##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 90 - Abduction of Bhanumati and End of Nikumbha
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
January 4 , 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------
        atha navatitamo.adhyAyaH
   bhAnumatIharaNam nikumbhavadhashcha

vaishampAyana uvAcha 
teShAM krIDAvasaktAnAM yadUnAM puNyakarmaNAm |
ChidramAsAdya durbuddhirdevashatrurdurAsadaH ||2-90-1
kanyAM bhAnumatIM nAma bhAnorduhitaraM nR^ipa |
jahArAtmavadhAkA~NkShI nikumbho nAma dAnavaH ||2-90-2
antarhito mohayitvA yadUnAM pramadAjanam |
mAyAvI mAyayA rAjanpUrvavairamanusmaran ||2-90-3
bhrAturhi vajranAbhasya tasya kanyA prabhAvatI |
pradyumnena hR^itA vIra vajranAbhastathA hataH ||2-90-4
bhAnoreva tathAraNye vasatyavasareNA hi |
asvAdhIne durAdharShe Chidraj~no dAnavAdhamaH ||2-90-5 
kanyApure mahAnAdaH sahasA samupasthitaH |
tasyAM hriyantyAm kanyAyAM rudantyAM samiti~njayaH ||2-90-6
vasudevAhukau vIrau daMshitau nirgatAvubhau |
ArtanAdamupashrutya bhAnoH kanyApure tadA ||2-90-7
na dR^iShTigocharau tau tu dadR^ishAte.apakAriNam |
tathaiva daMshitau yAtau yatra kR^iShNo mahAbalaH ||2-90-8
shrutArthaH svaM vimAnaM tadAruroha janArdanaH |
pArthena sahitastArkShyaM nAgashatrumarindamaH ||2-90-9
rathI tvamanugachCheti sandishya makaradhvajam |
tvareti garuDaM vIraH sandidesha cha kAshyapam ||2-90-10
vajraM nagaramAyAntaM nikumbhaM raNadurjayam |
pArthakR^iShNau mahAtmAnAvAsedaturariMdamau ||2-90-11
pradyumnashcha mahAtejA mAyinAM pravaro nR^ipa |
nikumbhashchAtha tAndR^iShTvA tridhA.a.atmAnamathAkarot ||2-90-12
tAnsarvAnyodhayAmAsa nikumbhaH prahasanniva |
bahukaNTakagurvIbhirgadAbhiramaropamaH ||2-90-13
savyenAlambya hastena kanyAM bhAnumatIM nR^ipaH |
dakShiNenAtha hastena gadayA prAharatpunaH ||2-90-14
kanyArthaM na cha kR^iShNo vA kAmo vA nR^iipasattamaH |
nirdayaM praharanti sma nikumbhe cha mahAsure ||2-90-15
samarthAste mahAtmAnaH shatruM hantuM durAsadAH |
nishashvasurnarapate dayAbhArAvapIDitAH ||2-90-16
shreShTho dhanuShmatAM pArthaH sarvathA kushalo yudhi |
nAgoShTravidhinA daityaM sharapa~NktyA jaghAna ha ||2-90-17
te tu vaitastikairbANairvividhAndAnavAnyudhi |
na kanyAM kalayA yuktyA shikShayA cha mahIpate ||2-90-18 
tataH sa kanyayA sArdhaM tatraivAntaradhIyata |
AsurImAshrito mAyAM na cha tAM vetti kashchana ||2-90-19
taM kR^iShNo raukmiNeyashcha pR^iShThato.anuyayustadA |
hAritaH shakuno bhUtvA tasthAvatha mahAsuraH ||2-90-20
taM bANaiH punarevAtha vIro bhUyo dhana~njayaH |
vaitastikairmarmabhidbhiH kanyAM rakShannatADayat ||2-90-21
sa imAM pR^ithivIM kR^itsnAM saptadvIpAM mahAsuraH |
babhrAmAnugatashchaiva tairvIrairarimardanaH ||2-90-22  
gokarNasyopariShTAttu parvatasya mahAsuraH |
papAta velAM ga~NgAyAH puline saha kanyayA ||2-90-23
na devA nAsurAshchApi la~Nghayanti tapodhanAH |
gokarNaM tejasA guptaM mahAdevasya bhArata ||2-90-24
etadantaramAsAdya pradyumnaH shIghravikramaH |
kanyAM bhAnumatIM bhaimo jagrAha raNadurjayaH ||2-90-25
