemuH suchiraM cha bhaimA
  mAnaM vahanto madanaM madaM cha ||2-89-51
atiprasa~NgaM tu vichintya kR^iShNa-
  stAnvArayAmAsa rathA~NgapANiH |
svayaM nivR^itto jalavAdyashabdaiH
  sanAradaH pArthasahAyavAMshcha ||2-89-52
kR^iShNe~Ngitaj~nA jalayuddhasa~NgA-
  dbhaimA nivR^ittA dR^iDhamAnino.api |
nityaM tathAnandakarAH priyANAM
  kriyAshcha teShAM nanR^ituH pratItAH ||2-89-53
nR^ityAvasAne bhagavAnupendra-
  statyAja dhImAnatha toyasa~NgAn |
uttIrya toyAdanukUlalepaM 
  jagrAha dattvA munisattamAya ||2-89-54
upendramuttIrNamathAshu dR^iShTvA 
  bhaimA hi te tatyajureva toyam |
viviktagAtrAstvatha pAnabhUmiM
  kR^iShNAj~nayA te yayuraprameyAH ||2-89-55
yathAnupUrvyA cha yathAvayashcha 
  yatsanniyogAshcha tadopaviShTAH |
annAni vIrA bubhujuH pratItAH
  papushcha peyAni yathAnukUlam ||2-89-56
mAMsAni pakvAni phalAmlakAni
  chukrottareNAtha cha dADimena |
niShTaptashUlA~nChakalAnpashUMshcha 
  tatropajahruH shuchayo.atha sUdAH ||2-89-57
susvinnashUlyAnmahiShAMshcha bAlA-
  ~nChUlyansuniShTaptaghR^itAvasiktAn |
vR^ikShAmlasauvarchalachukrapUrNA-
  paurogavoktyA upajahrureShAm ||2-89-58
paurogavoktyA vidhinA mR^igANAM
  mAMsAni siddhAni cha pIvarANi |
nAnAprakArANyupajahrureShAM
  mR^iShTAni pakvAni cha chukrachUtaiH ||2-89-59
pArshvAni chAnye shkalAni tatra 
  daduH pashUnAM ghR^itamR^ikShitAni |
sAmudrachUrNairavachUrNitAni 
  chUrNena mR^iShTena samArichena ||2-89-60  
samUlakairdADimamAtuli~NgaiH
  parNAsahi~NgvArdrakabhUstR^INaishcha |
tadopadaMshaiH sumukhottaraiste 
  pAnAni hR^iShTAH papuraprameyAH ||2-89-61
kaTvA~NkashUlairapi pakShibhishcha 
  ghR^itAmlasauvarchalatailasiktaiH |
maireyamAdhvIkasurAsavAMste 
  papuH priyAbhiH parivAryamANAH ||2-89-62
shvetena yuktA nR^ipa shoNitena 
  bhakShyAnsugandhA.NllavaNAnvitAMshcha |
ArdrAnkilAdAnghR^itapUrNakAMshcha
  nAnAprakArAnapi khaNDakhAdyAn ||2-89-63
apAnapAshchoddhavabhojamishrAH
  shAkaishcha sUpaishcha bahuprakAraiH |
peyaishcha dadhnA payasA cha vIrAH
  svannAni rAjan bubhujuH prahR^iShTAH ||2-89-64
tathAranAlAMshcha bahuprakArA-
  npapuH sugandhAnapi pAlavIShu |
shR^itaM payaH sharkarayA cha yuktaM 
  phalaprakArAMshcha bahUMshcha khAdan ||2-89-65
tR^iptAH pravR^ittAH punareva vIrA-
 ste bhaimamukhyA vanitAsahAyAH |
gItAni ramyANi jaguH prahR^iShTAH 
  kAntAbhinItAni manoharANi ||2-89-66
Aj~nApayAmAsa tataH sa tasyAM
  nishi prahR^iShTo bhagavAnupendraH |
ChAlikyageyam bahusannidhAnaM 
  yadeva gAndharvamudAharanti ||2-89-67
jagrAha vINAmatha nAradastu 
  ShaDgrAmarAgAdisamAdhiyuktAm |
hallIsakaM tu svayameva kR^iShNaH
  savaMshaghoShaM naradeva pArthaH ||2-89-68
mR^ida~NgavAdyAnaparAMshcha vAdyA-
  nvarApsarastA jagR^ihuH pratItAH |
AsAritAnte cha tataH pratItA 
  rambhotthitA sAbhinayArthatajj~nAH ||2-89-69
tayAbhinIte varagAtrayaShTyA
  tutoSha rAmashcha janArdanashcha |
athorvashI chAruvishAlanetrA
