##Harivamsha Maha Puranam - ViShNu Parva - 
Chapter 8 - Attack by Wolves
Itranslated and proofread by K S Rmachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, March 15, 2008##

urther proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


atha aShTamo.adhyAyaH
vR^ikavarNanam

vaishaMpAyana uvAcha 

evam tau bAlyamuttIrNau kR^iShNasaMkarShaNAvubhau |
tasminneva vrajasthAne saptavarshau babhUvatuH ||2-8-1
nIlapItAmbaradharau pItashvetAnulepanau |
babhUvaturvatsapAlau kAkapakShadharAvubhau ||2-8-2
parNavAdyaM shrutisukhaM vAdayantau varAnanau |
shushubhAte vanagatau trishIrShAviva pannagau ||2-8-3
mayUrA~NgadakarNau tu pallavApIDadhAriNau |
vanamAlAkuloraskau drumapotAvivodgatau ||2-8-4
aravindakR^itApIDau rajjuyaj~nopavItinau |
sashikyatumbakarakau gopaveNupravAdakau ||2-8-5
kvachidvasantAvanyonyaM krIDamAnau kvachitkvachit |
parNashayyAsu saMsuptau kvachinnidrAntarekShaNau ||2-8-6
evaM vatsAnpAlayantau shobhayantau mahAvanam |
cha~nchUryantau ramantau sma kishorAviva cha~nchalau ||2-8-7
atha dAmodaraH shrImAnsa~NkarShaNamuvAcha ha |
Arya nAsminvane shakyaM gopAlaiH saha krIDitum ||2-8-8
avagItamidam sarvamAvAbhyAM bhuktakAnanam |
prakShINatR^iNakAShTham cha gopairmathitapAdapam ||2-8-9 
ghanIbhUtAni yAnyAsankAnanAni vanAni cha |
tAnyAkAshanikAshAni dR^ishyante.adya yathAsukham ||2-8-10
govATeShvapi ye vR^ikShAH parivR^ittArgaleShu cha |
sarve goShThAgniShu gatAH kShayamakShayavarchasaH ||2-8-11
saMnikR^iShTAni yAnyAsankAShThAni cha tR^iNAni cha |
tAni dUrAvakR^iShTAsu mArgitavyAni bhUmiShu ||2-8-12
araNyamidamalpodamalpakakShaM nirAshrayam |
anveShitavyavishrAmaM dAruNaM viraladrumam ||2-8-13
akarmanyeShu vR^ikSheShu sthitavipraM sthitadvijam |
saMvAsasyAsya mahato janenotsAditadrumam ||2-8-14
nirAnandaM nirAsvAdaM niShprayojanamArutam |
nirviha~NgamidaM shUnyaM nirvya~njanamivAshanam ||2-8-15
vikrIyamANaiH kAShThaishcha shAkaishcha vanasaMbhavaiH |
uchChinnasa~nchayatR^iNairghoSho.ayaM nagarAyate ||2-8-16
shailAnAM bhUShaNaM ghoSho ghoShANAM bhUShaNaM vanam |
vanAnAM bhUShaNaM gAvastAshchAsmAkaM parA gatiH ||2-8-17
tasmAdanyadvanaM yAmaH pratyagrayavasendhanam |
ichChantyanupabhuktAni gAvo bhoktuM tR^iNAni cha ||2-8-18
tasmAdvanaM navatR^iNaM gachChantu dhanino vrajAH |
na dvArabandhAvaraNA na gR^ihakShetriNastathA |
prashastA vai vrajA loke yathA vai chakrachAriNaH ||2-8-19
shakR^inmUtreShu teShveva jAtakShArarasAyanam |
na tR^iNaM bhu~njate gAvo nApi tatpayase hitam ||2-8-20
sthalIprAyAsu rathyAsu navAsu vanarAjiShu |
charAvaH sahitau gobhiH kShipraM saMvAhyatAM vrajaH ||2-8-21
shrUyate hi vanaM ramyaM paryAptaM tR^iNasaMstaram |
nAmnA vR^indAvanaM nAma svAduvR^ikShaphalodakam ||2-8-22
ajhillikaNTakavanaM sarvairvanaguNairyutam |
kadambapAdapaprAyaM yamunAtIrasaMshritam ||2-8-23
snigdhashItAnilavanaM sarvartunilayaM shubham |
gopInAM sukhasa~nchAraM chAruchitravanAntaram ||2-8-24
tatra govardhano nAma nAtidUre girirmahAn |
bhrAjate dIrghashikharo nandanasyeva mandaraH  ||2-8-25
madhye chAsya mahAshAkho nyagrodho yojanochChritaH |
bhANDIro nAma shushubhe nIlamegha ivAmbare ||2-8-26
madhyena chAsya kAlindI sImantamiva kurvatI |
prayAtA nandanasyeva nalinI saritAM varA ||2-8-27
tatra govardhanaM chaiva bhANDIraM cha vanaspatim |
kAlindIM cha nadIM ramyAM drakShyAvashcharataH sukham ||2-8-28
tatrAyaM kalpyatAM ghoShastyajyatAM nirguNaM vanam |
saMtrAsayAvo bhadraM te ki~nchidutpAdya kAraNam ||2-8-29
evaM kathayatastasya vAsudevasya dhimataH |
prAdurbabhUvuH shatasho raktamAMsavasAshanAH ||2-8-30
ghorAshchintayatastasya svatanUruhajAstadA |
viniShpeturbhayakarAH sarvashaH shatasho vR^ikAH ||2-8-31
niShpatanti sma bahavo vrajasyotsAdanAya vai |
vR^ikAnniShpatitAndR^iShTvA goShu vatseShvatho nR^iShu ||2-8-32
gopIShu cha yathAkAmaM vraje trAso.abhavanmahAn |
te vR^ikAH pa~nchabaddhAshcha dashabaddhAstatha pare ||2-8-33
triMshadviMshatibaddhAshcha shatabaddhAstathA pare |
nishcherustasya gAtrebhyaH shrIvatsakR^italakShaNAH ||2-8-34
kR^iShNasya kR^iShNavadanA gopAnAM bhayavardhanAH |
bhakShayadbhishcha tairvatsAMstrAsayadbhishcha govrajAn ||2-8-35
nishi bAlAnharadbhishcha vR^ikairutsAdyate vrajaH |
na vane shakyate gantuM na gAshcha parirakShitum ||2-8-36
na vanAtki~nchidAhartuM na cha vA tarituM nadIm |
trastA hyudvignamanaso.agatAstasminvane.avasan ||2-8-37
evaM vR^ikairudIrNaistu vyAghratulyaparAkramaiH |
vrajo niShpandacheShTasya ekasthAnacharaH kR^itaH ||2-8-38  
  
  iti shrImahabhArate khileShu harivaMshe vishNuparvaNi shishucharyAyAM
vRikadarshane.aShTamo.adhyAyaH