asuraH so.ardito rAjankR^iShNAbhyAM nishitaiH sharaiH |
tyaktvAthottaragokarNaM nikumbho dakShiNAM disham |
jagAma pR^iShThato yAtau kR^iShNau tArkShyagatau tadA ||2-90-26
vivesha ShaTpuraM chaiva j~nAtInAmAlayaM tadA |
tatra vIrau guhAdvAri kR^iShNau rAtrau tadoShatuH ||2-90-27
raukmiNeyo.api kR^iShNena saMdiShTo dvArakAM purIm |
anayadbhAnutanayAM prahR^iShTenAntarAtmanA ||2-90-28
nayitvA chAyayau vIraH ShaTpuraM dAnavAkulam |
dadarsha cha guhAdvAri kR^iShNau bhImaparAkramau ||2-90-29
UShaturdvAramAkramya ShaTpurasya mahAbalau |
kr^iShNau pradyumnasahitau nikumbhavadhakA~NkShiNau ||2-90-30
tato.anantarametasmAdbilAdatibalastadA |
nirjagAma balI yoddhuM nikumbho bhImavikramaH ||2-90-31
tasya nirgachChatastasmAdbilAtpArtho vishAMpate |
rurodha sarvato mArgaM sharairgANDIvaniHsR^itaiH ||2-90-32
so.abhisR^itya gadAM ghorAmudyamya bahukaNTakAm |
shirasyatADayatpArthaM nikumbho balinAM varaH ||2-90-33
adR^iShTenAhato vIraH shirasyatha mumoha saH |
gadayAbhihate pArthe raktaM vamati muhyati |
hasitvA so.asuro dR^ipto raukmiNeyamatADayat ||2-90-34
taM prA~NmukhamukhaM vIraM mAyAvI mAyinAM varam |
adR^iShTenAhato vIraH shirasyatha mumoha saH ||2-90-35
tathAgatau tu dR^iShTvA tau muhyamAnau sutADitau |
abhidudrAva govindo nikumbhaM krodhamUrChitaH ||2-90-36 
kaumodakIM samudyamya gadapUrvodbhavo gadAm |
tAvanyonyaM durAdharShau garjantAvabhipetatuH ||2-90-37
airAvatagataH shakraH sarvairdevagaNaiH saha |
dadarsha tanmahAyuddhaM ghoraM devAsuraM tadA ||2-90-38
dR^iShTvA devAnhR^iShIkeshashchitrairyuddhairariMdamaH |
iyeSha dAnavaM hantuM devAnAM hitakAmyayA ||2-90-39
sa maNDalAni chitrANi darshayAmAsa keshavaH |
kaumodakIM mahAbAhurlAlayanyuddhakovidaH ||2-90-40
tathaivAsuramukhyo.api gadAM tAM bahukaNTakAm |
shikShayA bhrAmayANo.atha maNDalAni chachAra ha ||2-90-41
vR^iShabhAviva garjantau bR^ihantAviva ku~njarau |
iShitAntaramAsAdya kruddhau shAlAvR^ikAviva ||2-90-42
AjaghAna nikumbhastu gadayA gadapUrvajam |
spaShTAShTaghaMTayA vIra nAdaM muktvAtidAruNam ||2-90-43
tatkAlameva kR^iShNo.api bhrAmayitvA mahAgadAm |
nikumbhamUrdhani tadA pAtayAmAsa bhArata ||2-90-44
avaShTabhya muhUrtaM tu hariH kaumodakIM gadAM |
tasthau jagadgururdhImAnmumoha patitaH kShitau ||2-90-45
hAhAbhUtaM jagatsarvaM tatkAlamabhavattadA |
tathAgate vAsudeve naradevamahAtmani ||2-90-46
AkAshaga~NgAtoyena shItena cha sugandhinA |
siShechAmR^itamishreNa kR^iShNaM deveshvaraH svayam ||2-90-47
nUnamAtmechChayA kR^iShNastathA chakre surottamaH |
ko hi shakto mahAtmAnaM yuddhe mohayituM harim ||2-90-48
kR^iShNaH pratyAgataprANashchakramudyamya bhArata |
pratIchCheti durAtmAnamuvAcha ripunAshanaH ||2-90-49
nikumbho.apyatimAyAvI utpapAta durAsadaH |
sharIraM tatparityajya na tu taM vetti keshavaH ||2-90-50
mumUrShati mR^ito vAyamiti matvA janArdanaH |
raraksha smaramANo.atha vIro vIravrataM vibho ||2-90-51
atha pradyumnakaunteyAvAgatau labdhachetanau |
sthitau nArAyaNAbhyAshe nikumbhavadhanishchitau ||2-90-52