  hemA cha rAjannatha mishrakeshI ||2-89-70
tilottamA chApyatha menakA cha 
  etAstathAnyAshcha haripriyArtham |
jagustathaivAbhinayaM cha chakru-
  riShTaishcha kAmairmanaso.anukUlaiH ||2-89-71
tA vAsudeve.apyanuraktachittAH
  svagItanR^ityAbhinayairudAraiH |
narendrasUno paritoShitena
  tAmbUlayogAshcha varApsarobhiH ||2-89-72
tadAgatAbhirnR^ivarAhR^itAstu
  kR^iShNepsayA mAnamayAstathaiva |
phalAni gandhottamavanti vIrA-
  shChAlikyagAndharvamathAhR^itaM cha || 2-89-73
kR^iShNechChayA cha tridivAnnR^ideva
  anugrahArthaM bhuvi mAnuShANAm |
sthitaM cha ramyaM haritejaseva 
  prayojayAmAsa sa raukmiNeyaH ||2-89-74
ChAlikyagAndharvamudArabuddhi-
  stenaiva tAmbUlamatha prayuktam |
prayojitaM pa~nchabhirindratulyai-
  shChAlikyamiShTaM satataM narANAm ||2-89-75
shubhAvahaM vR^iddhikaraM prashastaM
  ma~NgalyamevAtha tathA yashasyam |
puNyaM cha puShTyabhyudayAvahaM cha 
   nArAyaNasyeShTamudArakIrteH ||2-89-76  
bharApaham dharmabharAvahaM cha 
  duHsvapnanAshaM parikIrtyamAnam |
karoti pApaM cha tathA vihanti
  shR^iNvansurAvAsagato narendraH ||2-89-77
ChAlikyagAndharvamudArakIrti-
  rmene kilaikaM divasaM sahasram |
chaturyugAnAm nR^ipa revato.atha 
  tataH pravR^ittA cha kumArajAtiH ||2-89-78
gAndharvajAtishcha tathAparApi 
  dIpAdyathA dIpashatAni rAjan |
viveda kR^iShNashcha sa nAradashcha 
  pradyumnamukhyairnR^ipa bhaimamukhyaiH ||2-89-79
vij~nAnametaddhi pare yathAva-
  duddeshamAtrAchcha janAstu loke |
jAnanti ChAlikyaguNodayAnAM
  toyaM nadInAmatha vA samudre ||2-89-80
j~nAtuM samartho himavAngirirvA
  phalAgrato vA guNato.atha vApi |
shakyaM na ChAlikyamR^ite tapobhiH
  sthAne vidhAnAnyatha mUrchChanAsu ||2-89-81
ShaDgrAmarAgeShu cha tatra kAryaM
  tasyaikadeshAvayavena rAjan |
leshAbhidhAnAM sukumArajAtiM 
  niShThAM suduHkhena narAH prayAnti ||2-89-82
ChAlikyagAndharvaguNodayeShu
  ye devagandharvamaharShisa~NghAH |
niShThAM prayAntItyavagachCha buddhyA
  ChAlikyamevaM madhusUdanena ||2-89-83
bhaimottamAnAM naradeva dattaM
   lokasya chAnugrahakAmyayaiva |
gataM pratiShThAmamaropageyaM
  bAlA yuvAnashcha tathaiva vR^iddhAH ||2-89-84
krIDanti bhaimAH prasavotsaveShu 
  pUrvaM tu bAlAH samudAvahanti |
vR^iddhAshcha pashchAtpratimAnayanti
  sthAneShu nityaM pratimAnayanti ||2-89-85
martyeShu martyAnyadavo.ativIrAH
  svavaMshadharmaM samanusmarantaH |
purAtanaM dharmavidhAnatajj~nAH
  prItiH pramANaM na vayaH pramANam ||2-89-86
prItipramANAni hi sauhR^idANi
  prItiM puraskR^itya hi te dashArhAH |
vR^iShNyandhakAH putrasukhA babhUvu-
  rvisarjitAH keshivinAshanena ||2-89-87
svargaM gatAshchApsarasAM samUhAH
  kR^itvA praNAmaM madhukaMsashatroH |
prahR^iShTarUpasya suhR^iShTarUpA 
  babhUva hR^iShTaH suralokasa~NghaH ||2-89-88
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi bhAnumatIharaNe ChAlikyakrIDAvarNane ekonnavatitamo.adhyAyaH