pradyumno.apyatha mAyAvI viditaH kR^iShNamabravIt |
nikumbhastAta nAstyatra gataH kvApi sudurmatiH ||2-90-53
pradymnenaivamukte tu tannanAsha kalevaram |
prajahAsAtha bhagavAnarjunena saha prabhuH ||2-90-54
tadAyutasahasrANi nikumbhAnAM janAdhipa |
dadR^ishuste tato vIrAH kShitau divi cha sarvataH ||2-90-55
sahasrANyeva kR^iShNaM tu tathA pArthamarindama |
raukmiNeyaM tathA vIraM tadadbhutamivAbhavat ||2-90-56
pANDavasya dhanuH kechitkechidasya mahAsharAn |
anye.asya jagR^ihurhastAvanye pAdau mahAsurAH ||2-90-57
evaM grahAya taM vIramagamaMste vihAyasi |
pArthAnAmapi koTyastu gR^ihItAnAM tadAbhavan ||2-90-58
nAntaM dadarsha kR^iShNashcha kArShNishcha ripunAshanau |
vichChidya tau sharairvIrau nikumbhaM pArthavarjitau ||2-90-59
ekaikastu dvidhA chChinno dvedhA bhavati bhArata |
divyaj~nAnastadA kR^iShNo bhagavAnanudR^iShTavAn ||2-90-60
nikumbhaM tattvatashchApi dadarsha madhusUdanaH |
sraShTAraM sarvamAyAnAM hartAraM phAlgunasya cha ||2-90-61
sa chakrena shirastasya chakartAsurasUdanaH |
pashyatAM sarvabhUtAnAM bhUtabhavyabhavo hariH ||2-90-62
sa muktvA phAlgunaM rAja~nChinne shirasi bhArata |
papAtAsuramukhyo.atha chChinnamUla iva drumaH ||2-90-63
athAkAshagataM pArthaM patamAnaM vihAyasaH |
kR^iShNavAkyena jagrAha kArShNirviyati mAnada ||2-90-64
nikumbhe patite bhUmau samAshvAsya dhana~njayam |
jagAma dvArakAM devaH pArthakAmasamanvitaH ||2-90-65
samiyAya dashArho.atha dvArakAM mudito vibhuH |
nAradaM cha mahAtmAnaM vavande yadunandanaH ||2-90-66
nArado.tha mahAtejA bhAnUm yAdavamabravIt |
bhAno mA kArShIrmanyuM tvaM shrUyatAM bhaimanandana ||2-90-67
krIDantyA raivatodyAne durvAsAH kopito.anayA |
sa shashApa tato roShAnmunirduhitaram tava ||2-90-68
atidurlalitaiH kanyA shatruhastaM gamiShyati |
sutArthe te mayA sArdhaM munibhiH sa prasAditaH ||2-90-69
bAlAM vratavatIM kanyAmanAgasamimAM mune |
shaptavAnasi dharmaj~na kathaM dharmabhR^itAM vara |
anugrahaM vidhatsvAtha vayaM vij~nApayAmahe ||2-90-70
asmAbhirevamuktastu durvAsA bhaimanandana |
uvAchAdhomukho bhUtvA muhUrtaM kR^ipayAnvitaH ||2-90-71
yadavochamahaM vAkyaM tattathA na tadanyathA |
ripuhastamavashyaM hi gamiShyati na saMshayaH ||2-90-72
adUShitAnudharmeNa bhartAramupalapsyati |
bahuputrA bahudhanA subhagA cha bhaviShyati ||2-90-73
sugandhagandhA cha sadA kumArI cha punaH punaH |
na cha shokamimaM ghoraM tanva~NgI dharayiShyati ||2-90-74
evaM bhAnumatI vIra sahadevAya dIyatAm |
shraddadhAnaH sa shUrashcha dharmashIlashcha pANDavaH ||2-90-75
tato bhAnumatIM bhAnurdadau mAdrIsutAya vai |
sahadevAya dharmAtmA nAradasya vachaH smaran ||2-90-76
AnItaH sahadevashcha preShitashchakrapANinA |
vivAhe cha tadA vR^itte sabhAryaH sa purIM gataH ||2-90-77
imaM kR^iShNasya vijayaM yaH paThechChR^iNuyAdatha |
vijayaM sarvakR^ityeShu shraddadhAno labhennaraH ||2-90-78

  iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
       bhAnumatIharaNe nikumbhavadho nAma
             navatitamo.adhyAyaH